Odmietnutie dedičstva. Kedy sa oplatí a kedy je nemožné?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 9. 3. 2022
Dedenie neprináša len peniaze. Dosť často znamená aj starosti. Začínajúc stretnutiami s notárom, pokračujúc nezhodami s ostatnými dedičmi a v súčasnej dobe čoraz častejšie aj platenie dlhov zosnulého. Kedy a ako možné v takomto prípade dedičstvo odmietnuť?
Odmietnutie dedičstva. Kedy sa oplatí a kedy je nemožné?

Zdroj: Shutterstock

Kedy pristúpiť k odmietnutiu dedičstva ?

Zo striktne ekonomického hľadiska je nadobudnutie dedičstva výhodné len vtedy, ak aktíva zahrnuté do dedičstva prevyšujú dedičské pasíva. Zjednodušene povedané platí, že hodnota získaného majetku musí byť vyššia, než hodnota dlhov, ktoré zostali po zosnulom. Pri kalkuláciách percent výhodnosti dedičetva, však treba počítať aj s prostriedkami, ktoré budete musieť vynaložiť v súvislosti s pohrebom poručiteľa. Dodajme, že za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za jeho dlhy zodpovedáte „len“ do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Ak je dedičov viac, zodpovednosť sa rozloží podľa pomeru nimi nadobudnutej časti dedičstva k celej pozostalosti. Ak by vám teda po zaplatení pohrebu a vyrovnaní dlhov poručiteľa už nič nezostalo, neoplatí sa dediť, pokiaľ vás k nadobudnutiu niektorých vecí z dedičstva nevedú sentimentálne dôvody. 

K samotnému odmietnutiu dedičstva zároveň nemusí dôjsť len z ekonomických pohnútok. Zákon v skutočnosti dôvody pre jeho odmietnutie vôbec nelimituje – motívy vášho rozhodnutia vedúce k jeho nenadobudnutiu sú teda v plnej miere na vás. Okrem dedičstva zaťaženého dlhmi býva príčinou vzdania sa dedičstva aj vôľa jedného z potenciálnych dedičov prenechať pozostalosť inej osobe z rodinného kruhu. 

Dodajme, že ak je dedičstvo predlžené (pasíva prevyšujú aktíva) ponúka vám zákon okrem jeho odmietnutia aj možnosť dohodnúť sa s veriteľmi, že im ho prenecháte na úhradu dlhov. Dohodu musí schváliť súd; neurobí tak, ak by odporovala zákonu alebo dobrým mravom. 

Ako možno dedičstvo odmietnuť? 

Dedičstvo možno odmietnuť dvojakou formou. Môže sa tak stať:

  • 1) ústnym vyhlásením dediča do zápisnice na súde,
  • 2) písomným vyhlásením dediča adresovaným súdu. 

Po obsahovej stránke musí z vášho prejavu vôle vyplynúť, že dedičstvo po zosnulom právnom predchodcovi odmietate. Úkon odmietnutia musí byť jednoznačný a bezpodmienečný; ak by ste k nemu pripojili akékoľvek  výhrady či podmienky (napr. odmietam dedičstvo za podmienky, že je predlžené), nemalo by v zmysle zákona požadované právne účinky.

Dedičstvo sa navyše nedá odmietnuť len sčasti; musíte ho odmietnuť ako celok. Stav, v ktorom získate len určitú časť dedičstva, môžete skúsiť dosiahnuť uzatvorením dedičskej dohody s ostatnými dedičmi. Tento postup však samozrejme vyžaduje ich vôľu na takúto dohodu pristúpiť. Ak z vášho odmietacieho prejavu vyplynie, že dedičstvo nechcete len v určitom rozsahu, opäť sa bude na prejav nahliadať ako na právne neúčinný. 

Dedičstvo môžete odmietnuť len do 1 mesiaca odo dňa, v ktorom vás súd upovedomil o práve jeho odmietnutia a o následkoch tohto postupu. Uvedená lehota môže byť predĺžená len z dôležitých dôvodov. Napríklad, ak vám zdravotný stav alebo pobyt v cudzine bráni posúdiť skladbu pozostalosti. O predĺženie by ste však mali požiadať ešte pred jej uplynutím. Ak dedičstvo odmietate formou písomného vyhlásenia adresovaného súdu, stihnete lehotu jedine vtedy, ak za zásielka s písomným odmietnutím dostane najneskôr posledný deň lehoty na adresátovi – nestačí ju teda v tento deň podať na pošte. 

Aké sú následky odmietnutia dedičstva

 Svoje stanovisko k možnému nadobudnutiu dedičstva si treba dobre premyslieť. Jeho odmietnutie totiž nemožno odvolať. V prípade, že dedičstvo platne odmietnete, prestávate byť dedičom. Z majetku patriaceho do pozostalosti teda v rámci dedičského konania nič nezískate; zároveň sa však na vás nemôžu obracať ani veritelia poručiteľa. 

Zmena vášho postoja nie je možná ani v prípade, že by sa po určitom čase objavil nový majetok poručiteľa, o ktorom sa pôvodne nevedelo a do dedičského konania preto nebol zahrnutý. Odmietnutie dedičstva zakladá z právneho hľadiska podobný stav, aký by v dedičskej postupnosti nastal, keby ste umreli. V prípade, že ste mali dediť na základe závetu, nastupuje na vaše miesto náhradný dedič, ak takéhoto poručiteľ v testamente uviedol. Pokiaľ tak neurobil, budú dediť dediči podľa zákonných dedičských skupín. 

Kedy už dedičstvo odmietnuť nemožno 

Možnosť odmietnutia dedičstva neprichádza do úvahy, ak:

  • 1) ešte pred jeho odmietnutím explicitne vyhlásite, že dedičstvo neodmietate,
  • 2) ak už uplynul 1 mesiac odo dňa, v ktorom vás súd upovedomil o práve jeho odmietnutia a o jeho následkoch,
  • 3) ak ste svojím počínaním už dali najavo, že dedičstvo odmietnuť nechcete

Za konanie, z ktorého možno vyvodiť, že dedičstvo nebudete chcieť odmietnuť, sa nepovažujú napríklad kroky, ktorými len chránite majetok poručiteľa pred prípadnou škodou, typicky napríklad úkony realizované v súvislosti s údržbou nehnuteľnosti, bez ktorých by mohlo byť poškodené jej vybavenie. Za počínanie, ktoré znemožňuje odmietnutie dedičstva, naopak možno pokladať používanie vecí patriacich do dedičstva pre vlastné potreby – napríklad využívanie automobilu poručiteľa, platenie jeho dlhov či ujatie sa výkonu funkcie v jeho obchodnej spoločnosti.

Anketa

Boli ste už účastníkom dedičského konania?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

peniaze

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register