Typy podielových fondov

Ponuka podielových fondov je veľmi bohatá. Zvoliť ideálny podielový fondy rozhodne nie je jednoduché.

V súčasnej dobe existuje hneď niekoľko základných kategórii podielových fondov. Od seba sa vzájomne rozlišujú investičnými cieľmi, rozložením rizika a časovým horizontom, po ktorom by mali priniesť výnos.

Členenie podielových fondov

Za základné členenie je možné považovať delenie na uzavreté a otvorené podielové fondy:

 • Otvorený podielový fond
  • Otvorený fond neobmedzuje počet vydaných podielových  listov a ich majitelia majú právo kedykoľvek svoje podielové listy predať investičnej spoločnosti. Hovorí sa o tzv. neukončenej emisii, kedy každý deň investori nakupujú a predávajú spoločnosti späť dopredu neznámi počet podielových listov.
  • Hlavnou výhodou tohto typu fondu je rýchla dostupnosť investovaných peňazí pre podielnika, t.j. vysoká likvidita. Na trhu podielových fondov úplne prevládajú.
 • Uzavretý podielový fond
  • Pri uzavretých podielových fondoch je vydávanie podielových listov dopredu obmedzené celkovým počtom podielových listov, alebo dobou, počas ktorej môžu byť podielové listy vydávané. Fond sa vytvára na dobu určitú, ktorá je uvedená v jeho štatúte.  V priebehu životnosti fondu správcovská spoločnosť neodkupuje podielové listy od podielnikov. Počas celej doby svojej existencie fond hospodári s uzavretým počtom podielových listov. 
  • Podielnik má prístup k peniazom obmedzený. Zmysel fondu spočíva vo vyplácaní dividend alebo vo vyplatení  zhodnotenej investovanej čiastky po ukončení životnosti fondu.

Ďalšie členenie fondov závisí od toho, kam investujú. Svoje prostriedky tak môžete vložiť do fondov:

 • akciových,
 • dlhopisových,
 • zmiešaných,
 • peňažných fondov.

Obľube sa tešia aj odvetvové investičné fondy, ktoré umiestňujú prostriedky investorov napríklad len do cenných papierov spoločností z jedného odvetvia (telekomunikácie, internet atď.).

Akciové fondy investujú podstatnú časť svojho portfólia do akcií 

Vývoj  kurzov silne kolíše v závislosti na vývoji na akciových troch po celom svete. Čím ďalej však svoje prostriedky v akciovom fonde necháte pracovať, tým viac je pravdepodobné, že investícia bude výnosná.

Dlhopisové fondy vkladajú svoje prostriedky predovšetkým do dlhopisov

Z časového hľadiska sú výhodné pre stredné až dlhodobé investície (1-3  roky). V tomto čase neprichádza k prudkým výkyvom cien obligácii a dlhopisov - a taktiež k poklesu hodnoty podielového listu.

Zmiešané fondy investujú do akcií, dlhopisov

a finančných nástrojov peňažného trhu a poskytujú investorom rozsiahlu diverzifikáciu majetku. Tento typ fondu by mal prevládať u dlhodobo zameraného investora. Výnos veľmi závisí na skúsenostiach správcu fondu a manažéra portfólia.

Fondy peňažného trhu prinášajú v krátkom období stabilný výnos len pri malom riziku

Aktivita týchto fondov sa sústreďuje predovšetkým na krátkodobé vklady a termínované účty  bánk. Ich správa nie je tak náročná, preto je spoplatnená nižšou mierou než pri akciových či zmiešaný fondov. Výnos týchto fondov je závislý od výšky úrokových sadzieb a vykazuje len malú premenlivosť. Minimálna doba pre ukladanie peňazí do tohto fondu je pol roka.

Fondy fondov sú zvláštnym typom fondov

Ich portfólio sa skladá z podielových listov iných investičných fondov. Za výhodnejšiu čiastku tak môže investor nakúpiť celú radu fondov, ku ktorým by s ohľadom na obmedzené finančné zdroje mal prístup. Minimálna vstupná investícia sa pohybuje u veľkého počtu svetových fondov v sumách niekoľko desaťtisíc eur.

Správca portfólia indexového fondu rezignuje na tvorbu vlastného portfólia a vloží všetky prostriedky do rovnakých cenných papierov a v rovnakom  pomere, ako je zloženie indexov kapitálových trhov. Z historického hľadiska je táto investičná stratégia veľmi úspešná. Len veľmi dobrí správcovia portfólia sú schopní dosahovať lepších výsledkov než je výkonnosť trhov a okrem toho len po veľmi obmedzenú dobu.

Problematiku investovania do podielových fondov upravuje zákon č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

Podľa tohto zákona sa podielovým fondom rozumie spoločný majetok podielnikov. Tento majetok je zhromaždený správcovskou spoločnosťou, ktorá vydáva podielové listy a investuje do tohto majetku. 

Správcovská (investičná) spoločnosť predáva podielové listy fyzickým ale i právnickým osobám.

Jednoduchšie to môžeme povedať i tak, že skupina ľudí s podobnými investičnými cieľmi „združí“ svoje prostriedky a zverí ich profesionálnemu správcovi tzv. investičnej spoločnosti. Teda nakúpi podielové listy, ktoré reprezentujú jej majetkové práva na podielovom fonde. Správcovská spoločnosť potom investuje získané prostriedky (z predaja podielových listov) do rôznych cenných papierov a nástrojov peňažného trhu . Fond teda tvorí súbor (portfólio) akcií, dlhopisov a iných finančných nástrojov, ktorý je spoločným majetkom skupiny investorov - podielnikov.

Takto vytvorený majetok obhospodaruje správcovská spoločnosť pod svojím menom na účet jednotlivých investorov, teda podielnikov. U každé fondu sú obvykle stanové minimálne čiastky pre investovanie.

Výhodou investovania do podielových fondov  je rozloženie investičného rizika, ktoré je dané tým, že investičné spoločnosti nakupujú veľký počet rôznych cenných papierov a tým znižujú riziko vysokej straty, ktorá môže vzniknúť pri individuálnom investovaní. Fond umožňuje investovať bez štúdia a sledovania kapitálových trhov, pretože spoločnosť obhospodarujúca fond disponuje odbornými znalosťami a informáciami, ktoré umožňujú kvalifikované a rýchle investičné rozhodnutia.

Ako sa obhospodaruje majetok v podielovom fonde

S majetkom v podielovom fonde nakladá správcovská spoločnosť. Koná tak na základe povolenia udeľovaného Národnou bankou Slovenska. Spoločnosť je povinná dbať na ochranu záujmov podielnikov a uprednostňovať ich pred svojim záujmom.

O hospodárení podielového fondu účtuje správcovská spoločnosť oddelene od svojho vlastného hospodárenia. A teda majetok podielového fondu nemôže použiť na uhradenie svojich vlastných záväzkov. Majetok fondu totiž patrí v plnom rozsahu podielnikom.

Peniaze investované v podielových fondoch sa môžu zhodnocovať dvojakým spôsobom:

 • výnosmi fondu
 • zhodnotením podielov

Výnosy fondu

Tie vznikajú z dividend z akcií a z úrokových výnosov z dlhopisov a iných inštrumentov alebo bankových vkladov, ktoré sú vo vlastníctve fondu. Patria sem aj kapitálové zisky, ktoré vznikajú pri predaji cenných papierov za cenu vyššiu, než za akú boli do fondu nakúpené.

Dividendové výnosy fond buď pravidelne vypláca podielnikom, alebo ich spätne investuje do fondu podľa toho, či sa jedná o fond zameraný na výplatu výnosov, alebo na reinvestíciu výnosov.

Zhodnotenie podielov

Tak, ako stúpa hodnota cenných papierov vo vlastníctve fondu, stúpa i predajná cena podielového listu, a tým sa zvyšuje i hodnota investície podielnika. Ak podielnik predá svoje podielové listy za vyššiu cenu než za akú ich nakúpil, dosiahne kapitálový zisk.

Zisk správcovskej spoločnosti

Zisk správcovskej spoločnosti potom vzniká ako rozdiel medzi príjmami, ktoré tvorí hlavne odmena a nákladmi, ktoré spoločnosť na činnosť svojich fondov vynaložila. Túto odmenu platia spoločnosti jednotlivé fondy za obhospodarovanie majetku.

Čo je podielový list a ako sa určuje jeho cena

Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku. Podielový list môže znieť na jeden alebo viac podielov na majetku v podielovom fonde.

Podielové listy jedného podielového fondu s rovnakým počtom podielov zakladajú rovnaké práva podielnikov. Podielový list v listinnej podobe môže byť vydaný aj ako hromadný podielový list. Hromadný podielový list je podielový list, ktorý nahrádza viac podielových listov toho istého podielového fondu s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu. Hromadný podielový list musí obsahovať dátum jeho vydania a určenie podielových listov, ktoré nahrádza. Správcovská spoločnosť je povinná odovzdať podielnikovi na jeho žiadosť jednotlivé podielové listy, ktoré hromadný podielový list nahrádza, a to postupom určeným v štatúte. Ak boli odovzdané všetky podielové listy tvoriace hromadný podielový list, ich odovzdaním podielnikovi hromadný list zaniká. Ak bola odovzdaná len časť podielových listov tvoriacich hromadný podielový list, ich odovzdanie sa pokladá za zmenu hromadného podielového listu; táto zmena musí byť na ňom vyznačená.

