Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 5. 1. 2023 | 1 komentár
Koncom decembra minulého roka došlo k ďalšiemu nárastu kľúčových úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. ECB zároveň avizovala, že s ich zvyšovaním pravdepodobne nekončí. V nadchádzajúcom období ich plánuje rovnomerne navyšovať až dovtedy, kým sa hladina inflácie nevráti na prípustnú úroveň.
Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

Zdroj: Shutterstock

ECB v tejto súvislosti poukázala na projekcie odborníkov z Eurosystému, ktorí v roku 2023 očakávajú zníženie priemernej inflácie v eurozóne na 6,3 %, v roku 2024 na 3,4 % a v roku 2025 na 2,3 %. Na potvrdenie predikcií si budeme musieť počkať. Zvýšenie sadzieb ECB ale neovplyvňuje len infláciu; mení aj sadzby úrokov z omeškania. Ako ich po zmenách určiť a aké ďalšie nároky majú v roku 2023 veritelia voči dlžníkom, ktorí neplatia včas? 

V roku 2022 sa základná úroková sadzba ECB zvyšovala rekordne 

Vzhľadom na prelomové udalosti, ktoré aktuálne hýbu finančným svetom, sa ECB v roku 2022 rozhodla pristúpiť k opakovanému zvyšovaniu úrokových sadzieb. Základnú sadzbu (za ktorú sa v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z.z. považuje sadzba pre hlavné refinančné operácie) upravila smerom nahor až štyrikrát; predtým sa naposledy navyšovala v roku 2019. 

Tabuľka: Zvyšovanie základnej úrokovej sadzby ECB od roku 2019: 

Platnosť zvýšenia od:

Sadzba pre hlavné refinančné operácie:

21.12.2022

2,50 %

2.11.2022

2,00 %

14.9.2022

1,25 %

27.7.2022

0,50 %

18.9.2019

0,00 %

 Výšku kľúčových úrokových sadzieb pre všetky obdobia zverejňuje na webových stránkach ECB aj Národná banka Slovenska. 

Ako zvyšovanie úrokovej sadzby ECB ovplyvňuje úroky z omeškania v SR 

Ak sa dlžník dostane do omeškania s platením peňažného dlhu, vzniká jeho veriteľovi automaticky nárok na úroky z omeškania. Veriteľ ich môže požadovať bez ohľadu na to, či ich s dlžníkom výslovne dojednal alebo ho na ne dopredu upozornil (napr. deklaráciou na faktúre) – jeho právo na úroky z omeškania totiž vyplýva priamo zo zákona.

Výšku úrokov z omeškania odlišnú od zákonnej sadzby si môžu dojednať len podnikatelia. Ak dohodnutá nie je, platí sadzba určená podľa príslušných nariadení vlády, a to v nadväznosti na to, či ide o omeškanie s platením pohľadávky z tzv. občianskoprávneho vzťahu (nariadenie č. 87/1995 Z.z.) alebo obchodnoprávneho vzťahu (nariadenie č. 21/2013 Z.z.). Zjednodušene možno povedať, že pohľadávka z obchodnoprávneho vzťahu vzniká medzi dvoma podnikateľmi (eseročkami, živnostníkmi a pod.).

Pri dlhoch z občianskoprávnych vzťahov je dlžníkom spravidla spotrebiteľ alebo nepodnikateľ (napr. fyzickej osobe predáte váš rodinný dom a on vám neuhradí kúpnu cenu alebo jej časť v termíne splatnosti). Pre výpočet úrokov je dôležitý 1. deň omeškania, ktorý nasleduje po dni splatnosti pohľadávky. 

Obchodnoprávne vzťahy: výška úrokov z omeškania a ďalšie nároky súvisiace s vymáhaním pohľadávok 

Podnikatelia si aj v roku 2023 môžu vybrať z dvoch variant zákonných úrokov z omeškania. Obe sa odvíjajú práve od výšky už spomínanej základnej úrokovej sadzby ECB. Voľba spôsobu určenia sadzby úrokov z omeškania je na veriteľovi. 

1) Pohyblivá (resp. variabilná) sadzba úrokov z omeškania 

V prvom rade môžu veritelia v podnikateľských vzťahoch určiť sadzbu tak, že sa bude rovnať základnej úrokovej sadzbe ECB platnej k 1. dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o 8 percentuálnych bodov. Takto určená sadzba sa potom použije počas celého kalendárneho polroka omeškania. Ak si veriteľ vyberie určenie úrokov z omeškania v uvedenej sadzbe, nemôže už dodatočne zvoliť druhú možnosť stanovenia ich výšky (viď nižšie). 

Príklad 1: 

Faktúra na 1 000 Eur sa stala splatnou dňa 8. 11. 2022. Ak veriteľ použije pohyblivú sadzbu, bude úrok z omeškania nasledujúci:

  • 1) pre 1. polrok omeškania (od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022) pôjde o úrok z čiastky 1 000 Eur od 9. 11. 2022 v sadzbe 8 % ročne (pretože k 1. 7. 2022 bola základná úroková sadzba ECB 0,00 %),
  • 2) pre 2. polrok omeškania (od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023) pôjde o úrok z čiastky 1 000 Eur v sadzbe 10,50 % ročne. 

2) Pevná (resp. fixná) sadzba úrokov z omeškania 

Alternatívne si môžu podnikatelia stanoviť sadzbu úrokov z omeškania tak, že sa bude rovnať základnej úrokovej sadzbe ECB platnej k 1. dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov; takto určená sadzba ale potom platí počas celej doby omeškania. 

Príklad 2: 

Ak veriteľ z 1. príkladu použije pevnú sadzbu, bude po celú dobu trvania omeškania žiadať úrok z omeškania z čiastky 1 000 Eur od 9. 11. 2022 v sadzbe 11 % ročne (pretože k 1. dňu omeškania bola základná úroková sadzba ECB 2,00 %). 

Okrem zákonných úrokov z omeškania môžu ďalej veritelia pri omeškaní dlžníka s platením obchodnoprávnej pohľadávky žiadať aj tzv. paušálnu náhradu nákladov spojenú s uplatnením pohľadávky. Táto má pokryť administratívne výdavky súvisiace s vymáhaním dlhu (náklady na upomínanie dlžníka, rôzne výzvy na zaplatenie a pod.). Nárok na náhradu opäť zakladá priamo zákon (§ 369c ods. 1 Obchodného zákonníka) - nie je teda potrebné ju nijako osobitne dojednávať. Výška paušálnej náhrady je aktuálne 40 Eur jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania. 

Dodajme, že ak sa veriteľ rozhodne pohľadávku vymáhať súdne, je paušálna náhrada nákladov samostatným nárokom vedľa náhrady zaplateného súdneho poplatkunáhrady trov právneho zastúpenia, ktoré sa v prípade úspechu v súdnom konaní priznávajú ako osobitné nároky nad jej rámec. 

Občianskoprávne vzťahy: výška úrokov z omeškania a poplatku z omeškania 

Aj v nepodnikateľských vzťahoch závisí výška zákonných úrokov z omeškania od základnej úrokovej sadzby ECB; určuje sa totiž tak, že sa táto sadzba platná k 1. dňu omeškania s plnením dlhu navýši o 5 percentuálnych bodov

Príklad: 

Priateľská pôžička vo výške 1 000 Eur nebola v rozpore s dohodou vrátená do 8. 11. 2022. Veriteľ bude po celú dobu trvania omeškania žiadať úrok z omeškania z čiastky 1 000 Eur od 9. 11. 2022 v sadzbe 7 % ročne. 

V niektorých prípadoch sa neplatia úroky, ale poplatok z omeškania 

Poplatky z omeškania sú rovnako ako úroky z omeškania následkom, ktorým môžu veritelia sankcionovať dlžníkov priamo zo zákona. Poplatky sa od úrokov líšia nielen osobitnou sadzbou, ale najmä prípadmi, v ktorých ich veritelia uplatňujú. Vzhľadom na to, že sú oveľa vyššie než úroky, viažu sa len na:

  • 1) omeškanie s platením nájomného alebo úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, ktoré trvá dlhšie, než 5 dní po splatnosti,
  • 2) omeškanie s vrátením prenajatej veci prenajímateľovi podľa zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí – v takom prípade platí bývalý nájomca prenajímateľovi nad rámec nájomného aj poplatok z omeškania. 

Výška poplatku z omeškania je za každý deň omeškania 0,5 promile dlžnej sumy, najmenej ale 0,83 Eur za každý aj začatý mesiac omeškania.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najlepší čas začať sporiť.

Chcem zistiť viac

Uzatvorte si stavebné sporenie a spolu s ÚROKOVÝM BONUSOM zhodnotíme vaše vklady až do výšky 4 % v tomto roku.

Advertisement

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+9
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 1 komentárov

Toto ste už čítali?

Nemáte peniaze, ale máte dlžníkov: Ako to využiť, aby ste sa sami zbavili dlhov?

6. 4. 2023 | Barbora Magočová

Nemáte peniaze, ale máte dlžníkov: Ako to využiť, aby ste sa sami zbavili dlhov?

Máte problémy s finančnou hotovosťou? Nedostatok likvidity môžete preklenúť aj tak, že nebudete vyčkávať, kým sa vašim dlžníkom „uráči“ platiť alebo kým od nich pohľadávky vymôže exekútor.... celý článok

Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

26. 10. 2022 | Barbora Magočová | 1 komentár

Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

Ak vás kontaktuje inkasná agentúra, určite ide o dôvod, aby ste spozorneli – hoci možno vymáhačským firmám vyčítať viacero vecí, nepatrí medzi ne vymáhanie pohľadávok, ktoré by boli... celý článok

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

27. 9. 2022 | Daniel Výcha

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

V množstve ponúk na úvery sa dá veľmi jednoducho stratiť. Každá banka sa snaží prilákať klientov všetkými možnými číslami a parametrami. Neskočte im na obchodnícke triky a overte si,... celý článok

8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

11. 7. 2022 | Barbora Magočová

8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

Oddlženie alebo ľudovo povedané „osobný bankrot“ je čoraz vyhľadávanejšie. Možno nad ním tiež uvažujete. Máte však strach, aké by pre vás malo následky alebo vás od neho odrádza presvedčenie,... celý článok

Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

28. 6. 2022 | Barbora Magočová

Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

Ochrana spotrebiteľa zďaleka nezahŕňa len uľahčenia pri reklamácii tovarov či služieb. Zvýhodnenia pre spotrebiteľov boli prijaté aj v súvislosti s čerpaním úverov.