11 používaných ustanovení spotrebiteľských zmlúv, ktoré sú neplatné

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 21. 7. 2021
Niektoré dojednania zakazuje priamo zákon, neprijateľnosť iných vyslovili až súdy. Aké záväzky nemusíte ako spotrebiteľ voči obchodníkovi plniť napriek podpísanej zmluve?
11 používaných ustanovení spotrebiteľských zmlúv, ktoré sú neplatné

Zdroj: Shutterstock

Neprijateľné zmluvné podmienky – skryté pasce v neprehľadnom zmluvnom texte

Zmluvy o spotrebiteľských úveroch, o dodávke energií či o poskytovaní telekomunikačných služieb – účastníkom nejakej spotrebiteľskej zmluvy je dnes už každý z nás. Profesionálni obchodníci sa snažia zlepšovať svoje postavenie prostredníctvom najrôznejších dojednaní, ktoré bývajú šikovne zamaskované; napríklad aj tak, že sú obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré spotrebiteľ spravidla ani nečíta.

Ak však s obchodníkom či poskytovateľom služieb neuzatvárate zmluvu v rámci výkonu vašej podnikateľskej činnosti, máte vďaka zákonnej ochrane výhodnejšie postavenie. Ako spotrebiteľ totiž nebudete viazaní ustanoveniami zmlúv, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach vo váš neprospech. Výnimkou sú:

 • zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia podľa zmluvy a primeranosti ceny, pokiaľ sú tieto v zmluve jasne a zrozumiteľne vyjadrené (t.j. nie ste chránení, ak chcete dobrovoľne kúpiť niečo, čoho hodnota nezodpovedá požadovanej cene),
 • zmluvné podmienky, ktoré boli dojednané individuálne (t.j. obchodník vás na obsah dojednaní riadne upozornil – typicky formou samostatného zmluvného dokumentu, ktorý nie je podmienkou uzatvorenia hlavnej zmluvy a vy ste tento dokument aj napriek tomu dobrovoľne podpísali).

Zdroj: Shutterstock

Niektoré dojednania sú zakázané priamo zákonom

Ako už bolo uvedené vyššie, zákon pod sankciou neplatnosti všeobecne zakazuje všetky dojednania, ktoré na váš úkor nevyvážene zvýhodňujú profesionálneho podnikateľa (pokiaľ nespĺňajú jednu z už spomínaných výnimiek). Zákon nad rámec uvedeného priamo vymenúva aj príklady konkrétnych neprijateľných zmluvných ustanovení. Ak nie je splnená podmienka ich individuálneho dojednania, zákon výslovne zakazuje dohodnúť:

 1. Vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti obchodníka za škodu alebo vady;
 2. Možnosť obchodníka bez dôvodu hodného osobitného zreteľa vypovedať zmluvu uzatvorenú na dobu neurčitú bez primeranej výpovednej lehoty;
 3. Možnosť obchodníka jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve;
 4. Automatické predĺženie platnosti zmluvy na dobu určitú bez toho, aby vám bola poskytnutá primeraná lehota na prejavenie súhlasu s týmto predĺžením;
 5. Rozhodcovskú doložku, ktorá nebude obsahovo a formálne oddelená od hlavnej zmluvy;
 6. Zabezpečenie vášho záväzku, ktoré má nepomerne vyššiu hodnotu vzhľadom k hodnote záväzku;
 7. Vašu neprimerane dlhú viazanosť zmluvou, hoci je pri jej uzatváraní zrejmé, že jej predmet možno dosiahnuť v podstatne kratšom čase.

Aké dojednania označili za neprijateľné súdy

V súdnej praxi boli ako neprijateľné (a tým pádom zároveň ako neplatné) označené nasledujúce ustanovenia spotrebiteľských zmlúv:

 1. Spoplatnenie umožnenia odkladu splátok

Dojednanie bolo v posudzovanej zmluve konštruované tak, že spoplatňovalo poskytnutie „služby“ spočívajúcej v možnosti odkladu splátok úveru. Povinnosť zaplatenia vznikala bez ohľadu na to, či spotrebiteľ v budúcnosti o odklad splátok aj reálne požiada. Poplatok bol hradený formou započítania na sumu poskytnutého úveru, v dôsledku čoho poskytovateľ úveru spotrebiteľovi fakticky vyplatil nižšiu sumu (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Nitra, sp.zn. 15Co/50/2018).

 1. Poplatky za upomienky

Za neprijateľnú bola označená aj praktika spočívajúca v spoplatňovaní upomienok na zaplatenie dlhov spotrebiteľa voči obchodníkovi (resp. poskytovateľovi služieb). V súvislosti s konštatovaním neplatnosti takéhoto dojednania súd zároveň vyslovil, že podnikatelia by všeobecne nemali od spotrebiteľov vyžadovať samostatné poplatky spojené s ich administratívnou agendou, ktorá nie je službou poskytovanou v záujme spotrebiteľov (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 15Co/27/2018).

 1. Fikcia doručenia zásielok

Ani dojednanie o doručení písomnosti spotrebiteľovi bez toho, aby sa o nej reálne dozvedel (napr. uložením na pošte alebo dňom neúspešného doručenia s poznámkou „adresát neznámy“) pred súdmi neobstálo. Ako neplatné bolo označené napriek tomu, že rovnaká fikcia doručenia platila aj pre obchodníka (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 20S/81/2019).

 1. Zmluvná pokuta za omeškanie s platením v sume rozdielu medzi bežnou a zľavnenou cenou zariadenia

Ako neplatné bolo posúdené aj dojednanie o zmluvnej pokute v sume rozdielu bežnej maloobchodnej ceny mobilného telefónu a jeho zľavnenej ceny, ktorej zaplatenie bolo vyžadované v prípade porušenia platobnej povinnosti zákazníka bez ohľadu na dobu trvania omeškania a výšku zákazníkovho dlhu (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Trnava, sp.zn. 24CoCsp/6/2020).

Tip: Pracovná zmluva na dobu určitú vs. na dobu neurčitú (porovnanie)

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce