Zimné úrazy chodníku: Viete, ktoré obec odškodní a ktoré naopak nie?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 29. 11. 2022
Už sa to blíži. Prvá námraza a ráno šmykľavé chodníky. Nedostatočná zimná údržba je problémom, ktorý sa rieši každoročne. Nejde pritom len o zhoršenú schodnosť povrchov spojenú s mrazivým počasím. S prvým snehom a poľadovicou výrazne stúpa aj počet úrazov; chodci sa však môžu na chodníku vážne zraniť aj v inom ročnom období. Kedy za úrazy na chodníkoch či cestách pre chodcov môžete žiadať náhradu škody?
Zimné úrazy chodníku: Viete, ktoré obec odškodní a ktoré naopak nie?

Zdroj: Shutterstock

Za zimnú údržbu chodníkov už dlhšie zodpovedajú nové subjekty 

Ešte v pomerne nedávnej dobe museli schodnosť chodníkov z dôvodu znečistenia, poľadovice či snehu riešiť vlastníci a užívatelia priľahlých nehnuteľností. Po viacerých snahách, ktoré sa dostali dokonca až pred Ústavný súd SR, boli nakoniec súkromné osoby od tejto povinnosti odbremenené. 

Po novelizácii cestného zákona účinnej od roku 2018 platí, že závady v schodnosti:

1) miestnych ciesturčených pre chodcov alebo
2) chodníkov,

musia odstraňovať správcovia miestnych ciest; odstraňovanie snehu či posýpanie zľadovatených miest sa teda presunulo na obce a mestá

Za akých okolnosti bude obec zodpovedná za úraz na chodníku? 

Ak sa pri chôdzi na miestnej ceste určenej pre chodcov alebo na chodníku zraníte, nezodpovedá za škodu spôsobenú úrazom obec automaticky len kvôli tomu, že k nej došlo pre zlý stav cesty či chodníka. Podľa zákona budú dôležité aj ďalšie okolnosti úrazu. Z hľadiska príčiny vzniku škody treba rozlišovať: 

1) Nevhodný stavebný stav alebo dopravno-technický stav cesty 

Na náhradu škody spôsobenej stavebným stavom alebo dopravno-technickým stavom miestnej cesty nemáte nárok

Stavebným stavom cesty sa rozumie jej kvalita, stupeň opotrebenia a povrch, pozdĺžne alebo priečne vlny, hojné výtlky, ktoré nemožno odstrániť bežnou údržbou, nosnosť vozovky, mostov a priepustov a vybavenie komunikácie z hľadiska bezpečnosti dopravy (dopravné značky, zariadenia, bezpečnostné a ochranné zariadenia a pod.). 

Pod dopravno-technickým stavom cesty si treba predstaviť jej technické znaky (priečne usporiadanie, priečny sklon a šírka vozovky, smerové oblúky, pozdĺžne sklony a zakružovacie polomery nivelety, druh vozovky a pod.) a tiež začlenenie komunikácie do terénu (rozhľad, nadmorská výška a pod.). 

2) Závady v schodnosti miestnych ciest určených pre chodcov alebo schodnosti chodníkov 

Závadou v schodnosti sa rozumejú zmeny v schodnosti spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôžete ako chodec predvídať ani pri chôdzi prispôsobenej:

- stavebnému stavu cesty či chodníka,

- poveternostným podmienkam,

- vašim vlastným schopnostiam či

- iným zjavným okolnostiam. 

Pôjde najmä o:

- ojedinelé výtlky, výmole či hrbole v inak bezchybnom povrchu súvislého úseku cesty či chodníka, nevhodne uložený udržiavací materiál, spadnuté stromy a kamene, poškodené dopravné značky či iné prekážky, ak vás na ne obec predpísaným spôsobom neupozornila,

- znečistenie, poškodenie alebo závady spôsobené užívateľmi cesty či chodníka či prevádzkovateľmi činností v okolí cesty či chodníka,

- ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody na povrch cesty či chodníka z okolia alebo vôd stojacich na ceste či chodníku v dôsledku zlej funkcie zariadenia na ich odvodnenie. 

Veľmi podstatné však je, že závadou v schodnosti môže byť podľa zákona len taký stav, ktorý neumožňuje bezpečnú chôdzu ani pri vašej zvýšenej opatrnosti. Nesplnenie uvedenej podmienky malo napríklad za následok prehru súdneho sporu v prípade úrazu, ktorý sa stal v dôsledku pádu do výtlku po chýbajúcej dlaždici na mieste, kde bolo možné sa výtlku vyhnúť, a to v prvom rade preto, lebo išlo o široké priestranstvo pešej zóny a v druhom rade tiež z dôvodu, že výtlk bol veľmi dobre viditeľný, ale poškodená nevenovala potrebnú pozornosť povrchu, po ktorom kráčala (bližšie rozhodnutie Krajského súdu Žilina, sp.zn. 8Co/72/2022). 

Za škodu, ktorá vznikne v príčinnej súvislosti so závadou v schodnosti chodníku či miestnej cesty určenej pre chodcov obec spravidla nesie zodpovednosť. Povinnosti k náhrade škody sa však môže zbaviť, ak preukáže, že nebolo v medziach možnosti závady v schodnosti buď:

a) odstrániť alebo na ne aspoň
b) predpísaným spôsobom upozorniť

Závady v schodnosti sa majú odstraňovať v termíne „bez prieťahov“. 

Čo môžete žiadať v rámci náhrady za spôsobenú škodu či iné ujmy 

Z titulu škody na zdraví prichádzajú do úvahy nasledujúce nároky:

1) odškodnenie bolesti (tzv. bolestné) – plnenie poskytované na základe lekárskeho posudku; jeho výška sa odvíja od bodového hodnotenia poškodenia na zdraví stanoveného príslušným právnym predpisom;

2) náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia – plnenie, ktoré má vynahradiť obmedzenie možností ďalšieho uplatnenia v živote a v spoločnosti, ktoré s poškodením zdravia súvisí;

3) náhrada straty na zárobku – kompenzuje zníženie príjmu v dôsledku úrazu;

4) náhrada za stratu na dôchodku – vyrovnáva zníženie dôchodku, na ktorý by ste mali nárok, ak by sa v dôsledku úrazu neznížil váš príjem;

5) náhrada nákladov na liečenie – môžete žiadať aj účelne vynaložené náklady idúce nad rámec povinného zdravotného poistenia;

6) náhrada škody na majetku – poškodenie oblečenia (napr. roztrhnutú bunda) či rozbitého mobilu v dôsledku pádu a pod. 

V niektorých prípadoch možno uvažovať tiež o osobitnom nároku vyplývajúcom z práva na ochranu osobnosti – tzv. náhrady nemajetkovej ujmy (ak by úraz bol natoľko závažný, že by odôvodňoval kompenzáciu za značný zásah do vášho rodinného či súkromného života – napríklad by ste prišli o možnosť mať deti a pod.). Pokiaľ by úraz na chodníku viedol až k úmrtiu zraneného, bolo by možné od zodpovedného správcu žiadať aj náklady na výživu pozostalým, ktorým bol poškodený ku dňu smrti povinný ju poskytovať či primerané náklady na pohreb

Záverom dodajme, že ak máte úrazové poistenie, v prvom rade sa samozrejme obráťte na poisťovňu – poistenie je pochopiteľné vašou šancou aj vtedy, keď obec za úraz na chodníku zodpovedať nebude. Pri jasných prípadoch pochybenia obce by nemal byť s náhradou škody zásadný problém; obce bývajú pre tieto prípady poistené a nárok treba len dostatočne zdokumentovať a obec čo najskôr kontaktovať. Ak je zodpovednosť za škodu sporná, nezostáva vám nič iné, len sa obrátiť na súd.

 

 

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najlepší čas začať sporiť.

Chcem zistiť viac

Uzatvorte si stavebné sporenie a spolu s ÚROKOVÝM BONUSOM zhodnotíme vaše vklady až do výšky 4 % v tomto roku.

Advertisement

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

1. 6. 2023 | Barbora Magočová

Dediči, pozor! Zodpovednosť za dlhy poručiteľa môžu byť veľkou záťažou!

Môže veriteľ pri vymáhaní záväzkov poručiteľa siahnuť aj na majetok, ktorý ste nezískali z dedičstva? Čítajte, čo vás čaká, ak ste zdedili aj dlhy.

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

29. 5. 2023 | Barbora Magočová

Rozvádzate sa? Nie vždy máte právo na polovicu majetku

Počítate s tým, že polovica majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov je automaticky vaša? V tom prípade by ste mali vedieť, že to tak nemusí byť vo všetkých prípadoch. Ktoré... celý článok

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

24. 5. 2023 | Marek Mittaš

Čo všetko nám vzala rastúca inflácia?

Rastúca inflácia je jedným z najväčších problémov posledných mesiacov. Okrem výrazného zdražovania potravín spôsobuje aj zvyšovanie cien v oblasti bývania, zdravotnej starostlivosti... celý článok

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

19. 5. 2023 | Barbora Magočová

Ako ušetriť na poplatku za odpad? Tipy + príklady úľav v najväčších mestách Slovenska

Výška poplatkov za komunálny odpad sa v mnohých obciach stále nedá priamo ovplyvniť tým, koľko vecí reálne vyhodíte do smetí. Existujú však dôvody, pre ktoré môžete žiadať o zníženie... celý článok

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

17. 5. 2023 | Daniel Výcha

830 eur pri narodení dieťaťa: Týka sa aj vás?

Od mája 2023 platí novela zákona o príspevku pri narodení dieťaťa, podľa ktorej bude matka oprávnená získať rodičovský príspevok vo výške 829,86 € aj v prípade, že ide o jej štvrté... celý článok