Súdne poplatky v roku 2020: Kedy sa súdite zadarmo?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 18. 5. 2020
Koľko peňazí si treba pripraviť, ak potrebujete záležitosť vybaviť súdnou cestou? Ako môžete na poplatkoch ušetriť a kedy vám zákon priznáva nárok na to, aby súd vo vašej veci rozhodol zadarmo?
Súdne poplatky v roku 2020: Kedy sa súdite zadarmo?

Zdroj: Shutterstock

Pri žalobe na peňažné plnenie 6 % z vymáhanej sumy, polovicu ale možno ušetriť

Ak potrebujete získať exekvovateľné rozhodnutie priznávajúce peňažnú pohľadávku, zaplatíte na súdnom poplatku 6 % z jej výšky, vždy však najmenej 16,50 EUR. Bez ohľadu na vymáhanú sumu môže byť maximálna hodnota súdneho poplatku v spore o zaplatenie finančnej čiastky 16 596,50 EUR. Tento strop ale platí len pri bežných občianskoprávnych sporoch (typicky pri vymáhaní náhrady škody či pôžičky medzi priateľmi alebo známymi). Od podnikateľov si môže súd za priznanie pohľadávky voči obchodnému partnerovi vypýtať až 33 193,50 EUR.

Na súdnom poplatku za vymáhanie dlhu môžete ušetriť až 50 %, ak podáte žalobu formou návrhu na vydanie platobného rozkazu v tzv. upomínacom konaní. Táto možnosť však vyžaduje aktivovanú elektronickú schránku a správne vyplnenie textu žaloby do zákonom stanoveného formulára.  

 

Rozvod či vyporiadanie majetku: prehľad poplatkov, ak nevymáhate dlh

Okrem vymáhania pohľadávok sa na súdoch najčastejšie riešia rozvody a rôzne spory súvisiace s vlastníckym právom. Prehľad aktuálnej výšky súdnych poplatkov v najfrekventovanejších súdnych sporoch prinášame v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka: súdne poplatky v najbežnejších súdnych konaniach

Predmet konania Súdny poplatok
Rozvod 66 EUR
Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov Pri podaní žaloby: 66 EUR

Za vyporiadanie BSM:
1) ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú, 
alebo 
2) ak sa konanie skončilo zmierom, 1 % z ceny všetkých vecí patriacich do BSM a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú.
Bez ohľadu na výsledok konania však vždy
najmenej 66 EUR, najviac 16 596,50 EUR
Konanie o dedičstve 1) do 3 319 EUR čistej hodnoty dedičstva: 6,50 EUR 
2) od 3 320 EUR do 9 958 EUR čistej hodnoty dedičstva: 16,50 EUR 
3) nad 9 958 EUR: 0,2 % z čistej hodnoty dedičstva, najviac 165,50 EUR
Podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať,
najmenej 6,50 EUR, najviac 165,50 EUR
Zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) 6,50 EUR

Za ktoré konania súdny poplatok nehradíte

Z najfrekventovanejších súdnych konaní sú od súdneho poplatku oslobodené najmä konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých. Za podanie návrhu na určenie či zmenu výživného pre maloleté dieťa alebo úpravu styku teda nebudete platiť nič. Oslobodenie sa vzťahuje tiež na konanie o výživnom medzi rodičom a plnoletým dieťaťom. 

So súdnym poplatkom si nemusíte robiť starosti ani pri podávaní žaloby o náhradu škody z pracovného úrazu či choroby z povolania. Zadarmo je aj podanie žaloby o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru; zamestnanci sú odbremenení od povinnosti hradiť súdny poplatok vo všetkých individuálnych pracovnoprávnych sporoch.

Ďalšie výnimky z platenia poplatku sa vzťahujú na žalobcov v konaní o náhradu škody (vrátane škody na veciach), ktorá vznikla v súvislosti s ublížením na zdraví, žalobcov v konaní o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným činom a žalobcov v konaní o náhradu škody či nemajetkovej ujmy, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak porušenie potvrdil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

Od 1. októbra sa menia pravidlá pre zápis do obchodného registra

Počínajúc od 1. 10. 2020 už nebude možné podávať návrhy na zápis nových obchodných spoločností do obchodného registra alebo zmeny uvedených zápisov v listinnej forme. Všetci podnikatelia budú nútení žiadať o zápisy a ich zmeny len prostredníctvom príslušných elektronických formulárov. Za podanie do obchodného registra sa teda bude jednotne vyberať len súdny poplatok v polovičnej výške, ktorý zodpovedá dnešnému zľavnenému poplatku v prípade využitia možnosti elektronického podania. Zatiaľ čo za prvozápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra v listinnej podobe do 30. 9. 2020 zaplatíte 300 EUR, v elektronickej podobe vás to už dnes bude stáť len 150 EUR. Výška poplatkov sa teda v podstate nemení – od októbra však už budete môcť využiť len formu, za ktorú zaplatíte zníženú sadzbu. Návrh na zápis zmien (napr. sídla či konateľov spoločnosti) vás pri listinnom podaní vyjde na 66 EUR; elektronická forma podania vám ušetrí 33 EUR.

Čo platíte okrem poplatkov

Súdne poplatky sú jediným nákladom, ktorému sa v prípade iniciovania súdneho sporu nevyhnete. Na právnikovi môžete v niektorých konaniach ušetriť, dobre si však rozmyslite, či sa vám to v konečnom dôsledku vyplatí. Ak spor prehráte, môže vás súd zaviazať aj k náhrade trov protistrany, a to vrátane nákladov, ktoré zaplatila svojmu právnikovi. Viac o výške odmeny advokátov pre dôkladnejšie zváženie odborného právneho zastúpenia nájdete napríklad v našom článku: Ako si najať advokáta a koľko to bude stáť?

Anketa

Už ste sa niekedy súdili?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register