Kedy vás môže zamestnávateľ vyhodiť, ak má pocit, že nepracujete dostatočne?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 8. 3. 2023
Výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh môžete dostať, aj keď dodržujete pracovnú dobu a nepatríte k „flákačom“. Má to ale svoje pravidlá. Čo všetko musí zamestnávateľ splniť, keď vás chce vyhodiť, lebo nepodávate kvalitný či dosť rýchly výkon? Môžete výpoveď odvrátiť?
Kedy vás môže zamestnávateľ vyhodiť, ak má pocit, že nepracujete dostatočne?

Zdroj: Shutterstock

Neuspokojivé plnenie pracovných úloh môže, ale aj nemusí súvisieť s porušovaním pracovnej disciplíny. Zamestnávateľ je povinný vo výpovedi správne označiť, prečo vás chce vlastne prepustiť. Ak si všetky svoje povinnosti plníte, ale on vás skrátka chce nahradiť niekým šikovnejším, musí vám dať šancu zlepšiť sa. 

Kedy sú splnené podmienky pre výpoveď?

 Zamestnávateľ vám môže dať výpoveď z dôvodu neuspokojivého plnenia pracovných úloh, ak: 

Vaše pracovné výkony nedosahujú určité parametre 

Neuspokojivého plnenia pracovných úloh sa dopúšťate vtedy, ak zadanú prácu reálne vykonávate, ale nedosahujete požadovanú kvalitu či rýchlosť. Nie je pritom dôležité, či je tento stav vyvolaný vaším zavinením (tzn. úmyslom či nedbanlivosťou). Nedostatočnosť môže byť daná aj vaším subjektívnym rozpoložením (napr. únavou či neskúsenosťou). 

Konkrétne požiadavky na adekvátny pracovný výkon sa pochopiteľne odvíjajú od druhu práce. Na niektorých pracoviskách sa možno orientovať podľa tzv. noriem spotreby práce (§ 133 Zákonníka práce). Zamestnávateľ však pri určovaní žiadaného množstva práce a pracovného tempa musí brať do úvahy aj fyziologické a neuropsychické možnosti jednotlivca či požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; nemôže od vás teda chcieť aktivitu nad rámec primeraného pracovného zaťaženia. 

Pri určitých druhoch práce sa neuspokojivé plnenie pracovných úloh preukazuje horšie. Ak vytvárate hmotný výsledok (napr. pracujete vo výrobe), je spravidla ľahšie zistiť, či vykazujete stanovenú produktivitu. Aj pri intelektuálnej práci alebo pri poskytovaní služieb ale zamestnávateľ môže mať nastavený kvalitný systém kontroly, podľa ktorého dokáže posúdiť, či pracujete uspokojivo. 

V praxi sa napríklad podarilo obhájiť platnosť výpovede pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh danej obchodnému zástupcovi, ktorý sa obhajoval, že nemôže zodpovedať za nedostatočnú súčinnosť či ľahostajnosť zákazníkov (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 9CoPr/7/2021).

Zamestnávateľ mal však vytvorený prepracovaný hodnotiaci systém, vďaka ktorému dokázal rozpoznať, či zástupca voči zákazníkom vykonal požadované úkony. Ak za ostatnými kolegami zaostával, mal postupovať podľa osobitného plánu (napr. navštevovať prevádzky zákazníkov v určitej frekvencii, poskytovať vysvetlenia a problémy konzultovať s nadriadeným). Zamestnanecvšak v dobe určenej pre nápravu podľa plánu nepostupoval. 

Dodajme, že neuspokojivé plnenie pracovných úloh nemožno stotožniť s porušovaním pracovnej disciplíny. K tomuto dochádza vtedy, keď si neplníte svoje povinnosti – napr. sa dopustíte neospravedlnenej absencie či útoku na majetok zamestnávateľa.

Nie je však vylúčené, že k porušovaniu pracovnej disciplíny a neuspokojivému plneniu pracovných úloh dochádza súbežne (napr. ak je tempo vašej práce príliš pomalé, lebo sa v pracovnej dobe venujete aj súkromným záležitostiam). Odlíšenie je dôležité kvôli formulácii výpovedného dôvodu, od ktorého sa odvíjajú konkrétne podmienky posúdenia platnosti rozviazania pracovného pomeru (napr. obsah predchádzajúcej výzvy k náprave a pod.). 

Zamestnávateľ vás v posledných 6 mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov 

Aby ste mohli dostať výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, musíte najskôr dostať reálnu šancu svoj výkon zlepšiť. Zákon preto vyžaduje, aby vás zamestnávateľ vyzval na odstránenie nedostatkov. Nedostatky treba vo výzve aj riadne špecifikovať. Nestačí všeobecné upozornenie, že vaša práca nie je uspokojivá. Zároveň platí, že ak ste sa zlepšili na úroveň požadovanú v zmysle výzvy, nemôže vám zamestnávateľ aj tak dať výpoveď pre iný druh nedostatku, na ktorého odstránenie vás nevyzval. 

Výzva musí vám musí byť doručená v písomnej podobe. K výpovedi teda nemožno pristúpiť, ak vás šéf kritizuje len ústne, a to bez ohľadu na to, ako často to robí. 

Nedostatky vášho plnenia ste neodstránili ani v primeranej dobe po výzve 

Zamestnávateľ vám musí vo výzve poskytnúť adekvátny časový priestor, aby ste vady svojho plnenia napravili. Jeho dĺžka samozrejme závisí od toho, o aký nedostatok ide. Ak vám vytkne nedostatočnú rýchlosť práce, mal by vám dať šancu sa lepšie „zabehnúť“. Pokiaľ však kritizuje kvalitatívny nedostatok, ktorý v zásade odstránite už tým, že nezabudnete vykonať určitý úkon, môže byť lehota oveľa kratšia. Lehotu teda nie je možné paušalizovať a podľa judikatúry záleží tiež na povahe práce, ktorú vykonávate (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 1 Cdo 86/2000). 

Ako musí byť výpoveď realizovaná? 

Výpoveď musí byť písomná a doručená do vašich vlastných rúk. V jej texte musí byť výpovedný dôvodskutkovo vymedzený; stručný odkaz na ustanovenie Zákonníka práce či jeho citácia nepostačujú. Zamestnávateľ by mal popísať, v čom spočíva neuspokojivé plnenie pracovných úloh a popis musí korešpondovať s predchádzajúcou výzvou k náprave. Z časového hľadiska môže byť výpoveď daná:

- najskôr po uplynutí primeranej lehoty na odstránenie nedostatkov plnenia vytknutých vo výzve,

- najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia uvedenej výzvy. 

Ako sa môžete proti neplatnej výpovedi brániť? 

Neplatnosť výpovede treba uplatniť na súde najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa mal skončiť pracovný pomer.  Ak súd žalobe vyhovie, platí, že ak:

1) zamestnávateľovi v súvislosti s podaním výpovede oznámite, že trváte na tom, aby vás ďalej zamestnával, patrí vám odo dňa oznámenia náhrada mzdy v sume vášho priemerného zárobku až do času, keď vám zamestnávateľ umožní pokračovať v práci alebo ak súd rozhodne o skončení pracovného pomeru (z dôvodu, že od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby vás ďalej zamestnával); najviac vám však môže byť priznaná za 36 mesiacov;
2) nebudete trvať na tom, aby vás zamestnávateľ ďalej zamestnával, bude sa mať za to (ak sa nedohodne písomne inak), že sa váš pracovný pomer skončil dohodou ku dňu uplynutia výpovednej doby.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Kedy od vás zamestnávateľ môže požadovať prácu nad rámec pracovnej zmluvy?

26. 9. 2023 | Barbora Magočová

Kedy od vás zamestnávateľ môže požadovať prácu nad rámec pracovnej zmluvy?

Prijal vás zamestnávateľ s prísľubom určitej pracovnej náplne a pravidelne vám zadáva úlohy, ktoré s pôvodne avizovanou prácou vôbec nesúvisia? Do akej miery musíte jeho pokyny rešpektovať?... celý článok

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

23. 8. 2023 | Barbora Magočová

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

Zrážky zo mzdy sú prísne limitované; zamestnávateľ vás teda nemôže ukrátiť na výplate podľa toho, ako sa mu to hodí. Pokiaľ zrážka nespĺňa zákonné podmienky, nemôže k nej zamestnávateľ... celý článok

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

3. 8. 2023 | Marek Mittaš

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

Rok 2023 je pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom sektore obdobím zvyšovania platov. Prvé kolo prišlo hneď v prvý deň roka, kedy výška mzdy narástla o 7 %. Dňa 1. januára... celý článok

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

14. 7. 2023 | Barbora Magočová

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

Na mnohých pracoviskách je zaužívané, že zamestnávateľ najmä kratšie dovolenky schvaľuje operatívne podľa potreby, a to aj na poslednú chvíľu. Čerpanie voľna je povolené len ústne a... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok