Výživné sa neplatí len deťom – kto vás oň ešte môže žiadať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 24. 6. 2019
Rodičia, starí rodičia, vnuci, súrodenci, družka či bývalý manžel – kto z nich a za akých podmienok má právo na výživné?
Výživné sa neplatí len deťom – kto vás oň ešte môže žiadať?

Zdroj: Shutterstock

Bývalej manželke môžete po rozvode platiť ešte 5 rokov

Skutočnosť, že vzájomnú vyživovaciu povinnosť majú aj manželia, asi nikoho neprekvapí. Životná úroveň manželov musí byť v zásade rovnaká, ak uvedené neplatí, môže sa ten z manželov, ktorého životná úroveň je nižšia, obrátiť na súd. Pri rozhodovaní o rozsahu vyživovacej povinnosti sa prihliada aj na to, akým dielom sa každý z vás stará o spoločnú domácnosť.

Ani po rozvode sa však od manžela či manželky neodstrihnete úplne. Keď jeden z vás nebude schopný samostatnej obživy, môže od druhého aj po rozvode žiadať príspevok na primeranú výživu. Tento príspevok teda nemá dorovnať rozdiel v životných úrovniach bývalých manželov, jeho výška bude súdom určená tak, aby pokryla odôvodnené potreby vášho bývalého partnera.

 

Príspevok na výživu rozvedeného manžela možno žiadať najdlhšie na dobu piatich rokov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Táto doba môže byť výnimočne predĺžená, ak sa váš bývalý manželský partner z objektívnych dôvodov nie je schopný sám živiť ani po jej uplynutí, a to najmä, ak mu bolo v konaní o rozvod manželstva zverené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, alebo ak on sám pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú opateru.

Dodajme, že pokiaľ oprávnený manžel uzatvorí nové manželstvo, právo žiadať príspevok na výživu mu zanikne.

Výživné pre rodičov si súrodenci nemusia deliť rovným dielom

V ranom veku väčšine z nás poskytujú výživu rodičia. Neskôr sa karta obracia a za určitých podmienok majú povinnosť zabezpečiť svojim rodičom primeranú výživu aj samotné deti. Podľa zákona musia deti rodičov živiť, ak to rodičia potrebujú; vyživovacia povinnosť voči rodičom ale vzniká len tým deťom, ktoré sú schopné živiť sa samé.

Výživné by rodičom malo stačiť aspoň na uspokojenie bežných a odôvodnených potrieb – na bývanie, stravu, šatstvo, ale aj na primerané kultúrne či iné potreby. Suma poskytovaného výživného pre rodiča však nemusí garantovať rovnakú životnú úroveň, ako má dieťa. Rodič odkázaný na výživu sa musí so žiadosťou o výživné primárne obracať na svojho manžela či rozvedeného manžela. V prípade, že títo neexistujú (alebo z nejakého dôvodu nemôžu zabezpečiť splnenie vyživovacej povinnosti), môže sa rodič obrátiť s nárokom na dieťa.

Ak pochádzate z viacerých detí a každý z vašich súrodencov je schopný samostatnej obživy, rozdelí sa povinnosť poskytovať primeranú výživu medzi všetkých súrodencov. Každý zo súrodencov ale nebude platiť rovnako – vyživovaciu povinnosť si všetci plnia len v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru ich schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných súrodencov.

Veľmi dobre majetkovo situovaný súrodenec s nadpriemernými príjmami by mal teda rodičov podľa zákona finančne podporovať oveľa viac, než ten, ktorý sa z hľadiska príjmu a celkovej skladby majetku či záväzkov radí k nižšej strednej triede. Ak plníte vyživovaciu povinnosť aj za ostatných súrodencov, hoci by ste sa o ňu mali deliť, môžete od nich požadovať úhradu ich podielu a úroky z omeškania (bližšie § 79 Zákona o rodine).

Za akých podmienok vzniká právo na výživné aj iným príbuzným?

Medzi starými rodičmi a vnukmi môže vzniknúť vzájomná vyživovacia povinnosť v rozsahu, v ktorom výživu nevyhnutne potrebujú; to isté platí (s výnimkou rodičov a detí, pre ktorých je výživné upravené samostatne) aj o ostatných predkoch a potomkoch. V prípade výživného medzi vzdialenejšími príbuznými súdy zákon vykladajú tak, že prichádza do úvahy len medzi tzv. priamymi príbuznými (starí rodičia a vnuci, prastarí rodičia a pravnuci).

V praxi sa vyskytli aj prípady, v ktorých boli o platenie výživného žiadaní aj súrodenci; súdy však uzavreli, že medzi nimi vzájomná vyživovacia povinnosť nevzniká (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Nitra, sp.zn. 9CoP/38/2017). Každý z príbuzných na rovnakom stupni plní svoju vyživovaciu povinnosť v takom rozsahu, aký zodpovedá pomeru jeho schopností, možností a majetkových pomerov k schopnostiam, možnostiam a k majetkovým pomerom ostatných príbuzných.

Podobne ako pri vyživovacej povinnosti detí voči rodičom teda platí, že ak u babičky, ktorá má z rodiny len dvoch vnukov, vznikla nevyhnutná potreba výživy, môže jej každý vnuk platiť rozdielnu sumu, ktorej výška bude určená s prihliadnutím na vyššie uvedené kritériá.

Družke neplatíte len na dieťa, ale aj na ňu

Ženy, ktorým sa narodí dieťa mimo manželstva, zväčša vedia, že voči jeho otcovi môžu uplatniť nárok na výživné pre dieťa. Okrem tohto nároku však môžu od otca dieťaťa žiadať, aby po dobu dvoch rokov (najneskôr odo dňa pôrodu) platil aj primeranú úhradu ich výživy a samostatný príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom (tehotenské šaty, liečivá, náklady ciest do zdravotníckych zariadení apod.).

Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov od pôrodu.

Anketa

Aký je Váš rodinný stav?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce