Kde investovať

Existujú tri základné zdroje, kde by investor mohol čerpať informácie potrebné pri rozhodovaní kam investovať. Sú to predovšetkým internet, tlač, publikácie  poradenských firiem.

Internet je najdostupnejší a najširší zdroj informácií pre investorov. Informácie môžete nájsť na stránkach sprostredkovateľských spoločností (napr. obchodník s cennými papiermi), v diskusných fórach, ale taktiež existujú špecializované stránky zaoberajúce sa rôznymi investičnými témami.

Tlač. Všetky hlavné denníky publikujú pravidelné ekonomické rubriky, ktoré sa venujú kapitálovému trhu.. Prinášajú správy o situácii na tuzemských burzách. Informácie taktiež poskytujú aj špecializované odborné časopisy.

Publikácie poradenských firiem. Za ne sa považujú predovšetkým informačné bulletiny. Nájdete v nich informácie o finančných trhoch, o aktuálnych možnostiach investovania, rôzne hodnotenia výkonnosti investičných nástrojov a iné.

Neštandardné situácie na kapitálových trhoch

Na kapitálových trhoch dochádza aj k neštandardným situáciám. Tieto situácie sú spôsobené kriminálnym jednaním.

Pri sprostredkovateľoch sa jedná o situácie, kedy zamestnanec sprostredkovateľskej spoločnosti (napr. obchodníka s cennými papiermi) zneužíva informácie získané od zákazníka pre svoj prospech, či prospech sprostredkovateľskej firmy. Môže sa jednať o tieto situácie:

  • churning (čerenie)

Obchodník nabáda zákazníka k intenzívnemu obchodovanie a uskutočňuje pre neho enormne časté obchodovanie nad mieru primeranú zámerom investora či situácii na trhu. Obchodníkovi plynú poplatky za obchodovanie a nie je pre neho podstatné, či investor na obchodovaní zarobí alebo nie.

  • switching (prepínanie)

Obchodník často nabáda investora k zmene jedného druhu investície na iný, než by to nutne vyžadovali investičné zámery investora či situácie na trhu. Tu obchodník taktiež zarába na poplatkoch. K vzniku switchingu sú náchylnejšie investície, pri ktorých je príliš voľná investičná stratégia.

  • front running (predbiehanie)

Obchodník dostane od zákazníka napr. pokyn k nákupu akcie A, ktorá je málo likvidná. Vzhľadom k pokynov zákazníka sa dá predpokladať, že dôjde k nárastu kurzu. Obchodník tak pre seba nakúpi akcie A ešte pred tým, než zrealizuje zákazníkov pokyn. Potom akcie, ktoré nakúpil predá za vyššiu cenu na trhu alebo priamo zákazníkovi. Obchodník takto zrealizuje zisk, ktorý by nemohol získať, pokiaľ by nemal informáciu o pokyne od zákazníka.

K neštandardným situáciám dochádza na trhu aj bez priameho pričinenia obchodníka. Jedná sa najmä o:

  • pump and dump (nafúkni a vypusť)

Ide o situáciu, kedy je umelo vyvolaný dojem, že určitý investičný inštrument predstavuje veľmi dobrú investíciu a v súčasnosti je podhodnotený a investori sú lákaní na perspektívu veľkých výnosov. Táto kampaň vyvolá zvýšenie ceny kurzu investičného nástroja, ktorý je potom dobre predateľný. Po prasknutí bubliny, zostanú investorom investičné nástroje, ktoré majú len zlomkovú hodnotu zo zaplatenej ceny.

  • insider trading (zneužitie vnútorných informácií)

Ide o situáciu, kedy určitá osoba má zo svojho postavenia, či činnosti prístup k informáciám, ktoré nie sú verejne známe, ale sú podstatné pre stanovenie ceny investičného nástroja. Osoba túto informáciu využije. Napr. ak akciová spoločnosť vyhrala výberové riadenie na veľkú štátnu zákazku a akcie spoločnosti nakúpi ešte pred uverejnením informácie. Po uverejnení tejto informácie cena akcií spoločnosti vzrastie. Osoba, tak môže realizovať zisk.

Kam investovať

Práve povaha investora a jeho vzťah k riziku môže výrazne ovplyvniť konečný výnos. Investor sa musí rozhodnúť, či si zvolí rizikovejšiu investíciu na úkor bezpečnosti alebo či si zvoli konzervatívnejšiu, t. j. menší výnos, ale bezpečnejšia stratégia. Rovnako dôležitý je objem investovaných prostriedkov a časový horizont, po ktorom necháme investíciu pracovať. Pozrime sa bližšie na to, aké má investor možnosti.

AKCIE
Akcie sú triedou aktív, ktoré disponujú významným výnosným  potenciálom a prinášajú zaujímavé zhodnotenia. Pri ich správe je však treba počítať s možnosťami kolísania hodnoty investície v čase. Pre zníženie rizika straty slúžia rôzne akciové stratégie.

PODIELOVÉ FONDY 
Ak sa rozhodnete investovať a netrúfate si na vlastnú päsť, môžete tak urobiť kolektívne prostredníctvom otvorených podielových fondov. V súčasnosti existuje niekoľko základných kategórií fondov, ktoré sa vzájomne líšia investičnými cieľmi, rozložením rizika a časovým horizontom, po ktorom by mali priniesť výnos. Bližšie informácie o fondoch, ich výhodách a nevýhodách nájdete v našej fondovej abecede.

DLHOPISY
Dlhopisy (obligácie, bondy) sú obľúbenými investičným nástrojom predovšetkým pre svoje výnosy v podobe pravidelných úrokov. Koľko stojí, kto ich vydáva alebo koľko vynášajú, ale taktiež aké sú stratégie obchodovania s dlhopismi alebo aké pravidlá a zásady je dobré dodržiavať sa dozviete v našej abecede dlhopisov.

KOMODITY
Pretože investície na komoditných trhoch sú stále považované za nie príliš obvyklé, existuje mnoho komoditných a derivátových investičných nástrojov. Práve komoditám a derivátom je venovaný náš komoditný sprievodca, v ktorom sa dozviete, kde obchodovať alebo ako špekulovať na vzostupe či poklese.

CERTIFIKÁTY
Certifikáty patria medzi moderné investičné nástroje, ktoré investorom ponúkajú široké spektrum možností. Viac sa o nich dozviete v našom sprievodcovi svetom certifikátov.

MENY,  BANKOVÉ  PRODUKTY,  ALTERNATIVNÉ  INVESTICE
Okrem vyššie uvedených klasických nástrojov si môže investor zvoliť i z ďalších možností ako sú zahraničné meny alebo alternatívne investície. Pre super konzervatívnych investorov sú tu bankové produkty, ktoré ponúkajú minimálne zhodnotenie, avšak stále na nich leží najväčšia časť úspor slovenských domácnosti.

Kde investovať

Podstatou investovania je stret dopytu a ponuky určitého aktíva. Všetko sa deje na mieste zvanom trh, ktorý môžeme súhrne označiť za finančný trh. Ten sa dá rozdeliť z rôznych hľadísk, napr. podľa povahy aktíva či z hľadiska dĺžky jeho splatnosti (peňažný trh, kapitálový trh, trh drahých kovov...)

Obchodovanie na burze

Pozrime sa na kapitálové trhy bližšie. Medzi jeho hlavné inštrumenty patria predovšetkým cenné papiere (spravidla akcie a dlhopisy).  Slovenský kapitálový trh je v porovnaní s inými kapitálovými trhmi pomerne malý. Z našich susedov sa už zaujímavejším trhom stáva práve Česká republika, kde sa na obchodovanie môžu využiť dva subjekty:

Burza cenných papierov Praha (BCPP)

je založená na členskom princípe, t. j. obchodovať tu môžu iba obchodníci, ktorí sú členmi burzy. Viac informácií o pražskej burze nájdete v našom sprievodcovi pražskou burzou.

RM-Systém, česká burza cenných papierov (RM-S) – RM-SYSTÉM,

česká burza cenných papierov je plne elektronický trh s cennými papiermi, ktorý vyrovnáva mnohé obchody behom pár minút. Od 1.12.2008 má RM-Systém oficiálny status burzy cennych papierov. Viac o RM-S a slžbách, ktoré klientom ponúka nájdete v Sprievodca RM-Systémom.

Obchodovanie prostredníctvom OTC (over-the-counter) trhov alebo obchodovanie cez priečinok. Licencovaní obchodníci s cennými papiermi realizujú obchody podľa individuálnych požiadaviek ich klientov.

Čo sú to OTC trhy?

OTC trh (over the counter market) je miesto, na ktorom dochádza k obojstranným dohodám medzi predávajúcim a kupujúcim, takže podmienky obchodu nie sú štandardizované tak, ako je to na organizovaných trhoch (napr. burze). Tieto trhy tak ponúkajú možnosť individuálnych podmienok obchodu.

Dôvodom je neexistencia regulácie, ktorá pre obchodovanie znižuje možnosti zmluvnej voľnosti pri vyjednávaní medzi účastníkmi trhu. Prianie klientov sú rôzne, niektorí chcú obchodovať aj s inými obchodovateľnými parametrami, ako sú na regulovaných trhoch k dispozícií. Preto obchodníci svoju pozornosť sústreďujú práve na OTC trhoch, kde môžu realizovať rôzne, ich klientmi požadované, obchody (napr. akcie menej likvidných emisií, futures, opcie a iné finančné deriváty).

V súčasnosti v Slovenskej republike pôsobí mnoho licencovaných obchodníkov s cennými papiermi, ktorí dokážu realizovať obchody podľa požiadaviek klienta.

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky