Ako dosiahnuť zrušenie darovacej zmluvy?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 22. 9. 2021
Záujem na vrátení daru môže mať darca aj obdarovaný. Aké skutočnosti zakladajú vznik práva na zrušenie darovania a čo treba podniknúť, aby k nemu došlo?
Ako dosiahnuť zrušenie darovacej zmluvy?

Zdroj: Shutterstock

Darca môže žiadať o vrátenie daru pre nevhodné správanie obdarovaného

Všeobecne platí, že darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný voči nebo alebo členom jeho rodiny správa tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Hrubým porušením dobrých mravov však nie je akékoľvek nepatričné konanie či nezáujem obdarovaného; musí ísť o také správanie, ktoré je možné hodnotiť ako značne nemravné vzhľadom k všetkým okolnostiam prípadu. 

Súdna prax sa v uvedenej súvislosti zhoduje napríklad na tom, že ak nevhodné správanie obdarovaného bolo len reakciou na konanie darcu, podmienky pre vrátenie daru spravidla splnené nebudú (napr. rozhodnutie ÚS SR, sp.zn. I. ÚS 232/2019). Na druhej strane platí, že podmienka hrubého porušenia dobrých mravov nemusí byť naplnená len jediným porušením značnej intenzity; môže ním byť aj viacero menej intenzívnych, ale zato sústavných „prešľapov“ obdarovaného voči darcovi (rozhodnutie NS ČR, sp.zn. 33 Cdo 767/2011)

Typicky sú za dôvody pre zrušenie darovacej zmluvy považované fyzické násilie obdarovaného voči darcovi, hrubé urážky alebo neposkytnutie potrebnej pomoci v chorobe či v starobe. Nevhodné správanie ale nemusí naplňovať znaky skutkovej podstaty trestného činu, a dokonca ani priestupku (rozhodnutie NS ČR, sp.zn. 32 Odo 429/2003).

Pre úplnosť dodajme, že hoci vrátenie daru umožňuje aj negatívne konanie voči členom rodiny darcu, naopak to neplatí. Ak sa voči darcovi nevhodného správania dopustí niektorý z členov rodiny obdarovaného (nie však obdarovaný samotný), právo na vrátenie daru nevzniká (rozhodnutie NS SR, sp.zn. 5 Cdo 103/2002).

Zdroj: Depositphotos

Darcovia sa často domáhajú vrátenia pre porušenie sľubov či ľahostajnosť obdarovaných

Darcovia často zmenia názor na darovanie vtedy, keď vzťahy medzi nimi a obdarovanými ochladnú alebo sa dokonca zmenia na nepriateľské. Judikatúra je však jednotná v tom, že nevďačnosť či nevšímavosť pre vrátenie daru nestačí. Ako konania, ktoré znaky hrubého porušenia dobrých mravov nesplňovali, boli označené napríklad:

  • predaj darovanej veci obdarovaným v rozpore s vôľou darcu a nenavštevovanie darcu pri príležitosti narodenín či sviatkov (rozhodnutie NS SR, sp.zn. 2 Cdo 81/1997),
  • konfliktné správanie sa obdarovaného pri rozvode s darcom, ktoré nevybočuje z medzí bežných roztržiek medzi rozvádzajúcimi sa manželmi (rozhodnutie NS ČR, sp.zn. 33 Cdo 186/2012),
  • podanie trestného oznámenia na darcu zo strany obdarovaného, ak oznámenie neobsahuje nepravdivé skutočnosti (rozhodnutie NS ČR, sp.zn. 33 Cdo 2248/2011),
  • nevera, ktorej sa dopustil obdarovaný druh voči darcovi (rozhodnutie Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 15Co/132/2018).

Úspešné uplatnenie práva na vrátenie daru musí spĺňať zákonné podmienky

Úkon, ktorým darca požaduje vrátenie daru, musí obsahovať dostatočnú konkretizáciu nevhodného konania obdarovaného odôvodňujúceho zrušenie darovania. Optimálnym postupom je vtelenie uvedeného úkonu do písomnej formy a jeho následne doručenie obdarovanému prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky. Ak obdarovaný dar nevráti alebo nie je ochotný podniknúť kroky, ktorými dôjde k zohľadneniu opätovného nadobudnutia vlastníctva darcu aj v príslušnej evidencii (napr. v katastri nehnuteľností), môže sa darca domáhať svojho nároku súdne. 

Právo na zrušenie darovacej zmluvy môže vzniknúť aj desiatky rokov od darovania – nie je teda podstatné, v akej dobe od uzatvorenia zmluvy sa obdarovaný dopustil porušenia dobrých mravov. Jediným obmedzením je, že darca sa nemôže domáhať vrátenia daru pre nemravné správanie sa obdarovaného, o ktorom vedel už pred darovaním. Na súd je však lepšie obrátiť sa v prípade sporu čo najskôr. Aj právo na vrátenie daru sa totiž premlčiava, a to v trojročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť od chvíle, keď správanie sa obdarovaného naplnilo znaky hrubého porušenia dobrých mravov voči obdarovanému alebo členom jeho rodiny. 

Vráteniu daru sa obdarovaný nevyhne tým, že darovanú vec prevedie na tretiu osobu – v takom prípade je povinný darcovi vrátiť sumu zodpovedajúcu hodnote daru.

Čo ak chce darovaciu zmluvu zrušiť obdarovaný

Napriek tomu, že v praxi obvykle dochádza k zrušeniu darovacej zmluvy zo strany darcu, môže zrušenie darovania dosiahnuť aj obdarovaný. Právo na vrátenie daru mu vzniká, ak má vec vady, na ktoré nebol darcom upozornený.

Tip: Ako je to s daňou z dedičstva a darovania na Slovensku?

Darujúci by mal v súvislosti s uzatvorením darovacej zmluvy obdarovaného upozorniť nielen na právne vady veci (napríklad na vecné bremeno či záložné právo), ale aj na vady faktické. Povinnosť upozornenia sa však nevzťahuje na všetky vady predmetu darovania, ale len na tie, o ktorých má darca vedomosť. Právo na vrátenie daru sa zároveň týka len vád, ktoré má dar pri darovaní. Z dôvodu vád, ktoré na dare vznikli neskôr, k vráteniu dôjsť nemôže. 

Aj právo obdarovaného vrátiť dar podlieha premlčaniu. Premlčacia doba trvá 3 roky a začína plynúť odo dňa, keď mohla byť vada obdarovaným zistená.

 

Anketa

Aký spôsob nadobudnutia majetku po rodine je podľa vás výhodnejší pre pozostalých?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

14. 9. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok