Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte podať do konca januára

Miroslav Homola | rubrika: Článok | 14. 1. 2019
Ak ste sa v roku 2018 stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, do konca januára musíte podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte podať do konca januára

Zdroj: Shutterstock

Daňové priznanie sa podáva len raz

Rozhodujúci je vždy stav k 1. januáru. To znamená, že ak ste napríklad od 2. januára 2018 do 1. januára 2019 získali do vlastníctva rodinný dom, daňové priznanie budete podávať len v tomto roku. Ak sa počas roka 2019 nič nezmení, čiže ostanete vlastníkom rodinného domu, daňové priznanie v ďalšom roku už nepodávate. Správca dane vám len automaticky pošle rozhodnutie o vyrubenej dani.

Takže daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musí podať každý daňovník, respektíve fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa v roku 2018, to znamená od 2. januára 2018 do 1. januára 2019, stala správcom, nájomcom, užívateľom alebo vlastníkom pozemku, stavby, bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome. Tie sú totiž predmetom dane z nehnuteľnosti.

Ak nastane situácia, že daňovník získa do vlastníctva, nájmu, užívania či správy ďalšiu nehnuteľnosť, musí podať čiastkové daňové priznanie. To isté platí aj v prípade, že mu daňová povinnosť na daň z nehnuteľnosti zanikne. Tak ako pri daňovom priznaní k dani z príjmu, aj v tomto prípade existuje možnosť podať opravné a dodatočné daňové priznanie.

Opravné daňové priznanie je v podstate oprava daňového priznania ešte pred termínom podania, dodatočné je tiež oprava daňového priznania, ktorú je možné urobiť aj po termíne podania. Dôležité je tiež uviesť, že daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

Musíte to stihnúť do konca januára

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti musíte podať do konca januára, čiže do 31.1.2019. Tento termín však neplatí pre osoby, ktoré nehnuteľnosť nadobudli vydražením alebo dedením. Takže, ak ste získali nehnuteľnosť v dražbe alebo dedičskom konaní, musíte podať daňové priznanie aj v priebehu roka.

Konkrétne do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, ktorá vzniká prvým dňom nového kalendárneho mesiaca nasledujúcom po dni, v ktorom ste nehnuteľnosť získali v dražbe či dedičskom konaní. V ľudskej reči to znamená, že na podanie daňového priznania máte minimálne 1 mesiac po jej nadobudnutí.

Nehnuteľnosť v (bez)podielovom spoluvlastníctve

Ak má nehnuteľnosť viacero spoluvlastníkov, čiže je v podielovom spoluvlastníctve niekoľkých daňovníkov, daňovú povinnosť má každý spoluvlastník podľa výšky svojho podielu na nehnuteľnosti. Môžu sa však dohodnúť a určiť si jedného zastupujúceho spoluvlastníka. Ostatní tak budú ručiť za daň do výšky svojho podielu na dani. Túto skutočnosť však musia ohlásiť aj správcovi dane, teda obci alebo mestu.

Takáto možnosť sa však nevzťahuje na manželov, ktorí majú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve. V ich prípade podáva daňové priznanie jeden z manželov, a teda ručia za daň spoločne.

Kde a ako podať daňové priznanie

Daň z nehnuteľnosti v podstate patrí do skupiny miestnych daní, čiže ho musíte podať na obecný alebo mestský úrad, pod ktorého územný plán nehnuteľnosť spadá. Správcom dane je teda obec či mesto. Vyplnené tlačivo daňového priznania môžete odovzdať osobne, poštou, prípadne aj elektronicky, ak to daná obec alebo mesto umožňuje.

  • Tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľnosti si môžete stiahnuť TU (ide o všeobecné tlačivo daňového priznania na miestne dane)

V tomto tlačive si však svoju daň z nehnuteľnosti nevypočítate, nakoľko je to úlohou správcu dane, teda obce či mesta. V tlačive musíte však vyplniť informácie, ktoré sú na vyrubenie dane potrebné. Tie sú pre každého vlastníka špecifické, pretože záleží na tom, aká nehnuteľnosť je predmetom dane.

Tlačivo: miestne dane

Poznámka: Vzor tlačiva daňového priznania k miestnym daniam

Splatnosť dane a pokuta

Po vyplnení a odovzdaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti máte svoju povinnosť splnenú. Po tom, ako obec či mesto, teda správca dane daň vypočíta, dostanete oznámenie o jej výške a podrobnostiach platby. Ak ide o vyššiu sumu, daň môžete zaplatiť aj v niekoľkých splátkach. Musí to však schváliť správca dane.

Ako to už býva, nesplnenie daňovej povinnosti je trestané pokutou. V tomto prípade však môže ísť o dosť vysokú sumu. Ak nepodáte daňové priznanie v predpísanom termíne, hrozí vám podľa zákona pokuta vo výške vyrubenej dane z danej nehnuteľnosti, najviac to však môže byť 30 000 eur a najmenej 5 eur.

Anketa

Akú nehnuteľnosť vlastníte?

Miroslav Homola

Miroslav Homola písal pre denník Finance.sk od roku 2017 do 2019. Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+9
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register