4 spôsoby, ako sa brániť, ak váš dlh už vymáha exekútor

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 26. 4. 2022 | 4 komentáre
Exekútor klope na dvere, ale vy na zaplatenie dlhu nemáte? Čítajte, aké máte možnosti, ak ako fyzická osoba potrebujete odvrátiť alebo zmierniť dopady exekučného vymáhania dlhu.
4 spôsoby, ako sa brániť, ak váš dlh už vymáha exekútor

Zdroj: Shutterstock

1. Kvalifikovaná žiadosť o splátky

Exekútora môžete o postupné splácanie dlhu požiadať za každých okolností; nie vždy má ale povinnosť Vám aj vyhovieť. Splátky však musí povoliť, ak:

1) ste fyzickou osobou;
2) vymáhaný nárok nespochybňujete;
3) o splátky nežiadate v rámci exekučného konania opakovane;
4) dlh presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje 2 000 EUR;
5) vyhlásite, že dlh zaplatíte najviac v desiatich mesačných splátkach, ktoré s výnimkou prvej a poslednej musia byť rovnomerne rozvrhnuté;
6) splátka bude zaplatená aspoň vo výške 50 EUR a v termíne do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie a o ďalších splátkach vyhlásite, že ich budete platiť vždy k tomu dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia 1. splátky.

V prípade, že so splátkami súhlasí oprávnený, musí exekútor postupnú úhradu dlhu povoliť bez ohľadu na to, či vyššie uvedené podmienky spĺňate alebo nie. Spolu s povolením splátok dochádza zároveň k odkladu exekúcie (viď bod 2).

2. Odklad exekúcie

Odklad exekúcie vám môže poslúžiť, ak potrebujete určitý čas k doriešeniu svojej majetkovej situácie. Zákon pripúšťa odklad z viacerých dôvodov; na žiadosť dlžníka v postavení fyzickej osoby možno exekúciu odložiť, ak v žiadosti vyhlásite, že ste sa bez svojej viny prechodne ocitli v takom postavení, že by neodkladná exekúcia pre vás alebo pre príslušníkov vašej rodiny mohla mať zvlášť nepriaznivé následky.

Exekútor na základe vašej žiadosti odloží exekúciu na vami požadovanú dobu, najviac však na 3 mesiace od podania žiadosti. Dlhší odklad môže byť povolený len vtedy, ak s tým súhlasí váš veriteľ. Odloženie exekúcie kvôli hrozbe zvlášť nepriaznivých následkov neznamená, že by exekútor nemohol zisťovať a zabezpečiť váš majetok podliehajúci exekúcii, k jeho prípadnému rozpredaniu však môže pristúpiť až po skončení odkladu (tzv. odklad s blokovaním).

3. Zastavenie exekúcie

Exekúciu je možné zastaviť len zo špecifických zákonom vymedzených dôvodov. Ani jeden z nich však nespočíva v tom, že by dlžník už pri jej začatí nemal dostatok finančných prostriedkov či majetku. Nemajetnosť fyzickej osoby vedie k zastaveniu exekúcie až vtedy, ak sa ani do piatich rokov od jej začatia alebo od posledného vymáhania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.

Napriek tomu sa v praxi stále pomerne často vyskytuje situácia, ktorá by mohla byť dôvodom pre zastavenie exekúcie aj vo vašom prípade už na jej počiatku. Ide o stav, kedy je podkladom pre exekúciu rozhodnutie, ktoré nemá spôsobilosť byť tzv. exekučným titulom. Typicky sa to týka rôznych rozhodcovských rozsudkov, ktoré priznávajú pohľadávky z pôžičiek či úverov voči dlžníkom v postavení spotrebiteľov.

Zjednodušene možno povedať, že rozhodcovský súd môže v spotrebiteľských sporoch rozhodovať vždy len na základe písomnej rozhodcovskej zmluvy, ktorá je obsahovo aj formálne oddelená od základnej zmluvy – teda inými slovami rozhodcovská doložka musí byť na samostatnej listine. Ak uvedená podmienka vo vašom prípade nie je splnená, môže byť vaša žiadosť o zastavenie exekúcie úspešná. Návrh na zastavenie exekúcie sa podáva u exekútora do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.

4. Oddlženie

Vyčerpávajúcim a dlhotrvajúcim exekúciám sa možno vyhnúť aj podstúpením procesu oddlženia (hovorovo tiež osobný bankrot“). Jeho benefity môžu využiť aj dlžníci, ktorí majú záväzky z podnikania. Oddlženia sa môžete domáhať, ak:

1) ste fyzickou osobou;
2) nachádzate sa v stave platobnej neschopnosti;
3) v posledných desiatich rokoch voči vám nebol vyhlásený konkurz ani určený splátkový kalendár;
4) vedie sa voči vám exekučné alebo iné obdobné vykonávacie konanie; ak hodláte riešiť oddlženie formou konkurzu, musí od vydania poverenia na vykonanie exekúcie alebo od začatia obdobného vykonávacieho konania uplynúť aspoň jeden rok; v prípade riešenia oddlženia formou splátkového kalendára nie je doba vedenia vykonávacieho konania podstatná;
5) nie ste vo výkone trestu odňatia slobody;
6) centrum vašich hlavných záujmov sa nachádza na území Slovenskej republiky;
7) oddlženie chcete absolvovať s poctivým zámerom zbaviť sa svojich dlhov (nie napr. so zámerom poškodiť veriteľa).

Oddlženie môže prebehnúť buď formou konkurzu (t.j. uspokojením veriteľov z výťažku z predaja vašich vecí) alebo formou splátkového kalendára. Oddlženie formou konkurzu nevyžaduje majetok ani príjem – ak ale majetok máte, počítajte s tým, že oň môžete v konkurze prísť. Výber medzi konkurzom a splátkovým kalendárom je v zásade na vás.

Pre oddlženie formou splátkového kalendára potrebujete pravidelný príjem, z ktorého musíte zvládnuť splatiť takú čiastku, aby:

- uspokojenie nezabezpečených veriteľov nebolo nižšie, ako 30 % z ich nezabezpečenej pohľadávky, príp. pohľadávky, ktorá je zabezpečená iba majetkom 3. osoby,

- uspokojenie nezabezpečených veriteľov bolo aspoň o 10 % vyššie, ako by dosiahli v konkurze; ak žiaden z nezabezpečených veriteľov nepodá námietku, má sa za to, že návrh splátkového kalendára takéto uspokojenie poskytuje.

Spláca sa v časovom horizonte 5 rokov.

Oddlžením dosiahnete, že sa pohľadávky zahrnuté do oddlženia stávajú voči vám nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom vás súd zbavil dlhov. Osobným bankrotom sa zbavíte väčšiny bežných pohľadávok z podnikania či pôžičiek; nemôžete sa ním však vyhnúť plateniu výživného, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu na zdraví či peňažnému trestu podľa Trestného zákona.

Ak máte o oddlženie záujem, kontaktujte kanceláriu Centra právnej pomoci príslušnú podľa vášho bydliska. Centrum vám ohľadom oddlženia poradí a pomôže vám aj s podaním návrhu na súd.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 4 komentárov

Toto ste už čítali?

Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

5. 1. 2023 | Barbora Magočová | 1 komentár

Aj dlhy sa predražujú: Ako vás ovplyvní zvýšenie sadzieb ECB, ak neplatíte včas?

Koncom decembra minulého roka došlo k ďalšiemu nárastu kľúčových úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky. ECB zároveň avizovala, že s ich zvyšovaním pravdepodobne nekončí. V nadchádzajúcom... celý článok

Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

26. 10. 2022 | Barbora Magočová | 1 komentár

Dostali ste list od vymáhačskej firmy? Čo by ste mali urobiť ako prvé?

Ak vás kontaktuje inkasná agentúra, určite ide o dôvod, aby ste spozorneli – hoci možno vymáhačským firmám vyčítať viacero vecí, nepatrí medzi ne vymáhanie pohľadávok, ktoré by boli... celý článok

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

27. 9. 2022 | Daniel Výcha

Čo znamená skratka RPMN a na čo si dávať pozor pri úvere

V množstve ponúk na úvery sa dá veľmi jednoducho stratiť. Každá banka sa snaží prilákať klientov všetkými možnými číslami a parametrami. Neskočte im na obchodnícke triky a overte si,... celý článok

8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

11. 7. 2022 | Barbora Magočová

8 najčastejších otázok ohľadom osobného bankrotu

Oddlženie alebo ľudovo povedané „osobný bankrot“ je čoraz vyhľadávanejšie. Možno nad ním tiež uvažujete. Máte však strach, aké by pre vás malo následky alebo vás od neho odrádza presvedčenie,... celý článok

Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

28. 6. 2022 | Barbora Magočová

Spotrebiteľské úvery: kedy veriteľ stráca právo na úroky či poplatky?

Ochrana spotrebiteľa zďaleka nezahŕňa len uľahčenia pri reklamácii tovarov či služieb. Zvýhodnenia pre spotrebiteľov boli prijaté aj v súvislosti s čerpaním úverov.