Plní si voči vám zamestnávateľ všetky povinnosti súvisiace s výplatou mzdy?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 16. 5. 2019
Vedeli ste, že pre väčšinu zamestnaní minimálna mzda neplatí? Čo musí obsahovať výplatná páska? Prinášame podrobný prehľad povinností, ktoré musí zamestnávateľ dodržať pri určovaní a výplate mzdy.
Plní si voči vám zamestnávateľ všetky povinnosti súvisiace s výplatou mzdy?

Zdroj: Shutterstock

Za mzdu možno považovať aj poskytnutie výrobkov

Mzda je z právneho hľadiska plnením, ktoré zamestnávateľ poskytuje za vykonanú prácu. Nemusí sa vyplácať len v peniazoch – zákon pripúšťa aj odmeňovanie v naturáliách. Takáto forma mzdy je však prípustná len s vaším súhlasom a len nad rámec výšky minimálnej mzdy za podmienok, ktoré zamestnávateľovi odsúhlasíte. Za naturálnu mzdu sa považujú výrobky, výkony, práce aj služby.

Poskytovanie naturálnej mzdy formou liehovín či iných návykových látok právne predpisy zakazujú.

 

Výška mzdy by sa mala odvíjať od náročnosti práce

Skutočnosť, že zamestnanec musí dostať aspoň tzv. minimálnu mzdu, je všeobecne známa. Pre rok 2019 bola suma minimálnej mzdy stanovená na 520 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, minimálna mzda za každú odpracovanú hodinu je 2,989 eur.

Nie každý však vie, že uvedená výška minimálnej mzdy neplatí paušálne pre všetky druhy práce. Ide len o základný údaj pre výpočet minimálneho mzdového nároku, ktorého výška sa pre konkrétneho zamestnanca odvíja od náročnosti jeho práce. Aktuálne Zákonník práce rozoznáva celkom 6 stupňov náročnosti práce a pre každý stupeň náročnosti stanovuje koeficient minimálnej mzdy.

Sadzbu minimálneho mzdového nároku pre stupeň náročnosti vašej práce vypočítate tak, že vynásobíte stanovenú minimálnu mzdu koeficientom minimálnej mzdy podľa nižšie uvedenej tabuľky. Ak patríte medzi zamestnancov odmeňovaných podľa kolektívnej zmluvy, hľadajte pravidlá pre určenie minimálneho mzdového nároku v nej.

Minimálne mzdové nároky podľa stupňa náročnosti pracovného miesta

Stupeň náročnosti pracovného miesta Koeficient minimálnej mzdy Výška hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín Výška minimálne mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou

1

1,0

2,989 €

520 €

2

1,2

3,5868 €

624 €

3

1,4

4,1846 €

728 €

4

1,6

4,7824 €

832 €

5

1,8

5,3802 €

936 €

6

2

5,978 €

1 040 €

Z hľadiska výšky mzdy je ďalej podstatné, že pri jej určovaní nesmiete byť diskriminovaný. Notoricky známe pravidlo, že ženy a muži musia za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty dostať aj rovnakú mzdu, ale nemožno vykladať tak, že žena na rovnakej pozícii musí automaticky zarobiť toľko, ako muž.

Za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sa síce považuje práca rovnakej alebo porovnateľnej zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, ktorá je vykonávaná v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa, no zo zákona treba zohľadniť aj to, či sa dosahuje rovnaká alebo porovnateľná výkonnosť a výsledky práce.

Aj časť nevyplatenej mzdy oprávňuje k okamžitému skončeniu pracovného pomeru

Pokiaľ nie je v pracovnej alebo v kolektívnej zmluve dohodnuté inak, je mzda splatná za mesačné obdobie pozadu, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak má však splatnosť mzdy nastať počas dovolenky, môžete požiadať o jej vyplatenie ešte pred jej nastúpením. Zamestnávateľ musí vašej žiadosti vyhovieť.

Po skončení pracovného pomeru vám zamestnávateľ vyplatí mzdu v deň skončenia pracovného pomeru, najneskôr ale v najbližšom výplatnom termíne po dni skončenia pracovného pomeru. V prípade, že vám zamestnávateľ nevyplatil mzdu alebo jej časť (príp. aj náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť) do 15 dní po uplynutí splatnosti, môžete s ním okamžite skončiť pracovný pomer s tým, že máte nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.


Viac o tejto problematike v článku:


Ak chcete peniaze v hotovosti, zamestnávateľ vám musí vyhovieť

V praxi zamestnávatelia spravidla vyplácajú mzdu na bankový účet zamestnanca. Takýto spôsob platenia mzdy je však v skutočnosti možný len vtedy, keď je dohodnutý v pracovnej zmluve. Zákonník práce totiž prioritne predpokladá vyplácanie mzdy v pracovnom čase a na pracovisku.

Okrem bezhotovostného styku vám zamestnávateľ nesmie vnucovať ani platenie mzdy na účet v konkrétnom peňažnom ústave. Pokiaľ nemôžete z akýchkoľvek dôvodov prijať výplatu mzdy sám, musí byť iná osoba (vrátane manželka či manželky) na jej prijatie písomne splnomocnená.

Len pre úplnosť dodajme, že v prípade smrti zamestnanca by bol zamestnávateľ povinný plniť mzdové nároky zamestnanca až do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku postupne manželovi/manželke zamestnanca, deťom a rodičom, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti.

Ak nemožno postupovať uvedeným spôsobom, vyrieši sa nárok na výplatu mzdy až v dedičskom konaní.

Čo musí obsahovať výplatná páska

Pri vyúčtovaní mzdy vám musí zamestnávateľ vydať výplatnú pásku (t.j. doklad v zmysle § 130 ods. 5 Zákonníka práce).

Táto musí obsahovať najmä údaje o:

  • jednotlivých zložkách mzdy,
  • jednotlivých plneniach poskytovaných v súvislosti so zamestnaním,
  • stave účtu konta pracovného času (ak je toto konto zavedené),
  • vykonaných zrážkach zo mzdy,
  • celkovej cene práce (tvorí ju mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ).

Výplatná páska je poskytovaná v listinnej podobe, toto neplatí, ak ste súhlasili s jej poskytovaním v elektronickej podobe. Dodajme, že zamestnávateľ musí vyhovieť vašej žiadosti o nahliadnutie do dokladov, na základe ktorých mzdu vypočítal.

Anketa

Aká je výška Vašej čistej mzdy?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+12
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register