Každý občas zaplatí neskoro: akým rizikám sa omeškaním vystavujete?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 10. 2021
Už od 1. dňa oneskorenia s platením vzniká veriteľovi právo žiadať väčšinu sankcií spojených s úhradou po termíne, a to priamo zo zákona. O čo sa navýši dlh, ktorý nie je zaplatený včas?
Každý občas zaplatí neskoro: akým rizikám sa omeškaním vystavujete?

Zdroj: Shutterstock

Ak dlžník nezaplatí v termíne splatnosti, môže veriteľ vedľa dlžnej istiny automaticky požadovať úrok z omeškania. Jeho výška sa líši podľa toho, či ste sa dostali do omeškania so zaplatením pohľadávky z podnikania alebo dlhu, ktorý vznikol z klasického občianskoprávneho vzťahu.

Občianskoprávnu povahu majú napríklad dlhy z pôžičky medzi kamarátmi (ak zmluva o pôžičke nie je uzatváraná tzv. „na IČO“), dlhy z titulu nezaplatenia kúpnej ceny za prevod vlastníctva k veci medzi dvoma nepodnikateľmi či pohľadávky, ktoré majú obchodníci voči spotrebiteľom.

 

Za oneskorené hradenie občianskoprávnych dlhov môže veriteľ účtovať úroky z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k 1. dňu omeškania navýšenej o 5 percentuálnych bodov.

Vývoj hodnôt sadzby ľahko zistíte na webových stránkach Národnej banky Slovenska; za základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky sa považuje sadzba hlavných refinančných operácií.

Výška sadzby sa od roku 2016 nezmenila a aktuálne je jej hodnota 0,00 %. Inými slovami platí, že ak k omeškaniu so zaplatením došlo v priebehu posledných rokov, bude výška úrokov z omeškania 5 % ročne z dlžnej istiny počítaná od 1. dňa omeškania.

Príklad:

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kúpna cena vo výške 3 000,- EUR za motorové vozidlo bude zaplatená v dvoch splátkach. Prvá splátka vo výške 2 500,- EUR bola zaplatená na účet predávajúceho ešte pred odovzdaním vozidla kupujúcemu; druhá splátka mala byť zaplatená najneskôr do 20. 3. 2021.

1. Ak kupujúci 2. splátku dosiaľ neuhradil, predávajúci môže žiadať:

  • dlžnú istinu vo výške 500,- EUR,
  • úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z čiastky 500,- EUR od 21. 3. 2021 až do zaplatenia.

2. Ak kupujúci 2. splátku síce uhradil, ale až po dohodnutom termíne, konkrétne až 5. 9. 2021, predávajúci môže žiadať:

  • úrok z omeškania vo výške 5 % ročne z čiastky 500,- EUR od 21. 3. 2021 až do 5. 9. 2021.

Dodajme, že v nepodnikateľských vzťahoch si nemožno dohodnúť vyššiu, než zákonnú výšku úrokov z omeškania (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 1 Cdo 58/1998).

Tip: Životné minimum mení situáciu. Komu sa od júla zastaví exekúcia?

Oneskorenie s úhradou nájomného z bytu sa sankcionuje prísnejšie

Omeškanie so zaplatením niektorých pohľadávok súvisiacich s nájmom nie je sankcionované úrokom z omeškania, ale tzv. poplatkom z omeškania. Poplatok je oproti úroku vyšší – za každý deň omeškania náleží veriteľovi 0,5 ‰; (promile) dlžnej sumy, najmenej však 0,83 EUR za každý aj začatý mesiac omeškania.

Nárok na poplatok vzniká, ak nezaplatíte nájomné za byt alebo úhradu za plnenia poskytované s jeho užívaním ani do piatich dní po ich splatnosti.

V podnikaní sú úroky z omeškania vyššie

Pri omeškaní s platením dlhov z obchodnoprávnych vzťahov si veriteľ výšku úrokov z omeškania môže vybrať. Teoreticky pripadajú do úvahy 3 varianty:

  • Sadzba úrokov z omeškania sa bude rovnať základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k 1. dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o 8 percentuálnych bodov –takto určená sadzba sa použije počas celého kalendárneho polroka omeškania a zároveň sa počas celej doby omeškania použije tento spôsob určovania úrokov z omeškania (t.j. výška sadzby sa môže teoreticky v nadväznosti na zmeny základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky meniť každý polrok).
  • Sadzba úrokov z omeškania sa bude rovnať základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k 1. dňu omeškania zvýšenej o 9 percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov potom platí počas celej doby omeškania.

Keďže v posledných rokoch sadzba pre hlavné refinančné operácie (považovaná za základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky) zostávala rovnaká, bolo pre veriteľov výhodnejšie požadovať úrok z omeškania vo výške 9 % ročne z dlžnej istiny.

  • Sadzba úrokov z omeškania bude stanovená dohodou medzi veriteľom a dlžníkom; dohoda má prednosť pred určením úrokovej sadzby podľa právnych predpisov.

Okrem úrokov z omeškania má veriteľ podnikateľskej pohľadávky pri oneskorení s platením zároveň právo od vás žiadať paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávok, a to bez potreby osobitného upozornenia. Výška náhrady je 40, EUR jednorazovo bez ohľadu na dĺžku trvania omeškania.

Príklad:

Podnikateľ sa dohodol, že za stavebné práce bude inému podnikateľovi fakturovať 5 000,- EUR s tým, že objednávateľ cenu diela uhradí do 20. 8. 2021. Fakturovaná čiastka nebola dosiaľ zaplatená; zhotoviteľ sa rozhodol, že úroky z omeškania určí súčtom základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k 1. dňu omeškania a deviatich percentuálnych bodov.

Zhotoviteľ môže žiadať:

  • dlžnú istinu vo výške 5 000,- EUR,
  • úrok z omeškania vo výške 9 % ročne z čiastky 5 000,- EUR od 21. 8. 2021 až do zaplatenia,
  • paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40, EUR.

Pre úplnosť dodajme, že okrem vyššie uvedených nárokov môže veriteľovi pre prípad omeškania s platením vzniknúť aj nárok na zmluvnú pokutu. Právo na jej zaplatenie však musí byť dohodnuté písomne.

Súbeh zmluvnej pokuty a úroku z omeškania zákon nevylučuje – zmluvná pokuta ale musí byť (aj s prihliadnutím na to, že oneskorenie s platením už kompenzuje úrok z omeškania) dohodnutá v primeranej výške, ktorá neodporuje dobrým mravom a v prípade obchodnoprávnych vzťahov tiež poctivému obchodnému styku.

Anketa

Bola na Vás niekedy uvalená exekúcia?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Kto dostane v septembri stovku od štátu a kedy mu príde na účet?

20. 9. 2023 | Daniel Výcha

Kto dostane v septembri stovku od štátu a kedy mu príde na účet?

Inflácia síce spomaľuje a vrchol má už za sebou, no jej vplyv v našej ekonomike stále pretrváva. Preto vláda pokračuje v opatreniach, ktoré majú pomôcť najviac zraniteľným skupinám... celý článok

Voľby 2023: Koľko peňazí získajú politické strany za dobrý volebný výsledok?

8. 9. 2023 | Barbora Magočová

Voľby 2023: Koľko peňazí získajú politické strany za dobrý volebný výsledok?

Voľby do NR SR sa blížia a politickým stranám ide o veľa. Nesúperia len o spravovanie krajiny, ale aj o štedré príspevky zo štátneho rozpočtu. O koľko si môžu po voľbách polepšiť z... celý článok

Štátne sviatky a voľné dni v roku 2024 na Slovensku a v Čechách

7. 9. 2023 | Redakcia

Štátne sviatky a voľné dni v roku 2024 na Slovensku a v Čechách

Zabudnite na nostalgiu za voľným letom. Máme pre vás plán oddychu už aj na rok budúci. Štátne sviatky a dni pracovného pokoja predstavujú pre väčšinu ľudí čas na oddych doma alebo na... celý článok

Najväčšie finančné podvody, ktoré pripravili Slovákov o milióny: Prišli ste o peniaze aj vy?

31. 8. 2023 | Daniel Výcha

Najväčšie finančné podvody, ktoré pripravili Slovákov o milióny: Prišli ste o peniaze aj vy?

Investície s výnosom na úrovni niekoľkých desiatok percent. Sporenie, vďaka ktorému si o 25 rokov môžete kúpiť dom. Aj tieto klamstvá zazneli pri najväčších slovenských finančných podvodoch.... celý článok

Ohrozuje umelá inteligencia aj vaše zamestnanie? Každý tretí Slovák je v ohrození

22. 8. 2023 | Daniel Výcha

Ohrozuje umelá inteligencia aj vaše zamestnanie? Každý tretí Slovák je v ohrození

Prežívame revolúciu, ktorú poháňa umelá inteligencia. Dnes už nie je toto tvrdenie prehnané. Umelej inteligencii sa počas posledných mesiacov podarilo preniknúť do viacerých oblastí... celý článok