Ako podať žalobu? Niektoré zvládnete spísať aj sami (návod)

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 4. 5. 2020
S naším návodom ľahko zvládnete vypracovať jednoduchú žalobu na vymoženie peňažnej pohľadávky. Zároveň sa dozviete, v akých prípadoch radšej do advokáta investovať a v ktorých naopak môžete skúsiť ušetriť.
Ako podať žalobu? Niektoré zvládnete spísať aj sami (návod)

Zdroj: Shutterstock

1. Krok: Ujasnenie a vypracovanie skutkových tvrdení

Základom každej žaloby je zrozumiteľné vysvetlenie, prečo ju podávatečo ňou požadujete. Ak ňou chcete vymôcť peňažný dlh, treba súdu popísať, z akého dôvodu vznikol. Právnym dôvodom vzniku však nie je nezaplatená faktúra, ale okolnosti, ktoré odôvodňujú jej vystavenie. Záväzok síce v žalobe nemusíte právne kvalifikovať (netreba napr. uvádzať, že ide o dlh z kúpnej ceny podľa uzatvorenej kúpno-predajnej zmluvy), súd by ale mal zo žaloby pochopiť, čo bolo jeho obsahom (t.j. dodali ste tovar za dohodnutú cenu, ktorá nebola uhradená).

Príklad nedostatočných skutkových tvrdení: Faktúrou č. 003 som vyúčtoval JKL s.r.o. čiastku vo výške 1 000,‑ EUR; spoločnosť JKL s.r.o. mi však dlžnú čiastku doteraz neuhradila.

Príklad dostatočných skutkových tvrdení: Dňa 1. 3. 2020 mi spoločnosť JKL s.r.o. doručila e-mailovú objednávku na dodanie v nej označeného materiálu v hodnote 1 000,- EUR. Uvedený tovar som spoločnosti JKL s.r.o. v súlade s mnou odsúhlasenou objednávkou dodal dňa 5. 3. 2020 s tým, že JKL s.r.o. potvrdila jeho prevzatie na dodacom liste. Cenu za tovar som spoločnosti JKL s.r.o. vyúčtoval faktúrou č. 003, splatnou do 7. dní od doručenia, pričom táto bola JKL s.r.o. doručená dňa 5. 3. 2020. Napriek tomu, že lehota splatnosti vyúčtovanej ceny dňa 12. 3. 2020 uplynula, JKL s.r.o. ju doteraz neuhradila.

Skúsený advokát spravidla vypracovaním skutkových tvrdení spisovanie žaloby nezačína. Ak však právne podania nevypracovávate rutinne, bude pre vás tento postup vhodnejší. Keď si ujasníte, čo z právneho hľadiska vlastne chcete (v modelovom prípade nám ide o vymoženie nároku na zaplatenie kúpnej ceny), ľahšie doplníte pod skutkové tvrdenia dôkazné prostriedky či určíte príslušnosť súdu. Po vyjasnení skutkového základu vymáhaného nároku tiež jednoduchšie vytvoríte jednu z najpodstatnejších častí žaloby, ktorou je žalobný návrh (právnici ho označujú ako petit).

2. Krok: Doplnenie ostatných povinných náležitostí žaloby

Keď vytvárate žalobu, je vhodnejšie sa držať určitých štandardov, aby sa v nej súd ľahšie zorientoval. Treba počítať s tým, že sudca je síce znalý práva, ale konkrétne okolnosti vášho prípadu nepozná. Informácie ideálne predkladajte v nasledovnom poradí:

2.1 V pravom hornom rohu žaloby uveďte, ktorému súdu žalobu adresujete. Drvivú väčšinu žalôb o zaplatenie peňažnej čiastky rieši okresný súd, ktorého miestna príslušnosť sa odvíja od sídla alebo trvalého pobytu vášho dlžníka (t.j. žalovaného).

2.2 Pod adresou súdu sa uvádza označenie žalobcu a žalovaného. Fyzické osoby treba označiť menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu, dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom. Pri právnickej osobe uvediete jej názov, resp. obchodné meno, adresu sídla a IČO. Z označenia musí vyplývať, kto je žalobcom a kto žalovaným.

2.3 Následne treba uviesť, čoho sa žaloba týka, vrátane pravdivého a úplného opísania rozhodujúcich skutočností. Pre základnú orientáciu súdu (aj kvôli jednoduchšiemu vymeraniu súdneho poplatku) je vhodné pod označenie žalobcu a žalovaného uviesť stručnú charakteristiku uplatneného nároku. V našom modelovom príklade by išlo o poznámku: „Žaloba o zaplatenie 1 000,- EUR s príslušenstvom“. Pod tento text pripojíte už pripravený opis rozhodujúcich skutočností (skutkových tvrdení).

2.4 Ku skutkovým tvrdeniam musíte výslovne označiť dôkazné prostriedky, ktoré ich preukazujú a k žalobe ich tiež doplniť. Súd dôkazy nebude zo skutkových tvrdení odvodzovať sám. Vo vyššie uvedenej žalobe o zaplatenie kúpnej ceny by teda bolo ideálne uviesť nasledujúce dôkazné prostriedky:

„Dôkazy:
- objednávka JKL s.r.o. zo dňa 1. 3. 2020 vrátane jej odsúhlasenia
- dodací list potvrdený JKL s.r.o. zo dňa 5. 3. 2020
- faktúra JKL s.r.o. s potvrdením jej prevzatia dňa 5. 3. 2020“  

Ako podať žalobu? Niektoré zvládnete spísať aj sami (návod)

Zdroj: Shutterstock

3. Krok: Finalizácia žalobného návrhu

Dôležitosť uvedenia žalobného návrhu v žalobe sme spomínali už vyššie. Uvádzate v ňom, aké rozhodnutie od súdu požadujete. V žalobnom návrhu špecifikujte nielen požadovanú istinu, ale aj príslušenstvo. Ak ste sa s dlžníkom nedohodli inak, budú ním tzv. zákonné úroky z omeškania a paušálne náklady na vymáhanie pohľadávky. Pravidlá pre výpočet úrokov nájdete v našom článku: 4 veci, ktoré by ste mali vedieť o úrokoch z omeškania. Výška paušálnej  náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky je určená sumou 40 EUR jednorazovo bez ohľadu na dĺžku omeškania a uplatňuje sa len v podnikateľských vzťahoch.

Žalobný návrh proti nášmu fiktívnemu dlžníkovi JKL s.r.o. by mohol znieť takto:

„Navrhujem, aby súd vydal nasledujúci rozsudok (prípadne platobný rozkaz):

I. Žalovaný je povinný žalobcovi uhradiť dlžnú istinu vo výške 1.000,‑ EUR spolu s úrokom z omeškania vo výške 9 % ročne z čiastky 1.000,‑ EUR od 13. 3. 2020 do zaplatenia.
II. Žalovaný je povinný žalobcovi uhradiť paušálne náklady spojené s uplatnením pohľadávky podľa tejto žaloby vo výške 40,- EUR.“

4. Krok: Podpis a podanie na súd

Žalobu nezabudnite vlastnoručne podpísať a spolu s dôkaznými prostriedkami podať na súd.

Kedy sa radšej obrátiť na advokáta

Pri bežných pohľadávkach, ktoré máte podložené kvalitnými zmluvnými dokumentami môžete skúsiť (samozrejme na vlastné riziko, na oplátku však s nižšími nákladmi) podať žalobu aj sami. Typicky ide o pohľadávky z jednoduchej písomnej kúpnej zmluvy, ak máte k dispozícii aspoň písomnú objednávku a dodací list potvrdený dlžníkom. Pokiaľ sa však v konaní čokoľvek skomplikuje, zvážte, či sa na advokáta predsa len neobrátiť. V prípade pohľadávok na náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia či pohľadávok, pri ktorých nárok na peňažné plnenie nie je podchytený jednoduchými a jednoznačnými písomnými dokumentami je istejšie zveriť ich vymáhanie advokátovi.

Anketa

Už ste sa niekedy súdili?

Ako zmeniť PIN kód na karte, aby ste neplatili poplatok?

Je nastavenie trvalého príkazu bezplatné?

Môžete si zmeniť limit na kreditnej karte bezplatne?

Môže si banka pýtať poplatok za výber z vlastného bankomatu?

Ako najlacnejšie vyberiete hotovosť v zahraničí?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

notárska zápisnica, súd, štát

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register