Spôsobili ste v práci škodu? Niekedy neplatíte nič, v iných prípadoch všetko

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 21. 6. 2018
Chyby nerobí len ten, kto nerobí nič; náhrada škody spôsobenej v práci sa preto skôr či neskôr dostane na pretras u každého zamestnávateľa. Nie vždy je však zamestnanec povinný celú škodu aj uhradiť. Ako to teda je?
Spôsobili ste v práci škodu? Niekedy neplatíte nič, v iných prípadoch všetko

Zdroj: Shutterstock

Nezodpovedáte za každú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s vašou prácou

Ak vznikla v súvislosti s vašou prácou škoda, môže sa na vás zamestnávateľ obrátiť s požiadavkou na jej náhradu, len pokiaľ sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  1. Porušili ste povinnosť pri plnení vašich pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním;
  2. Porušenie možno klasifikovať ako zavinené (t.j. porušenia ste sa dopustili z nedbanlivosti alebo úmyselne; ak ste sa porušenia dopustili z dôvodu, za ktorý objektívne nemôžete, za škodu zodpovedať nebudete);
  3. Medzi zavineným porušením a vznikom škody existuje príčinná súvislosť (inými slovami platí, že škoda musí vzniknúť práve v dôsledku toho, že ste sa dopustili zavineného porušenia povinnosti pri plnení vašich pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním).

Zodpovednosť zamestnanca za škody spôsobené v práci

Zdroj: shutterstock

Ak ste postihnutý duševnou poruchou, budete za škodu zodpovedať len pokiaľ ste schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť jeho následky. V prípade, že sa vlastnou vinou uvediete do takého stavu, v ktorom nie ste schopný ovládnuť svoje konanie alebo posúdiť jeho následky, budete zodpovedať za škodu, ktorú ste v tomto stave spôsobili.

TIP: Hrozí vám výpoveď? Zamestnávateľ vám musí nájsť inú prácu

Za škodu, ktorú spôsobíte pri odvracaní škody hroziacej zamestnávateľovi alebo nebezpečenstva priamo ohrozujúceho život a zdravie, nezodpovedáte. Uvedený stav však nesmie byť vami vyvolaný úmyselne; zároveň musí platiť, že ste si pri odvracaní škody či nebezpečenstva nepočínali neprimerane okolnostiam.

Ako zamestnanec nezodpovedáte za škodu, ktorá vyplýva z podnikateľského rizika vášho zamestnávateľa.

Náhrada škody je obmedzená výškou mzdy

Zákonník práce preferuje, aby bola škoda zamestnávateľovi nahradená v prvom rade uvedením do pôvodného stavu. Pokiaľ sa tak však z akéhokoľvek dôvodu nestane, musíte škodu hradiť v peniazoch. Podstatná časť škôd, ktorých sa zamestnanci najviac boja a kvôli ktorým často uzatvárajú aj poistné zmluvy, sú škody z nedbanlivosti. Náhrada týchto škôd nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť štvornásobok jeho priemerného mesačného zárobku dosiahnutého predtým, než došlo k porušeniu povinnosti vedúcemu k vzniku škody.

Ak škodu spôsobil porušením svojich povinností aj zamestnávateľ, uhradíte pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia. V prípade, že sa na vzniku škody podieľali okrem vás aj iní zamestnanci, uhradí každý z vás pomernú časť škody podľa miery svojho zavinenia.

Náhrada v plnej sume prichádza do úvahy len výnimočne

Zodpovednosť zamestnanca za škodu musí byť primeraná jeho rozhodovacím právomociam a odmene. Aj preto Zákonník práce stanoví len niekoľko prípadov, v ktorých ste povinní nahradiť zamestnávateľovi spôsobenú škodu v plnej výške.

Prvým prípadom je náhrada za schodok na zverených hodnotách, ktoré ste povinný vyúčtovať na základe tzv. dohody o hmotnej zodpovednosti. Písomným uzatvorením tejto dohody na seba dobrovoľne preberáte zodpovednosť napríklad za zverenú hotovosť, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat. Ak vznikne na zverených hodnotách schodok, musíte ho zamestnávateľovi v prípade písomne uzatvorenej dohody o hmotnej zodpovednosti nahradiť v plnej sume. Zodpovednosti za schodok sa môžete celkom alebo sčasti zbaviť len vtedy, ak preukážete, že schodok vznikol celkom alebo sčasti bez vášho zavinenia.

Druhým prípadom je náhrada škody za stratu zverených predmetov, ktorými môžu byť na základe písomného potvrdenia od zamestnávateľa pracovné nástroje, ochranné pracovné prostriedky či iné podobné predmety. Zodpovednosti sa opäť môžete úplne alebo sčasti zbaviť vtedy, keď preukážete, že strata vznikla úplne alebo sčasti bez vášho zavinenia.

Poslednou veľkou skupinou prípadov sú škody, ktorých náhrada nie je limitovaná z dôvodu, že ste pri jej spáchaní porušili obzvlášť významnú povinnosť voči svojmu zamestnávateľovi alebo z hľadiska BOZP. V prvom rade i o škody spôsobené pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných či psychotropných látok.

Druhú skupinu tvoria škody spôsobené úmyselne. V uvedených prípadoch hradíte skutočnú škodu s tým, že ak škoda bola spôsobená úmyselne, môže od vás zamestnávateľ okrem skutočnej škody požadovať dokonca aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhradenie odporovalo dobrým mravom.

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce