Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy sú určené pre investorov s dlhším investičným horizontom, ktorý by mal dosahovať minimálne troch a viac rokov. V prípade, že investor zvažuje investíciu na dlhšiu dobu, je možné považovať dlhopisové fondy za určitú „alternatívu“ k peňažnému trhu, ktorý je naopak určený pre krátkodobejšie investície. Napriek tomu, že dlhopisy sú označované ako spásny prístav, je nutné počítať s tým, že za určitých podmienok môže byť výkonnosť dlhopisového trhu i záporná.

Dlhopisy sú širokým pojmom

Dlhopisy sú v podstate dlžné cenné papiere, ktorých doba splatnosti je typicky dlhšia než jeden rok. Tým je primárne určená ich vyššia rizikovosť vzhľadom k nástrojom peňažného trhu. Dlhopisy samé o sebe sú veľmi širokým pojmom, ktorý obsahuje niekoľko ďalších podskupín so značne rozdielnou rizikovosťou. Rizikovosť dlhopisov závisí spravidla na dvoch základných aspektoch: jedným z nich je doba splatnosti dlhopisu a druhou je bonita emitenta (ten kto dlhopis vydáva). Čím je doba splatnosti dlhšia, tzn. čím dlhší dlhopis si kupujete, tým adekvátne rastie riziko jeho splácania, ale zároveň za normálnych okolností taktiež dlhopisový výnos. Výnosom dlhopisu rozumieme odmenu za to, že požičiavame emitentom peniaze (kupujeme dlhopis) na určitú dobu, čím je táto doba dlhšia, tým je odmena vyššia.

Druhým aspektom je kreditná bonita emitenta, ktorá sa meria pomocou hodnotenia ratingových agentúr (S&P, Moody´s). Bonita znamená schopnosť emitenta dodržať svoje záväzky (tzn. v stanovenej dobe splatiť dlhopis). Čím je bonita emitenta horšia, tým rastie riziko, že na konci splatnosti dlhopisu nedôjde k jeho splateniu. Toto riziko je logicky náležite ocenené tzv. „rizikovou prémiou“, teda prémiou v podobe väčšieho výnosu oproti dlhopisom vydávaným emitentmi s veľmi dobrou bonitou (štátne dlhopisy). To sú teda hlavné aspekty, ktoré rozlišujú dlhopisy z pohľadu ich výnosového potenciálu a rizika.

Najbezpečnejšie sú dlhopisy štátne

Pre investorov je dôležité vedieť, že tieto rozdiely vo výnosoch a rizikách u jednotlivých typov dlhopisov sú značné. Nie je teda dlhopis ako dlhopis. „Najbezpečnejšie“ (najmenej rizikové) sú dlhopisy štátne. Nasledujú firemné dlhopisy investičného stupňa, čo sú dlhopisy kvalitných spoločností, ktorých rating podľa agentúry S&P nie je horší než BBB. Ďalšiu skupinu už tvoria rizikové dlhopisy. Patria sem dlhopisy s vysokým výnosom tzv. „High Yield“, čo sú dlhopisy firiem mimo investičný stupeň (s horšou bonitou) a dlhopisom rozvíjajúcich sa krajín tzv. „Emerging Markets“. Naposledy menované dlhopisy sú rizikové  predovšetkým vďaka nestabilite ekonomík krajín, ktoré ich vydávajú.

Vyššie zmienené členenie dlhopisov sa zhoduje so základným členením dlhopisových fondov. Pred prvou investíciou do fondu je nutné, aby sa investor zoznámil aspoň so základnými parametrami každej skupiny. Nie všetci investori totiž vedia, že rizikovosť niektorých skupín dlhopisov sa môže blížiť akciových trhom!

S mierou menového rizika sa vyvíja aj miera výnosnosti

Špecifickým rizikom u dlhopisov je menové riziko. Tu je potrebné opäť rozlišovať jednotlivé skupiny dlhopisov podľa rizikovosti. Všeobecne platí zásada, že čím je rizikovosť dlhopisu nižšia, tým menej by mal investor „ísť“ do menového rizika.

Naopak, keď je rizikovosť niektorých typov dlhopisov vyššia (dlhopisy s vysokým výnosom, dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov), majú teda i vyšší potenciál výnosu, ktorý umožňuje menové riziká podstúpiť. V týchto prípadoch je možné investovať i do fondov, ktoré nie sú orientované do českej koruny.

Dlhopisy reagujú na infláciu

Nevyhnutné je ešte pripomenúť základné zákonitosti, ktoré majú na vývoj dlhopisov vplyv. Dlhopisy primárne reagujú predovšetkým na infláciu, potom na zmeny úrokových sadzieb. Ak rastú inflačné očakávania, rastú i úrokové sadzby a dlhopisový výnos, ale zároveň s tým klesá cena dlhopisu. Vďaka tomu môže za určitých podmienok dôjsť i k poklesu tržnej hodnoty podielového listu dlhopisové fondu.

Penzijne fondy sú na dlhopisoch postavené

Niektorí investori sa mylne môžu domnievať, že dlhopisy sú celkom mimo ich záujem a že malá exkurzia do dlhopisovej problematiky pre nich nie je dôležitá. V tom prípade si ale položte otázku, či nemáte založené životné či kapitálové poistenie alebo neinvestujete náhodou do penzijných fondov? Pretože i tieto produkty sú na dlhopisoch masívne postavené, a kto do nich investuje, stáva sa nepriamo účastníkom dlhopisového trhu.

Všeobecne sa dá povedať, že dlhopisy patria do každého portfólia a ich podiel sa odvíja od typu investora. Význam dlhopisu je dôležitý predovšetkým vďaka ich malej závislosti (nezávislosti) na vývoji akciových trhov. Zaradením dlhopisov do portfólia sa docieli nutného rozloženia z pohľadu investičných tried (peňažný trh, dlhopisov, akcie, nehnuteľnosti, atď...), ktoré pomôže celkovej výkonnosti. Dlhopisy (ak berieme v úvahu hlavne štátne dlhopisy) dá sa z toho pohľadu označiť za určitý základný kameň defenzívnou časťou portfólia, na ktorom sa dá ďalej stavať.

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky

Daňové priznanie online