5 vecí, ktoré zdravotne postihnutých pripravujú o peniaze. Pozor na tieto prípady

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 2. 2023
Ak trpíte zdravotným znevýhodnením vy alebo váš blízky, oplatí sa vám sledovať činnosť komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Jeho úrad pravidelne poukazuje na porušenia práv indisponovaných osôb, a to aj pri vybavovaní rôznych kompenzácií či dávok. Naposledy upozornil napríklad na ťažkosti onkologických pacientov. Odhaľuje systémové pochybenia a pomáha aj individuálne. Aké sú jeho možnosti?
5 vecí, ktoré zdravotne postihnutých pripravujú o peniaze. Pozor na tieto prípady

Zdroj: Shutterstock

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sídli v Bratislave. O svojich aktivitách zverejňuje aj podrobné výročné správy. Z poslednej sme pre vás vybrali prehľad problémov, na ktoré sa osoby so zdravotným postihnutím sťažovali najčastejšie. S ktorými komplikáciami treba v praxi počítať? 

Komisár prijíma podnety od každého 

S požiadavkou, ktorá sa týka porušovania alebo ohrozovania práv zdravotne znevýhodnených, sa na komisára pre osoby so zdravotným postihnutím môže obrátiť úplne každý. Prístup k jeho službám musia mať podľa zákona aj osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (napr. z dôvodu pozmeneného duševného stavu či nízkeho veku) – tieto ho môžu kontaktovať aj bez vedomia svojho zákonného zástupcu, a to aj priamo, aj prostredníctvom nimi zvolenej fyzickej osoby. 

Komisár uplatňuje svoju činnosť voči:

1) orgánom štátnej správy a územnej samosprávy (typicky rôznym úradom, a to aj tým, ktoré rozhodujú o priznávaní najrôznejších dávok či kompenzácií),
2) právnickým a fyzickým osobám, ktoré na základe osobitných predpisov môžu zasiahnuť do práv iných v oblasti verejnej správy alebo ktoré majú postavenie podnikateľov.

 Akým spôsobom komisár zdravotne postihnutým pomáha? 

Činnosť komisára možno z hľadiska spolupráce so zdravotne znevýhodnenou osobou rozdeliť na dve oblasti: 

1) Služby pre konkrétne osoby so zdravotným postihnutím 

Ak sa na komisára obráti osoba so sťažnosťou na porušenie jej práv, môže tento:

- na základe jej podnetu situáciu posúdiť,

- požadovať:

a) kópie spisovej dokumentácie, dokladov, obrazových záznamov alebo videí,
b) aby orgány verejnej správy vykonávali svoje oprávnenia. 

Nad rámec uvedeného sa môže vyjadriť k prípadom, ktoré posudzoval; zdravotne znevýhodnenú osobu môže tiež podporiť svojou účasťou na niektorých súdnych konaniach.

 2) Činnosti vykonávané v prospech viacerých (resp. všetkých) osôb so zdravotným postihnutím 

K aktivitám komisára, ktoré majú viesť k zlepšeniu presadzovania práv väčšej skupiny zdravotne indisponovaných osôb, patria napr.:

- aktívne monitorovanie situácie v oblasti dodržiavania práv, a to aj prostredníctvom rôznych prieskumov,

- podávanie podnetov na zmenu právnej úpravy,

- zvyšovanie povedomia o právach zdravotne postihnutých osôb v celej spoločnosti,

- spolupráca so zahraničnými subjektami. 

V určitom smere sa dá postavenie komisára pripodobniť k funkcii ombudsmana. Nevydáva záväzné rozhodnutia, v dôsledku svojej autority však môže prispieť k vyriešeniu situácie v prospech zdravotne postihnutej osoby alebo ju aspoň nasmerovať k správnemu riešeniu jej problému formou poradenstva. 

Prekážky, ktorým osoby so zdravotným postihnutím opakovane čelia v oblasti kompenzácií 

Z poslednej správy komisára zverejnenej v minulom roku vyplýva, že v oblasti kompenzácií zdravotného postihnutia rôznymi príspevkami či uľahčeniami sa úrady práce, sociálnych vecí a rodiny opakovane dopúšťajú napríklad nasledujúcich pochybení: 

1) Aktívne odrádzajú od podávania nových žiadostí 

Zdravotne znevýhodneným osobám býva ešte pred podaním žiadosti o priznanie peňažných príspevkov na kompenzáciu zo strany úradníkov nadmerne zdôrazňované, že pri novom posudzovaní im môžu byť odňaté dovtedy priznané príspevky. 

2) V rozpore so zákonom neposkytujú poradenstvo 

Komisár pri posudzovaní individuálnych podnetov zaznamenal, že úrady žiadateľom často len stručne „odbijú“, že im požadovaná kompenzácia nepatrí a nepoučia ich, ako by svoju situáciu mohli zlepšiť. Podľa zákona sú ale povinné k:

a) základnému sociálnemu poradenstvu spočívajúcemu v posúdení povahy problému žiadateľa, poskytnutí základných informácií o možnostiach jeho riešenia a podľa potreby aj v odporúčaní a sprostredkovaní ďalšej odbornej pomoci;
b) poradenstvu vo veciach kompenzácie, preukazu ZŤP a parkovacieho preukazu

Typickým pochybením je, ak úrad neupozorní na nové priaznivejšie podmienky poberania príspevkov. 

Problémy sú aj v oblasti zamestnanosti 

Vo sfére zamestnávania riešia zdravotne znevýhodnení podľa správy komisára najmä nasledujúce porušenia ich práv:

 3 ) Neodôvodnené krátenie príspevkov na činnosť pracovného asistenta 

Komisár opakovane riešil sťažnosti na neoprávnené krátenie hodín tzv. pracovnej asistencie zo strany úradu práce, ktoré v konečnom dôsledku viedlo k zníženiu príspevku na činnosť pracovného asistenta. Náprava sa dosiahla až v rámci odvolacích konaní. 

4 ) Šikana a diskriminácia 

Sťažnosti na mobbing či nerovnaké zaobchádzanie boli tiež pomerne časté. Podľa zistení komisára sa ale len málokedy zdravotne znevýhodneným podarí preukázať, že k uvedeným porušeniam došlo. Komisár väčšinu takýchto podnetov odporúča riešiť podaním súdnej žaloby a v tejto súvislosti poskytne podávateľovi podnetu právne poradenstvo. 

5) Výpoveď zdravotne znevýhodneným osobám bez súhlasu úradu práce 

Zamestnávatelia so zdravotne postihnutými zamestnancami ukončovali pracovný pomer výpoveďou bez predchádzajúceho súhlasu príslušného úradu práce. Jeho absencia má však za následok neplatnosť výpovede. Neplatí to len ak:

- zamestnanec dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok,

- sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje,

- sa zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

- sú u zamestnanca dané dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru, príp. pre výpoveď kvôli menej závažnému porušeniu pracovnej disciplíny, pre ktoré však možno dať výpoveď len ak bol zamestnanec v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny na túto možnosť písomne upozornený.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

16. 3. 2023 | Barbora Magočová

Nové poplatky za dedičské konanie: Koľko zaplatíte v roku 2023?

Dedenie sa bez účasti notára nezaobíde. Jeho odmena za výkon funkcie súdneho komisára v dedičskom konaní však nie je jediným plnením, ktoré vám profit zo získaného dedičstva zníži.... celý článok

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

10. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tvrdšie exekúcie pre neplatičov výživného: Čo ich čaká od apríla?

Dňa 1. 4. 2023 nadobúda účinnosť novela Exekučného poriadku, ktorá má (okrem iného) umožniť aj efektívnejšie vymáhanie dlžného výživného. Exekútori budú mať k dispozícii súbor tzv.... celý článok

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

24. 2. 2023 | Barbora Magočová

6 vecí, ktoré môžu (aj) pre vás urobiť združenia na ochranu spotrebiteľa

Práva spotrebiteľov sa každým rokom posilňujú. V sporoch s podnikateľmi už nemusia ťahať za kratší koniec. U slovenských zákazníkov však stále pretrváva slabé povedomie o možnostiach,... celý článok

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

16. 2. 2023 | Barbora Magočová

Dedenie po manželovi: Ako sa v dedičskom konaní zohľadní BSM?

Ak mal poručiteľ v čase smrti aj majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (tzv. BSM), vyžaduje sa pred rozhodnutím o dedičstve ešte jeho vysporiadanie. Aké sú spôsoby vysporiadania... celý článok

Vyberáte strednú či vysokú školu? Na koho sa obrátiť a čo zvážiť?

6. 2. 2023 | Barbora Magočová

Vyberáte strednú či vysokú školu? Na koho sa obrátiť a čo zvážiť?

Škola by v ideálnom prípade mala človeka pripraviť na budúce povolanie. Mnohí absolventi však vo vyštudovanom odbore napokon nepracujú. Štúdium je v takom prípade mrhanie potenciálom... celý článok