Registrácia

Tu si môžete vytvoriť užívateľský profil na vkladanie príspevkov do poradne. Podmienkou je uvedenie prezývky a kontaktného e-mailu, pre potvrdenie registrácie a obnovu hesla.

Máte už vytvorený účet? Prihláste sa

Prihlasovacie údaje

*
*
*

Osobné údaje

*
*
*
  
  *

Informácie o spracovaní osobných údajov

NextPage Media, s.r.o.Vás týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov:

 1. Společnost NextPage Media, s.r.o., so sídlom Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ 24780553, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel: C, vložka č. 173681 (ďalej len „Spoločnosť“) je prevádzkovateľom stránok www.peniaze.sk (vrátane podsekcie FINMAG), na ktorých sa zverejňujú elektronické periodické publikácie , a to reportáže a články zamerané predovšetkým na financie, pod ktorými umožňuje vkladať príspevky a viesť diskusiu iba registrovaným užívateľom (ďalej len „registrovaný užívateľ“). Spoločnosť s prihliadnutím na vyššie uvedené je aj prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov.

  Nutnosť predchádzajúcej registrácie vychádza z našej skúsenosti, že kvalitnú a korektnú komunikácie možno dosiahnuť iba prostredníctvom registrácie, pri ktorej sa registrované osoby správajú slušne a rešpektujú dobré mravy.

 2. Aby sme umožnili službu vkladania príspevkov iba registrovaným užívateľom, spracovávame tieto osobné údaje registrovaných užívateľov nutné pre registráciu a zároveň pre archivovanie vkladaných príspevkov registrovaných užívateľov– užívateľské meno, e-mailová adresa, heslo, na právnom základe ktorým sú predzmluvné vzťahy, a dohoda (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia) uzatvorená medzi užívateľom a Spoločnosťou, pri registrácii užívateľa za účelom využívania služby Spoločnosti spočívajúcej vo vkladaní príspevkov a vo vedení diskusií v rámci portálu peniaze.sk. Kým registrovaný užívateľ vkladá príspevok do diskusie, zobrazuje sa príspevok pod zadaným menom (užívateľské meno) registrovaného užívateľa.

  Za účelom informovania registrovaného užívateľa o iných službách Spoločnosti a jej ďalších podnikateľských aktivitách, spracúva Spoločnosť osobné údaje registrovaného užívateľa v rozsahu užívateľské meno a e-mailová adresa, a to na právnom základe, ktorým je oprávnený záujem Spoločnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia), pokiaľ nad tieto záujmy neprevažujú záujmy alebo práva registrovaného užívateľa.

 3. Kontaktné údaje:

  Spoločnosť nemá v súlade s Nariadením ani v zmysle Zákona OOÚ povinnosť určiť zodpovednú osobu.

  Zamestnancom Spoločnosti zodpovedným za plnenie povinností pri ochrane osobných údajov je: Marek Mittaš
  funkcia: šéfredaktor portálu peniaze.sk
  e-mail: marek.mittas@peniaze.sk

 4. Je výhradne na rozhodnutí registrovaného užívateľa, či a aké osobné údaje vloží do príspevku, pričom to, či súčasťou vloženého príspevku budú akékoľvek osobné údaje vrátane osobitnej kategórie osobných údajov registrovaného užívateľa, je na samotnom uvážení registrovaného užívateľa. Spoločnosť na tomto mieste upozorňuje registrovaného užívateľa, že osobné údaje tretích osôb ako dotknutých osôb je registrovaný užívateľ oprávnený uvádzať v rámci príspevkov len v prípade, ak na to tretia osoba udelila registrovanému užívateľovi súhlas vo forme a spôsobom stanoveným Nariadením a registrovaný užívateľ vie preukázať, že daným súhlasom disponuje.

 5. Osobné údaje nutné na účely registrácie spracovávame v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia teda pre účely plnenia zmluvy – prístupu registrovaných užívateľov k službe vkladania príspevkov a diskusie.

 6. Prípadné zvláštne kategórie osobných údajov (citlivé) osobné údaje, ktoré registrovaný užívateľ vloží do príspevkov, následne spracovávame v súladu s článkom 9 odst. 2 písm. e) Nariadenia, teda ako osobné údaje zverejnené registrovaným užívateľom.

