Tvrdé postihy pre neplatičov výživného: čo robiť, aby konečne zaplatili?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 30. 9. 2019
Za neplnenie výživného nehrozí len exekúcia. Do úvahy prichádza aj odobratie vodičského preukazu či väzenie. Ako postupovať, aby ste o výživné neprišli? V najhoršom pomôže štát.
Tvrdé postihy pre neplatičov výživného: čo robiť, aby konečne zaplatili?

Zdroj: Shutterstock

Základom úspechu je právoplatné súdne rozhodnutie

Nevyhnutným predpokladom pre úspešné vymoženie výživného je právoplatné súdne rozhodnutie, z ktorého vyplýva jeho výška. Súd nemusí o výživnom rozhodovať autoritatívne; exekučným titulom môže byť aj súdom schválená dohoda medzi oprávneným a povinným. Ak povinný výživné nezaplatí vo výške a v lehote vyplývajúcej z rozhodnutia, mali by ste sa čo najskôr obrátiť na súdneho exekútora.

V súlade s Exekučným poriadkom môže exekútor vymôcť dlžné výživné napríklad obstavením účtov dlžníka v banke, zrážkami z jeho mzdy či predajom hnuteľných vecí v jeho vlastníctve (typicky elektroniky či motorového vozidla). V prípade exekúcie pohľadávky na výživnom má exekútor navyše možnosť vydať príkaz na zadržanie vodičského preukazu povinného, ktorý doručí príslušným orgánom Policajného zboru. Tieto následne zabezpečia jeho zablokovanie v evidenčnom systéme a aj samotné odobratie dokladu povinnému. Vodičské oprávnenie je dlžníkovi spravidla navrátené až po úhrade dlžného výživného.

 

Kedy hrozí neplatičom väzenie?

Ak si povinný najmenej 3 mesiace v období dvoch rokov neplní zákonnú povinnosť poskytovať výživné, posudzuje sa jeho konanie ako trestný čin. V prípade, že neplatí z nedbanlivosti, hrozí mu až dvojročný trest odňatia slobody. Pokiaľ sa hradeniu výživného dokonca vyhýba úmyselne, môže ho súd potrestať aj trojročným väzením.

Vyššia trestná sadzba s hornou hranicou trestu odňatia slobody v trvaní až 5 rokov sa za zanedbanie povinnej výživy ukladá, ak povinný:

  • svojím konaním vydá oprávnenú osobu (typicky dieťa) do nebezpečenstva núdze,
  • spácha čin závažnejším spôsobom konania (napríklad neplatí po dlhší čas alebo neplní výživné viacerým osobám),
  • bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za trestný čin zanedbania povinnej výživy odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za uvedený trestný čin prepustený.

Trestné oznámenie pre neplatenie výživného sa oplatí podávať najmä vtedy, ak viete, že povinný nejaké finančné prostriedky má. Hrozba odsúdenia totiž povinných veľmi často motivuje k zaplateniu aj vďaka inštitútu tzv. účinnej ľútosti. Táto spočíva v tom, že páchateľ trestného činu zanedbania povinnej výživy môže svoju vyživovaciu povinnosť dodatočne splniť, kým sa súd neodoberie na záverečnú poradu; v takom prípade trestnosť činu zaniká, ak tento nemal trvalo nepriaznivé následky. Trvalo nepriaznivými následkami sú tie, ktoré sa už nedajú napraviť ani odstrániť, a to ani dodatočným splnením vyživovacej povinnosti páchateľom. Zväčša bývajú v podobe poškodenia zdravia či vývoja dieťaťa, ktoré vzniklo v súvislosti s neplnením vyživovacej povinnosti.

Ak je exekúcia bez úspechu, žiadajte náhradné výživné od Úradu práce

V prípade, že povinný v plnej výške neuhradí výživné na dieťa vyplývajúce z právoplatného rozhodnutia súdu najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a exekučné konanie trvajúce najmenej 3 mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie je bezúspešné, môžete požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o tzv. náhradné výživné. O náhradné výživné sa žiada na oddelení pomoci v hmotnej núdzi; príslušnosť sa určí podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Podmienkou priznania nároku na náhradné výživné je, aby dieťa malo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zároveň sa tu aj zdržiavalo (uvedené sa nevyžaduje, ak sa dieťa v cudzine zdržiava z dôvodu štúdia). Dieťa zároveň nesmie mať príjem, ktorý by za posledných 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárneho mesiacu, v ktorom je podaná žiadosť, presahoval 2,2 násobok sumy životného minima. Ďalšou podmienkou je aj plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

Úrad práce vám preplatí výživné podľa právoplatného súdneho rozhodnutia, najviac však do výšky 1,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (t.j. aktuálne 115,152 EUR). O náhradné výživné môžete žiadať aj vtedy, ak povinný plní len čiastočne. V takom prípade sa platí suma vo výške rozdielu medzi výškou výživného podľa rozhodnutia súdu (najviac však vo výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa) a výškou výživného zaplateného povinným.

Anketa

Bola na Vás niekedy uvalená exekúcia?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce