Sprievodca svetom akcií

Akcia je cenný papier, ktorý zakladá svojmu majiteľovi (akcionárovi) podiel na majetku akciovej spoločnosti. Práva a povinnosti majiteľa akcie upravuje okrem obchodného zákonníka tiež zákon o cenných papieroch.

Akcionár má mimo iných práv, aj právo na podiel na zisku akciovej spoločnosti - na dividendu. O jej výške rozhoduje každý rok s ohľadom na dosiahnutý hospodársky výsledok valné zhromaždenie zložené z akcionárov. Výška dividendy je premenlivá, čím sa akcia odlišuje od cenných papierov s pevným a pravidelným výnosom (vkladné knižky, termínované vklady či obligácie). V rokoch, keď hospodárenie akciovej spoločnosti skončí stratou, neuskutoční sa výplata dividendy vôbec. Pokiaľ akciová spoločnosť dosiahne zisk, prevyšuje väčšinou dividendový výnos zhodnotenie inštrumentov s pevným výnosom. 

Rozdelenie zisku akciovej spoločnosti

 • Vysporiadanie strát minulých rokov
 • Tvorba zákonných rezerv
 • Tvorba štatutárnych (nepovinných) rezerv (fond odmien, sociálny fond)
 • Zvýšenie nerozdeleného zisku
 • Zvýšenie základného imania
 • Výplata tantiém (podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku spoločnosti)
 • Výplata dividend

Častejšie než na dividendu upierajú majitelia akcií pozornosť na vývoj kurzov akcií na burzách cenných papierov. Rast kurzov im môže priniesť okrem dividend tiež zaujímavé zhodnotenie. Z historického pohľadu prevyšuje výnos z akcií zhodnotenie alternatívnych typov investícií (obligácie, termínované vklady, nehnuteľnosti apod.).

Kedy klesá a kedy rastie kurz akcie

Skutočnou hodnotou akcie je jej kurz na burze cenných papierov. Výška kurzu je ovplyvnená dosahovanými, resp. očakávanými hospodárskymi výsledkami spoločnosti, vývojom priemyslového odvetvia a stavom ekonomiky štátu, v ktorom spoločnosť vyvíja svoju činnosť. Na kurz ďalej pôsobia aj ďalšie faktory. Napríklad objem produkcie firmy, vývoj jej  tržného podielu a schopnosť manažmentu.

Kurz sa vytvára na základe ponuky a dopytu po akciách danej akciovej spoločnosti na burze cenných papierov. Kurz nezostáva stabilný. Môže sa výrazne meniť v priebehu jedného obchodného dňa, ba v priebehu niekoľkých hodín či minút. Neočakávaný výkyv kurzov môže byť spôsobený pozitívnou či negatívnou správou o danej akciovej spoločnosti, informáciou o vývoji hospodárskeho odvetvia či ekonomiky.

Nasledujúci text obsahuje vybrané faktory, ktoré sa prejavia buď na raste alebo na poklese danej akcie:

Kurz vzrastie, keď

Kurz klesne, keď?

Rastie zisk firmyPoklesne zisk firmy
Rastie obrat firmyPoklesne obrat firmy
Firma prevedie úspešnú reštrukturalizáciuManažment chybne rozhodne
Vzrastie základné imanie spoločnostiKlesá vyplácaná dividenda
Rastie dividenda na akciuStane sa havária, požiar,
Vyjde iná pozitívna správa o firmeVyjde iná negatívna správa o firme
Rastie produkcia odvetviaPoklesne produkcia odvetvia
Rastie zamestnanosťZaznamenáme významné politické chyby
Rastie miera investícií v ekonomikeZvýšia sa úrokové sadzby
Panuje stabilné politické prostredieRastú ceny
Klesnú úrokové sadzbyNa trhu je previs ponuky
Je na trhu previs dopytu 

Ako sa vyvíja kurz akcie? Medvedí a býčí trh

Vývoj kurzu každej akcie je individuálny. Napriek tomu možno vypozorovať typický priebeh kurzu a určitých štandardných situácií, v ktorých sa kurz akcie môže nachádzať. 

Denné kurzy vytvárajú krivku, z ktorej sa dá  vyčítať základný smer vývoja kurzu. Tento smer sa nazýva trend. Rozlišujeme trend vzostupný, konštantný a zostupný. Pri stúpajúcich kurzoch napríklad investori neustále nakupujú, pričom rastúci dopyt po akciách tlačí kurzy akcií stále vyššie. V reakcii na túto situáciu sa v odborných kruhoch hovorí, že "trend je tvoj priateľ alebo "trh býkov".

Vzostupný trend zostáva zachovaný tak dlho, pokiaľ každé nové denné maximum kurzu leží nad predchádzajúcim vrcholom.

Ako náhle každé nové minimum leží pod najnižšou hodnotou kurzu z predchádzajúceho dňa, sme svedkami zostupného trendu. V tejto fáze akoby nemali predaje akcií svojho konca. Slabý dopyt po akciách sa prejavuje na poklese kurzov akcií. V slangu "medvedí trh".

K trendu patria jeho krátkodobé výchylky korigujúce predchádzajúci prehnaný rast alebo výraznejší pokles kurzu akcie.

Kurzy všetkých akcií sa nevyvíjajú rovnakým smerom. 

Protichodný vývoj niektorých akcií môže byť spôsobený vo fáze všeobecného rastu kurzov na burze napríklad mimoriadne chybným rozhodnutím manažmentu akciovej spoločnosti.

Kurzy akcií takých spoločností klesajú napriek tomu, že akcie spoločností pôsobiacich v rovnakom odvetví či krajine rastú. Naopak v situácii, kedy väčšina akcií, s ktorými sa na burzách obchoduje, oslabuje, môžu niektoré akciové spoločnosti previesť úspešnú reštrukturalizáciu či zavedú krízový program cielený na zlepšenie ziskovosti. Akcie týchto spoločností sa stanú pre investorov atraktívne. Vzrastie po nich dopyt, ktorý "vyženie" kurz akcie vyššie.

Burzový a ekonomický cyklus

Kurzy akcií súvisia s vývojom ekonomiky. Burzový cyklus (priebeh kurzu) predpovedá cyklus hospodársky (vývoj hrubého domáceho produktu).

Očakávania investorov týkajúce sa vývoja ekonomiky a ziskov akciových spoločností predurčujú ich rozhodnutie o nákupe či predaji akcií. Viera investorov v budúci rast hospodárstva prispieva k vzostupu kurzov už vo fáze poklesu hospodárstva (recesie). V období recesie najviac držia centrálne banky úrokové sadzby na nízkej úrovni. Výnosy bankových vkladov a obligácií sú tým pádom slabé a sotva pokryjú infláciu. Akcie sú práve v tejto dobe zaujímavou alternatívou pre uloženie peňažných prostriedkov.

Vo fáze rastu hospodárstva (expanzie, konjunktúry) začínajú investorom voľné peňažné prostriedky pre investovanie dochádzať. Vyššie úrokové sadzby, ktorými centrálne banky zmrazujú príliš rýchly hospodársky rast, zvýhodňujú investičné inštrumenty naviazané na vysoké úrokové sadzby (termínované vklady, vkladné knižky alebo obligácie). Investori nevkladajú peniaze do akcií v takej miere, pretože v bankách bez veľkého rizika získajú zaujímavé zhodnotenie. Klesajúci záujem o akcie ukončí vzostupný trend na burzách skôr, než skončí konjunktúra.

Ako začať obchodovať s akciami

S akciami sa obchoduje na burze cenných papierov. Priamy prístup k obchodovaniu na burze majú len obchodníci s cennými papiermi s platnou licenciou a s členstvom na burze. Obchody prevádzajú väčšinou tiež bankové domy. S obchodníkom s cennými papiermi musíte vždy uzavrieť zmluvu, ktorá Vás oprávni k obchodovaniu, teda k podávaniu pokynov k nákupu či predaji akcií. Pokyny realizujú vyškolení makléri.

Aby ste mohli začať obchodovať s akciami, stačí podpísať zmluvy upravujúce podmienky obchodovania medzi Vami ako klientom a obchodníkom s cennými papiermi. Navštívte sídlo spoločnosti, prípadne riešte uzatvorenie zmlúv korešpondenčnou cestou či pomocou internetu. Pri osobnej návšteve si nezabudnite zobrať hlavne občiansky preukaz. Na škodu nebude, pokiaľ si vezmete posledný výpis zo Strediska cenných papierov Bratislava (SCP). Obchodník s cennými papiermi potom ľahšie zistí číslo Vášho účtu v SCP.

Pokiaľ chcete radšej riešiť uzatvorenie zmluvy poštovou cestou, tak počítajte s tým, že nie všetci obchodníci túto možnosť ponúkajú. Pokiaľ tomu tak je, tak si nechajte poštou, faxom alebo emailom zaslať zmluvy, ktoré podpíšete. Po tom, čo si svoj podpis necháte overiť u notára, zašlete zmluvy späť na adresu obchodníka s cennými papiermi.

Podpis zmluvy k zahájeniu obchodovania nestačí. Aj cez  možnosť pôžičiek na nákup cenných papierov obchodníci spravidla požadujú zloženie finančných prostriedkov na ich bankový účet. Spýtajte sa na presné číslo účtu, kód banky, variabilní a špecifický symbol. Potom Vaša platba prebehne hladko.

Ako náhle má obchodník s cennými papiermi na účte Vaše peniaze (treba len zálohu), môžete začať jednať so svojím maklérom o realizácií obchodov. Komunikácia bude spravidla prebiehať telefonickou cestou. Modernou cestou je i využitie emailu, prípadne internetu. Maklér Vám poradí, čo robiť a čo v žiadnom prípade nie. K dispozícii ponúkne pohľad na dianie na akciových trhoch, zoznámi Vás s aktuálnymi kurzami, podá odporúčanie na trhy, tržné segmenty, prípadne i na jednotlivé tituly.

Ako nakúpiť akcie

Pred nákupom je potrebné si rozmyslieť:

 • Vedieť, čo chcem
 • Zadať pokyn
 • Limitovať cenu

Ak chcete kúpiť určitý počet cenných papierov nejakej spoločnosti, najlepšie ju identifikujete podľa takzvaného ISIN.  Svoj ISIN má každý cenný papier (nielen akcie, ale aj dlhopisy či podielové listy podielových fondov). Jedná sa o medzinárodne uznávané identifikačné číslo. V zásade všetko funguje ako s ľudským rodným číslom. Žiadne dve akcie nemôžu mať zhodný ISIN, a tak Vám kód pomôže pri rozpoznávaní typu cenného papieru. Akcie majú iný ISIN než obligácie či podielové listy. Podľa ISIN možno o každom cennom papieri tiež jednoducho vyhľadať všetky potrebné údaje. Kódy akcií nájdete aj v tlači. Vo svojom kurzovom lístku ich uvádzajú napríklad Hospodárske noviny.

Pokiaľ poznáte ISIN, zadajte svojmu maklérovi pokyny k nákupu akcií. Pokiaľ nepoznáte ISIN, tak buďte kľudní, maklér vám poradí. Zadať pokyn možno tiež telefonickou cestou, prípadne e-mailom.  Pokiaľ stanovíte svojmu maklérovi cenový limit pre nákup cenných papierov, tak to znamená, že on musí pre Vás nakúpiť najviac za cenu, ktorú ste Vy uviedli. Limit má svoj zmysel predovšetkým v dobe, kedy kurzy na burze vzrastú. Bez limitu by pre Vás obchodník nakúpil za aktuálnu cenu (tj. nevýhodnú), ktorá vznikla na základe strete ponuky a dopytu po danej akcii na burze. Prevaha dopytujúcich obchodníkov nad ponúkajúcimi je impulzom k raste cien a naopak. Limit môže byť platný jeden deň, do konca mesiaca alebo inak dlhšiu dobu. Niekedy môže byť na škodu príliš krátka doba na uskutočnenie príkazu.

Pokiaľ obmedzíte dobu len na jeden deň, nemá obchodník možnosť vyčkať na výhodnejšie kurzy v priebehu ďalších dní. Po prepadnutí dátumu k prevedeniu obchodu je nutné limit znovu obnoviť. Pozor, za zjednanie limitu môžete zaplatiť vyšší poplatok.

Uchovávať alebo predať akcie

Najjednoduchší spôsob, ako uchovávať akcie, je asi ten, že svoje cenné papiere necháte na účte u obchodníka s cennými papiermi. Pravdou je, že za túto službu budete platiť správny poplatok, ale ušetríte si mnoho starostí. Obchodníci spravidla sledujú za Vás dôležité informácie a termíny (konanie valného zhromaždenia, prihláška na valné zhromaždenie, splatnosť dividend, úpis nových akcií apod.)

Veľmi zriedka si môžete svoje akcie ponechať i doma. Jedná sa o materiálnu formu akcií. Správu akcií a sledovanie dôležitých informácií však za Vás tento krát nikto neurobí.

Zaujímavosťou je, že si svoje portfólio môžete kontrolovať i prostredníctvom internetu. Existujú finančné servery, ktoré službu portfólií ponúkajú. V slovenských podmienkach, kedy kapitálový trh nedosiahol významnejších rozmerov a popularity, je ponuka veľmi obmedzená. V zahraničí je servis s portfóliami na internete obvyklý.

Ako predať akcie

V prípade predaja akcií tiež kontaktujte svojho makléra a zadajte mu pokyn k predaji cenných papierov. Opäť môžete stanoviť limitnú cenu. Tento krát to zrejme bude najnižšia cena, ktorú ešte hodláte pre predaj akceptovať. Limit Vás ochráni pred nemilými prekvapeniami, pokiaľ ceny na burzách spadnú naraz veľmi nízko. Pokiaľ bude kurz akcií ležať pod Vami stanoveným limitom, obchod nebude prevedený. Ako náhle predajnú cenu neobmedzíte, predá maklér Vaše cenné papiere za aktuálny kurz na burze.

Po každom obchode s cennými papiermi (predaj alebo nákup), ktorý pre Vás realizuje banka alebo obchodník s cennými papiermi, by ste mali obdržať (poštou, e-mailom, inou formou) potvrdenie o prevedení obchodu. Táto tzv. konfirmácia by mala obsahovať dôležité informácie ako názov obchodovaného cenného papieru, miesto, čas a kurz, za ktorý bol obchod (kúpa alebo predaj) realizovaný, resp. výška poplatkov.  Pokiaľ chcete predávať akcie, musíte počítať s poplatkami obchodníkov s cennými papiermi. Ich výška môže byť rozdielna. Spravidla sa stretávame s dvoma hlavnými typmi poplatkov - za realizovaný obchod, za úschovu akcie do portfólia a za správu portfólia.

TOP odporúčania pre obchod s akciami

 1. Do akcií vkladať len časť finančných prostriedkov
 2. Nikdy neinvestovať len do jedného koňa

Zvoľte správny čas pre nákup i predaj akcií. Samozrejme, že je utópiou čakať na úplne najvyšší možný kurz a potom predávať, resp. spoliehať sa na to, že ceny akcií ešte viac klesnú a Vy si ich kúpite za minimálny kurz. Pokiaľ dosiahnete slušný zisk, bez obáv sa akcií zbavte. Realizujte svoje zisky iba tak sa dostanete k peniazom. Pozor! Čím dlhšie budete akcie držať, tím menšie má toto odporúčanie váhu. Verte, že načasovanie nákupu a predaja (tzv. market timing) hrajú veľmi malú úlohu v tom, aký výnos v dlhom časovom období dosiahnete. Naopak veľký význam pre výnosnosť akciového portfólia má rozdelenie investície na jednotlivé investičné inštrumenty, trhy a odvetvia.

Komunikujte so svojim maklérom. Je to nesporne odborník na slovo vzatý s mnohými znalosťami a skúsenosťami, ktoré môže využiť vo Váš prospech. Maklér zohľadní Vašu individuálnu finančnú situáciu, Váš postoj k riziku, Vaše ciele a odporučí Vám, kam investovať. Rozhodnutie, či kúpiť alebo predať ostáva celkom na Vás.

Rozmýšľajte aj Vy! Nie je  na škodu zamyslieť sa nad vývojom akcií, nad možnými rizikom, nad potenciálnou šancou. Svoje úvahy a myšlienky sa nebojte maklérovi povedať. Konštruktívna diskusia s odborníkom povedie k zaujímavým záverom.

Presvedčite sa, že spoločnosť, ktorej akcie chcete nakúpiť, dosahuje a bude dosahovať zisk. Okrem dlhodobých hospodárskych výsledkov zohľadnite kvalitu manažmentu firmy. Najlepšie sa asi môžete informovať z výročných správ, ktoré sú akciové spoločnosti povinné každoročne vydávať. Najviac monitorujte aktuálne spravodajstvo v tlači a iných médiách. Na www.peniaze.sk máte k dispozícii zdarma a bez nutnosti registrácie najaktuálnejšie spravodajstvo z finančného trhu.

Znížte riziko strát z obchodov s akciami na minimum. Nakupujte cenné papiermi rôznych spoločností, z rôznych krajín a rôznych odvetví. Každej firme sa v rovnakom období nemusí dariť rovnako. Úspech niektorých silne závisí od vývoja devízových kurzov, dobré hospodárenie inej spoločnosti je spojené s  poklesom úrokových sadzieb. Nevsádzajte nikdy na jedného koňa! Viac o vsádzaniach tiež na tejto stránke!

Poďme ale na druhý extrém. Mnoho akcií vo Vašom portfóliu nemusí robiť dobrotu. Je tu hrozba straty prehľadu o vývoji kurzov, o dianí v akciových spoločnostiach. Nevedomosť môže vyústiť v strate na hodnote Vášho portfólia.

Informácie sa na akciových trhoch šíria okamžite. Prakticky ihneď po zverejnení sú zahrnuté do ceny akcií. Na takých trhoch je zložité (prakticky nemožné) využívať tipy na nákup jednotlivých akcií.

Do akcií vkladajte len ten podiel finančných prostriedkov, o ktorom určite viete, že ho nebudete musieť v nasledujúcich 4-5 rokoch potrebovať. Núdzové predaje akcií z dôvodu nedostatku peňazí na nákup toho alebo iného sa neopláca. Prichádzajú na rad schválne v čase, kedy kurzy akcií nedosahujú svojho maxima.

Aké výhody a šance akcie ponúkajú

Obchodovanie s akciami prináša výhody:

 • Výnos z pohybu kurzu
 • Dividenda
 • Podiel na významných spoločnostiach
 • Ľahší predaj než u dlhopisov

Dlhodobá investícia do akcií má zmysel. Optimálna doba investície do akcií sa počíta v rokoch.  Niektorí odborníci odporúčajú tento typ cenných papierov držať minimálne desať rokov. Opierať sa môžu o štatistiky z radu krajín sveta (napríklad USA, SRN, Európa), v ktorých fungujú rozvinuté akciové trhy. Čím ďalej akcie budete v svojom portfóliu držať, tím pravdepodobnejšie budú Vaše výnosy vyššie než z ktorejkoľvek inej investície. V priebehu investovania buďte pripravený na časté výkyvy hodnoty svojho portfólia. Uverte, že v dlhšom období majú tieto výkyvy na celkový výnos len nepatrný účinok.

Akcie nepatria medzi krátkodobé investičné nástroje. Tomu, kto akcie nakupuje a obratom predáva, pri konečnom účtovaní väčšinou zostávajú len oči pre plač. Krátkodobý zisk z obchodovania s akciami môžeme v veľkom porovnávať s náhodnou výhrou pri hre v kasíne. Myslite vždy na to, že musíte zarobiť aj na poplatky obchodníkov s cennými papiermi.

Skončite už aj baviť sa o výnosoch akcií z pohybu kurzov. Akcie neponúkajú len toto zhodnotenie. Ich vlastníctvo zakladá právo na výplatu dividendy, teda podiel na zisku akciovej spoločnosti. Ako akcionár sa môžete podieľať na výnosoch rôznych spoločností aj takých firiem ako Coca-Cola, Microsoft, Siemens alebo Nokia.

Aké nevýhody má investovanie s akciami?

Medzi hlavné nevýhody akcií patrí:

 • Zdanenie dividendy
 • Nepravidelná výplata výnosu - dividendy
 • Platba poplatkov
 • Minimálna investícia
 • Komplikovanejší predaj ako u podielových listov
 • Riziko akciového trhu
 • Riziko pri zlom výbere jedného titulu

Investícia do akcií niečo stojí. Obchodníci s cennými papiermi si za každý obchod, za každý nákup alebo predaj akcií účtujú určité percento z objemu investície. Ide o jednotky percent. Na poplatky si musíte zarobiť. Čím častejšie budete niečo predávať alebo kupovať, tím viac zaplatíte na poplatkoch. Akcie sú dlhodobým investičným nástrojom.

Pri investíciách do akcií existuje bohužiaľ vždy riziko, že pohyb kurzov získa opačný smer, ako ten Vami očakávaný. Každá aj najväčšia a najziskovejšia firma sa môže dostať do existenčných problémov. Hodnota akcie takej firmy môže na burze veľmi rýchlo klesnúť (dokonca až k nule). Investor potom stráca peniaze, ktoré do svojej favorizovanej akcie investoval.

Rada, ako sa riziku strát vyvarovať je ľahká. Neinvestujte do jednej spoločnosti a investujte do akcií spoločností so sídlom v rôznych krajinách, pôsobiacim v rôznych priemyslových odvetviach. Vo svojej investičnej stratégii  nemusíte venovať pozornosť len akciám najvýznamnejších spoločností (blue chips). Skúste časť prostriedkov vyčleniť aj na nákup cenných papierov nových firiem (start-up, IPO). Dobrou stratégiou je aj kúpa akcií na viacerých akciových trhoch, na niekoľkých tržných segmentoch (napr. hlavný trh, voľný trh). 

Pravdou je, že najlepšie rozloženie prostriedkov do akcií z rôznych štátov, firiem z rôznych oblastí, firiem rôzneho významu nezaistia ziskovosť portfólia za každej situácie. Napríklad v čase, kedy dochádza k všeobecnému zvyšovaniu úrokových sadzieb a k raste cien nerastných surovín, počítajte s poklesom hodnoty Vášho akciového portfólia.

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky