8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 11. 7. 2022
Oddlženie alebo ľudovo povedané „osobný bankrot“ je čoraz vyhľadávanejšie. Možno nad ním tiež uvažujete. Máte však strach, aké by pre vás malo následky alebo vás od neho odrádza presvedčenie, že by vám ho súd aj tak nepovolil.
8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

Zdroj: Shutterstock

Nejasnosti či obavy vám pomôžeme rozptýliť - zhrnuli sme pre vás odpovede na praktické otázky, ktoré si v súvislosti s osobným bankrotom kladie väčšina ľudí. 

1. Prídem pri osobnom bankrote o majetok? 

Pri oddlžení nemusíte zákonite prísť o celý svoj majetok. Ak si vyberiete oddlženie formou splátkového kalendára, majetok vám zostane. Podmienkou však je, aby ste za najbližších 5 rokov každému nezabezpečenému veriteľovi uhradili aspoň 30 % z jeho pohľadávky. Splátky pre vás musia byť splniteľné – ich horná hranica nesmie presiahnuť váš predpokladaný príjem znížený o nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenia vášho bývania, vašich základných životných potrieb a tiež potrieb vami vyživovaných osôb. Návrh splátkového kalendára by mal zároveň obsahovať aspoň o 10 % vyššie uspokojenie nezabezpečených veriteľov, ako by dosiahli v konkurze; ak však nesplnenie tejto podmienky nijaký z veriteľov nenamietne, predpokladá sa, že splátkový kalendár takéto uspokojenie poskytuje. 

Pri oddlžení formou konkurzu (t. j. uspokojenia pohľadávok z výťažku zo speňaženia majetku) o majetok prichádzate; na druhej strane však konkurz nie je podmienený ani určitou výškou príjmu, ani vlastníctvom hodnotnejších vecí. Konkurz sa ale nedotkne tzv. nepostihnuteľnej hodnoty obydlia (v súčasnosti 10 000 Eur) a tiež majetku, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii (napr. šatstvo, domáce zvieratá, nevyhnutné vybavenie domácnosti – chladnička, sporák, práčka). 

2. Koľko stojí osobný bankrot 

Osobný bankrot síce nie je „zadarmo“, ale zákon je nastavený tak, aby oddlženie bolo dostupné aj pre ľudí s minimom finančných prostriedkov. V súvislosti so žiadosťou o oddlženie sa platí preddavok na úhradu odmeny a náhradu nákladov správcu (t. j. osoby, ktorá bude aktívne riešiť váš osobný bankrot s vami a s vašimi veriteľmi) vo výške 500 Eur.

Túto čiastku vám ale môže požičať Centrum právnej pomoci, ktorému ju následne budete každý mesiac splácať tak, aby ste ju vrátili najneskôr do troch rokov od jej poskytnutia. Pri oddlžení formou splátkového kalendára ďalej platíte za právne služby advokáta určeného Centrom právnej pomoci – jeho odmena je určená príslušnou vyhláškou vo výške 160 Eur (bez DPH). Celkovo sa teda náklady spojené s podaním návrhu na osobný bankrot môžu „vyšplhať“ až do výšky cca 700 Eur. 

3. Zbaví ma osobný bankrot hypotéky? 

Oddlžením sa hypotéky nezbavíte. Nedotýka sa totiž zabezpečených pohľadávok v rozsahu, v ktorom sú kryté hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva. 

4. Aké má osobný bankrot nevýhody? 

Okrem celkom zrejmých nevýhod spočívajúcich v nevyhnutnosti vzdania sa značnej časti vášho majetku (v prípade konkurzu) alebo príjmu (v prípade splátkového kalendára) ďalej treba počítať tiež s tým, že:

- ak získate dedením, darom či výhrou zo stávky alebo hry väčší ako nepatrný majetok, musíte ponúknuť aspoň polovicu z neho dobrovoľne veriteľom (aj na uspokojenie nevymáhateľného dlhu), inak vám (až do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára) hrozí, že oddlženie bude zrušené pre nepoctivý zámer,

- v budúcnosti môžete mať problém s poskytnutím úveru či pôžičky,

- ak bude vaše oddlženie riešené konkurzom, ide o prekážku prevádzkovania živnosti po dobu troch rokov po zrušení konkurzu. 

5. Chcem absolvovať osobný bankrot, ale mám dlhy z podnikania – sú jeho prekážkou? 

Žiadosť o oddlženie môže byť úspešná, aj keď máte záväzky z podnikateľskej činnosti. Základom pre oddlženie je, aby:

- ste boli fyzickou osobou (oddlženie nie je určené pre právnické osoby),

- ste sa nachádzali v stave platobnej neschopnosti,

- bolo voči vám vedené exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie; ak chcete žiadať o oddlženie formou konkurzu, musí byť splnená podmienka, že od vydania poverenia na vykonanie exekúcie, resp. od začatia obdobného vykonávacieho konania už uplynul aspoň 1 rok; v prípade žiadosti o oddlženie formou splátkového kalendára postačí, ak je vedená exekúcia alebo iný výkon rozhodnutia. 