 7. Spoločnosť nezamýšľa preniesť osobné údaje registrovaného užívateľa do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

 8. Osobné údaje poskytnuté registrovaným užívateľom môžu okrem Spoločnosti spracovávať ako sprostredkovatelia subjekty poverené Spoločnosťou, a to podľa jeho pokynov a za rovnakým účelom ako Spoločnosť, a to najmä dodávatelia IT služieb a účtovníci, daňoví a právni poradcovia.

 9. V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Spoločnosť ako prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu registrovaného užívateľa najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Osobné údaje registrovaného užívateľa použité k registrácii budeme spracovávať po dobu platnosti registrácie. Po zrušení registrácie registrovaného užívateľa sú osobné údaje v rozsahu užívateľského mena a vloženého príspevku registrovaného užívateľa publikované a následne archivované spoločne s článkom po dobu nevyhnutnú pre účely archivácie tohoto v súlade s registratúrnym plánom Spoločnosti a na účely uplatňovania práv vzniknutých ako následok registrácie registrovaného užívateľa na webovej stránke Spoločnosti. V prípade, ak sú osobné údaje registrovaného užívateľa spracúvané na základe súhlasu registrovaného užívateľa, tieto Spoločnosť uchováva najdlhšie po dobu trvania súhlasu.

  Registrovaný užívateľ má právo získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či sa spracovávajú jeho osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, tak má právo získať od Spoločnosti prístup a nasledovné informácie
  a) účele spracúvania osobných údajov,
  b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
  c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
  d) dobe uchovávania osobných údajov,
  e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/práve namietať spracúvanie osobných údajov,
  f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
  g) zdroji osobných údajov,
  h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

  Rovnako registrovaný užívateľ má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má registrovaný užívateľ právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  Registrovaný užívateľ má právo aj na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Spoločnosť, ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
  b) registrovaný užívateľ odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
  c) registrovaný užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 a ods. 2 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
  d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
  e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

  Registrovaný užívateľ môže u Spoločnosti uplatniť svoje právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak
  a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spoločnosti overiť správnosť osobných údajov,
  b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
  c) Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich registrovaný užívateľ na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právneho nároku, alebo
  d) registrovaný užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi registrovaného užívateľa.

  Registrovaný užívateľ rovnako disponuje s právom získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
  a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je registrovaný užívateľ zmluvnou stranou,
  b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 10. Odvolanie súhlasu: Registrovaný užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môže registrovaný užívateľ odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil, a to zaslaním odvolania súhlasu emailom na adresu: redakcia@peniaze.sk.

  V prípade, ak registrovaný užívateľ má podozrenie, že došlo k porušeniu jeho práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov Spoločnosťou, má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa Zákona OOU.

  Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania Spoločnosť nevykonáva.

  Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

  Registrovaný užívateľ má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov Spoločnosti. Spoločnosť nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami registrovaného užívateľ alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 11. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, na ktorý sa môže registrovaný užívateľ taktiež obrátiť so svojimi podnetmi či sťažnosťami.

Informácie pre záujemcov o odber redakčných noviniek

 1. Redakčné novinky rozosiela spoločnosť NextPage Media, s.r.o., IČ 24780553, a to jedenkrát denne mimo víkendov a sviatkov na základe udeleného súhlasu zo strany registrovaného užívateľa označením zaškrtávacieho políčka so symbolom „x“.

 2. Redakčné novinky sú obchodným oznámením, s ktorých zasielaním sa môže registrovaný užívateľ kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu uvedeného v pätičke každej e-mailovej správy.

 3. Na účely zasielania redakčných noviniek Spoločnosť spracováva e-mailovou adresu registrovaného užívateľa do doby, kým sa z rozosielanie redakčných noviniek odhlási /odvolá svoj súhlas/, a to v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia.

 4. Vo veci uplatnenia akéhokoľvek práva súvisiaceho so spracovaním osobných údajov nás prosím kontaktujte na redakcia@peniaze.sk. Dozorným úradom je Úrad na ochranu osobných údajov, https://dataprotection.gov.sk/uoou/, na ktorý sa môže registrovaný užívateľ rovnako obrátiť so svojimi podnetmi či sťažnosťami.

 5. Odvolanie súhlasu: Registrovaný užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môže registrovaný užívateľ odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil, a to zaslaním odvolania súhlasu emailom na adresu: redakcia@peniaze.sk.

 6. 6. Rovnako má registrovaný užívateľ právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu. Za predpokladu, že registrovaný užívateľ namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Spoločnosť ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky