Môže vám zamestnávateľ zraziť zo mzdy spôsobenú škodu či manko?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 17. 3. 2021
Čo môže zamestnávateľ strhnúť z výplaty bez vášho súhlasu a ktoré zrážky naopak musíte odobriť? Ako postupovať, ak sú zrážky vykonávané neoprávnene?
Môže vám zamestnávateľ zraziť zo mzdy spôsobenú škodu či manko?

Zdroj: Shutterstock

Zamestnávateľ môže zrážať bez dohody aj nad rámec povinných odvodov

Je všeobecne známe, že značná časť vami zarobených peňazí nikdy reálne nedorazí na váš účet. Každý mesiac totiž smeruje na úhradu tzv. povinných odvodov či s nimi súvisiacich platieb. Tieto sú zo mzdy strhávané ako tzv. prednostné zrážky aj bez Vášho súhlasu. Ide o:

 • poistné na sociálne poistenie,
 • preddavky poistného na verejné zdravotné poistenie,
 • nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie,
 • príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. III. pilier),
 • zrážky súvisiace s daňovými odvodmi.

Rozsah prednostných zrážok z vašej mzdy môžete zistiť nahliadnutím do výplatnej pásky.  

Po vykonaní prednostných zrážok vám môže zamestnávateľ aj bez nutnosti vášho odsúhlasenia zraziť ešte:

 • preddavok na mzdu, ak ho musíte vrátiť, lebo neboli splnené podmienky na jej priznanie,
 • sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,
 • peňažné tresty a pokuty a tiež náhrady, ktorá vám boli uložené vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,
 • neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak ste povinní ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia,
 • nevyúčtované preddavky cestovných náhrad, 
 • náhradu príjmu pri vašej dočasnej pracovnej neschopnosti (alebo jej časť), na ktorú ste stratili nárok alebo na ktoré vám ani nárok nevznikol,
 • náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú ste stratili nárok, prípadne vám nárok na ňu ani nevznikol,
 • sumu odstupného alebo jeho časť, ktoré ste povinní vrátiť, ak po skončení pracovného pomeru opäť nastúpite k tomu istému zamestnávateľovi (alebo jeho právnemu nástupcovi) pred uplynutím doby určenej podľa poskytnutého odstupného. 

Tip: Dlhuje vám zamestnávateľ výplatu? Tieto termíny musí dodržiavať

Kedy zamestnávateľ bez vášho súhlasu nesmie zrážať

Zrážky, ktoré neboli uvedené vyššie, nemôže zamestnávateľ vykonať bez vášho súhlasu. Aby bol oprávnený ich z vašej výplaty strhnúť, musí existovať písomná dohoda, ktorou zrážky povolíte. 

Zamestnávateľ teda nie je bez vášho súhlasu pretaveného do dohody o zrážkach zo mzdy oprávnený strhnúť vám z výplaty napríklad:

 • náhradu vami spôsobenej škody (či už pri výkone práce alebo inak),
 • čiastku zodpovedajúcu nákladom na použitie ním zverených vecí (napr. služobného mobilu) na súkromné účely,
 • schodok vzniknutý na zverených hodnotách, ktoré máte povinnosť vyúčtovať na základe dohody o hmotnej zodpovednosti.

Skutočnosť, že vám zamestnávateľ uvedené čiastky nemôže automaticky strhnúť z výplaty však neznamená, že ich nemôže vymáhať inak; svoje nároky môže samozrejme uplatniť v súdnom konaní, ale s rizikom, že ich nepreukáže v plnej výške. Po získaní právoplatného súdneho rozhodnutia následne od vás nároky (ak ich neuhradíte dobrovoľne) vymôže spravidla exekútor. 

 

Pozor tiež na zrážky v prospech tzv. nebankoviek 

Dohoda o zrážkach zo mzdy nemusí byť uzatvorená len so zamestnávateľom. V praxi je veľmi často podpisovaná tiež s rôznymi bankami či nebankovými poskytovateľmi úverov a pôžičiek, a to aj bez toho, aby ste si jej uzatvorenie s veriteľom reálne uvedomili. 

V prípade, že je takáto dohoda zamestnávateľovi predložená, nie je jeho povinnosťou preskúmavať jej platnosť a zrážky by podľa nej v zásade mal vykonať (bližšie napr. uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 15CoPr/1/2020). Na druhej strane je potrebné upozorniť, že ak veriteľ zo spotrebiteľského úveru zamestnávateľovi predloží dohodu, ktorá nebola uzatvorená vo forme osobitnej listiny a nemali ste možnosť ju odmietnuť bez toho, aby vám bol úver poskytnutý (typicky ide o nenápadné dojednanie skryté priamo v texte zmluvy), je zjavné, že bola podpísaná v rozpore s ustanovením § 5a ods. 1 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa. 

Zamestnávatelia bývajú neraz rozpoltení, ako v prípade podozrivých dohôd o zrážkach zo mzdy predložených veriteľmi zamestnancov postupovať. Majú totiž strach, že v prípade nevykonania zrážok v zmysle dohody by si voči nim veritelia mohli uplatniť nárok na náhradu škody. Situáciu im môžete uľahčiť tak, že podáte na súd návrh na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým bude veriteľovi uložené, aby sa použitia dohody o zrážkach zo mzdy zdržal (bližšie napr. uznesenie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 12Co/356/2018) a následne sa budete domáhať, aby táto dohoda bola posúdená ako neplatná. 

Čo ak zamestnávateľ realizuje zrážky zo mzdy neoprávnene

Keď zistíte, že vám zamestnávateľ v dôsledku neoprávnených zrážok nevyplatil časť mzdy, mali by ste ho vyzvať k náprave. V prípade, že vám dlžnú čiastku napriek tomu neuhradí, môžete sa obrátiť za účelom jej vymoženia na súd.

Pokiaľ k zaplateniu nedôjde ani do 15 dní po uplynutí splatnosti mzdy, máte ďalej možnosť okamžite skončiť pracovný pomer. Musíte tak však urobiť najneskôr v lehote jedného mesiaca odo dňa, kedy ste sa o tomto dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedeli (v drvivej väčšine prípadov teda do jedného mesiaca od 16. dňa po uplynutí splatnosti mzdy).

Dodajme, že v niektorých prípadoch môže vykonanie neoprávnených zrážok naplniť aj znaky skutkovej podstaty  trestného činu nevyplatenia mzdy a odstupného.

Anketa

Aká je výška Vašej čistej mzdy?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register