Zmiešané fondy

Fondy pre tých, ktorí chcú investovať a nechcú sa starať. Tak by sa veľmi stručne dali charakterizovať zmiešané fondy. Zmiešané fondy investujú do akcií, dlhopisov a peňažného trhu zároveň a vytvárajú tak portfólio investora v jednom jedinom fonde.

Hlavnou myšlienkou zmiešaných fondov je diverzifikácia, ktorá má pomôcť znížiť investičné riziko. Zároveň často dochádza k aktívnemu riadeniu fondu, tzn. preskupovanie podielov v jednotlivých investičných triedach v čase, podľa aktuálneho výhľadu manažéra. Podiely akcií, dlhopisov a peňažného trhu sa v portfóliu fondu menia v rámci pravidiel, ktoré sú uvedené v štatúte každého fondu.

V tom spočíva hlavná výhoda a jednoduchosť podielových fondov. Zmiešaný fond je teda nástrojom, ktorý je určený pre relatívne jednoduché riešenie investičných potrieb.

Zmiešané fondy - diverzifikácia na druhú

Zmiešané fondy každá investičná spoločnosť. Tým, že je ale možné zamiešať do fondu podiely jednotlivých cenných papierov, vzniká veľké množstvo investičných stratégií, ktoré sa medzi sebou nedajú jednoducho porovnávať. Ak má teda jeden fond horšiu výkonnosť vzhľadom k inému, nemusí to ešte nutne znamenať, že manažér fondu odvádza horšiu prácu.

Každý fond má totiž nastavené iné pravidlá a je veľký rozdiel, či je zainvestovaný v pomere akcie, dlhopisy 70:30 alebo 30:70. Tento rozdiel sa potom prejavuje jednak vo výkonnosti fondu, ale hlavne taktiež v jeho rizikovosti. U fondu s vyšším podielom akciovej zložky bude cena logicky viac kolísať. Pri výbere zmiešaných fondov je dôležité veľmi dobre preštudovať jeho investičnú stratégiu, pretože každý typ zmiešaného fondu je určený pre inú skupinu investorov. Ľahko sa totiž môže stať, že ten kto investuje v dobrej viere do zmiešaného fondu, za určité obdobie zistí, že stratégia fondu neodpovedá jeho tolerancii k riziku a teda jeho naturelu.

Zmiešané fondy sa medzi sebou nelíšia jen z pohľadu rozdielnych podielov akcií a dlhopisov v portfóliu, ale tiež napríklad regionálnym zameraním. Môžu sa vyskytnúť dva fondy, ktoré majú rovnakú alokáciu napríklad 70:30 (akcie : dlhopisy), ale jeden fond drží akcie globálne a druhý akcie stredoeurópske, čo je veľký rozdiel. Rovnaký problém sa týka i dlhopisov, je však  rozdiel, ak držia fond eurové alebo korunové dlhopisy. Tým sa dostávame k menovému riziku, ktoré môže veľmi „zamiešať“ výkonnosťou celého fondu.

Zmiešané fondy - zaujímavé pre väčšinu, nezaujímavé pre profesionálov

Zmiešané fondy však majú i svoje nevýhody. Ako sme spomenuli, sú určené pre investorov, ktorí nie sú príliš skúsení alebo nechcú mať s investíciou ďalšiu prácu. Práve z toho dôvodu nevyhovujú investorom, ktorí si chcú svoje portfólio do určitej miery určovať sami. Toho sa dá docieliť tým spôsobom, že si pomocou jednotlivých typov fondov (fond peňažného trhu, dlhopisový fond, akciový fond) vytvorí svoje vlastné „zmiešané“ portfólio a budú sami prevádzať zmeny medzi jednotlivými aktívami. Správa takto na mieru vytvoreného portfólia, je ale časovo, odborne i administratívne omnoho náročnejšia. U zmiešaného fondu tento proces prebieha automaticky, avšak za tú cenu, že stratégia nemusí vždy investorovi vyhovovať.

Vyrastajte a starnite so zmiešanými fondmi

Podkategóriou zmiešaných fondov sú i fondy životného cyklu. Tieto fondy preskupujú investičné stratégie od najviac rizikových po najmenej rizikové (z akcií do dlhopisov a následne peňažného trhu) na stanovenom dlhom investičnom horizonte. Investor podstupuje riziko vo svojej životnej produktívnej fáze a v neproduktívnej fáze (dôchodku), kedy zhodnotené prostriedky čerpá, je investícia nastavená na najmenej rizikovú.

Prečo sa teda zaujímať o zmiešané fondy

Záujem o zmiešané fondy je podmienený otázkou, či si chce investor vytvoriť a spravovať vlastné portfólio, alebo z akýchkoľvek dôvodov zverí túto prácu odborníkom. Každý variant má svoje pre a proti. Vlastné portfólio je viac transparentné a investor priamo vidí, ktorá zložka portfólia má akú výkonnosť. Zmiešané fondy sú ale osvedčené a dobrý investičný inštrument a odborná správa je v niektorých prípadoch nutná. Prestup na vlastné riadenie portfólia nemusí vždy skončiť úspechom. Preto majú zmiešané fondy na trhu svoje stále miesto a pre určitú skupinu investorov sú nenahraditeľným produktom.

Problematiku investovania do podielových fondov upravuje zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

Podľa tohto zákona sa podielovým fondom rozumie spoločný majetok podielnikov. Tento majetok je zhromaždený správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje do tohto majetku. 

Správcovská (investičná) spoločnosť predáva podielové listy fyzickým ale i právnickým osobám.

Jednoduchšie to môžeme povedať i tak, že skupina ľudí s podobnými investičnými cieľmi „združí“ svoje prostriedky a zverí ich profesionálnemu správcovi tzv. investičnej spoločnosti. Teda nakúpi podielové listy, ktoré reprezentujú jej majetkové práva na podielovom fonde. Správcovská spoločnosť potom investuje získané prostriedky (z predaja podielových listov) do rôznych cenných papierov a nástrojov peňažného trhu . Fond teda tvorí súbor (portfólio) akcií, dlhopisov a iných finančných nástrojov, ktorý je spoločným majetkom skupiny investorov - podielnikov.

Takto vytvorený majetok obhospodaruje správcovská spoločnosť pod svojím menom na účet jednotlivých investorov, teda podielnikov. U každé fondu sú obvykle stanové minimálne čiastky pre investovanie.

Výhodou investovania do podielových fondov  je rozloženie investičného rizika, ktoré je dané tým, že investičné spoločnosti nakupujú veľký počet rôznych cenných papierov a tým znižujú riziko vysokej straty, ktorá môže vzniknúť pri individuálnom investovaní. Fond umožňuje investovať bez štúdia a sledovania kapitálových trhov, pretože spoločnosť obhospodarujúca fond disponuje odbornými znalosťami a informáciami, ktoré umožňujú kvalifikované a rýchle investičné rozhodnutia.

Ako sa obhospodaruje majetok v podielovom fonde

S majetkom v podielovom fonde nakladá správcovská spoločnosť. Koná tak na základe povolenia udeľovaného Národnou bankou Slovenska. Spoločnosť je povinná dbať na ochranu záujmov podielnikov a uprednostňovať ich pred svojim záujmom.

O hospodárení podielového fondu účtuje správcovská spoločnosť oddelene od svojho vlastného hospodárenia. A teda majetok podielového fondu nemôže použiť na uhradenie svojich vlastných záväzkov. Majetok fondu totiž patrí v plnom rozsahu podielnikom.

Peniaze investované v podielových fondoch sa môžu zhodnocovať dvojakým spôsobom:

  • výnosmi fondu
  • zhodnotením podielov

Výnosy fondu

Tie vznikajú z dividend z akcií a z úrokových výnosov z dlhopisov a iných inštrumentov alebo bankových vkladov, ktoré sú vo vlastníctve fondu. Patria sem aj kapitálové zisky, ktoré vznikajú pri predaji cenných papierov za cenu vyššiu, než za akú boli do fondu nakúpené.

Dividendové výnosy fond buď pravidelne vypláca podielnikom, alebo ich spätne investuje do fondu podľa toho, či sa jedná o fond zameraný na výplatu výnosov, alebo na reinvestíciu výnosov.

Zhodnotenie podielov

Tak, ako stúpa hodnota cenných papierov vo vlastníctve fondu, stúpa i predajná cena podielového listu, a tým sa zvyšuje i hodnota investície podielnika. Ak podielnik predá svoje podielové listy za vyššiu cenu než za akú ich nakúpil, dosiahne kapitálový zisk.

Zisk správcovskej spoločnosti

Zisk správcovskej spoločnosti potom vzniká ako rozdiel medzi príjmami, ktoré tvorí hlavne odmena a nákladmi, ktoré spoločnosť na činnosť svojich fondov vynaložila. Túto odmenu platia spoločnosti jednotlivé fondy za obhospodarovanie majetku.

Čo je podielový list a ako sa určuje jeho cena

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom fonde.

Podielové listy jedného podielového fondu s rovnakým počtom podielov zakladajú rovnaké práva podielnikov. Podielový list v listinnej podobe môže byť vydaný aj ako hromadný podielový list. Hromadný podielový list je podielový list, ktorý nahrádza viac podielových listov toho istého podielového fondu s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu. Hromadný podielový list musí obsahovať dátum jeho vydania a určenie podielových listov, ktoré nahrádza. Správcovská spoločnosť je povinná odovzdať podielnikovi na jeho žiadosť jednotlivé podielové listy, ktoré hromadný podielový list nahrádza, a to postupom určeným v štatúte. Ak boli odovzdané všetky podielové listy tvoriace hromadný podielový list, ich odovzdaním podielnikovi hromadný list zaniká. Ak bola odovzdaná len časť podielových listov tvoriacich hromadný podielový list, ich odovzdanie sa pokladá za zmenu hromadného podielového listu; táto zmena musí byť na ňom vyznačená.

Podielový list je možné vydať len na meno alebo na doručiteľa a musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré uvádza zákon o kolektívnom investovaní.

Podielový list je možné vydávať buď v listinnej (papierovej) podobe alebo sú vydávané ako tzv. zaknihované, t.j. existujú formou zápisu v evidencii zaknihovaných podielových listov.  Spomínanú evidenciu vedie centrálny depozitár, depozitár príslušného fondu alebo správcovská spoločnosť. Podielnici v listinných podielových listoch sú vedení v zozname podielnikov, ktorý je neverejný. Podielnik však má právo požadovať výpis zo zoznamu podielnikov avšak v časti, ktorá sa ho týka.

Cena podielového listu

Podielový list má stanovenú aktuálnu cenu. Táto cena sa určí ako súčinu počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu, ktorá sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu. Za takúto aktuálnu cenu môže spoločnosť vydávať podielové listy maximálne 3 mesiace od dátumu, kedy ich začala vydávať.

Počiatočná hodnota podielu je hodnota prvého podielu určená štatútom. V jednom otvorenom podielovom fonde možno vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu.

Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5% z aktuálnej alebo investovanej sumy. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti. Súčet aktuálnej ceny a poplatku je predajnou cenou podielového listu.

Každý podielnik si môže priebežne overovať skutočnú aktuálnu hodnotu svojho majetku vo fonde tak, že vynásobí počet svojich cenných papierov ich aktuálnou predajnou cenou. Aktuálnu predajnú cenu sa dozvie v sídle investičnej spoločnosti a na miestach uvedených v štatúte.

Ako prebieha kontrola kolektívneho investovania a aké sú kontrolné mechanizmy

Podielové fondy sú stále viac obľúbené nielen pre svoje základné ekonomické funkcie, ale i pre vysoký stupeň bezpečnosti investovaných finančných prostriedkov.

Pravidlá pre zakladanie a obhospodarovanie fondov sú stanovené zákonom č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní. Dodržovaním tohto zákona i ďalších zákonov a predpisov je zaistené celým systémom kontrolných mechanizmov, ktoré majú za úlohu zaisťovať, aby služby poskytované investičnými spoločnosťami boli kvalitné a nemohlo dôjsť k ohrozeniu finančných záujmov podielnikov.

Dohľad nad správcovskými spoločnosťami je vykonávaný Národnou bankou Slovenska. Tá posudzuje a schvaľuje zakladanie správcovských spoločností, schvaľuje vznik nových podielových fondov a ich štatúty a priebežne uskutočňuje odborný dohľad nad všetkou činnosťou spoločností. Národná banka taktiež vydáva povolenie zahraničným investičným spoločnostiam pre predaj podielových fondov na Slovensku.

K zvýšeniu bezpečností investícií patrí aj podmienka, že každá správcovská spoločnosť musí mať svojho depozitára. Tým sa obvykle stáva obchodná banka. V niektorých prípadoch môže investičná spoločnosť založiť banku ako svoju dcérsku spoločnosť. Tieto prípady sa však stávajú v zahraničí.

Depozitár vedie účty podielových fondov a kontroluje všetky obchodné operácie fondu. Pritom overuje, či činnosť správcovskej spoločnosti prebieha v súlade s platnými zákonmi a štatútom fondu. V prípade nezrovnalostí, depozitár pozastaví realizáciu obchodného pokynu spoločností a úkon prerokuje so správcovskou spoločnosťou, prípadne s národnou bankou.

Ďalšou významnou inštitúciou prispievajúcou ku kvalitnejšiemu kolektívnemu obchodovaniu na Slovensku je Slovenská asociácia správcovských spoločností. Členská základňa asociácie je tvorená správcovskými spoločnosťami, ktoré sa zaväzujú dodržiavať mnohé požiadavky nad rámec zákona. Asociácia taktiež vyvíja aj legislatívne úsilie a udržuje pracovné kontakty s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom Financií SR, Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi, Asociáciou bánk, Asociáciou poisťovní, Asociáciou doplnkových dôchodkových spoločností,  Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností, Asociáciou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Burzou cenných papierov v Bratislave, ako aj ďalšími významnými subjektmi finančného trhu na Slovensku.

Čítajte tiež o ďalších fondoch:

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Daňové priznanie online