Platy hasičov, policajtov a vojakov v štátnej službe

Redakcia | rubrika: Článok | 27. 7. 2021
Hasiči, policajti a vojaci vykonávajú pomerne stresové a nebezpečné povolanie. Tomu by mala zodpovedať aj výška ich platového ohodnotenia. Koľko vlastne zarábajú a aké majú príplatky?
Platy hasičov, policajtov a vojakov v štátnej službe

Zdroj: Shutterstock

 

Hasičský a záchranný zbor

Takmer každý muž v detstve sníval o tom, že sa jedného dňa stane hasičom. Uchádzači o takéto zamestnanie však musia spĺňať isté podmienky a predpoklady. Príslušníkom Hasičského a záchranného zboru sa môže stať každý štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je starší ako 18 rokov, respektíve o takéto prijatie písomne požiada.

Podmienky:

 • bezúhonnosť
 • nebol prepustený zo štátnej služby, respektíve od prepustenia ubehli 3 roky
 • je spôsobilý na právne úkony
 • splnil kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie
 • je psychicky, fyzicky a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie
 • má pobyt na území SR
 • ovláda štátny jazyk
 • ovláda aj cudzí jazyk, ak si to povaha výkonu služby vyžaduje

Po splnení podmienok a iných predpokladov nasleduje prijatie do štátnej služby. Po úspešnom zložení prísahy príslušníka HaZZ nasleduje prípravná štátna služba. To znamená, že sa prijatý uchádzač pripravuje na vykonávanie stálej štátnej služby. Táto príprava zahŕňa fyzickú, psychickú a inú odbornú prípravnú činnosť. Prípravná štátna služba sa končí skúškou o odbornej spôsobilosti.

Tabuľka 1: Platové ohodnotenie príslušníkov HaZZ podľa počtu rokov praxe a platovej triedy

Počet rokov praxe

1. Trieda

2. Trieda

3. Trieda

4. Trieda

5. Trieda

6. Trieda

7. Trieda

8. Trieda

9. Trieda

do 2 690,00 723,00 761,00 813,00 868,50 918,50 980,50 1 042,00 1 102,50
od 2 do 4 730,50 766,00 805,00 861,50 921,00 973,00 1 038,00 1 103,50 1 168,00
od 4 do 6 771,50 808,50 851,00 909,50 972,00 1 027,50 1 096,50 1 165,00 1 234,00
od 6 do 9 813,00 851,00 895,50 956,00 1 024,50 1 082,00 1 154,00 1 231,00 1 299,50
od 9 do 12 852,50 894,00 940,00 1 004,00 1 075,00 1 137,00 1 212,50 1 289,00 1 365,50
od 12 do 15 894,00 935,00 984,50 1 053,00 1 126,50 1 191,50 1 272,50 1 351,00 1 431,00
od 15 do 18 933,50 978,50 1 028,50 1 101,00 1 178,50 1 245,50 1 329,50 1 413,00 1 497,00
od 18 do 21 974,50 1 021,00 1 075,00 1 148,00 1 230,00 1 299,50 1 388,50 1 475,50 1 563,00
od 21 do 24 1 014,50 1 063,50 1 119,50  1 196,50 1 280,50 1 354,50 1 445,50 1 538,00 1 627,50
od 24 do 28 1 055,00 1 106,50 1 164,50 1 245,00 1 332,50 1 410,00 1 504,00 1 600,00 1 694,00
od 28 do 32 1 095,50 1 148,00 1 209,00 1 292,50 1 383,50 1 464,00 1 563,00 1 660,50 1 759,50
nad 32 1 136,00 1 192,00 1 255,00 1 341,00 1 435,00 1 518,00 1 620,50 1 730,50 1 825,50

Zdroj: Nariadenie vlády SR č 364/2016 Z. z.

K tomuto základnému platu patria aj zvláštne príplatky za prácu vo výškach, s dýchacím prístrojom a podobne. Zároveň sa udeľuje aj príplatok podľa hodnosti:

 • rotmajster - 2 €
 • nadrotmajster - 8,5 €
 • podpráporčík - 18,5 €
 • práporčík - 25 €
 • nadpráporčík - 32 €
 • podporučík - 18,5 €
 • poručík - 25 €
 • nadporučík 32 €
 • kapitán - 38,5 €
 • major - 45 €
 • podplukovník - 51,5 €
 • plukovník - 58,5 €
 • generál - 65,5 €

TIP: Koľko zarába prezident SR a akú má právomoc

Koľko zarábajú policajti, hasiči a vojaci

Zdroj: shutterstock

Policajný zbor

Aj práca strážcu zákona láka veľa ľudí. Podmienky sú však tiež pomerne prísne, respektíve sa policajtom môže stať každý štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je starší ako 21 rokov a o prijatie písomne požiada.

Podmienky:

 • bezúhonnosť
 • spoľahlivosť
 • má dokončený stupeň vzdelania, ktorý si výkon funkcie vyžaduje
 • duševne, zdravotne a telesne spôsobilý
 • ovláda štátny jazyk
 • má trvalý pobyt na území SR
 • nie je členom politickej strany alebo hnutia v čase prijatia
 • je spôsobilý na právne úkony
 • v čase prijatia nevykonáva zakázané činnosti

Po úspešnom prijatí do služobného pomeru a zložení služobnej prísahy sa príslušník vymenuje do hodnosti, podľa predchádzajúceho školského vzdelania. Pri predpoklade úplného stredného vzdelania sa vymenuje do hodnosti strážmajstra, pri predpoklade vysokoškolského vzdelania prvého stupňa je to hodnosť podporučík a pri vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa sa vymenuje do hodnosti poručík. Môže byť vymenovaný aj do vyššej hodnosti, v závislosti od predchádzajúcej činnosti, v ktorej dosiahol vyššie odborné vzdelanie, ktoré zodpovedá jeho pridelenej funkcii.

Tabuľka 2: Platové ohodnotenie príslušníkov PZ a percentuálny prídavok za výsluhu rokov

Platový stupeň Plat Počet rokov Podiel prídavku
1 536,5 *do 2 0 %
2 569,5 *od 2 do 4 6,1 %
3 606 *od 4 do 6 12,2 %
4 646 *od 6 do 9 18,3 %
5 695,5 *od 9 do 12 24,4 %
6 762 *od 12 do 15 30,5 %
7 802 *od 15 do 18 36,6 %
8 841,5 *od 18 do 21 42,7 %
9 881,5 *od 21 do 24 48,8 %
    *od 24 do 28 54,9 %
    *od 28 do 32 61,0 %
    *nad 32 67,1 %

*percentuálny prídavok za výsluhu rokov platí pre všetky platové stupne rovnako (pozn. redakcie)

Zdroj: Zákon 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP

Aj v tomto type štátnej služby sú rôzne príplatky, ktoré závisia od zaradenia a charakteristiky výkonu funkcie. Udeľuje sa aj príplatok podľa hodnosti:

 • strážmajster - 2 €
 • nadstrážmajster - 8,5 €
 • podpráporčík-podporučík - 18,5 €
 • práporčík-poručík - 25 €
 • nadpráporčík-nadporučík - 32 €
 • kapitán - 38,5 €
 • major - 45 €
 • podplukovník - 51,5 €
 • plukovník - 58,5 €
 • generál - 65,5 €

Ozbrojené sily

Medzi posledné spomínané povolania patrí príslušník Ozbrojených síl Slovenskej republiky, respektíve profesionálny vojak. Podmienky prijatia sú opäť veľmi podobné ako u policajta alebo hasiča. Samozrejme musí mať štátne občianstvo Slovenskej republiky, alebo občianstvo Slovenskej republiky a občianstvo štátu, ktorý je členským štátom EÚ alebo členom NATO, zároveň dosiahol vek 18 rokov.

Podmienky:

 • písomne požiadal o prijatie
 • je spôsobilý na právne úkony
 • má trvalý pobyt na území SR
 • bezúhonnosť
 • spoľahlivosť
 • ovláda štátny jazyk
 • dosiahol vzdelanie, ktoré si výkon jeho funkcie vyžaduje
 • nie je evidovaný ako občan, ktorý odmietol výkon mimoriadnej služby
 • je psychicky, fyzicky a zdravotne spôsobilý
 • úspešne absolvoval výberové konanie
 • súhlasí s výkonom štátnej služby
 • nie je voči nemu vedené trestné stíhanie
 • nevykonáva zakázané činnosti, ktoré sú v podmienkach výkonu štátnej služby
 • spĺňa predpoklady ustanovené osobitným predpisom

Po úspešnom prijatí do štátnej služby je profesionálny vojak takzvaným čakateľom, ktorý absolvuje základný vojenský výcvik v prípravnej štátnej službe. Po absolvovaní výcviku môže vojak požiadať o vymenovanie do stálej štátnej služby, zároveň to musí byť aj v záujme služobného úradu.

