8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 11. 7. 2022
Oddlženie alebo ľudovo povedané „osobný bankrot“ je čoraz vyhľadávanejšie. Možno nad ním tiež uvažujete. Máte však strach, aké by pre vás malo následky alebo vás od neho odrádza presvedčenie, že by vám ho súd aj tak nepovolil.
8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

Zdroj: Shutterstock

Nejasnosti či obavy vám pomôžeme rozptýliť - zhrnuli sme pre vás odpovede na praktické otázky, ktoré si v súvislosti s osobným bankrotom kladie väčšina ľudí. 

1. Prídem pri osobnom bankrote o majetok? 

Pri oddlžení nemusíte zákonite prísť o celý svoj majetok. Ak si vyberiete oddlženie formou splátkového kalendára, majetok vám zostane. Podmienkou však je, aby ste za najbližších 5 rokov každému nezabezpečenému veriteľovi uhradili aspoň 30 % z jeho pohľadávky. Splátky pre vás musia byť splniteľné – ich horná hranica nesmie presiahnuť váš predpokladaný príjem znížený o nevyhnutné výdavky potrebné na zabezpečenia vášho bývania, vašich základných životných potrieb a tiež potrieb vami vyživovaných osôb. Návrh splátkového kalendára by mal zároveň obsahovať aspoň o 10 % vyššie uspokojenie nezabezpečených veriteľov, ako by dosiahli v konkurze; ak však nesplnenie tejto podmienky nijaký z veriteľov nenamietne, predpokladá sa, že splátkový kalendár takéto uspokojenie poskytuje. 

Pri oddlžení formou konkurzu (t. j. uspokojenia pohľadávok z výťažku zo speňaženia majetku) o majetok prichádzate; na druhej strane však konkurz nie je podmienený ani určitou výškou príjmu, ani vlastníctvom hodnotnejších vecí. Konkurz sa ale nedotkne tzv. nepostihnuteľnej hodnoty obydlia (v súčasnosti 10 000 Eur) a tiež majetku, ktorý nemožno postihnúť v exekúcii (napr. šatstvo, domáce zvieratá, nevyhnutné vybavenie domácnosti – chladnička, sporák, práčka). 

2. Koľko stojí osobný bankrot 

Osobný bankrot síce nie je „zadarmo“, ale zákon je nastavený tak, aby oddlženie bolo dostupné aj pre ľudí s minimom finančných prostriedkov. V súvislosti so žiadosťou o oddlženie sa platí preddavok na úhradu odmeny a náhradu nákladov správcu (t. j. osoby, ktorá bude aktívne riešiť váš osobný bankrot s vami a s vašimi veriteľmi) vo výške 500 Eur.

Túto čiastku vám ale môže požičať Centrum právnej pomoci, ktorému ju následne budete každý mesiac splácať tak, aby ste ju vrátili najneskôr do troch rokov od jej poskytnutia. Pri oddlžení formou splátkového kalendára ďalej platíte za právne služby advokáta určeného Centrom právnej pomoci – jeho odmena je určená príslušnou vyhláškou vo výške 160 Eur (bez DPH). Celkovo sa teda náklady spojené s podaním návrhu na osobný bankrot môžu „vyšplhať“ až do výšky cca 700 Eur. 

3. Zbaví ma osobný bankrot hypotéky? 

Oddlžením sa hypotéky nezbavíte. Nedotýka sa totiž zabezpečených pohľadávok v rozsahu, v ktorom sú kryté hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva. 

4. Aké má osobný bankrot nevýhody? 

Okrem celkom zrejmých nevýhod spočívajúcich v nevyhnutnosti vzdania sa značnej časti vášho majetku (v prípade konkurzu) alebo príjmu (v prípade splátkového kalendára) ďalej treba počítať tiež s tým, že:

- ak získate dedením, darom či výhrou zo stávky alebo hry väčší ako nepatrný majetok, musíte ponúknuť aspoň polovicu z neho dobrovoľne veriteľom (aj na uspokojenie nevymáhateľného dlhu), inak vám (až do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára) hrozí, že oddlženie bude zrušené pre nepoctivý zámer,

- v budúcnosti môžete mať problém s poskytnutím úveru či pôžičky,

- ak bude vaše oddlženie riešené konkurzom, ide o prekážku prevádzkovania živnosti po dobu troch rokov po zrušení konkurzu. 

5. Chcem absolvovať osobný bankrot, ale mám dlhy z podnikania – sú jeho prekážkou? 

Žiadosť o oddlženie môže byť úspešná, aj keď máte záväzky z podnikateľskej činnosti. Základom pre oddlženie je, aby:

- ste boli fyzickou osobou (oddlženie nie je určené pre právnické osoby),

- ste sa nachádzali v stave platobnej neschopnosti,

- bolo voči vám vedené exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie; ak chcete žiadať o oddlženie formou konkurzu, musí byť splnená podmienka, že od vydania poverenia na vykonanie exekúcie, resp. od začatia obdobného vykonávacieho konania už uplynul aspoň 1 rok; v prípade žiadosti o oddlženie formou splátkového kalendára postačí, ak je vedená exekúcia alebo iný výkon rozhodnutia. 

6. Môže mi byť osobný bankrot zrušený? 

Zrušenie oddlženia prichádza do úvahy, ak ste oň požiadali s nepoctivým zámerom. Na vašu nepoctivosť možno usudzovať napríklad vtedy, ak nevynakladáte úprimnú snahu riešiť svoje dlhy aktívnou činnosťou primeranou vášmu stavu (napr. nejavíte úsilie dosahovať príjem), príp. ak zatajujete svoje príjmy či väčšie dary, aby nemohli byť použité na úhradu vašich záväzkov – ale tiež vtedy, ak neplatíte výživné na dieťa.

Osobný bankrot možno zrušiť na základe žaloby veriteľa podanej do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu či určenia splátkového kalendára. Ak súd oddlženie zruší, stáva sa voči veriteľom neúčinné a títo opäť môžu vymáhať (aj exekučne) svoje pohľadávky, ktoré sa nepremlčia skôr, než 10 rokov od zrušenia oddlženia. 

7. Zbaví ma osobný bankrot všetkých dlhov?

 

Oddlženie sa nevzťahuje na:

1) pohľadávky, ktoré voči vám majú fyzické osoby a nenadobudli ich postúpením, prevodom alebo prechodom (s výnimkou dedenia), ak si ich neprihlásia do konkurzu z dôvodu, že neboli o tejto možnosti správcom písomne upovedomené,
2) pohľadávku z právnej pomoci, ktorú vám v súvislosti s konaním o oddlžení poskytne Centrum právnej pomoci,
3) zabezpečené pohľadávky v rozsahu, v ktorom sú kryté hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva (napr. už spomínané pohľadávky zabezpečené záložným právom),
4) pohľadávky z titulu náhrady škody na zdraví či škody spôsobenej vaším úmyselným konaním,
5) výživné na dieťa,
6) pracovnoprávne nároky vašich zamestnancov (napr. nezaplatené mzdy),
7) peňažné tresty podľa Trestného zákona,
8) nepeňažné pohľadávky. 

8. Ako podať žiadosť o osobný bankrot? 

Žiadosť o oddlženie nemusíte pripravovať sami. Obráťte sa na najbližšie Centrum právnej pomoci. Poverení pracovníci centra posúdia, či by malo vaše oddlženie šancu na úspech a s vybavením osobného bankrotu vám zároveň pomôžu.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+7
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Nemáte peniaze, ale máte dlžníkov: Ako to využiť, aby ste sa sami zbavili dlhov?

6. 4. 2023 | Barbora Magočová

Nemáte peniaze, ale máte dlžníkov: Ako to využiť, aby ste sa sami zbavili dlhov?

Máte problémy s finančnou hotovosťou? Nedostatok likvidity môžete preklenúť aj tak, že nebudete vyčkávať, kým sa vašim dlžníkom „uráči“ platiť alebo kým od nich pohľadávky vymôže exekútor.... celý článok

Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

5. 1. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

Koncom decembra minulého roka došlo k ďalšiemu nárastu kľúčových úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. ECB zároveň avizovala, že s ich zvyšovaním pravdepodobne nekončí. V nadchádzajúcom... celý článok

Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

26. 10. 2022 | Barbora Magočová | 1 komentár

Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

Ak vás kontaktuje inkasná agentúra, určite ide o dôvod, aby ste spozorneli – hoci možno vymáhačským firmám vyčítať viacero vecí, nepatrí medzi ne vymáhanie pohľadávok, ktoré by boli... celý článok

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

27. 9. 2022 | Daniel Výcha

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

V množstve ponúk na úvery sa dá veľmi jednoducho stratiť. Každá banka sa snaží prilákať klientov všetkými možnými číslami a parametrami. Neskočte im na obchodnícke triky a overte si,... celý článok

Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

28. 6. 2022 | Barbora Magočová

Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

Ochrana spotrebiteľa zďaleka nezahŕňa len uľahčenia pri reklamácii tovarov či služieb. Zvýhodnenia pre spotrebiteľov boli prijaté aj v súvislosti s čerpaním úverov.