Koľko vám môže exekútor strhnúť zo mzdy?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 21. 10. 2019
Hrozí vám exekúcia zrážkami zo mzdy a bojíte sa, že vám neostane na živobytie? Možnosti exekútora sú však obmedzené, najmä ak živíte rodinu. Poďte sa s nami pozrieť, koľko vám ostane v peňaženke po zrážkach.
Koľko vám môže exekútor strhnúť zo mzdy?

Zdroj: Shutterstock

Pre výkon zrážok je dôležitá čistá mzda

Ak exekútor vášmu zamestnávateľovi doručí príkaz na vykonanie exekúcie zrážkami z vašej mzdy, je tento povinný s exekútorom spolupracovať. Zrážky musí vykonávať z vašej čistej mzdy. Jej výšku si pre tento účel vypočíta tak, že od vašej mzdy (vrátane príplatkov, napr. príplatku za prácu nadčas) odpočíta preddavok na daň alebo daň z príjmov fyzických osôb a poistné na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, príspevok na starobné dôchodkové sporenie a poistné na sociálne zabezpečenie.

Do čistej mzdy započíta aj čisté odmeny za vedľajšiu činnosť, náborový príspevok či hodnotu naturálií, ktoré vám poskytol. Nepatrí do nej naopak suma poskytnutá na náhradu nákladov spojených s vaším pracovným výkonom, a to najmä v súvislosti s realizáciou pracovných ciest (tzv. cestovné náhrady).

 

Nezraziteľná suma sa u jednotlivých dlžníkov môže líšiť

Podľa zákona vám exekútor nesmie siahnuť na celú mzdu. Zrážať sa môže len do výšky tzv. základnej sumy. Jej výška sa pre rôznych dlžníkov líši podľa okolností konkrétneho prípadu.

V každom prípade platí, že exekútor vám z vašej mesačnej mzdy musí ponechať aspoň 100 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky. Aktuálne ide o čiastku 210,20 EUR mesačne. Ak ste niekomu povinný poskytovať výživné, započítava sa na každú takúto osobu 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu, t.j. momentálne 52,55 EUR; rovnako to platí aj na vášho manžela, ktorý má samostatný príjem. V prípade, že sa zráža aj zo mzdy vášho manžela, započíta sa 25 % zo životného minima na vami spoločne vyživované dieťa každému z vás osobitne. Dodajme, že ak sa exekúcia vykonáva na vymoženie pohľadávky výživného, nezapočíta sa suma zodpovedajúca 25 % zo životného minima na osobu, v prospech ktorej exekúcia prebieha.

Konečne uveďme, že ak sa vymáha výživné pre maloleté dieťa, nemožno vám zraziť z mesačnej mzdy len 70 % základnej sumy určenej podľa vyššie uvedených pravidiel s tým, že základná suma sa vypočíta len zo 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu. V prípade exekúcie na výživné pre maloleté dieťa vám teda aktuálne nemožno z mesačnej mzdy zraziť len čiastku 88,28 EUR (60 % z čiastky 210,20 EUR je suma 126,12 EUR a 70 % z zo sumy 126,12 EUR je čiastka 88,28 EUR).

Pri výživnom či pohľadávkach voči štátu vám exekútor zoberie viac

Ani čiastku, ktorá z čistej mzdy zostane po odpočítaní základnej sumy, vám exekútor nevezme celú. Najskôr sa zaokrúhli na eurocenty smerom nadol tak, aby bola deliteľná troma. Po rozdelení na tretiny z nej za účelom vymoženia bežnej pohľadávky možno zraziť len jednu tretinu.

Výnimkou sú tzv. prednostné pohľadávky, na ktoré sa zrážajú až dve tretiny. Tieto sa uspokojujú najprv z druhej tretiny, a až vtedy, ak táto tretina na úhradu nestačí, uspokoja sa spolu s ostatnými pohľadávkami z prvej tretiny.

Medzi prednostné pohľadávky patria napríklad:

  • pohľadávky výživného,
  • pohľadávky náhrady škody z ublíženia na zdraví,
  • pohľadávky náhrady škody z úmyselných trestných činov,
  • pohľadávky náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže voči obvineným a odsúdeným, pohľadávky trov spojených s výkonom väzby,
  • pohľadávky daní, poplatkov a ciel, pohľadávky na poistnom na zdravotnom poistení a sociálnom poistení, starobnom dôchodkovom sporení, na preplatkoch na náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dávkach sociálneho poistenia, dôchodkoch starobného dôchodkového sporenia, prídavku na dieťa, pohľadávky náhrady za príspevok na výživu dieťaťa a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti, pohľadávky úhrady za sociálne služby,
  • súdne pohľadávky (napr. súdne poplatky).

Suma, nad ktorú sa vám zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia je 150 % zo sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky (aktuálne teda 315,30 EUR). Ak zvyšok čistej mzdy nepresiahne 150 % životného minima, zráža sa z rozdielu čistej mzdy a nepostihnuteľnej čiastky. Ak ale zvyšok čistej mzdy 150 % životného minima presiahne, zrazí sa všetko nad 150 % životného minima a suma zodpovedajúca 150 % životného minima sa rozdelí na tretiny, ktoré sa zrazia podľa druhu pohľadávky.

Praktické príklady na exekučné zrážky zo mzdy

1) Zamestnanec s dvoma deťmi a manželkou dosahuje čistú mzdu vo výške 450 EUR

Od čistej mzdy vo výške 450 EUR odpočítame sumu 210,20 EUR na zamestnanca a zároveň na každé dieťa a manželku 52,55 EUR (t.j. dohromady 157,65 EUR). Zostáva nám suma 82,15 EUR. Jedna tretina z tejto čiastky je 27,38 EUR – túto čiastku z vašej mzdy možno použiť na uspokojenie pohľadávok veriteľov, ktorí voči vám nemajú prednostné pohľadávky. Ostane vám teda čiastka vo výške 422,62 EUR.

2) Zamestnanec s dvoma deťmi a manželkou dosahuje čistú mzdu vo výške 950 EUR

Od čistej mzdy vo výške 950 EUR odpočítame sumu 210,20 EUR na zamestnanca a zároveň na každé dieťa a manželku 52,55 EUR (t.j. dohromady 157,65 EUR). Zostáva nám suma 582,15 EUR. Vzhľadom na to, že nám zostala suma, ktorá predstavuje viac ako 150 % zo sumy životného minima, odpočíta sa od tejto sumy čiastka 315,30 EUR. Výsledná čiastka vo výške 266,85 EUR sa zrazí celá; ďalej sa na tretiny rozdelí suma predstavujúca 150 % zo sumy životného minima a 1/3 z tejto sumy – t.j. 105,10 EUR opäť ide na zrážky. Dohromady sa teda na uspokojenie neprednostnej pohľadávky zrazí suma 371,95 EUR, zostane vám 578,05 EUR.

Anketa

Bola na Vás niekedy uvalená exekúcia?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+6
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce