Pripravujete závet? Poradíme vám, či musí byť spísaný notárom

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 18. 5. 2022
Našli ste list, v ktorom váš predok prejavuje vôľu, aby sa po jeho smrti stal jeho majetok vlastníctvom určitej osoby? Môže mať takáto písomnosť povahu testamentu? Poradíme, aké dokumenty spĺňajú podmienky platnej poslednej vôle; zároveň dávame odpoveď aj na otázku, aké odchýlky od zaužívanej podoby závetov súdy už nepovažujú za súladné s právom.
Pripravujete závet? Poradíme vám, či musí byť spísaný notárom

Zdroj: Shutterstock

Platný testament môže mať viacero podôb 

Slovenské dedičské právo pripúšťa 3 formy vyjadrenia poslednej vôle: 

1) Závet spísaný vlastnou rukou (tzv. holografný závet)
2) Závet spísaný inak, než vlastnou rukou (tzv. alografný závet) a podpísaný za účasti svedkov
3) Závet vo forme notárskej zápisnice 

Všetky uvedené formy testamentu sú platné a musia byť v dedičskom konaní rešpektované; predpokladom je však dodržanie náležitostí, ktoré by mal konkrétny druh závetu spĺňať. V prvom rade musí každý vyhotoviť závet len sám za seba – spoločný testament viacerých osôb (napr. manželov) sa nepripúšťa. Dokument obsahujúci poslednú vôľu môže pozostávať aj z viacerých listov, ktoré nemusia byť pevne spojené – podstatné je, aby listy závetu spolu súviseli a navzájom na seba nadväzovali (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 4 Cdo 93/2009). 

Obsahové náležitosti každého závetu 

Každý závet musí povinne obsahovať:

1) označenie závetných dedičov,
2) označenie poručiteľa,
3) prejav vôle poručiteľa, z ktorého vyplýva, aby dedičom po jeho smrti pripadol jeho majetok; zo závetu by malo byť zrejmé, či závetca odkazuje celý svoj majetok alebo sa závet týka len určitých vecí,
4) deň, mesiac a rok podpísania závetu (nemusí byť v závere závetu – bližšie rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 16Co 120/2018),
5) vlastnoručný podpis závetcu (okrem výnimočných prípadov uvedených nižšie) – podpis by mal byť na konci závetu (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5 Cdo 264/2007). 

Testament nemusí obsahovať určenie podielov alebo vecí či práv, ktoré majú dediči po smrti poručiteľa nadobudnúť. Ak nie sú podiely dedičov určené, platí, že sú rovnaké. Pokiaľ sa závet týka len niektorých vecí poručiteľa, dedí sa zvyšný majetok podľa zákonnej dedičskej postupnosti. Maloletým potomkom treba zanechať aspoň ich zákonný dedičský podiel; plnoletým minimálne jeho polovicu.

Ak závet stanoví inak, je v predmetnej časti neplatný – potomkov možno ukrátiť o ich dedičský podiel len vydedením (bližšie: Deti nemožno vylúčiť z dedenia závetom). Dodajme, že dediť možno len majetok, ktorý bol vo vlastníctve poručiteľa v čase jeho smrti. Ak vám teda poručiteľ v závete odkázal vec, ktorú následne ešte za života predal či daroval inej osobe, nemôžete sa na základe závetu tohto majetku domáhať ako dedič. Jedinou šancou je napadnúť neplatnosť kúpnej či darovacej zmluvy. 

Závet spísaný vlastnou rukou 

Platný testament možno zriadiť aj tak, že ho poručiteľ napíše úplne sám. Svedkov nepotrebuje, ak celý testament (nielen podpis) vyhotoví vlastnou rukou. Použité písmo môže byť písané aj tlačené, nezáleží dokonca ani na abecede, ktorú pisateľ zvolil - podstatné však je, aby písmo bolo čitateľné (rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 1Co/197/2016). Vlastnoručný podpis poručiteľa nemusí obsahovať jeho celé meno; priezvisko postačí, ak je zo závetu jasná totožnosť poručiteľa (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR, sp.zn. 4Cz 82/1982). 

Závet pred svedkami 

Testament možno spísať aj inak, než vlastnoručne. Prípustné je napríklad jeho vypracovanie na počítači alebo spísanie inou osobou (najmä keď už poručiteľ nevládze sám napísať dlhší text). Alografný závet však musí poručiteľ aspoň vlastnou rukou podpísať a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami prejaviť, že testament obsahuje jeho poslednú vôľu. Závet musia podpísať aj svedkovia. 

Závetným svedkom nesmie byť osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony (napr. menšie deti). Ďalej ním nemôže byť nevidomý, nepočujúci či nemý človek, ani osoba, ktorá nepozná jazyk, v ktorom je testament vyhotovený. Dôležitou podmienkou je, aby svedkom nebol ten, kto má zo závetu dediť. Dodajme, že ako úradná osoba (u notára, ktorý prípadne závet spíše), svedok, pisateľ, tlmočník či predčitateľ nesmie pôsobiť nielen závetný dedič, ale ani osoba, ktorej postavenie dediča svedčí podľa zákona a tiež osoby im blízke. 

Závet spísaný pred notárom 

Vypracovanie testamentu formou notárskej zápisnice je síce najnákladnejší, ale určite aj najbezpečnejší spôsob, akým možno prejaviť poslednú vôľu ohľadom majetku tak, aby bola v budúcnosti splnená. Notár garantuje, že testament bude vyhotovený platne po formálnej a obsahovej stránke. Zároveň bude len veľmi ťažké ho úspešne napadnúť z hľadiska vážnosti a pravosti prejavu vôle poručiteľa. Podľa vyhlášky o odmenách a náhradách notárov si môže notár za spísanie závetu účtovať sumu 26,56 EUR. 

Notár poskytuje tiež službu uloženia závetu do Notárskeho centrálneho registra závetov. Z tejto evidencie získa súdny komisár, ktorý bude riešiť dedičské konanie, informáciu o existencii závetu. Eliminuje sa tak riziko, že po smrti bude závet zničený či pozmenený (napr. ak ho nájde alebo má v dedičskom konaní predložiť niekto, komu jeho obsah nevyhovuje). 

Okrem notára môže pomôcť so spísaním platného závetu aj advokát, ktorý môže byť zároveň aj závetným svedkom (rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 4 Cdo 3/2010). 

Niektorí poručitelia môžu platný závet vyhotoviť len za sprísnených podmienok 

1) Poručiteľ, ktorý (už) nemôže písať alebo čítať 

V prípade poručiteľa neschopného písania či čítania sa vyžaduje pre platnosť závetu súčasná prítomnosť aspoň troch svedkov. Testament musí byť prečítaný a poručiteľ musí pred svedkami potvrdiť, že obsahuje jeho poslednú vôľu. Závet môžu spísať a prečítať svedkovia, pisateľ testamentu ale musí byť osobou odlišnou od jeho predčitateľa. Posledná vôľa musí nad rámec základných náležitostí obsahovať:

1) informáciu, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať,
2) označenie osoby, ktorá listinu spísala,
3) označenie osoby, ktorá listinu nahlas prečítala,
4) informáciu, akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho skutočnú vôľu ohľadom osudu jeho majetku po jeho smrti,
5) podpisy svedkov. 

2) Maloletí 

Osoby, ktoré majú menej, než 15 rokov, nemôžu spísať platný testament. Ak maloletí už dovŕšili 15. rok veku, môžu zriadiť platný závet len u notára.

 3) Nevidomé osoby 

Nevidomí môžu spísať závet tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť zároveň nahlas prečítaná. 

4) Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať 

Nepočujúci, ktorí nedokážu čítať alebo písať, majú možnosť zriadiť testament formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami, ktorí ovládajú znakovú reč. Závet musí byť tlmočený do znakovej reči a musí obsahovať:

1) informáciu, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať,
2) označenie pisateľa závetu,
3) označenie predčitateľa závetu,
4) informáciu o tom, ako bolo poručiteľom potvrdené, že listina obsahuje jeho skutočnú vôľu,
5) informáciu o pretlmočení obsahu závetu do znakovej reči,
6) vlastnoručné podpisy svedkov. 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+5
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

15 prilepšení, ktoré môžu pomôcť, ak bojujete so zdravotným znevýhodnením

29. 2. 2024 | Barbora Magočová

15 prilepšení, ktoré môžu pomôcť, ak bojujete so zdravotným znevýhodnením

Máte v rodine chorého seniora, dieťa s hendikepom či rodinného príslušníka s vážnym (napríklad aj onkologickým) ochorením? Prinášame prehľad uľahčení a príspevkov, ktoré môžete v roku... celý článok

Ako a prečo zbierať dažďovú vodu

28. 2. 2024 | PR článok

Ako a prečo zbierať dažďovú vodu

Zber dažďovej vody ponúka množstvo výhod, no dôležité je vedieť, ako na to. Nádrže na vodu sú totiž vyrobené z rôznych materiálov, pričom ich môžete umiestniť nad alebo pod zem. Poďme... celý článok

Darovanie krvi - aké výhody vďaka nemu možno získať v roku 2024?

26. 2. 2024 | Barbora Magočová

Darovanie krvi - aké výhody vďaka nemu možno získať v roku 2024?

Darovanie krvi vám nemusí priniesť len dobrý pocit, že ste niekomu zachránili zdravie či dokonca život. Dobrovoľným darcom sú priznané mnohé benefity, zľavy a zvýhodnenia, ktoré často... celý článok

Nechcete bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pomôže vám predmanželská zmluva?

23. 2. 2024 | Barbora Magočová

Nechcete bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pomôže vám predmanželská zmluva?

Chystáte svadbu alebo už v manželstve ste? Ak áno, mali by ste sa zamyslieť (aj) nad nastavením vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Obzvlášť by ste ho mali prehodnotiť,... celý článok

Zmena vlastníkov pozemku v pozemkovom spoločenstve: Pravidlá, ktoré musíte poznať

19. 2. 2024 | Barbora Magočová

Zmena vlastníkov pozemku v pozemkovom spoločenstve: Pravidlá, ktoré musíte poznať

Potrebujete vyriešiť prepis týkajúci sa nehnuteľnosti v správe pozemkového spoločenstva? Či už pôjde o darovanie alebo o kúpno-predajnú zmluvu, musí prevod spĺňať osobitné podmienky.... celý článok