6. Môže mi byť osobný bankrot zrušený? 

Zrušenie oddlženia prichádza do úvahy, ak ste oň požiadali s nepoctivým zámerom. Na vašu nepoctivosť možno usudzovať napríklad vtedy, ak nevynakladáte úprimnú snahu riešiť svoje dlhy aktívnou činnosťou primeranou vášmu stavu (napr. nejavíte úsilie dosahovať príjem), príp. ak zatajujete svoje príjmy či väčšie dary, aby nemohli byť použité na úhradu vašich záväzkov – ale tiež vtedy, ak neplatíte výživné na dieťa.

Osobný bankrot možno zrušiť na základe žaloby veriteľa podanej do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu či určenia splátkového kalendára. Ak súd oddlženie zruší, stáva sa voči veriteľom neúčinné a títo opäť môžu vymáhať (aj exekučne) svoje pohľadávky, ktoré sa nepremlčia skôr, než 10 rokov od zrušenia oddlženia. 

7. Zbaví ma osobný bankrot všetkých dlhov?

 

Oddlženie sa nevzťahuje na:

1) pohľadávky, ktoré voči vám majú fyzické osoby a nenadobudli ich postúpením, prevodom alebo prechodom (s výnimkou dedenia), ak si ich neprihlásia do konkurzu z dôvodu, že neboli o tejto možnosti správcom písomne upovedomené,
2) pohľadávku z právnej pomoci, ktorú vám v súvislosti s konaním o oddlžení poskytne Centrum právnej pomoci,
3) zabezpečené pohľadávky v rozsahu, v ktorom sú kryté hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva (napr. už spomínané pohľadávky zabezpečené záložným právom),
4) pohľadávky z titulu náhrady škody na zdraví či škody spôsobenej vaším úmyselným konaním,
5) výživné na dieťa,
6) pracovnoprávne nároky vašich zamestnancov (napr. nezaplatené mzdy),
7) peňažné tresty podľa Trestného zákona,
8) nepeňažné pohľadávky. 

8. Ako podať žiadosť o osobný bankrot? 

Žiadosť o oddlženie nemusíte pripravovať sami. Obráťte sa na najbližšie Centrum právnej pomoci. Poverení pracovníci centra posúdia, či by malo vaše oddlženie šancu na úspech a s vybavením osobného bankrotu vám zároveň pomôžu.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Experti na granty a dotácie

Viac informácii

Získajte neobmedzený prístup do najväčšej databázy grantov a dotácií na Slovensku. Nájdite ten správny grant pre vašu firmu.

Daňové priznanie v predĺženom termine online

Kompletné daňové priznanie online za 15 minút a 19,90 eur. Pre našich čitateľov exkluzívna zľava 10%.

DníHodínMinútSekúnd
Nechcem sa stresovaťZľavový kód: PENIAZE10

Ak chcete riešiť dane po starom, máme pre vás inteligentné formuláre.

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+10
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Vzali ste si úver na IČO? Ako získať výhody, ktoré majú len spotrebitelia?

4. 4. 2024 | Barbora Magočová

Vzali ste si úver na IČO? Ako získať výhody, ktoré majú len spotrebitelia?

Slovenské právne predpisy poskytujú spotrebiteľom pomerne vysokú ochranu. Aj preto sa banky či nebankoví poskytovatelia úverov a pôžičiek často snažia zmluvné dokumenty koncipovať tak,... celý článok

Máte príliš drahú hypotéku? Toto sú vaše možnosti

28. 2. 2024 | Marek Mittaš

Máte príliš drahú hypotéku? Toto sú vaše možnosti

Úrokové sadzby hypotekárnych úverov sa za posledné dva roky výrazne zvýšili. Toto zvýšenie malo priamy vplyv na mesačné splátky, ktoré v súčasnosti komplikujú bežný život mnohým rodinám.... celý článok

Neviete, čo robiť, keď vám exekútor zablokuje účet? Tu je odpoveď!

8. 2. 2024 | Barbora Magočová

Neviete, čo robiť, keď vám exekútor zablokuje účet? Tu je odpoveď!

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke je v súčasnosti využívaná naozaj hojne. Bankový účet je totiž pre exekútora ľahko odhaliteľný; dlžnú čiastku môže vďaka tomu vymôcť rýchlo,... celý článok

Aké informácie od vás poskytovateľ úveru musí žiadať? A čo hrozí, ak to neurobí?

18. 12. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Aké informácie od vás poskytovateľ úveru musí žiadať? A čo hrozí, ak to neurobí?

Vianoce a novoročné výpredaje nás spravidla vyprovokujú, aby sme načreli hlbšie do našich peňaženiek. Nemálo ľudí v tomto období rieši nedostatok financií spotrebiteľskými úvermi. Podľa... celý článok

VIDEO: Ako sa vyrovnať s rastúcimi cenami a neprichádzať zbytočne o peniaze?

15. 11. 2023 | Marek Mittaš | 1 komentár

VIDEO: Ako sa vyrovnať s rastúcimi cenami a neprichádzať zbytočne o peniaze?

Vysoká inflácia poznačila rozpočty mnohých domácností. Narástli ceny potravín, energií, mnohým zdraželi hypotéky. Ako sa vyrovnať s vyššími výdavkami a naopak kde nájsť vhodné zhodnotenie... celý článok