Kedy od vás zamestnávateľ môže požadovať prácu nad rámec pracovnej zmluvy?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 26. 9. 2023
Prijal vás zamestnávateľ s prísľubom určitej pracovnej náplne a pravidelne vám zadáva úlohy, ktoré s pôvodne avizovanou prácou vôbec nesúvisia? Do akej miery musíte jeho pokyny rešpektovať? Kedy naopak môžete žiadať o výkon inej práce vy? A aké dopady budú mať uvedené zmeny pracovnej činnosti na vašu mzdu?
Kedy od vás zamestnávateľ môže požadovať prácu nad rámec pracovnej zmluvy?

Zdroj: Shutterstock

Povahu pracovnej náplne limituje pracovná zmluva 

Zamestnávateľ vám nemôže ukladať plnenie akýchkoľvek úloh. Hranice pracovnej náplne sú vymedzené druhom vašej práce. Druh práce je podľa zákona podstatnou náležitosťou každej pracovnej zmluvy; táto by mala navyše obsahovať aj jeho stručnú charakteristiku. 

Príklad: V konkrétnej pracovnej zmluve môže byť ako druh práce dojednaný „predavač“ a ako jeho stručná charakteristika (označovaná aj ako pracovná náplň) môžu byť vymenované najčastejšie činnosti, ktoré bude zamestnanec vykonávať (obsluhovanie zákazníkov, inkasovanie platieb od zákazníkov, vystavovanie dokladov o kúpe tovaru ....atď.). 

Kedy vás môže zamestnávateľ preradiť na inú prácu? 

Za normálnych okolností musí zamestnávateľ pri určovaní náplne vašej práce striktne rešpektovať obsah pracovnej zmluvy. Jej zmena je možná len s vaším súhlasom

Existujú však výnimočné prípady, v ktorých vám zamestnávateľ môže zadávať výkon prác iného druhu či na inom mieste, ako boli pôvodne dohodnuté. Tieto možno rozdeliť na nasledujúce 2 skupiny: 

1) Výkon inej práce si vyžaduje váš stav 

Zamestnávateľ má povinnosť preradiť vás na inú prácu, ak: 

a) ste vzhľadom na váš zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratili spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu alebo ak ju nesmiete vykonávať pre chorobu z povolania či ohrozenie touto chorobou,
b) ak ste na pracovisku dosiahli najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,
c) ste tehotnou ženou, matkou do konca 9. mesiaca po pôrode alebo dojčíte a vykonávate prácu, ktorou vás zamestnávateľ s ohľadom na uvedený stav nemôže zamestnávať (bližšie nariadenie vlády č. 272/2004 Z.z.) alebo ktorá podľa lekárskeho posudku ohrozuje vaše tehotenstvo či materské poslanie,
d) je preradenie nevyhnutné podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu verejného zdravotníctva v záujme ochrany zdravia iných osôb pred prenosnými chorobami (tzv. karanténne opatrenie),
e) je preradenie nevyhnutné podľa právoplatného rozhodnutia súdu či iného príslušného orgánu,
f) ste zamestnancom pracujúcim v noci (tzn. medzi 22. a 6. hodinou) a lekár vás na základe lekárskeho posudku uzná nespôsobilým na nočnú prácu,
g) ste tehotnou ženou, matkou do konca 9. mesiaca po pôrode či dojčíte, pracujete v noci a zamestnávateľa požiadate o preradenie na dennú prácu. 

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch by vás mal zamestnávateľ primárne preradiť na takú prácu, ktorá zodpovedá druhu práce podľa vašej pracovnej zmluvy. Pokiaľ však uvedeným postupom nie je možné dosiahnuť účel preradenia, je po dohode prípustné aj preradenie na prácu iného druhu, ako bol dojednaný v pracovnej zmluve. Nová práca musí zodpovedať vašej zdravotnej spôsobilosti. Zároveň by malo ísť o prácu, ktorá je pre vás vhodná s prihliadnutím na vaše schopnosti a kvalifikáciu.

Dodajme, že ak podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia vášho zdravia a zamestnávateľ vás do 15 dní odo dňa predloženia posudku nepreradí na inú pre vás vhodnú prácu, máte právo okamžite skončiť pracovný pomer. Treba tak urobiť v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď ste sa o dôvode okamžitého skončenia dozvedeli. V súvislosti s okamžitým skončením vám následne vznikne nárok na náhradu mzdy v sume vášho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. 

2) Výkon inej práce si vyžadujú mimoriadne podmienky ovplyvňujúce činnosť zamestnávateľa 

Aj bez vášho súhlasu vás zamestnávateľ smie preradiť na inú než dohodnutú prácu, ak sú splnené nasledovné podmienky:

1) preradenie je potrebné na odvrátenie mimoriadnej udalosti alebo na zmiernenie jej bezprostredných následkov (typicky môže ísť o riešenie rôznych živelných pohrôm a pod.),

2) preradenie bude realizované len na čas nevyhnutnej potreby. 

Aké má preradenie dopady na výšku zárobku? 

V prípade, že k preradeniu na inú prácu dôjde z dôvodu:

- ohrozenia chorobou povolania,

- karanténneho opatrenia uloženého podľa osobitných predpisov,

- odvrátenia mimoriadnej udalosti alebo zmiernenia jej bezprostredných následkov,

a po preradení dosiahnete v prepočte na odpracovanú hodinu nižšiu mzdu ako pri výkone práce podľa vašej pracovnej zmluvy, náleží vám kompenzácia vo forme doplatku. Doplatok sa poskytuje do sumy vášho priemerného zárobku dosahovaného pred preradením. Hradí sa počas preradenia, najdlhšie však počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov odo dňa preradenia. 

Ak dôjde k preradeniu na inú prácu počas tehotenstva, pretože práca, ktorú žena vykonávala predtým, je zakázaná tehotným ženám alebo podľa lekárskeho posudku ohrozuje jej tehotenstvo, a pri novej práci dosahuje bez svojho zavinenia nižší príjem ako pri pôvodnej práci, má právo na tzv. vyrovnávaciu dávku podľa zákona o sociálnom poistení.

Na vyrovnávaciu dávku má pri preradení realizovanom za podobných podmienok nárok aj ako matka do 9. mesiaca po pôrode. Štandardná výška dávky je 55 % z rozdielu medzi mesačným vymeriavacím základom určeným podľa § 56 ods. 1 zákona o sociálnom poistení a vymeriavacím základom, z ktorého sa platí poistné na nemocenské poistenie v jednotlivých kalendárnych mesiacoch po preradení na inú prácu. 

Preradenie s vami musí byť prerokované 

Dôvod a dobu preradenia na inú prácu s vami musí zamestnávateľ vopred prerokovať. Prerokovaním sa podľa zákona nerozumie len strohé oznámenie; malo by ísť o vzájomnú výmenu názorov a dialóg, ktoré sú realizované vo vhodnom čase, s primeraným obsahom a s cieľom dosiahnuť dohodu. 

Pokiaľ preradením dôjde aj k zmene pracovnej zmluvy, musí vám zamestnávateľ vydať písomné oznámenie o dôvode preradenia a jeho trvaní. Túto povinnosť nemá len v prípade, ak je preradenie realizované za účelom odvrátenia mimoriadnej udalosti či zmiernenia jej bezprostredných následkov. 

Ak ste uzatvorili dohodu o hmotnej zodpovednosti, musí sa pri preradení na inú prácu vykonať inventarizácia. V súvislosti s preradením vám navyše vzniká právo od uvedenej dohody písomne odstúpiť

Záverom dodajme, že pokiaľ od vás zamestnávateľ požaduje činnosti, ktoré nespadajú pod dohodnutý druh práce a nie sú splnené ani podmienky pre preradenie, nemusíte tieto vykonať. Aj keby ste však nedostali nijakú úlohu zodpovedajúcu dohodnutému druhu práce, musíte počas pracovného času zostať na pracovisku v stave pripravenosti plniť pokyny zamestnávateľa udelené v súlade so zákonom.

Test osobnosti

Na akú profesiu sa hodíte?

  • Priradíme vás k jednému z 16 osobnostných typov
  • Detailne popíšeme váš typ osobnosti
  • Vybereme povolania, pre ktoré sa hodíte

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ako treba doručiť skončenie pracovného pomeru? Pozor aj na tieto chyby

27. 11. 2023 | Barbora Magočová

Ako treba doručiť skončenie pracovného pomeru? Pozor aj na tieto chyby

Písomnosti, ktorými sa jednostranne rozväzuje pracovný pomer, musia spĺňať prísne podmienky. Okrem dodržania obsahových náležitostí je veľmi dôležité aj ich správne doručenie. Môže... celý článok

Kedy môžete odmietnuť zamestnanie sprostredkované úradom práce?

24. 10. 2023 | Barbora Magočová

Kedy môžete odmietnuť zamestnanie sprostredkované úradom práce?

Prihlásili ste sa na úrad práce, aby ste nemuseli hradiť platby na zdravotné poistenie; úrad vám však núka zamestnanie, ktoré sa vám nepáči. Existujú situácie, v ktorých máte právo... celý článok

Sumy stravného a stravných lístkov od októbra: Čo sa mení?

13. 10. 2023 | Redakcia

Sumy stravného a stravných lístkov od októbra: Čo sa mení?

Tuzemské stravné na pracovnej ceste sa od 1. októbra 2023 znova zmenili. Stalo sa tak z dôvodu opatrenia Ministerstva práce Slovenskej republiky. O koľko sa sumy stravného zvýšili a... celý článok

Čo si voči vám exekútor nesmie dovoliť a čo máte v exekúcii naopak zakázané vy?

9. 10. 2023 | Barbora Magočová

Čo si voči vám exekútor nesmie dovoliť a čo máte v exekúcii naopak zakázané vy?

Narastajú vám dlhy a vy už teraz trpíte nočnými morami z možných následkov ich neplatenia? Čo by vám reálne hrozilo, ak by sa veritelia obrátili na exekútora? Do akej miery by ste boli... celý článok

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

23. 8. 2023 | Barbora Magočová

Menšia výplata? Ako vám zamestnávateľ môže znížiť mzdu v roku 2023?

Zrážky zo mzdy sú prísne limitované; zamestnávateľ vás teda nemôže ukrátiť na výplate podľa toho, ako sa mu to hodí. Pokiaľ zrážka nespĺňa zákonné podmienky, nemôže k nej zamestnávateľ... celý článok