Ako si vybaviť splnomocnenie - čo všetko musí obsahovať?

Roland Regely | rubrika: Článok | 9. 7. 2021
Splnomocnenie je bežne používaný, prevažne písomný súhlas, v ktorom splnomocniteľ dáva súhlas splnomocnencovi na vykonanie uvedenej záležitosti či rozhodnutia v jeho mene. Čo všetko musí splnomocnenie obsahovať?
Ako si vybaviť splnomocnenie - čo všetko musí obsahovať?

Zdroj: Shutterstock

Plnomocenstvo sa na Slovensku chápe ako listina, ktorou sa preukazuje, že medzi zástupcom (splnomocnencom) a zastúpeným (splnomocniteľom) bola uzatvorená dohoda o zastúpení. Vyjadruje sa písomnou formou a musí z neho byť zrejmé, kto preberá plnú moc za koho.

Zastupovanie na základe plnej moci je upravené v Občianskom zákonníku, v § 31 až 33b. Na základe splnomocnenia môžete napríklad konať v mene inej osoby v prípade prepisu alebo prihlásenia vozidla, môžete ho potrebovať pri cestovaní a sprevádzaní cudzieho dieťaťa do zahraničia a pod. situáciach.

Kto môže získať plnú moc

Pri právnych úkonoch vás môže zastupovať fyzická alebo právnická osoba. Vy ako splnomocniteľ musíte v splnomocnení v prvom rade uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Pri plnej moci udelenej právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo.

Plnú moc možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom súčasne. A ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne.

 

Čo obsahuje splnomocnenie

Splnomocnenie je vyjadrením súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže za neho konať v rámci uvedenej záležitosti. Splnomocnenie tak obsahuje údaje o oboch stranách, ako aj predmet splnomocnenia a jeho rozsah. Najčastejšie sa spisuje v prípade zastupovania, napr. na úrade, pri preberaní zásielky a podobne. V týchto prípadoch však ide o jednorazovú záležitosť.

Ak potrebuje splnomocniteľ, aby jeho splnomocnenie oprávňovalo splnomocnenca na zastupovanie vo všetkých prípadoch, udeľuje sa takzvaná generálna plná moc. Tá umožňuje zastúpenie v rôznych záležitostiach, ktoré sú však v generálnej plnej moci tiež obvykle uvedené príkladom. Generálne splnomocnenie je tak splnomocnením na všetky právne úkony.

Hlavným rozdielom medzi obyčajnou plnou mocou a generálnou je skutočnosť, že generálna plná moc nie je obvykle obmedzená časovo a vzťahuje sa na všetky právne úkony súvisiace s danou záležitosťou či inštitúciou.

V oboch prípadoch platí, že splnomocnenie musí byť notársky overené.

Splnomocnenie musí obsahovať:

 • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia osoby, ktorá splnomocnenie udeľuje;
 • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, resp. dátum narodenia splnomocnenej osoby;
 • predmet a rozsah splnomocnenia – na aké úkony sa splnomocnenie vzťahuje;
 • podpis splnomocniteľa, dátum a miesto vystaveného splnomocnenia; podpis splnomocnenca, dátum;
 • overovacia doložka o overení pravosti podpisu splnomocniteľa (overenie podpisu v obci alebo u notára);

Kedy plná moc zaniká

Zákon pozná štyri prípady, keď plnomocenstvo zaniká:

 • vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,
 • ak ho splnomocniteľ odvolal,
 • ak ho vypovedal splnomocnenec,
 • ak splnomocnenec zomrie.

Podľa zákona sa splnomocniteľ nemôže platne vzdať práva plnomocenstvo kedykoľvek odvolať. Kým odvolanie plnomocenstva nie je splnomocnencovi známe, majú jeho právne úkony účinky, ako keby plnomocenstvo ešte trvalo. 

Splnomocnenie v prípade zastupovania pred súdom

Ak sa ocitnete v situácií, že budete účastníkom súdneho konania, môžete sa dať v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolíte. Zákon v tomto prípade hovorí, že ak nejde o zastupovanie Centrom pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže alebo odborovou organizáciou, môže si účastník zvoliť za zástupcu len fyzickú osobu. V tej istej veci môže mať účastník súčasne len jedného zvoleného zástupcu. Toto pravidlo však neplatí, ak ide o zastúpenie advokátom. Účastník sa teda môže nechať zastupovať aj viacerými zvolenými advokátmi.

Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo udelené advokátovi nemožno obmedziť. Zákon ďalej hovorí, že advokát je povinný účelne využívať všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje. Advokát je oprávnený dať sa zastupovať iným advokátom ako ďalším zástupcom prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva.

Účastník sa môže dať zastúpiť aj ktoroukoľvek fyzickou osobou spôsobilou na právne úkony. Avšak pozor - tento zástupca môže konať jedine osobne. Súd rozhodne, že takéto zastúpenie nepripúšťa, ak zástupca zrejme nie je spôsobilý na riadne zastupovanie, alebo ak ako zástupca vystupuje v rôznych veciach opätovne.

Kedy vás nemožno zastupovať?

 • vo veciach ochrany osobnosti podľa Občianskeho zákonníka
 • vo veciach ochrany podľa predpisov o masovokomunikačných prostriedkoch
 • v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou
 • v sporoch o ochranu hospodárskej súťaže
 • v sporoch z porušenia alebo ohrozenia práva na obchodné tajomstvo
 • v sporoch z právnych vzťahov týkajúcich sa zmeniek, šekov alebo iných cenných papierov
 • v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva
 • v konaní s cudzím prvkom
 • vo veciach podľa § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka a v konaní podľa Exekučného poriadku

Jednoduchý vzor plnej moci:

Ja, dolu podpísaný 

Jozef Mrkva, trvale bytom ......, nar.........., r.č............. (splnomocniteľ)

dávam týmto plnú moc, aby ma p.

Peter Kapusta, trvale bytom ……… , nar.........., r.č. ……… (splnomocnenec) 

plne zastupoval pri všetkých právnych úkonoch týkajúcich .....................

Túto plnú moc udeľujem na dobu neurčitú.

​(Túto plnú moc udeľujem na dobu určitú od ……… do ……… )


V ................., dňa ...................

----------------------
Jozef Mrkva

*Vyššie uvedené splnomocnenie prijímam:

----------------------
*Peter Kapusta

Anketa

Preferujete osobnú alebo elektronickú komunikáciu s úradmi?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+31
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Kto dostane v septembri stovku od štátu a kedy mu príde na účet?

20. 9. 2023 | Daniel Výcha

Kto dostane v septembri stovku od štátu a kedy mu príde na účet?

Inflácia síce spomaľuje a vrchol má už za sebou, no jej vplyv v našej ekonomike stále pretrváva. Preto vláda pokračuje v opatreniach, ktoré majú pomôcť najviac zraniteľným skupinám... celý článok

Voľby 2023: Koľko peňazí získajú politické strany za dobrý volebný výsledok?

8. 9. 2023 | Barbora Magočová

Voľby 2023: Koľko peňazí získajú politické strany za dobrý volebný výsledok?

Voľby do NR SR sa blížia a politickým stranám ide o veľa. Nesúperia len o spravovanie krajiny, ale aj o štedré príspevky zo štátneho rozpočtu. O koľko si môžu po voľbách polepšiť z... celý článok

Štátne sviatky a voľné dni v roku 2024 na Slovensku a v Čechách

7. 9. 2023 | Redakcia

Štátne sviatky a voľné dni v roku 2024 na Slovensku a v Čechách

Zabudnite na nostalgiu za voľným letom. Máme pre vás plán oddychu už aj na rok budúci. Štátne sviatky a dni pracovného pokoja predstavujú pre väčšinu ľudí čas na oddych doma alebo na... celý článok

Najväčšie finančné podvody, ktoré pripravili Slovákov o milióny: Prišli ste o peniaze aj vy?

31. 8. 2023 | Daniel Výcha

Najväčšie finančné podvody, ktoré pripravili Slovákov o milióny: Prišli ste o peniaze aj vy?

Investície s výnosom na úrovni niekoľkých desiatok percent. Sporenie, vďaka ktorému si o 25 rokov môžete kúpiť dom. Aj tieto klamstvá zazneli pri najväčších slovenských finančných podvodoch.... celý článok

Ohrozuje umelá inteligencia aj vaše zamestnanie? Každý tretí Slovák je v ohrození

22. 8. 2023 | Daniel Výcha

Ohrozuje umelá inteligencia aj vaše zamestnanie? Každý tretí Slovák je v ohrození

Prežívame revolúciu, ktorú poháňa umelá inteligencia. Dnes už nie je toto tvrdenie prehnané. Umelej inteligencii sa počas posledných mesiacov podarilo preniknúť do viacerých oblastí... celý článok