Ak veriteľ neskontroluje vašu bonitu, môžete mať úver zadarmo

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 8. 9. 2021
Úvery by nemali byť poskytované osobám, ktoré ich nebudú schopné splácať. Čo sú poskytovatelia úverov povinní zisťovať a ako môžete profitovať z toho, keď svoje povinnosti zanedbajú?
Ak veriteľ neskontroluje vašu bonitu, môžete mať úver zadarmo

Zdroj: Shutterstock

Skúmanie výšky príjmu pri poskytnutí úveru nestačí

Ešte predtým, než s vami veriteľ uzatvorí zmluvu o spotrebiteľskom úvere, musí posúdiť vašu schopnosť riadne hradiť dlh z úveru. Schopnosť splácať úver je súdmi vykladaná ako situácia, v ktorej vám v závislosti na frekvencii splácania zostane vo vašom osobnom a domácom rozpočte dostatok finančných prostriedkov umožňujúcich bez akýkoľvek problémov a obmedzení splácať splátky v predpokladanej výške (bližšie napr. rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 4Co/100/2019).

Posúdenie schopnosti splácania musí potenciálny veriteľ vykonať s tzv. odbornou starostlivosťou. Pri jej vyhodnocovaní je povinný brať do úvahy najmä nasledujúce aspekty:

  1. dobu, na ktorú sa úver poskytuje,

  2. výšku poskytnutého úveru,

  3. váš príjem,

  4. a pokiaľ je to z povahy veci potrebné, musí zohľadniť aj účel, na ktorý sa spotrebiteľský úver poskytuje.

Informácie pre posúdenie poskytovateľ čerpá primárne od vás. Zákon vám ukladá povinnosť oznámiť veriteľovi  úplné, presné a pravdivé údaje. Nejde pritom len o formalitu - uvádzanie nepravdivých či klamlivých skutočností s cieľom získať úver môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu úverového podvodu. Odňatie slobody na 1 až 5 rokov vám hrozí už vtedy, ak uvedeným trestným činom spôsobíte škodu prevyšujúcu 266 EUR.

Poskytovateľ by mal žiadať také penzum informácií, na základe ktorých bude schopný analyzovať váš osobný a domáci rozpočet. Platí pritom, že zisťovanie je realizované s odbornou starostlivosťou len vtedy, keď veriteľ skúma nielen stranu príjmov, ale aj stranu výdavkov. Mal by pritom využiť tiež informácie, ktoré sú ohľadom vašej osoby dostupné v príslušných registroch. Za uvedeným účelom sa na Slovensku využíva Spoločný register bankových informácií (SRBI), ktorý obsahuje informácie o vašej úverovej histórii v bankách a Nebankový register klientskych informácií (NRKI), ktorý eviduje údaje od leasingových spoločností či spoločností splátkového predaja.

Odborné posúdenie schopnosti splácať úver musí poskytovateľ vykonávať nielen v súvislosti s uzatvorením novej zmluvy, ale aj pri jej zmene spočívajúcej v navýšení úveru. 

Zdroj: Depositphotos

Postihy pre veriteľa sa líšia podľa intenzity zanedbania kontroly

V prípade, že poskytovateľ úveru nepreveril vašu schopnosť splácať úver s odbornou starostlivosťou, nie je oprávnený od vás vyžadovať jednorazové splatenie úveru. 

Ak veriteľ zanedbá vyhodnocovanie vašej bonity až do takej miery, že sa podľa zákona dopustí hrubého porušenia povinnosti posúdenia schopnosti splácať úver, bude tento považovaný za bezúročný a bez poplatkov. Veriteľovi teda budete povinní vrátiť len čiastku, ktorú vám vyplatil – na cenu za poskytnutie úveru (t.j. úrok) či poplatky súvisiace s jeho poskytnutím nebude mať nárok.

Hrubým porušením povinnosti preverovania bonity sa vždy rozumie absencia zisťovania informácií o vašich príjmoch a výdavkoch či rodinnom stave alebo neprihliadanie na údaje z príslušných databáz a registrov. Povinnosť preverovania schopnosti splácať úver ale nie je bezhraničná. Za riadne splnenú sa považuje aj vtedy, keď sa veriteľovi síce nepodarí (napr. aj kvôli poskytnutiu skreslených informácií z vašej strany) zistiť vaše skutočné majetkové pomery, ale preverovanie je v konečnom dôsledku možné označiť ako dostatočné. Veriteľ je teda zodpovedný za riadnu realizáciu zisťovania a následnej analýzy, nie však za to, či úver v súlade s výsledkom preverovania aj reálne splatíte. Nemožno od neho teda požadovať, aby kalkuloval aj s náhodnými udalosťami (strata práce, choroba), ktoré nie sú vylúčené prakticky nikdy. Zároveň to však platí aj opačne – ak veriteľ kontrolu a hodnotenie bonity nezrealizuje s odbornou starostlivosťou, bude pre sankcie za porušenie uvedenej povinnosti nerozhodné, že vaše majetkové pomery splatenie úveru umožňovali (bližšie napr. rozsudok Krajského súdu Prešov, sp.zn. 22Co/136/2019).

Pri úveroch na bývanie musí byť kontrola ešte prísnejšia

Schopnosť splácania sa pri úveroch na bývanie (napr. klasickom hypotekárnom úvere) posudzuje v zásade podobne, ako pri spotrebiteľských úveroch. Budúci veritelia sú však ďalej obmedzení tým, že úver možno poskytnúť len pri splnení limitu pre ukazovateľ schopnosti spotrebiteľa splácať úver, ktorý sa počíta podľa osobitného vzorca. Tento nemôže prekročiť stanovenú hodnotu a závisí od celkovej výšky vašich výdavkov, príjmov a nákladov na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie vašich základných životných potrieb.

Aj pri úveroch na bývanie platí, že ich poskytnutie bez posúdenia vašej schopnosti splácať úver s odbornou starostlivosťou môže mať za následok buď nemožnosť požadovania jednorazového splatenia úveru alebo bezúročnosť a bezpoplatkovosť úveru.

Tip: Známa stavebná sporiteľňa končí s medziúvermi a sporením. Čo to znamená pre ľudí?

Čo robiť, ak veriteľ povinnosť kontroly bonity porušil

Pokiaľ zistíte, že veriteľ riadne zisťovanie vašej schopnosti splácať úver zanedbal, máte v nadväznosti na konkrétne okolnosti viacero možností. Informáciou sa môžete brániť v súdnom konaní, v ktorom veriteľ uplatňuje nároky z poskytnutého úveru. Zároveň však môžete preventívne iniciovať súdny spor voči veriteľovi aj vy. Konanie začína podaním žaloby, ktorou budete požadovať, aby súd určil, že vami označený úver je bezúročný a bezpoplatkový. Ak ste už úroky a poplatky napriek porušeniu povinnosti veriteľa zaplatili, môžete od neho žiadať ich vrátenie z titulu bezdôvodného obohatenia

Tip: Od júla bude ťažšie získať úver. Pozrite si, ako obísť pravidlá

 

Anketa

Koľko máte úverov a pôžičiek?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register