Nočná práca má aj svoje výhody: Aké sú jej pravidlá v roku 2022?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 15. 8. 2022
Práca v noci nie je len nutným zlom v nepretržitých prevádzkach. Nočné zmeny môžu byť aj riešením nedostatočného príjmu z jedného zamestnania. Pre študentov predstavuje nočná práca (napr. v gastrosektore či v potravinárstve) zárobkovú činnosť, ktorú ľahšie skĺbia so školským rozvrhom.
Nočná práca má aj svoje výhody: Aké sú jej pravidlá v roku 2022?

Zdroj: Shutterstock

Náročnosť práce v nočných hodinách pre prirodzený biorytmus človeka je zohľadnená mzdovou kompenzáciou; zamestnávateľ musí zároveň dodržovať rôzne povinnosti a obmedzenia, ktoré majú zabrániť poškodeniu vášho zdravia. 

Základné pravidlá spojené s každou nočnou prácou 

1) Obmedzenie nočných zmien 

Za nočnú prácu sa považuje práca medzi 22. a 6. hodinou. Nočná práca a nočná zmena však nie sú totožnými pojmami. Nočnou zmenou je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. a 6. hodinou. Ak teda časť práce odpracujete aj po 22. hodine či pred 6. hodinou, nepôjde automaticky o nočnú zmenu. Pokiaľ sa s vami zamestnávateľ nedohodne inak, nemôžete pracovať v nočných zmenách 2 po sebe nasledujúce týždne. Výnimkou je prípad, keď povaha práce alebo podmienky prevádzky neumožňujú rozvrhnúť pracovný čas inak (napr. práca nočného strážnika apod.). 

2) Zákaz nočnej práce pre niektorých zamestnancov 

Zákaz nočnej práce platí pre mladistvých; len výnimočne môžu neplnoletí starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu 1 hodinu, ak je to potrebné pre ich výchovu na povolanie. Nočná práca pritom musí u mladistvých bezprostredne nadväzovať na prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas. 

Nočnú prácu ďalej nemôžu vykonávať tiež tehotné ženy, matky do konca 9. mesiaca po pôrodedojčiace ženy, ak o to zamestnávateľa požiadajú; v takom prípade musia byť povinne preradené na dennú prácu. 

3) Zvýšená ochrana zdravia 

Na každom pracovisku s nočnou prácou (nielen na tých, kde sa predpokladá zvýšené riziko úrazu či kolapsových stavov) sa musia nachádzať prostriedky na poskytnutie prvej pomoci a tiež prostriedky umožňujúce privolať rýchlu lekársku pomoc. 

4) Príplatok za nočnú prácu 

Ak vám nevadí pracovať po 22. hodine, môžete si vďaka nočným zmenám o niečo prilepšiť. Za nočnú prácu vám zamestnávateľ musí nad rámec vašej mzdy za každú hodinu nočnej práce vyplatiť aj mzdové zvýhodnenie, a to:

1) najmenej v sume 1,43 Eur, ak vaša práca nie je riziková,
2) najmenej v sume 1,79 Eur, ak vykonávate rizikovú prácu. 

Pokiaľ pracujete v prevádzke, v ktorej sa vzhľadom na povahu práce alebo jej podmienky vyžaduje, aby sa prevažná časť činnosti vykonávala v noci a vaša práca nie je riziková, umožňuje zákon zamestnávateľovi príplatok znížiť. Podmienkou však je, aby:

1) dosahoval aspoň sumu 1,25 Eur a
2) bol dohodnutý v kolektívnej zmluve alebo
3) priamo s vami vo vašej pracovnej zmluve, ak na pracovisku nepôsobia odbory a k 31. 12. predchádzajúceho roka váš zamestnávateľ zamestnával menej ako 20 zamestnancov. 

Osobitné mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu vám ďalej nemusí byť vyplatené, ak pracujete na vedúcej pozícii. Takýto postup je však prípustný len vtedy, keď je výška vašej mzdy stanovená už s prihliadnutím na prácu v nočných hodinách. 

Pre posúdenie vzniku príplatku za prácu v sobotu a v nedeľu v prípade nočnej práce platí, že na pracoviskách s nočnými zmenami sa sobota a nedeľa začínajú hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končia uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

5) Zvýšené informačné povinnosti zamestnávateľa 

Ak zamestnávateľ pravidelne zamestnáva zamestnancov v noci, je povinný o tom upovedomiť inšpektorát práce a tiež zástupcov zamestnancov, pokiaľ si to vyžiadali. So zástupcami zamestnancov musí zamestnávateľ zároveň organizáciu práce v noci pravidelne prerokúvať. 

Zamestnanci pracujúci v noci majú zvláštny status 

Podľa zákona nemožno každého, kto pracuje v časovom rozmedzí medzi 22. a 6. hodinou, automaticky považovať aj za tzv. zamestnanca pracujúceho v noci. Týmto sa rozumie len zamestnanec, ktorý:

1) je zamestnávaný prácami vyžadujúcimi ich pravidelný výkon v noci v rozsahu najmenej troch po sebe nasledujúcich hodín alebo
2) pravdepodobne odpracuje v noci najmenej 500 hodín ročne.

 Osobitné vymedzenie zamestnancov pracujúcich v noci je dôležité najmä kvôli širšiemu rozsahu povinností, ktoré voči nim musí zamestnávateľ plniť (a to aj v porovnaní s inými pracovníkmi, ktorí síce v noci pracujú, ale nespĺňajú definíciu tzv. zamestnanca pracujúceho v noci). Povinnosti možno rozdeliť do nasledujúcich skupín: 

1) Povinnosti súvisiace s intenzívnejším sledovaním zdravotného stavu zamestnancov 

Zamestnávateľ musí zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca pracujúceho v noci, a to:

- pred zaradením na nočnú prácu,

- pravidelne podľa potreby, najmenej ale vždy 1 raz za rok,

- v prípade zdravotných porúch vyvolaných výkonom nočnej práce,

- ak je zamestnancom tehotná žena, matka do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiaca žena. 

Náklady lekárskej prehliadky znáša zamestnávateľ. Ak lekár zistí nespôsobilosť na nočnú prácu, je zamestnávateľ povinný zamestnanca preradiť na inú prácu. V dobe, keď ste ako zamestnanec pracujúci v noci uznaný nespôsobilým pre výkon tejto práce, vás smie zamestnávateľ prepustiť len za veľmi striktne stanovených podmienok. 

2) Povinnosti ohľadom ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci 

Zamestnávateľ musí počítať aj s tým, že činnosť iných prevádzok býva v noci utlmená. V tejto súvislosti je preto povinný zabezpečiť, aby ochranné a preventívne služby a zariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci boli pre zamestnancov pracujúcich v noci vždy rovnocenné tým, ktoré sú k dispozícii zamestnancom pracujúcim cez deň. 

3) Povinnosti ohľadom rozvrhnutia pracovnej doby 

Zamestnancovi pracujúcemu v noci musí zamestnávateľ rozvrhnúť pracovný čas tak, aby priemerná dĺžka pracovnej zmeny neprekročila 8 hodín v dobe najviac štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov; pri výpočte priemernej dĺžky pracovnej zmeny zamestnanca pracujúceho v noci sa vychádza z päťdenného pracovného týždňa.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov