Ako zmeniť ornú pôdu na stavebný pozemok a koľko to stojí?

Roland Regely | rubrika: Článok | 7. 6. 2021
Ak je váš pozemok vedený ako orná pôda, nemôžete na ňom len tak postaviť rodinný dom. V tomto článku vám však poradíme, akým spôsobom môžete zmeniť ornúpovieme
Ako zmeniť ornú pôdu na stavebný pozemok a koľko to stojí?

Zdroj: Shutterstock

Stavebné zákony na Slovensku v prípade stavby rodiného domu hovoria jasne. Na pozemku, ktorý je v štátnych registroch vedený ako orná pôda sa stavať nesmie. Prečo? Na takúto stavbu by ste jednoducho nezískali stavebné povolenie a tým pádom by nemohla prejsť ani kolaudáciou. V skratke by ste na takýto rodinný dom nedostali ani povolenie k užívaniu. Skôr než sa teda rozhodnete stavať, je potrebné vyriešiť niekoľko zásadných vecí.

Výber stavebného pozemku - na čo si dať pozor?

Ak sa chystáte stavať rodinným dom, výber správneho stavebného pozemku bude to, čo by vás malo zaujímať ako prvé. Upozorňujeme, že žiadosť o stavebné povolenie pre stavbu na pozemku, ktorý kataster eviduje ako poľnohospodársku pôdu bude určite problém - budete mať dočinenia s ochranou pôdneho fondu. Do tejto kategórie menom poľnohospodárska pôda zaraďujeme ornú pôdu, chmeľnicu, vinicu, záhradu, ovocný sad a trvalý trávnatý porast.

Orná resp. poľnohospodárska pôda je chránená štátom. Ide totiž o takzvaný prírodný zdroj nenahraditeľnej hodnoty. Je tiež dobré vedieť, že napríklad niektoré obce už nemajú možnosť ďalšieho územného rozvoja resp. zväčšovania sa - a preto môžu určiť na zastavanie aj pozemky patriace do poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Takýchto obcí však nie je veľa. Preto radšej počítajte so zmenou klasifikácie pozemku.

 

Podmienky na vyňatie pozemku z pôdneho fondu

Stavebný pozemok môže byť najmä nezastavaný pozemok, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho alebo lesného pôdneho fondu. Zmenu v územnom pláne možno spraviť vtedy, ak sú splnené podmienky na tzv. trvalé vyňatie. Štát rozlišuje, či ide o územie v zastavenej časti obce - teda tzv. intravilán, alebo sa pozemok nachádza mimo zastavanej časti obci - v tzv. extraviláne.

Podľa toho, či chcete vyňať len časť pozemku alebo celý - potom potrebujete aj geometrický plán. Platí, že ak vynímate celý pozemok, takýto plán nepotrebujete. Ak vynímate časť pozemku, na ktorom plánujete stavať rodinný dom, budete potrebovať geodeta. Ten vyhotoví spomínaný plán a na liste vlastníctva sa tým pádom vytvorí nová parcela. 

Do 15m2

Ak ide o územie s rozlohou väčšou ako 15 metrov štvorcových - treba podať na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. Treba k tomu:

 • projektová dokumentácia
 • bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva)
 • výpis z listu vlastníctva s bonitno-podno-ekologickou jednotkou (BPEJ) - originál, s kolkom a nie starší ako 3 mesiace
 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením parciel na odňatie
 • geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia)
 • potvrdenie o BPEJ
 • vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad),
 • právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania)
 • vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy
 • Poplatok za žiadosť je 33 eur (vo forme kolkov)

Do 500m2

Ak ide o územie s rozlohou do 500 metrov štvorcových - treba podať na obvodný pozemkový úrad žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde. Treba k tomu:

 • výpis z listu vlastníctva (overený, s kolkom, nie starší ako 3 mesiace)
 • kópiu katastrálnej mapy pre vynímaný pozemok (overenú, s kolkom)
 • vyjadrenie obecného úradu k súladu zámeru s územným plánom a fotokópiu situácie osadenia stavby v projektovej dokumentácii
 • Poplatok za žiadosť je 3 eurá.

Nad 500m2

Ak ide o územie s rozlohou väčšou nad 500 metrov štvorcových - treba podať na obvodný pozemkový úrad žiadosť o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy. Treba k tomu:

 • projektová dokumentácia
 • bilancia skrývky humusového horizontu pôdy (spracuje oprávnená osoba z oblasti pôdoznalectva)
 • výpis z listu vlastníctva s bonitno-podno-ekologickou jednotkou (BPEJ) - originál, s kolkom a nie starší ako 3 mesiace
 • kópia katastrálnej mapy s vyznačením parciel na odňatie
 • geometrický plán plôch navrhovaných na odňatie (1× originál, 1× fotokópia)
 • potvrdenie o BPEJ
 • vyjadrenie dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy (obecný úrad),
 • právoplatné územné rozhodnutie (ak nebolo vydané potvrdenie stavebného úradu o zlúčení územného a stavebného konania)
 • vyjadrenie užívateľa poľnohospodárskej pôdy
 • Poplatok za žiadosť je 33 eur (vo forme kolkov)

Poplatky za vyňatie ornej pôdy

Dobrou správou pre mnohých bude, že niektoré menšie pozemky sú od platenia poplatkov za vyňatie poľnohospodárskej pôdy oslobodené. Sú to najmä:

 • pozemky do 250m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom,
 • do 150m2 pri dvojpodlažnom rodinnom dome s príslušenstvom. 

Platí však, že sa vždy treba informovať o konkrétnom pozemku na príslušnom stavebnom úrade. Podmienky a poplatky sa môžu líšiť naprieč celým Slovenskom. 

Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.

Kedy netreba vydať rozhodnutie o odňatí?

Rozhodnutie o odňatí nie je potrebné vydať, ak ide o 

 • umiestnenie signálov stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely
 • na vstupné šachty, prečerpávacie stanice, vrty a studne, stožiare alebo iné objekty nadzemného a podzemného vedenia
 • a výmera jednotlivých uvedených objektov nepresiahne 25 m2 a ak ide o jednorazovú zmenu druhu pozemku do 15 m2 , prípadne ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2 v hraniciach zastavaného územia obce.

Anketa

Akým spôsobom ste financovali svoje bývanie?

Roland Regely

Autor článku Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+23
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov