Ako založiť odbory a prečo je to pre vás výhodné?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 4. 8. 2021
Odbory nemusia pôsobiť len u veľkých zamestnávateľov. Aj v menších prevádzkach ich založíte ľahko a bez väčších skúseností. Výsledkom môže byť citeľné zlepšenie vašich pracovných podmienok.
Ako založiť odbory a prečo je to pre vás výhodné?

Zdroj: Shutterstock

Na založenie odborov stačia tri osoby

Na založení odborovej organizácie sa musia dohodnúť minimálne tri osoby; z toho aspoň jedna musí byť staršia ako 18 rokov.

Pre vznik odborovej organizácie platí tzv. evidenčný princíp. V zmysle uvedeného postačí, ak jej zakladatelia (tzv. prípravný výbor) doručia Ministerstvu vnútra SR:

 1. Návrh na evidenciu odborovej organizácie, ktorý bude obsahovať:
 • mená a priezviská, rodné čísla a bydliská zakladateľov,
 • informáciu, ktorý z členov starších ako 18 rokov bude splnomocnencom oprávneným konať v mene zakladateľov,
 • meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo štatutárneho orgánu odborovej organizácie, resp. jeho členov.
 1. Stanovy odborovej organizácie v dvoch vyhotoveniach, v ktorých budú uvedené nasledujúce náležitosti:
 • názov odborovej organizácie,
 • jej sídlo,
 • cieľ jej činnosti,
 • jej orgány a spôsob ich ustanovovania (t.j. akým spôsobom budú určovaní ich členovia),
 • určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene odborovej organizácie (štatutárne orgány),
 • zásady hospodárenia organizácie,
 • ak budú zriadené aj organizačné jednotky odborovej organizácie, ktoré budú konať vo svojom mene, musia stanovy obsahovať aj informáciu o ich ustanovení.

Pri tvorbe stanov sa môžete inšpirovať inými odborovými organizáciami, ktorých zakladateľské dokumenty možno po menšom pátraní objaviť na internete. Odborová organizácia vzniká dňom, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bol ministerstvu doručený návrh na jej evidenciu. Ak teda bude návrh ministerstvu doručený 15. 8. 2021, vzniknú odbory dňa 16. 8. 2021.

Aby odbory mohli riadne využívať svoje oprávnenia aj voči zamestnávateľovi, musia ho písomne informovať o začatí svojho pôsobenia a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu. Zamestnávateľ musí odborovej organizácii umožniť pôsobenie na jeho pracovisku, ak medzi jeho zamestnancami v pracovnom pomere sú jej členovia. Ak si nie ste istí, či by ste založenie a fungovanie odborovej organizácie zvládli zabezpečiť aj sami, môžete sa skúsiť obrátiť na niektorý z už existujúcich odborových zväzov a požiadať o pomoc.

Zdroj: Shutterstock

Odbory môžu zabezpečiť výhody, ktoré nezdruženým zamestnancom zákon nepriznáva

Odborový orgán nie je jediným možným zástupcom zamestnancov. U zamestnávateľa, ktorý zamestnáva aspoň 50 zamestnancov, môže byť zastupiteľským orgánom zamestnanecká rada; u zamestnávateľov zamestnávajúcich menej ako 50, ale najmenej troch zamestnancov, vykonáva funkciu zástupcu zamestnanecký dôverník. Špecifické záujmy obhajuje zástupca zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Odborová organizácia má však oproti všetkým vyššie menovaným zástupcom jedno významné oprávnenie navyše: ako jediná môže so zamestnávateľom uzatvoriť kolektívnu zmluvu. V tejto sú upravené pracovné či mzdové podmienky, a to často výhodnejšie, než v Zákonníku práce. Nároky z kolektívnej zmluvy sú vymáhateľné rovnako, ako nároky z pracovnej zmluvy či zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Okrem oveľa silnejšej vyjednávacej pozície voči zamestnávateľovi prináša pôsobenie odborov zamestnancom aj iné benefity. Odbory majú napríklad právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V rámci tejto právomoci môžu pravidelne preverovať pracovisko, kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, prípadne kontrolovať, či zamestnávateľ riadne vyšetruje príčiny pracovných úrazov a dokonca ich aj sami vyšetrovať. Odborová organizácia môže zamestnancov významne ochrániť aj v súvislosti s riešením náhrady škody spôsobenej pri výkone pracovných povinností alebo pri rozväzovaní pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.

TIP: Hrozí vám výpoveď? Zamestnávateľ vám musí nájsť inú prácu

Odboroví funkcionári požívajú zákonné benefity a zvýšenú ochranu

Členovi odborového orgánu musí zamestnávateľ poskytnúť na činnosť odborovej organizácie pracovné voľno s náhradou mzdy. Ak sa zamestnávateľ a odborová organizácia nedohodnú inak, poskytuje sa pracovné voľno v rozsahu, ktorý sa odvíja od priemerného počtu zamestnancov zamestnávateľa. Zamestnávateľ ďalej musí odborárom bezplatne poskytnúť v primeranom rozsahu tiež miestnosti s nevyhnutným vybavením podľa jeho prevádzkových možností.

Za plnenie úloh vyplývajúcich z funkcie v odborovom orgáne nesmú byť zamestnanci znevýhodňovaní ani inak postihovaní. V čase výkonu funkcie a v ďalších šiestich mesiacoch po skončení funkčného obdobia sú chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať z dôvodu ich odborovej činnosti, a to vrátane skončenia pracovného pomeru. Rozviazanie pracovného pomeru s členom odborového orgánu výpoveďou alebo okamžitým skončením je podmienené predchádzajúcim súhlasom odborov. Ak je súhlas udelený, smie ho zamestnávateľ použiť len v lehote dvoch mesiacov od jeho udelenia. V prípade, že odborová organizácia s rozviazaním pracovného pomeru nesúhlasí, môžu byť výpoveď či okamžité skončenie platné len, ak súd v spore o platnosť rozviazania pracovného pomeru zistí, že pre rozviazanie pracovného pomeru boli splnené zákonné podmienky a od zamestnávateľa navyše nemožno spravodlivo požadovať, aby zamestnanca naďalej zamestnával.    

Anketa

Ako si hľadáte prácu?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

čistá mzda

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce