Skončenie pracovného pomeru: Koľko vám zamestnávateľ musí zaplatiť a čo od neho žiadať

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 20. 5. 2022
Kedy zákon kompenzuje stratu zamestnania odstupným či odchodným, aké máte práva v súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru a ktoré dokumenty od zamestnávateľa žiadať, aby ste sa v budúcnosti nedostali do problémov? Bez ohľadu na dôvod skončenia pracovného pomeru vás zamestnávateľ nesmie trestať odmietnutím súčinnosti a musí si splniť aspoň základné povinnosti, od ktorých môže závisieť vaše ďalšie pôsobenie na pracovnom trhu.
Skončenie pracovného pomeru: Koľko vám zamestnávateľ musí zaplatiť a čo od neho žiadať

Zdroj: Shutterstock

Peňažné nároky pri skončení pracovného pomeru

Odstupné počítané podľa dĺžky pracovného pomeru vám patrí, ak sa váš pracovný pomer končí, pretože:

1) sa váš zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje,
2) sa váš zamestnávateľ alebo jeho časť premiestňuje a vy nesúhlasíte so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
3) ste sa pre zamestnávateľa stali nadbytočnými
4) ste kvôli svojmu zdravotnému stavu (potvrdenému lekárskym posudkom) dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. 

Zákonník práce počíta s tým, že v budúcnosti bude odstupné vyplácané aj pri skončení pracovného pomeru z dôvodu dovŕšenia 65 rokov veku a veku určeného na nárok na starobný dôchodok; zatiaľ však bola možnosť využívania tohto výpovedného dôvodu Ústavným súdom pozastavená. Čaká sa teda na rozhodnutie, či je výpoveď z dôvodu veku z ústavného hľadiska v poriadku. 

Odstupné vám patrí bez ohľadu na to, či bol s vami pracovný pomer skončený výpoveďou alebo dohodou. Podstatné je, že k skončeniu došlo z vyššie uvedených dôvodov. Spôsob ukončenia je však rozhodujúci pre určenie konkrétnej sumy odstupného:

1) pri výpovedi vám patrí odstupné vo výške:

- jedného vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov,

- dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak trval najmenej 5 a menej ako 10 rokov,

- trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak trval najmenej 10 a menej ako 20 rokov,

- štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak trval aspoň 20 rokov. 

2) pri dohode vám patrí odstupné vo výške:

- jedného vášho priemerného mesačného zárobku, ak váš pracovný pomer trval menej ako 2 roky,

- dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak trval najmenej 2 a menej ako 5 rokov,

- trojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak trval najmenej 5 a menej ako 10 rokov,

- štvornásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak trval najmenej 10 a menej ako 20 rokov,

- päťnásobku vášho priemerného mesačného zárobku, ak trval aspoň 20 rokov. 

Osobitná výška odstupného je stanovená pre prípad výpovede či dohody o skončení pracovného pomeru z dôvodu nemožnosti vykonávania práce pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, príp. kvôli dosiahnutiu najvyššej prípustnej miery expozície určenej rozhodnutím orgánu verejného zdravotníctva. V takom prípade sa odstupné vypláca aspoň v sume desaťnásobku vášho priemerného mesačného zárobku. To však neplatí, ak ste si úraz spôsobili:

- zavineným porušením právnych predpisov či noriem alebo pokynov na zaistenie BOZP, s ktorými vás zamestnávateľ oboznámil a ich znalosť a dodržiavanie sústavne vyžadoval a kontroloval,

- pod vplyvom alkoholu či drog,

a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť. 

Dôvody pre vyplatenie odstupného či jeho zvýšená suma môžu byť ďalej stanovené v pracovnej či v kolektívnej zmluve.

 Odchodné

 

Odchodné najmenej v sume vášho priemerného mesačného zárobku vám pri rozviazaní pracovného pomeru musí byť vyplatené pri splnení nasledujúcich podmienok:

1) ide o 1. skončenie pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak je pokles vašej schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 % a o poskytnutie uvedených dôchodkov požiadate buď pred skončením alebo najneskôr do 10 pracovných dní po skončení pracovného pomeru,
2) ak vám bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do 10 dní po jeho skončení.

Nárok na odchodné nezávisí od dôvodov skončenia pracovného pomeru; výnimkou je (platné) okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, v prípade ktorého právo na odchodné nevzniká. Súbežné vyplatenie odchodného a odstupného Zákonník práce nevylučuje. 

Nepeňažné nároky pri skončení pracovného pomeru 

Pracovné voľnonahľadanie nového zamestnania 

Zamestnávateľ vám musí pred skončením pracovného pomeru poskytnúť pracovné voľno na vyhľadanie nového miesta. Pracovné voľno sa poskytuje buď:

a) s náhradou mzdy, ak sa pomer končí výpoveďou zamestnávateľa alebo dohodou z dôvodov, pri ktorých vám aktuálne patrí odstupné (Zákonník práce zatiaľ nepočíta s pracovným voľnom s náhradou mzdy pri skončení pracovného pomeru kvôli veku),
b) bez náhrady mzdy, ak sa končí z iných dôvodov.

Voľno sa poskytuje na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 1 poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby, pričom voľno možno so súhlasom zamestnávateľa aj zlúčiť. 

Vydanie pracovného posudku 

Zamestnávateľ vám musí na požiadanie vydať pracovný posudok, a to do 15 dní od požiadania, najskôr však 2 mesiace pred skončením pracovného pomeru. Tento má obsahovať všetky písomnosti ohľadom hodnotenia vašej práce, kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce. Zákon vám navyše priznáva právo nahliadania do vášho osobného spisu, z ktorého si môžete robiť výpisy, odpisy a fotokópie. 

Vydanie potvrdenia o zamestnaní 

Pri skončení pracovného pomeru vám tiež musí byť vydané potvrdenie o zamestnaní, ktoré má obsahovať:

- dobu trvania pracovného pomeru,

- druh vykonávaných prác,

- údaj o zrážkach z vašej mzdy, v čí prospech sú vykonávané, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonať,

- údaj o vašom záväzku zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po určitú dobu po vykonaní štátnic, maturity alebo absolventskej skúšky vrátane okamihu, kedy sa uvedená doba končí,

- údaj o odchodnom; ak sa vyplatilo dodatočne, musí vám zamestnávateľ vydať nové potvrdenie.

 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+20
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

20. 3. 2023 | Barbora Magočová

Tajná nahrávka zamestnávateľa či obchodného partnera: Dá sa použiť pred súdom?

Ste obeťou šikany, dostali ste neoprávnenú výpoveď alebo vás podrazil zákazník či dodávateľ? Technické vymoženosti dnešnej doby priam zvádzajú k tomu, aby ste pravdu dokázali zvukovým... celý článok

Kedy vás môže zamestnávateľ vyhodiť, ak má pocit, že nepracujete dostatočne?

8. 3. 2023 | Barbora Magočová

Kedy vás môže zamestnávateľ vyhodiť, ak má pocit, že nepracujete dostatočne?

Výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh môžete dostať, aj keď dodržujete pracovnú dobu a nepatríte k „flákačom“. Má to ale svoje pravidlá. Čo všetko musí zamestnávateľ splniť,... celý článok

Porušuje váš zamestnávateľ predpisy? Za jeho nahlásenie môžete získať odmenu

22. 2. 2023 | Barbora Magočová

Porušuje váš zamestnávateľ predpisy? Za jeho nahlásenie môžete získať odmenu

Máte informácie o nekalých činnostiach na vašom pracovisku? Ak na ne upozorníte úrady, môžete žiadať o poskytnutie zvláštnej ochrany. Okrem toho máte šancu získať zaujímavú finančnú... celý článok

Ako sa vyvíjala minimálna mzda na Slovensku?

17. 2. 2023 | Daniel Výcha

Ako sa vyvíjala minimálna mzda na Slovensku?

1. januára 2023 sme oslávili 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Slovenský finančný systém odvtedy prešiel viacerými zmenami, či už v zmysle oficiálnej meny, alebo... celý článok

Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

25. 1. 2023 | Barbora Magočová

Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny

Skĺbenie rodinných a pracovných povinností je problematické najmä vtedy, keď máte malé deti. Dopyt po finančne dostupných materských školách výrazne prevyšuje ich ponuku. Škôlky majú... celý článok