Neviete, čo robiť, keď vám exekútor zablokuje účet? Tu je odpoveď!

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 8. 2. 2024
Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke je v súčasnosti využívaná naozaj hojne. Bankový účet je totiž pre exekútora ľahko odhaliteľný; dlžnú čiastku môže vďaka tomu vymôcť rýchlo, efektívne a v podstate od stola. Môže vám ale „zmraziť“ celý účet, ak suma na ňom prevyšuje vymáhanú pohľadávku? A pokiaľ je naopak zostatok na účte nižší než dlh, smie vám exekútor z neho stiahnuť všetky peniaze?
Neviete, čo robiť, keď vám exekútor zablokuje účet? Tu je odpoveď!

Zdroj: Shutterstock

Aké kroky musí exekútor podniknúť, aby vám mohol z účtu „strhnúť“ dlh? 

Vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke prebieha v nasledujúcich krokoch: 

1) Začatie exekúcie a zablokovanie účtu 

Ak exekútor poverený vykonaním exekúcie v rámci lustrácie vášho majetku zistí, že máte bankové účty, odošle bankám tzv. príkaz na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke. Po jeho doručení musí banka na vašom účte zablokovať čiastku zodpovedajúcu výške dlžnej pohľadávky a jej príslušenstva. Príslušenstvo vymáhanej pohľadávky bude spravidla zahŕňať úroky z omeškania, súdne poplatky či trovy právneho zastúpenia veriteľa (v exekúcii označovaného ako „oprávnený“).

Dňom, v ktorom exekútor banke doručil príkaz na začatie exekúcie, strácate ako dlžník (v exekúcii označovaný ako „povinný“) právo na vyplatenie prostriedkov na účte, ale len do sumy vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva. Uvedené obmedzenie sa neuplatní, ak budete chcieť z prostriedkov vyplatiť pohľadávku oprávneného, jej príslušenstvo a trovy exekúcie. 

Bezprostredne po doručení príkazu na začatie exekúcie banke ešte k odpísaniu peňazí z vášho účtu za účelom núteného uspokojenia pohľadávky nedochádza. Podľa zákona vám najskôr musí byť ponechaný priestor pre prípadnú obranu proti exekučnému vymáhaniu. Finančné prostriedky budú teda na účte zatiaľ len zadržiavané, aby mal exekútor istotu, že s nimi do budúcna môže rátať. 

2) Doručenie upovedomenia o začatí exekúcie veriteľovi a dlžníkovi 

O začatí exekúcie musí exekútor informovať aj oprávneného a povinného. Urobí tak formou doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Po doručení upovedomenia o začatí exekúcie vám začne plynúť lehota 15 dní, v ktorej môžete podať návrh na zastavenie exekúcie

Tento návrh je možné odôvodniť napríklad tým, že:

- ste vymáhanú pohľadávku už v medziobdobí uhradili,

- sa právo veriteľa vymáhať pohľadávku už premlčalo,

- došlo k zrušeniu exekučného titulu (napríklad k zrušeniu rozhodcovského rozsudku a pod.). 

Návrh podaný  v uvedenej lehote bude mať odkladný účinok – kroky k vymoženiu dlhu teda bude možné vykonať, až keď sa o ňom rozhodne. Podáva sa u exekútora. Po jeho podaní exekútor vyzve veriteľa, aby sa k nemu vyjadril; na vyjadrenie mu poskytne lehotu, ktorá bude trvať aspoň 10 dní. V prípade, že budú podmienky pre zastavenie exekúcie splnené, zastaví ju súd. K zastaveniu exekúcie môže dôjsť v celom rozsahu alebo len v časti (napríklad pri zániku len časti vymáhaného nároku). 

3) Vykonanie exekúcie 

Samotný exekučný príkaz, na základe ktorého dochádza k strhnutiu peňazí z vášho účtu (tzv. príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke) vydáva exekútor až:

- po márnom uplynutí lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie, prípadne

- až po doručení rozhodnutia súdu, ktorým je návrh na zastavenie exekúcie zamietnutý,

a to najneskôr do 15 dní od vyššie uvedených okamihov. 

Exekučný príkaz sa doručí oprávnenému, povinnému aj banke. Pokiaľ ste v postavení povinného, musí vám exekútor príkaz na vykonanie exekúcie doručiť do vlastných rúk. Po doručeníexekučnéhopríkazu banka vyplatí pohľadávku a jej príslušenstvo exekútorovi. 

Dodajme, že z vašich bankových účtov sa môžu odpísať aj sumy, ktoré na ne boli pripísané až po doručení príkazov banke; uvedené sa však týka len účtov, ktoré boli exekútorom označené v príkaze na začatie exekúcie a exekučnom príkaze. 

Čo ak sa voči dlžníkovi vymáha viacero pohľadávok alebo opakujúce sa splátky? 

Ak sa voči vám vymáhajú viaceré pohľadávky, bude poradie ich uspokojenia závisieť odo dňa, v ktorom bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie. V prípade, že banke bude v ten istý deň doručený príkaz na začatie exekúcie pre viacero pohľadávok, budú mať tieto pohľadávky rovnaké poradie a pokiaľ nebude na účte dosť peňazí na to, aby sa uspokojili všetky takéto pohľadávky, uhradia sa pomerne. 

Pri vymáhaní plnenia na opakujúce sa dávky či rozloženého na splátky (napr. výživné) sa bude príkaz na začatie exekúcie aj príkaz na vykonanie exekúcie vzťahovať aj na dávky a splátky splatné v budúcnosti. Pokiaľ by v priebehu exekúcie na výživné súd rozhodol o jeho zvýšení, budú sa príkazy vzťahovať aj na zvýšené výživné, ktoré bude mať rovnaké poradie ako zvyšok pohľadávky už exekvovanej za účelom splnenia vyživovacej povinnosti. 