Tabuľka 3: Hodnostné platy profesionálnych vojakov (v eurách mesačne)

Vojenská hodnosť Hodnostný plat
Hodnostná tarifa Funkčná tarifa Spolu
vojak 2. stupňa 320 730 1 050
slobodník 350 790 1 140
desiatnik 380 860 1 240
čatár 410 930 1 340
rotný 440 1 010 1 450
rotmajster 480 1 090 1 570
nadrotmajster 510 1 190 1 700
štábny nadrotmajster 560 1 280 1 840
poručík 480 1 095 1 575
nadporučík 520 1 200 1 720
kapitán 570 1 310 1 880
major 620 1 430 2 050
podplukovník 680 1 560 2 240
plukovník 740 1 710 2 450
brigádny generál 810 1 870 2 680
generálmajor 880 2 050 2 930
generálporučík 960 2 240 3 200
generál 1 050 2 440 3 490


K základnému platu dostávajú profesionálny vojaci a rôzne príplatky ako napríklad za sťažené vykonávanie štátnej služby, za ohrozenie života alebo zdravia, za výkon špecializovanej činnosti, za zastupovanie alebo výkon voľnej veliteľskej funkcie, za odmenu alebo zahraničný príspevok. Príplatky dostávajú aj výkonný letci, výsadkári, príslušníci Vojenskej polície, zdravotný pracovníci a vrcholoví športovci.

Zdroj: Zákon 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov

Anketa

Som alebo chcem byť:

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+89
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Slovensko je proti zákazu spaľovacích motorov: Aké máme šance?

30. 5. 2023 | Marek Mittaš

Slovensko je proti zákazu spaľovacích motorov: Aké máme šance?

Dňa 18. 05. 2023 slovenský parlament prijal stanovisko týkajúce sa zákazu predaja spaľovacích motorov v EÚ. Toto stanovisko je v úplnom rozpore s tým, o čom hlasovala Slovenská republika... celý článok

Krachy najznámejších firiem na Slovensku: Čo sa s nimi stalo?

22. 5. 2023 | Daniel Výcha

Krachy najznámejších firiem na Slovensku: Čo sa s nimi stalo?

Posledné roky boli plné zmien, a to najmä na trhu. Kým niektorým druhom biznisu zmeny prospeli, mnohé zasiahli negatívne. Tak, ako mnohé firmy na trh vstupovali, zažili sme aj odchody... celý článok

Zadlžená Európa: Ako sme na tom s požičanými peniazmi?

10. 5. 2023 | Marek Mittaš

Zadlžená Európa: Ako sme na tom s požičanými peniazmi?

Na konci apríla dočasne poverený minister financií, Eduard Heger, predstavil hospodárenie štátu za rok 2022. Na tlačovej besede sa pochválil výnimočne dobrými hospodárskymi výsledkami.... celý článok

Nemecko vyplo posledné jadrové elektrárne: Prečo to robí a aký to bude mať dopad na Slovákov?

4. 5. 2023 | Marek Mittaš

Nemecko vyplo posledné jadrové elektrárne: Prečo to robí a aký to bude mať dopad na Slovákov?

Od 16. apríla 2023 Nemecko už nevyrába elektrinu z jadrových elektrární. Ukončenie využívania jadrovej energie bolo oznámené už v roku 2011. Aké dôvody stoja za týmto rozhodnutím a... celý článok

Vláda schválila ceny energií v roku 2024: Aké budú pre domácnosti?

19. 4. 2023 | Daniel Výcha

Vláda schválila ceny energií v roku 2024: Aké budú pre domácnosti?

Pandémia ochorenia COVID-19 zmenila náš život v mnohých smeroch. Jedným z nich sú rapídne stúpajúce ceny energií, ktoré odštartovala. Od roku 2021 sa ceny elektriny zvyšujú na všetkých... celý článok