Daňový kalendár 2023

Daňový kalendár pre rok 2023 prináša prehľad termínov na včasné platenie daní na Slovensku. Obsahuje daňové povinnosti pre fyzické osoby, firmy a SZČO. S naším daňovým kalendárom už nezabudnete na včasné zaplatenie dane z príjmu, cestnej dane, spotrebnej dane, či DPH.

Všetky daňové povinnosti nájdete rozdelené podľa jednotlivých mesiacov a preto vám už žiadny dôležitý termín neunikne. Vyhnete sa tak zbytočnej pokute a budete mať vždy prehľad, čo je potrebné s daňovým úradom v aktuálnom mesiaci vyriešiť.

Pripravte si s nami kompletné daňové priznanie online za 15 minút, bez registrácie a anonymne.Za cenu jedného lístka do kina. Na podanie daňového priznania máte ešte:

dníhodínminútsekúnd
Chcem vyplniť daňové priznanie

Ak si chcete stiahnuť daňové formuláre, pokračuje na daňové formuláre

JANUÁR

do 5 dní po dni výplaty
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
2. januára
Daň z motorových vozidielZaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eurštvrťročné
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eurmesačné
OdvodyZaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviachmesačné
Daň zo závislej činnostiPodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiacmesačné
Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnostimesačné
Daň z príjmu právnickej osobyZaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobieštvrťročné
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobiemesačné
Daň z príjmu fyzickej osobyZaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnostištvrťročné
Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnostimesačné
16. januára
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
25. januára
Daň z pridanej hodnotyPodanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie daneštvrťročné
Spotrebná daň z pivaNahlásenie predpokladanej ročnej výroby piva v hl na kalendárny rok 2023 a preukázanie splnenia podmienok prevádzkovania MSP (malého samostatného pivovaru)ročné
Nahlásenie predpokladanej ročnej výroby piva v hl na kalendárny rok 2023 a preukázanie splnenia podmienok prevádzkovania SVP (súkromného výrobcu piva)ročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
31. januára
Daň z príjmu fyzickej osobyPodanie oznámenia "držiteľa" príjemcovi o výške nepeňažného plnenia za rok 2022 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmovročné
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi daneročné
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi daneročné
Podanie oznámenia "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2022 spôsobom podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmovročné
Daň z príjmu právnickej osobyPodanie oznámenia "držiteľa" príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške nepeňažného plnenia za rok 2022 podľa § 43 ods. 19 zákona o dani z príjmovročné
Podanie oznámenia "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2022 spôsobom podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona o dani z príjmovročné
Podanie oznámenia "držiteľa" príjemcovi, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom spôsobom podľa § 49a ods. 7 zákona o dani z príjmovročné
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi daneročné
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 15 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi daneročné
Podanie oznámenia platiteľa dane o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmovročné
Podanie oznámenia "držiteľa" správcovi dane o výške a dátume poskytnutia nepeňažného plnenia poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti za rok 2022 nad rozsah určený osobitným predpisom spôsobom podľa § 49a ods. 6 zákona o dani z príjmovročné
Daň z pridanej hodnotyPodanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané osobám iným ako zdaniteľným osobám a zaplatenie tejto daštvrťročné
Podanie oznámenia platiteľa dane o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmovročné
Daň z motorových vozidielPodanie oznámenia o zániku povinnosti platenia dane podľa § 8 ods. 7 zákonaročné
Podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2022 a zaplatenie daneročné
Daň z poistenia - PO (náklady poistenia)Podanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto daneštvrťročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

FEBRUÁR

do 5 dní po dni výplaty
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
10. februára
Daň zo závislej činnostiPovinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2022, ak zamestnanec oň požiadal do 5.2.2023 (resp. do 6.2.2023) na účely ročného zúčtovania preddavkov na daň u iného zamestnávateľaročné
15. februára
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
27. februára
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
28. februára
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

MAREC

do 5 dní po dni výplaty
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
10. marca
Daň zo závislej činnostiPovinnosť zamestnávateľa vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch zamestnanca za rok 2022 na účely podania daňového priznania k dani z príjmov zamestnanca za rok 2022ročné
15. marca
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
27. marca
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
31. marca
Daň zo závislej činnostiPovinnosť zamestnávateľa vykonať ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022 na žiadosť zamestnancaročné
Daň z príjmu fyzickej osobyOdvedenie dane z príjmov fyzických osôb poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od "držiteľa" za rok 2022 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmovročné
Podanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022ročné
Podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022ročné
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnostištvrťročné
Daň z príjmu právnickej osobyPodanie oznámenia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2022ročné
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobieštvrťročné
Odvedenie dane z príjmov právnických osôb vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia od "držiteľa" za rok 2022 podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov a z peňažného a nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 20 a ods. 21 zákona o dani z príjmov a podaročné
Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022ročné
Daň z motorových vozidielZaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eurštvrťročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

APRÍL

do 5 dní po dni výplaty
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
17. apríla
Daň zo závislej činnostiPovinnosť zamestnávateľa vystaviť na žiadosť zamestnanca "Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50"ročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
25. apríla
Daň z pridanej hodnotyPodanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie daneštvrťročné
Podanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrokštvrťročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
30. apríla
Daň z pridanej hodnotyPodanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané osobám iným ako zdaniteľným osobám a zaplatenie tejto daštvrťročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

MÁJ

do 5 dní po dni výplaty
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
2. mája
Daň z príjmu fyzickej osobyPodanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.4.2023ročné
Podanie vyhlásenia fyzickej osoby, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, na poukázanie 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov za rok 2022 určenému prijímateľoviročné
Daň z príjmu právnickej osobyPodanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.4.2023ročné
Daň zo závislej činnosti Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za rok 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z hlásenia za rok 2022ročné
Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2022ročné
Daň z poistenia - PO (náklady poistenia)Podanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto daneštvrťročné
15. mája
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
25. mája
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
31. mája
Daň z príjmu fyzickej osobyPodanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31.5.2023ročné
Daň z príjmu právnickej osobyPodanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31.5.2023ročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

JÚN

do 5 dní po dni výplaty
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
15. júna
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
26. júna
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
30. júna
Daň z príjmu fyzickej osobyPodanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2023ročné
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnostištvrťročné
Daň z príjmu právnickej osobyPodanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2023ročné
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobieštvrťročné
Daň z motorových vozidielZaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eurštvrťročné
Spotrebná daň z liehu Ukončenie výrobného obdobia pre liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia od 1.7.2021 do 30.6.2022ročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

JÚL

do 5 dní po dni výplaty
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
1. júla
Spotrebná daň z liehu Začatie výrobného obdobia pre liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia od 1.7.2022 do 30.6.2023ročné
17. júla
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
25. júla
Daň z pridanej hodnotyPodanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrokštvrťročné
Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie daneštvrťročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
31. júla
Daň z poistenia - PO (náklady poistenia) Podanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto daneštvrťročné
Daň z pridanej hodnotyPodanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané osobám iným ako zdaniteľným osobám a zaplatenie tejto daštvrťročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

AUGUST

do 5 dní po dni výplaty
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
15. augusta
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
25. augusta
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
31. augusta
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

SEPTEMBER

do 5 dní po dni výplaty
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
18. septembra
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
25. septembra
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
30. septembra
Spotrebná daň z liehu Uzatvorenie evidencie liehu a vykonanie inventarizácie stavu zásob liehu k 30.9.2023 za príslušný kalendárny rok pre podnik na výrobu liehu, sklad liehu, užívateľský podnik, oprávneného príjemcu, tranzitný daňový sklad, splnomocnenca pre zahraničných zástročné
Ukončenie výrobného obdobia pre daňový sklad, ktorým je malý samostatný liehovar od 1.10.2022 do 30.9.2023ročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

OKTÓBER

do 5 dní po dni výplaty
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
1. októbra
Spotrebná daň z liehu Začatie výrobného obdobia pre daňový sklad, ktorým je malý samostatný liehovar od 1.10.2023 do 30.9.2024ročné
2. októbra
Daň z príjmu fyzickej osobyPodanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.9.2023 v prípade poberania zdaniteľnročné
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/4 poslednej známej daňovej povinnostištvrťročné
Daň z príjmu právnickej osobyPodanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2022 a zaplatenie dane vyplývajúcej z daňového priznania za rok 2022, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.9.2023 v prípade poberania zdaniteročné
Zaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobieštvrťročné
Daň z motorových vozidielZaplatenie štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/4 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 700 eur a nepresiahne 8 300 eurštvrťročné
16. októbra
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
25. októbra
Daň z pridanej hodnotyPodanie súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrokštvrťročné
Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok a zaplatenie daneštvrťročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
31. októbra
Daň z pridanej hodnotyPodanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané osobám iným ako zdaniteľným osobám a zaplatenie tejto daštvrťročné
Daň z poistenia - PO (náklady poistenia)Podanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto daneštvrťročné
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

NOVEMBER

do 5 dní po dni výplaty
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
15. novembra
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
27. novembra
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
30. novembra
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

DECEMBER

15. decembra
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
27. decembra
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné
31. decembra
Pravidelne sa opakujúce povinnostimesačné

Pravidelne sa opakujúce povinnosti

do 5 dní po dni výplaty
Daň zo závislej činnostiOdvod preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov znížené o úhrn daňového bonusu, a to najneskôr do 5 dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ako aj odvod osobitnej dane z príjmov vybramesačné
15. deň v mesiaci alebo prvý pracovný deň potom
Daň z príjmu fyzickej osobyOdvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi danemesačné
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi danemesačné
Daň z príjmu právnickej osobyOdvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi danemesačné
Odvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie tejto skutočnosti správcovi danemesačné
25. deň v mesiaci alebo prvý pracovný deň potom
Daň z pridanej hodnotyPodanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiac a zaplatenie danemesačné
Podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiacmesačné
Podanie kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny mesiacmesačné
Spotrebná daň z elektrinyPodanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto danímesačné
Spotrebná daň z liehuPodanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto danímesačné
Spotrebná daň z minerálneho olejaPovinnosť distribútora pohonných látok predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého, dodaného minerálneho oleja a stave zásob minerálneho oleja, uvedeného v § 6 ods. 1 písm. a), d) a f) alebo v § 7 ods. 1 a 2 zákona č.98/2004 Z.z., za predchámesačné
Podanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto danímesačné
Spotrebná daň z tabakových výrobkovPodanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto danímesačné
Podanie oznámenia o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigarietmesačné
Spotrebná daň z uhliaPodanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto danímesačné
Spotrebná daň zo zemného plynuPodanie daňového priznania za spotrebné dane ( minerálny olej, elektrina, uhlie, zemný plyn, alkoholické nápoje, tabakové výrobky ) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zaplatenie týchto danímesačné
posledný deň v mesiaci
Daň zo závislej činnostiPodanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnostimesačné
Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnávateľ jednotlivým zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiacmesačné
Daň z príjmu fyzickej osobyZaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby vo výške 1/12 poslednej známej daňovej povinnostimesačné
Daň z príjmu právnickej osobyZaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobiemesačné
Daň z pridanej hodnotyPodanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane (§ 68c zákona o DPH)mesačné
Daň z motorových vozidielZaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel vo výške 1/12 predpokladanej dane u daňovníka, ktorého predpokladaná daň presiahne 8 300 eurmesačné
OdvodyZaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviachmesačné

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky