Nečakané dôvody, prečo môže domov dôchodcov ukončiť poskytovanie služieb

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 22. 1. 2024
Umiestnenie starších rodinných príslušníkov v zariadení pre seniorov je pre mnohé domácnosti nevyhnutnosťou. Domovy dôchodcov sa však za určitých okolností môžu rozhodnúť, že ich konkrétny klient musí opustiť. Za akých podmienok môžu seniora „vyhodiť“ kvôli podlžnostiam? A ktoré ďalšie skutočnosti môžu byť dôvodom pre stratu miesta v uvedenom zariadení?
Nečakané dôvody, prečo môže domov dôchodcov ukončiť poskytovanie služieb

Zdroj: Shutterstock

Odchod z domu seniorov vyžaduje splnenie právnych formalít 

Ak ste vybavovali umiestnenie rodiča či iného člena vašej rodiny v domove dôchodcov, potom iste viete, že pred jeho nástupom musela byť podpísaná zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Pokiaľ by ju chcela ktorákoľvek zo zmluvných strán jednostranne ukončiť, môže tak urobiť prostredníctvom písomnej výpovede

Prijímateľ sociálnej služby (ktorým sa v tomto článku rozumie senior umiestnený v domove dôchodcov) je oprávnený zrušiť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby výpoveďou podanou kedykoľvek a bez udania akéhokoľvek dôvodu s tým, že výpovedná lehota (ktorú môže upravovať aj samotná zmluva) nesmie byť dlhšia ako 30 dní. Dĺžku minimálnej výpovednej doby dojednanú vo vašom konkrétnom prípade by ste mali nájsť v texte uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (prípadne v jej dodatkoch). 

Zariadenie pre seniorov môže zmluvu vypovedať len z určitých dôvodov 

Domov dôchodcov má právo ukončiť poskytovanie služieb na základe jednostrannej výpovede, ak je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok: 

1) Umiestnený senior hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

Za hrubé porušenie zmluvných povinností sa bude v každom prípade pokladať:

hrubé porušovanie dobrých mravov, ktoré narúša občianske spolužitie (napríklad verbálne či dokonca fyzické útoky voči iným seniorom alebo zamestnancom zariadenia a pod.),

nezaplatenie dohodnutej úhrady za sociálnu službu s tým, že v prípade celoročnej pobytovej sociálnej služby poskytovanej zariadeniami pre seniorov je dôvodom pre výpoveď nezaplatenie úhrady za čas dlhší ako 3 mesiace alebo len čiastočné platenie úhrady, ak kvôli nemu celkový dlh presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady

Ukončenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb z dôvodu hrubého porušovania povinností však vyžaduje, aby zariadenie pre seniorov ešte pred podaním výpovede porušovateľa na túto možnosť písomne upozornilo. Upozornenie musí byť doručené do vlastných rúk prijímateľa sociálnej služby (umiestneného seniora) alebo jeho opatrovníka, ak mu je ustanovený súdom. 

Pokiaľ si senior určil aj tzv. dôverníka, musí byť kópia výpovede doručená aj osobe, ktorá sa podujala na výkon tejto funkcie. Dôverníkom seniora sa môže stať akákoľvek fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, ktorá svoje určenie za dôverníka písomne odsúhlasí; zvyčajne ide o blízkeho, na ktorého sa senior spolieha pri riešení ťažších životných situácií. Na určenie dôverníka sa nevyžaduje súhlas opatrovníka. 

2) Senior (ako prijímateľ sociálnej služby) neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ktorý je vždy povinný akceptovať v prípade zmeny skutočností rozhodujúcich na určenie sumy úhrady platenia za sociálnu službu. 

Lehotu, v ktorej by mali seniori príslušný dodatok podpísať, spravidla stanovuje uzatvorená zmluva. Dodatky sa musia uzatvárať napríklad v súvislosti s navýšením tzv. ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním služieb v zariadení. 

3) Dôjde k podstatnému obmedzeniu prevádzky domova dôchodcov alebo k zmene účelu poskytovanej sociálnej služby tak, že ďalšie zotrvanie seniora v zariadení by preň znamenalo zrejmú nevýhodu. 

Ak je výpoveď zmluvy zo strany zariadenia pre seniorov s celoročným pobytom odôvodnená obmedzením prevádzky či zmenou účelu služieb, musí domov dôchodcov seniorovi zabezpečiť umiestnenie v porovnateľnom zariadení. Pokiaľ nejde o verejné zariadenie a poskytovanie služby bolo dohodnuté na neurčitý čas, mal by umiestnený senior dostať informáciu najneskôr 3 mesiace predtým, než má zmena či skončenie poskytovania sociálnej služby nastať. 

4) Ak príslušná obec/mesto rozhodne, že senior už nie je odkázaný na sociálnu službu poskytovanú zariadením pre seniorov. 

O podmienkach odkázanosti osoby v dôchodkovom veku na sociálnu službu sme písali napríklad v článku: Ako vybaviť zariadenie pre seniorov? Prehľadný postup v 5 krokoch.  V prípade uplatnenia uvedeného výpovedného dôvodu nesmie byť výpovedná lehota kratšia ako 30 dní. Domov dôchodcov navyše musí umiestnenému seniorovi vopred písomne oznámiť začiatok jej plynutia. 

5) V prípade, že senior bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu dlhšie ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov. 

Vážnym dôvodom pre nevyužívanie služieb domova dôchodcov, ktorý seniora pred výpoveďou ochráni, je napríklad pobyt v zdravotníckom zariadení. 

Výpoveď musí mať požadované náležitosti a treba ju správne doručiť 

Platné ukončenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov vyžaduje, aby domov dôchodcov výpoveď:

1) vypracoval v písomnej forme,

2) naformuloval vrátane uvedenia zákonného dôvodu, ktorý je splnený pre realizáciu jednostranného ukončenia zmluvy,

3) doručil do vlastných rúk oprávnenej osoby, a to prijímateľa sociálnej služby (umiestneného seniora) či jeho opatrovníkovi, ak mu je ustanovený súdom. Kópia výpovede s uvedením jej dôvodu sa musí doručiť aj dôverníkovi, ak si ho senior určil. 

Dodajme, že v prípade výpovede z dôvodu:

hrubého porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy,

neuzatvorenia dodatku k zmluve o poskytovaní sociálnej služby,

- rozhodnutia o zániku odkázanosti seniora na sociálnu službu,

musí obec v rámci svojej pôsobnosti v spolupráci s pôvodným poskytovateľom sociálnej služby seniorovi zabezpečiť aspoň nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, ak si ich nedokáže zabezpečiť sám.

Anketa

Máte rodičov v domove dôchodcov?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Darovanie krvi - aké výhody vďaka nemu možno získať v roku 2024?

26. 2. 2024 | Barbora Magočová

Darovanie krvi - aké výhody vďaka nemu možno získať v roku 2024?

Darovanie krvi vám nemusí priniesť len dobrý pocit, že ste niekomu zachránili zdravie či dokonca život. Dobrovoľným darcom sú priznané mnohé benefity, zľavy a zvýhodnenia, ktoré často... celý článok

Nechcete bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pomôže vám predmanželská zmluva?

23. 2. 2024 | Barbora Magočová

Nechcete bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Pomôže vám predmanželská zmluva?

Chystáte svadbu alebo už v manželstve ste? Ak áno, mali by ste sa zamyslieť (aj) nad nastavením vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Obzvlášť by ste ho mali prehodnotiť,... celý článok

Zmena vlastníkov pozemku v pozemkovom spoločenstve: Pravidlá, ktoré musíte poznať

19. 2. 2024 | Barbora Magočová

Zmena vlastníkov pozemku v pozemkovom spoločenstve: Pravidlá, ktoré musíte poznať

Potrebujete vyriešiť prepis týkajúci sa nehnuteľnosti v správe pozemkového spoločenstva? Či už pôjde o darovanie alebo o kúpno-predajnú zmluvu, musí prevod spĺňať osobitné podmienky.... celý článok

Ktoré bežné úkony na úradoch do konca marca vybavíte lacnejšie?

15. 2. 2024 | Barbora Magočová

Ktoré bežné úkony na úradoch do konca marca vybavíte lacnejšie?

Okrem súdnych poplatkov sa od 1. apríla 2024 zvyšujú aj mnohé správne poplatky. Zdražovanie sa dotkne napríklad podnikateľov, vodičov a vlastníkov motorových vozidiel či majiteľov nehnuteľností.... celý článok

Ako prihlásiť nové vozidlo? Podrobný návod pre každého

2. 2. 2024 | Daniel Výcha

Ako prihlásiť nové vozidlo? Podrobný návod pre každého

Plánujete si kúpiť nové vozidlo? V takom prípade nezabudnite na povinnosti, ktoré sú s ním spojené. Jednou z nich je aj jeho prihlásenie do evidencie vozidiel. Ako vyzerá tento celý... celý článok