Kedy dochádza k odblokovaniu účtu alebo k uvoľneniu pohľadávok na účte? 

V prípade, že exekútor nestihnevydaťexekučný príkaz na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke v lehote 15 dní od:

- márneho uplynutia lehoty na podanie návrhu na zastavenie exekúcie či

- doručenia rozhodnutia súdu, ktorým je návrh na zastavenie exekúcie zamietnutý,

je povinný vydať príkaz na odblokovanie vášho účtu

Príkaz na odblokovanie účtu môže exekútor vydať aj z dôvodov hodných osobitného zreteľa. Medzi tieto patrí napríklad dobrovoľné splnenie pohľadávky alebo okolnosti, v dôsledku ktorých by ďalšie blokovanie účtu už nebolo účelné. Dôvod odblokovania účtu exekútor uvádza v príkaze na odblokovanie. 

Banka uvoľní pohľadávky na vašom účte aj v prípade tzv. odkladu exekúcie bez blokovania. K tomuto dochádza, ak:

- podáte žiadosť o povolenie splátok, na ktorú sa prihliada,

- pri exekúcii na vymoženie pohľadávky na výživnom zaplatíte zameškané výživné vrátane trov oprávneného a exekútora, podáte žiadosť o odklad exekúcie a vyhlásite, že bežné výživné budete ďalej prostredníctvom exekútora plniť dobrovoľne,

- podáte návrh na zastavenie exekúcie a zložíte zábezpeku v hodnote vymáhaného nároku na osobitný účet exekútora,

- po začatí exekúcie bude rozhodnuté o odklade vykonateľnosti exekučného titulu. 

Ktoré prostriedky na účte nemožno exekvovať? 

Exekúcii nepodliehajú peňažné prostriedky na účte:

- do výšky 165 Eur (ak máte viac účtov, nepodlieha exekúcii len suma 165 Eur na jednom z nich),

určené vaším vyhlásením na výplatu miezdvašich zamestnancov pre výplatný termín najbližší dňu, v ktorom bol banke doručený príkaz na začatie exekúcie (vo vyhlásení treba označiť dotknutých zamestnancov a výšku ich miezd súhrnne aj jednotlivo); rovnopis vyhlásenia treba doručiť exekútorovi najneskôr do piatich dní od vyhlásenia. 

Exekúcii nebude podliehať ani suma, ktorú by vám exekútor podľa zákona nemohol zraziť z mesačnej mzdy alebo iných príjmov, ak sú vám tieto príjmy zasielané na účet. Vylúčenie uvedenej sumy z exekúcie ale nastane až od okamihu, keď túto skutočnosť banke oznámite. Na žiadosť banky jej musíte oznámiť tiež výšku nezraziteľnej sumy. Pokiaľ s ňou exekútor nebude súhlasiť, vezme banka do úvahy výšku sumy, ktorú označí exekútor.

Anketa

Mali ste už exekúciu?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

-1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

banka, dlh, exekúcia, exekútor

Toto ste už čítali?

Aké informácie od vás poskytovateľ úveru musí žiadať? A čo hrozí, ak to neurobí?

18. 12. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Aké informácie od vás poskytovateľ úveru musí žiadať? A čo hrozí, ak to neurobí?

Vianoce a novoročné výpredaje nás spravidla vyprovokujú, aby sme načreli hlbšie do našich peňaženiek. Nemálo ľudí v tomto období rieši nedostatok financií spotrebiteľskými úvermi. Podľa... celý článok

VIDEO: Ako sa vyrovnať s rastúcimi cenami a neprichádzať zbytočne o peniaze?

15. 11. 2023 | Marek Mittaš | 1 komentár

VIDEO: Ako sa vyrovnať s rastúcimi cenami a neprichádzať zbytočne o peniaze?

Vysoká inflácia poznačila rozpočty mnohých domácností. Narástli ceny potravín, energií, mnohým zdraželi hypotéky. Ako sa vyrovnať s vyššími výdavkami a naopak kde nájsť vhodné zhodnotenie... celý článok

Stalo sa pre vás plnenie dlhu nemožným? Ako z toho vyjsť čo najlepšie?

9. 11. 2023 | Barbora Magočová

Stalo sa pre vás plnenie dlhu nemožným? Ako z toho vyjsť čo najlepšie?

Viete o tom, že nemožnosť plnenia záväzku automaticky spôsobí jeho zánik? Aké práva a povinnosti vám vznikajú, ak nedokážete dodržať, na čom ste sa s veriteľom dohodli? Na čo má naopak... celý článok

Nezvládate platiť hypotéku? Tu sú vaše možnosti

26. 10. 2023 | Daniel Výcha

Nezvládate platiť hypotéku? Tu sú vaše možnosti

Našli ste na liste vlastníctva spoluvlastnícke podiely či dokonca nehnuteľnosti, ktoré sú stále napísané na vášho zosnulého príbuzného? Táto situácia je v praxi pomerne častá a nemusí... celý článok

Na ktoré dlhy sa osobný bankrot nevzťahuje?

16. 10. 2023 | Barbora Magočová

Na ktoré dlhy sa osobný bankrot nevzťahuje?

Oddlženie vám môže finančne veľmi uľahčiť, má však aj svoje limity. Niektorých pohľadávok sa osobným bankrotom nezbavíte. V určitých situáciách navyše môžete o výhodu dosiahnutú oddlžením... celý článok