Dlhuje vám zamestnávateľ výplatu? Tieto termíny musí dodržiavať

Roland Regely | rubrika: Článok | 20. 10. 2020
Zamestnávateľ je povinný mzdu splatnú za predchádzajúci mesiac vyplatiť zamestnancovi najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Výnimkou môže byť len to, ak sa obe strany inak dohodnú v pracovnej či kolektívnej zmluve.
Dlhuje vám zamestnávateľ výplatu? Tieto termíny musí dodržiavať

Zdroj: Shutterstock

Každý zamestnávateľ očakáva od svojho zamestnanca, že bude vykonávať svoju prácu v dohodnutom termíne a za dohodnutých podmienok. Potom má zamestnanec nárok na mzdu resp. výplatu. Mzda sa vypláca „pozadu“ za mesačné obdobie najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Výnimkou môžu byť len prípady, keď sa obe strany v pracovnej alebo kolektívnej zmluve dohodli na inom období splatnosti mzdy - môže to byť kratšie obdobie, ale aj dlhšie. Mzdu splatnú počas dovolenky na zotavenie musí zamestnávateľ vyplatiť ešte pred nástupom dovolenky, ak o to zamestnanec požiada.

Ako zistím, kedy je termín výplaty?

Firma svojmu zamestnancovi vypláca mzdu vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve v rámci lehoty stanovenej pre splatnosť mzdy. Takže ak máte nejaké pochybnosti alebo vám peniaze nechodia načas, obráťte sa na HR oddelenie, resp. oddelenie ľudských zdrojov a žiadajte dôvod prečo vaša platba mešká.

Čo robiť, ak výplata mešká?

Ak je zamestnávateľ v omeškaní s vyplatením mzdy, zamestnanec má nárok na úrok z omeškania. Predtým si však určite overte, čo máte v pracovnej zmluve a či sa na váš plat nevzťahuje nejaká výnimka z kolektívnej zmluvy so zamestnávateľom. Mzdu by ste mali dostať najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca - takže výplatu napríklad za september, by ste mali dostať najneskôr posledný októbrový deň.

Pokiaľ však zamestnávateľ nevyplatí zamestnancovi mzdu alebo náhradu mzdy, alebo jej časť do 15 dní po uplynutí splatnosti zamestnanec má možnosť pracovný pomer okamžite skončiť. 

Navyše, ak sa príde na to, zamestnávateľ mal v deň splatnosti mzdy finančné prostriedky na výplaty na účte a nevyplatil ich zamestnancom, dopustil sa aj trestného činu podľa § 214 Trestného zákona. Zamestnanci môžu na svojho zamestnávateľa podať aj trestné oznámenia a uplatniť si nárok na náhradu škody podľa príslušných ustanovení Trestného poriadku. Podnet na začatie stíhania môže podať aj odborová organizácia alebo kolektív zamestnancov. 

V prípade, že firma mešká s úhradou mzdy, môže zamestnanec:

  1. podať žalobu na súd a žiadať vyplatenie omeškanej mzdy + úrokov z omeškania,
  2. podať trestné oznámenie,
  3. podať podnet na Inšpektorát práce,
  4. okamžite skončiť pracovný pomer.

Mzda pri skončení pracovného pomeru sa vypláca ihneď

Špecifický prípadom vyplácania mzdy zamestnancovi skončenie pracovného pomeru. Vtedy musí zamestnávateľ vyplatiť mzdu v deň skončenia pracovného pomeru, najneskôr však v najbližšom výplatnom termíne.

V prípade dohody zamestnávateľa so zamestnancom, že zamestnancovi nebude vyplatená mzda za posledné odpracované obdobie v deň skončenia pracovného pomeru, zamestnávateľ nemôže so zamestnancom dohodnúť neskorší termín než je najbližší pravidelný výplatný termín na výplatu mzdy za posledné obdobie po dni skončenia pracovného pomeru.

Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Výnimkou sú len prípady, kedy hrubo porušoval svoju pracovnú zmluvu a bol na tieto porušenia oficiálne upozornený niekoľkými napomenutiami.

Výplata mzdy v hotovosti je už skôr raritou

Výplatu dnes v drvivej väčšine prípadov dostanete priamo na bankový účet. Ešte stále sú však povolania a zamestnania, kde vedúci pracovníci vyplácajú svojich kolegov v hotovosti. V takom prípade sa mzda má vyplácať počas pracovného času a na pracovisku s výnimkou prípadu, že sa v pracovnej zmluve dohodlo inak. Ak sa zamestnanec z vážnych dôvodov nemôže dostaviť pre výplatu a nebol dohodnutý iný spôsob doručenia výplaty zamestnancovi, zamestnávateľ je povinný zaslať zamestnancovi mzdu na vlastné nebezpečenstvo a náklady najneskôr v najbližší nasledujúci pracovný deň. 

Zamestnávateľ má možnosť dohodnúť aj pravidelné termíny výplaty preddavkov na mzdu. So zamestnancom sa môže dohodnúť aj na inom termíne výplaty preddavku na mzdu (napr. ak by zamestnanec v pravidelnom termíne výplaty preddavku čerpal dovolenku).

Omnoho rozšírenejším spôsobom vyplácania mzdy je dnes výplata na účet. Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť na vyplácaní mzdy alebo jej časti bezhotovostným prevodom na účet určený zamestnancom, ktorým disponuje. Zamestnávateľ musí zabezpečiť, aby zamestnancovi mohli byť peňažné prostriedky pripísané na ním určený účet najneskôr v deň určený na výplatu.

Ak zamestnávateľ vypláca mzdu v hotovosti, ale zamestnanec by ju radšej dostával na účet, môže o to požiadať a zamestnávateľ mu v tomto prípade musí vyhovieť. Zamestnávateľ môže (ale nie je povinný) na písomnú žiadosť zamestnanca zasielať časti jeho mzdy na viaceré účty (napríklad do banky, na sporožírový účet, do rôznych poisťovní a pod.).

Vyúčtovanie mzdy spravidla predchádza jej vyplateniu a tak zamestnanec má mať výplatný doklad k dispozícii ešte predtým, než dôjde k výplate mzdy. Môže si tak skontrolovať sumu zaslanú na jeho účet pri bezhotovostnom spôsobe výplaty mzdy.

Anketa

Kedy vám zamestnávateľ vypláca mzdu?

Roland Regely

Problematika, ktorou sa zaoberá v článkoch je široká a postihuje väčšinu oblastí ekonomického života jednotlivca alebo skupiny. V jeho článkoch nájdete zaujímavé postrehy, ktoré sa týkajú dôchodkov, dopravy alebo bežného... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register