Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 23. 8. 2023
Zrážky zo mzdy sú prísne limitované; zamestnávateľ vás teda nemôže ukrátiť na výplate podľa toho, ako sa mu to hodí. Pokiaľ zrážka nespĺňa zákonné podmienky, nemôže k nej zamestnávateľ pristúpiť ani vtedy, keď mu niečo reálne dlhujete. Niekedy dokonca nemusí stačiť ani to, že ste zrážky odsúhlasili. O aký prípad ide?
Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

Zdroj: Shutterstock

Aké pravidlá platia pre zrážky zo mzdy v roku 2023?

Zrážky zo mzdy možno rozdeliť na 3 skupiny: 

1) Prednostné zrážky 

Ako už napovedá samotný názov, ide o zrážky, ktoré zamestnávateľ musí jednostranne a bez ohľadu na váš súhlas vykonať prednostne pred ostatnými zrážkami. Sú určené predovšetkým na splnenie peňažných povinností voči štátu a ide o zrážky:

- poistného na sociálne poistenie,

- preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie,

- nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie,

- príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie,

- preddavku na daň, resp. dane,

- nedoplatku preddavku na daň,

- daňového nedoplatku,

- nedoplatku vzniknutého vaším zavinením na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva,

- nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. 

2) Ďalšie zrážky, ktoré zamestnávateľ môže vykonať jednostranne 

Po vykonaní prednostných zrážok môže zamestnávateľ z vašej mzdy bez vášho súhlasu zraziť len:

- preddavok na mzdu, ktorý musíte vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na jej priznanie,

- sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom,

- peňažné tresty a pokuty, náhrady uložené vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov,

- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia či ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak ich musíte vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia,

- nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,

- náhradu príjmu pri dočasnej PN alebo jej časť, na ktorú ste stratili nárok alebo vám nárok nevznikol,

- náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú ste stratili nárok alebo na ktorú vám nárok nevznikol,

- náhradu mzdy poskytnutej v súvislosti s podporou v čase skrátenej práce alebo jej časť, na ktorú vám nevznikol nárok,

- sumu odstupného alebo jeho časť, ktorú máte povinnosť vrátiť (ak ešte pred uplynutím stanoveného času nastúpite k tomu istému zamestnávateľovi),

- nevyúčtované preddavky na príspevok zamestnávateľa na stravovanie alebo na účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie. 

3) Ostatné zrážky zo mzdy 

Po vykonaní prednostných a ďalších jednostranných zrážok zo mzdy môže zamestnávateľ realizovať iné zrážky už len na základe vami uzatvorenej písomnej dohody o zrážkach zo mzdy alebo ak mu toto právo výslovne vyplynie z osobitného právneho predpisu. 

Čo platí pre dohodu o zrážkach zo mzdy? 

Platnú dohodu o zrážkach z vašej mzdy môžete podľa zákona uzatvoriť: 

1) s vaším zamestnávateľom

2) s inou osobou - v praxi je dohoda o zrážkach zo mzdy pomerne hojne využívaná ako zabezpečovací prostriedok pre uspokojenie pohľadávok najrôznejších veriteľov; veľmi často na ňu možno naraziť napríklad pri spotrebiteľských úveroch. Aj pre zrážky zo mzdy realizované na základe vami akceptovanej dohody platí, že nemôžu byť väčšie, než by boli zrážky pri výkone rozhodnutia (exekúcii). 

Dohoda o zrážkach zo mzdy v každom prípade vyžaduje písomnú formu. Niektoré požiadavky, ktoré musí spĺňať, však priamo v zákone nenájdete – v súvislosti s posúdením konkrétnych situácií ich priebežne vyvodzujú až súdy. 

Ako sporná sa napríklad v minulosti ukázala otázka, či si zamestnávateľ môže dohodnúť zrážky zo mzdy vopred pre určité situácie do budúcna. Prípad, ktorý postupne riešili Krajský súd v Bratislave aj Najvyšší súd, začal pokutou od Inšpektorátu práce. Zamestnávateľ ňou bol sankcionovaný za vykonanie zrážok určených na nahradenie škody zistenej na základe inventúry. Oprávnenosť realizácie zrážok odôvodnil tým, že s dotknutými zamestnancami uzatvoril v súvislosti s ich nástupom do pracovného pomeru písomnú dohodu, v ktorej mu dali súhlas s vykonaním zrážok pre prípad vzniku škody alebo schodku. 

Inšpektorát však udelený súhlas nepovažoval za náležitý, pretože dojednanie vzniklo v čase, keď ešte nebola známa výška škody (a v zásade sa ešte ani nevedelo, že k jej vzniku aj naozaj dôjde). Zamestnávateľ sa bránil podaním žaloby na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o pokute; súdy mu však nevyhoveli. Najvyšší súd naopak zdôraznil, že dohoda o zrážkach zo mzdy môže byť zamestnávateľom uzatvorená len za účelom zabezpečenia nároku, ktorý už vznikol a v dobe uzatvorenia dohody reálne existuje (bližšie viď rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5Sžo/57/2013). 

Aké sú ďalšie povinnosti zamestnávateľa súvisiace so zrážkami zo mzdy? 

Okrem toho, že zamestnávateľ musí v stanovených prípadoch zrážky zo mzdy reálne vykonať, je zároveň povinný:

1) poskytnúť vám údaje o vykonaných zrážkach zo mzdy v doklade o vyúčtovaní mzdy (tzv. výplatná páska);
2) pri skončení pracovného pomeru vám musí vydať potvrdenie o zamestnaní, ktoré bude obsahovať aj informáciu, či sa z vašej mzdy vykonávajú zrážky a v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať. 

Dodajme, že v najzávažnejších prípadoch možno zodpovedných funkcionárov zamestnávateľa za neoprávnené zrážky zo mzdy aj trestnoprávne postihnúť za trestný čin Nevyplatenia mzdy a odstupného. Trest odňatia slobody až na 3 roky (v základnej výmere) hrozí štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe, ktorá je zamestnávateľom alebo prokuristovi, ak vám nebude mzda, na ktorú máte nárok, v deň jej splatnosti riadne vyplatená napriek tomu, že zamestnávateľ mal k dispozícii peňažné prostriedky na jej výplatu a nevyhnutne ich nepotreboval na zabezpečenie svojej činnosti.

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

3. 8. 2023 | Marek Mittaš

Septembrové zvyšovanie platov na Slovensku: Koho sa týka a kto dostane najviac?

Rok 2023 je pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom sektore obdobím zvyšovania platov. Prvé kolo prišlo hneď v prvý deň roka, kedy výška mzdy narástla o 7 %. Dňa 1. januára... celý článok

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

14. 7. 2023 | Barbora Magočová

Šéf vám dovolenku schválil len ústne. Čo vám hrozí ak odídete bez dovolenkového lístka?

Na mnohých pracoviskách je zaužívané, že zamestnávateľ najmä kratšie dovolenky schvaľuje operatívne podľa potreby, a to aj na poslednú chvíľu. Čerpanie voľna je povolené len ústne a... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok

Povinnosti študentov po skončení školy: Na aké úrady musíte ísť? Presný postup TU

3. 7. 2023 | Redakcia

Povinnosti študentov po skončení školy: Na aké úrady musíte ísť? Presný postup TU

Končíte školu a neviete, ako postupovať, aby ste si splnili všetky povinnosti voči zdravotnej poisťovni a štátu? V tomto článku nájdete postup, ktorého by sa mali absolventi štúdia... celý článok

Výpočet priemerného zárobku v roku 2023 a 13 prípadov, kedy sa ho oplatí poznať

22. 6. 2023 | Barbora Magočová

Výpočet priemerného zárobku v roku 2023 a 13 prípadov, kedy sa ho oplatí poznať

Chcete zistiť výšku odstupného alebo náhrady mzdy za dovolenku? Prečo plnenia vypočítané z priemerného zárobku niekedy nekorešpondujú s vašou aktuálnou mzdou? Čítajte, aké pravidlá... celý článok