Exekútor môže siahnuť aj na majetok manžela či rodičov?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 6. 4. 2020
Exekútor môže postihnúť nielen majetok dlžníka, ale aj manžela alebo rodičov. Dá sa proti tomu brániť? Kedy na to exekútor nemá právo.
Exekútor môže siahnuť aj na majetok manžela či rodičov?

Zdroj: Shutterstock

Pre posúdenie exekvovateľnosti treba vymedziť vlastnícky režim vecí

Ak žijete v manželstve, môže mať každá vec vo vašom vlastníctve jeden z troch nižšie uvedených majetkových režimov:

1. Majetková súčasť je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov

Do bezpodielového spoluvlastníctva manželov zo zákona patrí všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol ktorýkoľvek z vás počas trvania manželského zväzku. Môžu ho tvoriť aj veci, pre ktoré síce uvedené neplatí, ale z vôle vás oboch boli do spoločného majetku zahrnuté dohodou o rozšírení spoločného majetku uzatvorenou vo forme notárskej zápisnice.

Pre veci a hodnoty patriace do bezpodielového spoluvlastníctva platí, že môžu byť postihnuté nielen exekúciou pohľadávok, ktoré máte splniť obaja (napr. dlhu zo spoločného hypotečného úveru), ale aj pohľadávok, ktorých dlžníkom je len jeden z vás, ak sa k ich plneniu zaviazal počas trvania manželstva.

 

2. Majetková súčasť je vo výlučnom vlastníctve niektorého z manželov

Ide veci či hodnoty, ktoré:

  • ste nadobudli ešte pre uzatvorením manželstva,
  • ste získali dedičstvom alebo darom poskytnutým len jednému z vás,
  • podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe len jedného z vás,
  • slúžia výkonu povolania len jedného z vás,
  • boli vydané len jednému z vás v reštitučnom konaní v súvislosti s tým, že išlo o vec vo výlučnom vlastníctve ešte pred uzatvorením manželstva alebo bola vec vydaná len jednému z vás ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Veci či hodnoty vo výlučnom vlastníctve môže exekútor postihnúť len vtedy, ak vymáha záväzok, v ktorom ich vlastník figuruje ako dlžník. Pôjde teda o dlhy, ktoré vznikli len tomu z vás, ktorý vec vlastní, alebo o záväzky, ktoré ste sa zaviazali splatiť spolu. Nemôžu byť však použité k nútenému vymoženiu záväzku, ktorý vznikol tomu z vás, ktorý nie je vlastníkom veci.

Tip: Hromadné zastavenie exekúcií v roku 2020: Netýka sa aj vás?

Príklad: Na čo exekútor nesmie siahnuť

Vec vo výlučnom vlastníctve manželky nemôže byť exekútorom postihnutá za účelom uspokojenia dlhu, ktorý prešiel na manžela v rámci dedičstva po jeho rodičoch.

Napriek uvedenému sa občas stáva, že exekútor vyhodnotí majetok patriaci len jednému z manželov ako súčasť bezpodielového spoluvlastníctva. V takýchto prípadoch sa treba aktívne brániť. V prvom rade treba osloviť samotného exekútora a namietnuť neprípustnosť exekúcie. Ideálne tak treba urobiť spolu s dôkazmi osvedčujúcimi výlučné vlastníctvo toho z manželov, ktorý v exekučnom konaní nemá postavenie povinného. Exekútor o uplatnení námietky upovedomí veriteľa, ktorý sa musí do 15 dní vyjadriť, či so zastavením exekúcie postihnutej veci súhlasí. Ak veriteľ zaujme súhlasný postoj alebo sa vôbec nevyjadrí, vec postihovaná nebude. V prípade, že veriteľ naopak na exekúcii trvá, bude ďalší postup závisieť od toho, či ste právny režim výlučného vlastníctva k veci dostatočne preukázali. V zrejmých prípadoch môže súd rozhodnúť o vylúčení veci z exekúcie automaticky. V zložitejších situáciách platí, že keď sa vaša námietka bude javiť ako oprávnená, vyzve súd veriteľa na podanie žaloby o strpenie exekúcie na postihnutú vec. Ak však vaše výlučné vlastníctvo k veci nebude dostatočne osvedčené, budete sa musieť na súd obrátiť vy, a to do 30 dní od doručenia výzvy. Vašou obranou bude tzv. vylučovacia (excindačná) žaloba, ktorou budete žiadať vylúčenie veci z exekúcie. Koľko vám môže exekútor strhnúť zo mzdy?

3. Majetková súčasť je v podielovom spoluvlastníctve oboch manželov

S ohľadom na vyššie uvedenú výluku zo spoločného majetku sa judikatúra zhodla na tom, že manželia nemôžu do bezpodielového vlastníctva získavať majetok formou daru. Právny režim darovanej veci sa teda posudzuje podľa úmyslu účastníkov darovacej zmluvy. Dar tak môže byť vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov, alebo – v prípade veci, ktorú chce darca prenechať obom manželom – v podielom spoluvlastníctve oboch manželov. Pri bezpodielovom spoluvlastníctve nemajú manželia kvantitatívne určenú veľkosť ich podielu na veci. Pomyselne teda voči tretím osobám obaja vystupujú ako vlastníci celej veci. Pri podielovom spoluvlastníctve naopak každý z manželov vlastní len podiel na veci, ktorý je matematicky vyjadrený (typicky v tvare zlomku).   

V prípade podielového spoluvlastníctva môže exekútor vymáhať pohľadávku len jedného z manželov iba postihnutím jeho spoluvlastníckeho podielu. Ak by siahol aj na podiel druhého z manželov, treba sa brániť rovnako, ako v prípade neoprávnenej exekúcie veci vo výlučnom vlastníctve, t.j. namietať neprípustnosť exekúcie na podiel.

Na majetok rodičov pozor hlavne pri exekúcii predajom hnuteľných vecí

Majetok vašich rodičov nesmie byť exekútorom postihovaný za účelom uspokojenia vašich dlhov. Napriek tomu sa však občas stáva, že do exekúcie sú zahrnuté aj veci v ich vlastníctve. Dochádza k tomu, keď deti a rodičia zdieľajú spoločnú domácnosť a exekútor sa rozhodne vykonať exekúciu predajom hnuteľných vecí.

Tento typ núteného vymoženia pohľadávky prebieha tak, že pracovník exekútorského úradu vykonáva súpis hnuteľných vecí, ktoré by sa dali speňažiť. Upovedomenie o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí vám odovzdá až pri vykonávaní súpisu, ktorý zväčša prebieha vo vašom bydlisku. Pri spoločnej adrese trvalého pobytu je pravidlom, že v byte či v dome sa nenachádzajú len vaše veci, ale aj veci vašich spolubývajúcich. Exekútor primárne nezisťuje, komu ktorá vec patrí; spravidla spíše všetky, ktoré sa javia ako hodnotnejšie. V prípade označenia majetku rodičov je potrebné opäť namietať neprípustnosť exekúcie. K námietke doložte aj doklady preukazujúce totožnosť skutočného vlastníka veci (napr. kúpne či darovacie zmluvy). Podľa reakcie exekútora následne zvážte, či budú rodičia musieť podať aj vylučovaciu žalobu.   

Anketa

Bola na Vás niekedy uvalená exekúcia?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register