Aké staré dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení možno ešte vymáhať?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 28. 6. 2023
Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne môžu žiadať len úhradu pohľadávok, ktorých trvanie nepresiahlo určitú hranicu. Zákon ich obmedzuje nielen v možnosti staršie pohľadávky predpísať, ale aj v práve ich exekučne vymáhať. V akej dobe sa dlhy zo sociálneho a zdravotného poistenia premlčujú?
Aké staré dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení možno ešte vymáhať?

Zdroj: Shutterstock

Dlhy zo sociálneho poistenia 

V súvislosti s poistným na sociálne poistenie treba rozlišovať medzi právom predpísať poistnéprávom vymáhať poistné

1) Premlčanie práva predpísať poistné 

Právo predpísať poistné sa vo väčšine prípadov premlčí za 10 rokovodo dňa jeho splatnosti. Toto pravidlo má však svoje výnimky. Právo na predpísanie poistného sa nepremlčuje, ak ste si voči Sociálnej poisťovni (resp. jej príslušnej pobočke) nesplnili niektoré dôležité povinnosti. Ich aktuálny rozsah nájdete v ustanovení § 147 ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Ide najmä o:

- neoznámenie niektorých vašich príjmov,

- neoznámenie určitých skutočností rozhodujúcich pre vznik a zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia,

- nesplnenie prihlasovacích povinností týkajúcich sa zamestnancov. 

V súdnej praxi bolo upresnené, že rozhodnutie o predpísaní poistného nepostačí v desaťročnej premlčacej lehote len vydať. Ak chce Sociálna poisťovňa zabrániť premlčaniu, musí rozhodnutie v rámci stanovenej premlčacej doby zároveň nadobudnúť aj právoplatnosť (bližšie napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 7Sžso/28/2016; názorový trend bol následne potvrdený aj rozhodnutím Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 9Sžsk/84/2019). 

2) Premlčanie práva vymáhať poistné 

Právo vymáhať poistné sa premlčí za 6 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa predpísalo. 

Čo treba urobiť, aby účinky premlčania reálne nastali 

Klasické premlčanie nároku nespôsobuje zánik nároku. Veriteľ ho teda môže pokojne uplatňovať aj po uplynutí premlčacej doby. Ak to ale urobí, musí počítať s rizikom, že dlžník môže namietnuť premlčanie. V prípade, že dlžník premlčanie skutočne aktívne namieta, pohľadávka sa stáva nevymáhateľnou. Pokiaľ dlžník zostane nečinný, môže veriteľ v konečnom dôsledku aj premlčanú pohľadávku bez problémov vymôcť. 

Dlhy zo sociálneho poisteniavšak majú špecifickú povahu – ide o pohľadávky, ktoré vznikli z verejnoprávneho vzťahu. Práve z tohto dôvodu judikatúra vyložila, že hoci zákon o sociálnom poistení používa termín „premlčanie“, treba ho chápať skôr ako „preklúziu“ – čiže zánik práva uplynutím času, na ktorý má orgán prihliadať sám z úradnej povinnosti a bez osobitnej námietky. Znamená to teda, že poisťovňa voči vám po uplynutí premlčacej doby vôbec nemôže nárok uplatňovať, a to ani vtedy, ak z akéhokoľvek dôvodu nevznesiete námietku premlčania (bližšie napr. rozsudok Krajského súdu Nitra, sp.zn. 22Sa/26/2021 opierajúc sa o rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 7Sžso/28/2016). 

Nespoliehajte sa ale na to, že uplatňovanie dlhu z poistenia sa po uplynutí premlčacej doby automaticky zastaví. Premlčanie v každom prípade z opatrnosti namietnite už voči Sociálnej poisťovni. Napriek tomu, že judikatúra Najvyššieho súdu SR vykazuje trend posudzovať premlčanie dlhov zo sociálneho poistenia v prospech dlžníkov, nemusí byť ešte definitívne ustálená; v minulosti napríklad nutnosť vznesenia námietky premlčania zdôraznil Krajský súd Bratislava, a to v rozhodnutí sp.zn. 6S/331/2016

Dodajme, že Sociálna poisťovňa na základe právoplatného rozhodnutia o uznaní námietky premlčania pohľadávku odpíše. S odpísaním pohľadávky spája zákon o sociálnom poistení jej zánik. Pohľadávka teda na rozdiel od premlčanej pohľadávky zo súkromnoprávneho vzťahu nebude trvať v režime nevymáhateľného záväzku – tzv. naturálnej obligácie. 

Dlhy zo zdravotného poistenia 

Aj pri zdravotnom poistení treba rozlišovať viacero režimov premlčania v závislosti od toho, či sa uplatňuje nárok pred vydaním rozhodnutia, ktorým je dlh vymeraný alebo po jeho právoplatnosti. 

1) Právo zdravotnej poisťovne uplatniť si: 

- nárok na preddavok na poistnésa premlčí uplynutím piatich rokov odo dňa jeho splatnosti,

nárok na nedoplatok na poistnom sa premlčí uplynutím piatich rokov od prvého dňa kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa malo vykonať ročné zúčtovanie poistného. 

Vyššie uvedený režim premlčania sa použije aj pre uplatnenie nárokov na úroky z omeškania

Opäť platí, že premlčacia doba sa vám môže predĺžiť, ak si nesplníte niektoré dôležité povinnosti aktuálne špecifikované v ustanovení § 21 ods. 4 zákona o zdravotnom poistení. Dôležité je dodržať napríklad povinnosť podania prihlášky na verejné zdravotné poistenie a oznamovacie povinnosti súvisiace so vznikom a zánikom a určením sadzby poistného. Ak tieto povinnosti nie sú splnené, premlčí sa právo zdravotnej poisťovne uplatniť si nárok na predpísanie poistného a úroku z omeškania uplynutím piatich rokov odo dňa dodatočného splnenia oznamovacej povinnosti, najneskôr však uplynutím desiatich rokov odo dňa splatnosti poistného. 

2) Právo poisťovne vymáhať poistné a úrok z omeškania sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení povinnosti na ich zaplatenie. 

Právo vymáhať poistné rôzne súdy vykladajú inak 

V neposlednom rade sa treba pristaviť aj pri tom, ako vlastne vykladať zákonný pojem „právo vymáhať poistné“.

V judikatúre slovenských súdov je možné nájsť nasledujúce protichodné interpretácie

1) Právo vymáhať poistné treba chápať ako právo iniciovať vykonanie exekúcie, ak pohľadávka nebola uhradená a poistné bolo právoplatne predpísané. Zjednodušene povedané to teda značí, že poisťovňa musí začať exekvovať pohľadávku do uplynutia premlčacej doby; ak už exekúcia pred uplynutím premlčacej doby začala, nepovedie námietka premlčania k jej ukončeniu. Táto názorová vetva sa javí ako väčšinová, vo vzťahu k sociálnemu poisteniu viď napr. rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, sp.zn. 16CoE/267/2016; vo vzťahu k zdravotnému poisteniu bližšie napr. rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 23CoE/20/2020 či rozhodnutie Krajského súdu Trenčín, sp.zn. 27CoE/7/2021

2) Právo vymáhať poistné spočíva v práve ho reálne exekvovať. Pokiaľ teda uplynie zákonom stanovená premlčacia doba a dlžník vznesie námietku premlčania, má táto námietka za následok aj koniec už začatého exekučného vymáhania. Uvedený názor vyplýva vo vzťahu k zdravotnému poisteniu z rozhodnutia Krajského súdu Banská Bystrica, sp.zn. 41CoKR/21/2022.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Životné poistenie v roku 2023: Výhody a nevýhody

27. 7. 2023 | Redakcia

Životné poistenie v roku 2023: Výhody a nevýhody

Boli časy, kedy ponuky na životné poistenie prichádzali zo všetkých strán. Tento produkt sa vám snažili predať banky, finanční agenti a možno aj vaši susedia, ktorí vás lákali na životné... celý článok

Sociálne poistenie sa mení: O koľko dostanú invalidi viac?

13. 7. 2023 | Daniel Výcha | 2 komentáre

Sociálne poistenie sa mení: O koľko dostanú invalidi viac?

Väčší počet ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, nové diagnózy a ochorenia, ktoré určujú nárok na jeho poberanie, ako aj zvýšenie sumy samotného dôchodku – to sú dôsledky novely... celý článok

Najlepšie ponuky cestovného poistenia. Poznáme víťazov roka 2023

29. 6. 2023 | Redakcia

Najlepšie ponuky cestovného poistenia. Poznáme víťazov roka 2023

Pred letom sme na Finparáde aktualizovali rebríček cestovného poistenia. Najlepším poskytovateľom poistenia je Uniqa poisťovňa, druhé miesto zaujíma Allianz a tretie miesto patrí AXA-ASSISTANCE.... celý článok

Platí, že poistenie sa najviac oplatí poisťovni? Poradíme, aby sa oplatilo aj ľuďom

20. 6. 2023 | Jan Müller | 1 komentár

Platí, že poistenie sa najviac oplatí poisťovni? Poradíme, aby sa oplatilo aj ľuďom

Má zmysel poistiť sa? Ako kedy. Musíme si položiť otázku, či za to, čo dostávame, neplatíme zbytočne. Alebo zbytočne veľa. Alebo napríklad aj málo a tým pádom opäť zbytočne.

Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

31. 5. 2023 | Barbora Magočová

Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

S úhradou platieb do zdravotnej či Sociálnej poisťovne sa môže omeškať každý. S oneskoreným plnením odvodov sa však spájajú negatívne následky. Aké penále či úroky z omeškania môžu... celý článok