Podielový list je možné vydať len na meno alebo na doručiteľa a musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré uvádza zákon o kolektívnom investovaní.

Podielový list je možné vydávať buď v listinnej (papierovej) podobe alebo sú vydávané ako tzv. zaknihované, t.j. existujú formou zápisu v evidencii zaknihovaných podielových listov.  Spomínanú evidenciu vedie centrálny depozitár, depozitár príslušného fondu alebo správcovská spoločnosť. Podielnici v listinných podielových listoch sú vedení v zozname podielnikov, ktorý je neverejný. Podielnik však má právo požadovať výpis zo zoznamu podielnikov avšak v časti, ktorá sa ho týka.

Cena podielového listu

Podielový list má stanovenú aktuálnu cenu. Táto cena sa určí ako súčinu počtu podielov vyznačených na podielovom liste a hodnoty podielu, ktorá sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde a počtu podielov v obehu. Za takúto aktuálnu cenu môže spoločnosť vydávať podielové listy maximálne 3 mesiace od dátumu, kedy ich začala vydávať.

Počiatočná hodnota podielu je hodnota prvého podielu určená štatútom. V jednom otvorenom podielovom fonde možno vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu.

Správcovská spoločnosť môže od investora požadovať poplatok, najviac však vo výške 5% z aktuálnej alebo investovanej sumy. Tento poplatok je príjmom správcovskej spoločnosti. Súčet aktuálnej ceny a poplatku je predajnou cenou podielového listu.

Každý podielnik si môže priebežne overovať skutočnú aktuálnu hodnotu svojho majetku vo fonde tak, že vynásobí počet svojich cenných papierov ich aktuálnou predajnou cenou. Aktuálnu predajnú cenu sa dozvie v sídle investičnej spoločnosti a na miestach uvedených v štatúte.

Ako prebieha kontrola kolektívneho investovania a aké sú kontrolné mechanizmy

Podielové fondy sú stále viac obľúbené nielen pre svoje základné ekonomické funkcie, ale i pre vysoký stupeň bezpečnosti investovaných finančných prostriedkov.

Pravidlá pre zakladanie a obhospodarovanie fondov sú stanovené zákonom č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní. Dodržovaním tohto zákona i ďalších zákonov a predpisov je zaistené celým systémom kontrolných mechanizmov, ktoré majú za úlohu zaisťovať, aby služby poskytované investičnými spoločnosťami boli kvalitné a nemohlo dôjsť k ohrozeniu finančných záujmov podielnikov.

Dohľad nad správcovskými spoločnosťami je vykonávaný Národnou bankou Slovenska. Tá posudzuje a schvaľuje zakladanie správcovských spoločností, schvaľuje vznik nových podielových fondov a ich štatúty a priebežne uskutočňuje odborný dohľad nad všetkou činnosťou spoločností. Národná banka taktiež vydáva povolenie zahraničným investičným spoločnostiam pre predaj podielových fondov na Slovensku.

K zvýšeniu bezpečností investícií patrí aj podmienka, že každá správcovská spoločnosť musí mať svojho depozitára. Tým sa obvykle stáva obchodná banka. V niektorých prípadoch môže investičná spoločnosť založiť banku ako svoju dcérsku spoločnosť. Tieto prípady sa však stávajú v zahraničí.

Depozitár vedie účty podielových fondov a kontroluje všetky obchodné operácie fondu. Pritom overuje, či činnosť správcovskej spoločnosti prebieha v súlade s platnými zákonmi a štatútom fondu. V prípade nezrovnalostí, depozitár pozastaví realizáciu obchodného pokynu spoločností a úkon prerokuje so správcovskou spoločnosťou, prípadne s národnou bankou.

Ďalšou významnou inštitúciou prispievajúcou ku kvalitnejšiemu kolektívnemu obchodovaniu na Slovensku je Slovenská asociácia správcovských spoločností. Členská základňa asociácie je tvorená správcovskými spoločnosťami, ktoré sa zaväzujú dodržiavať mnohé požiadavky nad rámec zákona. Asociácia taktiež vyvíja aj legislatívne úsilie a udržuje pracovné kontakty s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom Financií SR, Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi, Asociáciou bánk, Asociáciou poisťovní, Asociáciou doplnkových dôchodkových spoločností,  Asociáciou dôchodkových správcovských spoločností, Asociáciou finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov, Burzou cenných papierov v Bratislave, ako aj ďalšími významnými subjektmi finančného trhu na Slovensku.

Čítajte tiež o ďalších fondoch:

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky