Všetko o dlhopisoch

Dlhopisy sú cenné papiere obchodovateľné na burze cenných papierov. Na rozdiel od akcií, ktoré sa na kapitálových trhoch dajú tiež kúpiť, nie je pre investora hlavným cieľom a meradlom výnos z pohybu kurzu dlhopisu, ale výška pravidelných úrokov, ku ktorých platbe sa priamo v texte dlhopisu jeho vydavateľ  zaviazal. Úroky sú vyplácané až do konca platnosti dlhopisu. V tom okamihu investor obdrží späť i prostriedky, ktoré za dlhopis pri jeho kúpe zaplatil (tzv. cenu, čiže nominálnu hodnotu dlhopisu).

Vydavateľ sa prostredníctvom dlhopisov obráti na kapitálovom trhu na investorov, ktorí sú ochotní vložiť do jeho cenných papierov svoje peňažné prostriedky. Dlhopis je pôžičkou, ktorú poskytuje jeho nový majiteľ vydavateľovi. Dlhopisy nakupujú najčastejšie tzv. inštitucionálni investori (banky, investičné spoločnosti, poisťovne a pod.). Zo zákona ich môžu získavať Slovenské aj zahraničné právnické a fyzické osoby. Aj drobný investor si predovšetkým pri dlhopisoch s nižšími nominálnymi hodnotami (do 350 eur) príde na  svoje.

Majiteľ dlhopisu má po jeho zakúpení nasledujúce práva:

 • na splatenie do dlhopisu investovaného kapitálu
 • na výnos z držania dlhopisu (úrok)
 • na prípadnú výmenu za iný dlhopis, akciu či iný cenný papier
 • na prípadný úpis nových akcií vydavateľa dlhopisu
 • práva z dlhopisov prechádzajú spravidla na dediča. Existujú výnimky (napríklad neprevoditeľné dlhopisy), kedy je nutné informovať sa v texte dlhopisu o tom, ako v prípade smrti majiteľa dlhopisu postupovať.
  Práva sú nepremlčateľné do 10 rokov odo dňa splatnosti dlhopisu!

Výhody a nevýhody emitenta dlhopisov

Aby mohli byť dlhopisy vydané, potrebuje emitent povolenie Ministerstva financií. Toto povolenie sa udeľuje na základe žiadosti obsahujúcej okrem iného názov dlhopisu, celkovú čiastku emisie, dátum vydania a splatnosti dlhopisov a výnos dlhopisu. Ďalej musí žiadateľ uviesť hlavne svoju súčasnú a predpokladanú finančnú situáciu, spôsob zverejnenia výsledkov svojho hospodárenia či účel použitia prostriedkov získaných pri emisii. K žiadosti sa prikladá posledná ročná účtovná uzávierka (súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha) a vzor dlhopisu, pokiaľ bude tento vydaný v listinnej podobe.

Výhody emisie dlhopisov:

 • možnosť získať vysoký úver
 • majitelia dlhopisov nie sú vlastníkmi (akcionármi)
 • dlhopis ako pôžička s nižšou úrokovou sadzbou ako v prípade úveru v banke
 • dlhodobý úver

Nevýhody emisie dlhopisov:

 • spravidla vhodné len pre veľké podniky (nároky na emitenta, zverejňovanie hospodárskych výsledkov, známosť investorov)
 • úspech emisie podmienený sprostredkovaním väčšej a známej banky
 • úspech emisie je ovplyvnený kapacitou kapitálového trhu, hospodárením firmy a nádejnosťou investičného programu
 • relatívne vysoké náklady (propagácia emisie, tlač dlhopisov, platba úrokov, provízie sprostredkovateľskej banke)

Ako dlhopisy vyzerajú

Dlhopis musí spĺňať určité náležitosti, bez ktorých by mohol stratiť svoju platnosť. Zreteľne musí byť na dlhopise uvedené:

 • Označenie, že sa jedná o dlhopis, názov dlhopisu a jeho označenie ISIN, ak ide o verejne obchodovateľné dlhopisy
 • Označenie emitenta (názov, sídlo, meno, bydlisko)
 • Menovitú hodnotu dlhopisu, a to: a) - najmenej 1.000 Sk, resp. deliteľná celými tisícami Sk b) ? v cudzej mene, pokiaľ je dlhopis vydaný v cudzej mene.
 • Spôsob určenia výnosu
 • Vyhlásenie emitenta, že dlhuje menovitú hodnotu dlhopisu majiteľovi
 • Dátum vydania
 • Miesto vydania
 • Číslo a séria dlhopisu
 • Podpis predstaviteľov emitenta
 • Údaj o rozhodnutia Ministerstva o povolení vydania dlhopisov, okrem prípadov kedy sa povolenie nevyžaduje
 • Prípadné ďalšie údaje

Súčasťou dlhopisu býva taktiež kupónový hárok s talónom. Kupónový hárok je zložený z jednotlivých poukážok (kupónov), na základe ktorých majiteľ dlhopisu obdrží v danom termíne úrok. Talón oprávňuje majiteľa dlhopisu k obdržaniu ďalšieho kupónového hárku, čo je veľmi praktické hlavne pri dlhopisoch s dlhou dobou splatnosti. Pokiaľ je táto doba napríklad 30 rokov a úrok sa vypláca polročne, musel by kupónový hárok tohoto dlhopisu obsahovať 60 poukážok na úroky. S pomocou talónu sa dá samozrejme získať vždy nový hárok napríklad s kupónmi na ďalších 5 rokov dopredu.

Každý kupón nesie informáciu o splatnosti a čiastke úroku. Uvedený je tiež názov vydavateľa dlhopisu, série a číslo dlhopisu, prípadne poradové číslo úrokovej poukážky.

Súčasťou dlhopisu nakoniec môže byť tiež opčný list zakladajúci pre jeho vlastníka právo kúpiť či predať akciu, iný dlhopis či iný cenný papier len na základe držby dlhopisu.

Pozor! V posledných rokoch sa rozširuje stále viac vydávania dlhopisov bez kupónového hárku. Stále viac sú nové emisie dlhopisov vykonávané už v zaknihovanej podobe. Potom sú všetky údaje o dlhopise evidované v centrálnom počítači  Strediska cenných papierov. Majiteľ je o stave svojich dlhopisov informovaný pravidelným výpisom.

S akými dlhopismi sa stretnete

1. Členenie podľa emitenta

Štátne dlhopisy

Jedná sa o cenné papiere emitované vládou (napríklad k pokrytiu schodku štátneho rozpočtu, k financovaniu nákladných investičných projektov, k vybudovaniu ciest a iných infraštruktúr). Dlhopisy sú medzi investormi veľmi obľúbené pre veľkú istotu návratnosti investovaných prostriedkov a pre nižšie nominálne hodnoty (spravidla 10.000 Sk). Atraktivitu štátnych dlhopisov neznižuje pomerne nízke zhodnotenie. Za veľkú istotu a návratnosť vloženého kapitálu je investor ochotný o nejaké percento z výnosu zľaviť.

Pokladničné poukážky

Istotu návratnosti poskytujú tiež pokladničné poukážky centrálnej banky. Ich doba splatnosti je spravidla kratšia ako pri štátnych dlhopisov. Ich nominálna hodnota nie je vždy taká nízka, čo zhoršuje prístupnosť poukážky pre široké masy. Pokladničné poukážky nie sú obchodovateľné na burze cenných papierov.

Komunálne dlhopisy

Tento typ dlhopisov vydávajú obce alebo banka, ktorá z výnosu dlhopisov poskytuje obci úver. Prostriedky z dlhopisov bývajú používané na zdokonalenie infraštruktúry v obci (plynovody, kanalizácie, elektrifikácie, komunikácie a pod.). Jedná sa tak ako pri štátnych dlhopisoch o málo rizikovú investíciu. Okrem istoty ponúkajú aj solídne zhodnotenie, prípadne ďalšie výhody, napríklad v podobe daňových úľav alebo možnosti predčasnej výpovede či predčasného odkúpenia. Pravdou je, že štát a obce majú záujem predovšetkým o dlhodobých a veľkých investorov. Tými najvhodnejšími sú hlavne poisťovne a penzijné fondy. Splácanie komunálnych dlhopisov prebieha buď zo štátneho alebo z obecného rozpočtu.

Zamestnanecké dlhopisy

Tieto cenné papiere emitujú firmy pre vlastných zamestnancov. V prípade rozviazania pracovného pomeru má majiteľ tohoto dlhopisu nárok na predaj dlhopisov za nominálnu hodnotu a podiel úroku. Práva vyplývajúce zo zamestnaneckých dlhopisov sa dedia.

Podnikové dlhopisy

Dlhopisy vydávajú podniky nielen pre svojich zamestnancov, ale pre širokú investorskú verejnosť i pre inštitucionálnych investorov. S podnikovými dlhopismi je späté vyššie riziko ich nesplatenia, a tak, aby boli pre investora dostatočne atraktívne, je tu nielen vyšší úrok, ale aj štátne a komunálne tituly. Vzhľadom k vysokým nákladom emisie dlhopisov si ich môžu dovoliť spravidla len veľké a známe firmy.

Bankové dlhopisy

Zvláštnu skupinou (možno podskupinou podnikových dlhopisov) sú cenné papiere vydávané bankami. Tie si môžu predaj dlhopisov (emisie) sprostredkovávať i samy. Dlhopisy možno nakupovať prostredníctvom pobočkovej siete banky.

2. Členenie podľa doby splatnosti

Ďalším kritériom pre členenie dlhopisov je doba splatnosti dlhopisu. Rozlišujeme dlhopisy  krátkodobé s dobou splatnosti do 5 rokov, strednodobé s dobou splatnosti od 5 do 10 rokov a na dlhodobé dlhopisy.

Koľko dlhopis vlastne stojí?

Cena dlhopisu sa odvodzuje z hodnoty budúcich hotovostných tokov, ktoré obdrží jeho majiteľ (tj. úroky a splatenú nominálnu hodnotu dlhopisu). Vplyv na cenu majú i úrokové sadzby na peňažnom trhu (BRIBOR, sadzby Národnej banky), resp. zhodnotenie alternatívnych investícií (napríklad termínovaných vkladov).

Cena jednoročného dlhopisu s nominálnou hodnotou 1000 € a úrokovou sadzbou 10 % by pri rovnakej úrokovej sadzbe na peňažnom trhu tvorila práve 1000 € [=(100+1000)/(1+0,1)]. Hodnota 100 značí výšku kupónu (10 % z 1000 €). Pozor! Pokiaľ by hodnota úrokovej sadzby na peňažnom trhu klesla, cena dlhopisu by vzhľadom k nižšiemu menovateľovi (napr. 1+0,09) vzrástla a naopak pri raste úrokov na peňažnom trhu. To by za dlhopis jej majiteľ zaplatil nižšiu čiastku.

Koľko vlastne dlhopisy  vynášajú?

Dlhopisy sú obľúbeným investičným nástrojom predovšetkým pre svoje výnosy v podobe pravidelných úrokov. Úrok sa počíta z ceny (nominálnej hodnoty) dlhopisu. Platby úrokov, ako nominálnej hodnoty dlhopisu sú zaistené rôznymi spôsobmi. Do úvahy prichádzajú nehnuteľnosti, zariadenie firmy, cenné papiere, ručenie tretej osoby alebo štátu. Pozor! Do obehu sú vydávané aj nezaistené obligácie (tzv. junk-bondy).

Aké formy úroku rozoznávame?

Pevný úrok

Úrok zostane počas celej platnosti dlhopisu stabilný. Takéto zhodnotenie ponúka prevažná väčšina dlhopisov. Nevýhoda tohoto typu úročenia sa prejavuje predovšetkým v dobe, kedy rastú úrokové sadzby. Investor by mohol v prípade alternatívneho uloženia peňazí docieliť vyššie zhodnotenie.

Úrok závislý na ziskoch  vydavateľa

Tento výnos z dlhopisu nenápadne pripomína dividendu vyplácanú majiteľom akcií. Rozdiel spočíva v tom, že majiteľ dlhopisu sa na rozdiel od akcionára nestáva spoluvlastníkom spoločnosti.

Úrok zvyšujúci sa s rastúcou infláciou

Tento typ zhodnotenia obligácie prichádza vhod v dobe, kedy ceny rastú. Vydavateľ dlhopisu sa zaviaže vyplácať úroky v závislosti na raste či poklese cien v ekonomike. Zhodnotenie majiteľa obligácie bude vyššie pri inflácii 10 % než pri raste cien v výške 5 %.

Pohyblivý úrok

Tento úrok sa bude odvíjať od úrokových sadzieb na kapitálových trhoch. V našich podmienkach by takou sadzbou mohol byť napríklad BRIBOR alebo úrokové sadzby Národnej banky Slovenska. Dlhopis s pohyblivým úročením sa najviac podobá klasickému bankovému úveru. Sadzby úverov sú tiež vo veľkej miere naviazané na úrokové sadzby centrálnej banky, resp. kapitálových trhov.

Rozdiel medzi nominálnou hodnotou dlhopisu a emisným kurzom

Dlhopis nemusí byť predávaný za jeho nominálnu hodnotu, ale za cenu nižšiu. Rozdiel medzi týmito dvomi cenami je výnosom investora. Dlhopisy, ktoré nenesú žiadny úrok, sa nazývajú zero-bondy (alebo nulové dlhopisy).

Čo má vplyv na výnosy dlhopisu?

Keď cena obligácie na burze rastie, klesá zároveň výnos dlhopisu do doby splatnosti. Keď cena dlhopisu na burze klesá, výnos do doby splatnosti rastie. Úrokové sadzby a ceny dlhopisov sa pohybujú v opačnom smere. Čím dlhšia je doba splatnosti dlhopisu, tým väčšia je zmena ceny (kurzu) dlhopisu pri zvýšení či znížení úrokových mier. Zisk majiteľa dlhopisu bude pri poklese úrokovej sadzby vyšší ako strata pri rovnakom raste úrokovej sadzby. S rastúcou dobou splatnosti rastie výška straty majiteľa dlhopisu pri klesajúcej úrokovej sadzbe dlhopisu. S rastúcou dobou splatnosti rastie výška zisku majiteľa dlhopisu pri rastúcej úrokovej sadzbe dlhopisu.

Zaujímavé druhy dlhopisov

Na kapitálových trhoch sa môžete stretnúť aj s nasledujúcimi typmi dlhopisov:

Nulové dlhopisy (zero-bondy)

Jedná sa o cenné papiere, ktoré si nezakladajú nárok na úrok. Výnos ich majiteľa spočíva v rozdiele medzi nominálnou hodnotou uvedenou na dlhopise a cenou, za ktorú investor dlhopis v dobe emisie skutočne nakúpil. Výhody zero-bondov možno hľadať hlavne  v daňovej oblasti. Zatiaľ čo pravidelný úrok ostatných dlhopisov podlieha každoročnému zdaneniu, zisky z nulových dlhopisov sa dania až na konci doby splatnosti. Miera zdanenia môže byť pre mnoho investorov (napr. z radov dôchodcov) nižšia vzhľadom k ich nižším príjmom. Naviac sa môže stať, že v priebehu platnosti bondu poklesne v rámci daňových reforiem aj sadzba dane z príjmov.

Prémiové dlhopisy

Tieto zriedka vydávané dlhopisy sú určené predovšetkým pre  investorov, ktorí radi riskujú. Výnos z prémiových dlhopisov je čiastočne prenechaný na náhodu. O vyššom výnose niektorých majiteľov dlhopisu rozhodne v deň splatnosti úroku los.

Odberné dlhopisy

Majiteľ odberného dlhopisu si jeho vlastníctvom zaisťuje právo na odber akcií emitenta (prípadne iných dlhopisov alebo iných cenných papierov). Dlhopisy pri odbere akcie nezanikajú, a tak úroky z nich ďalej plynú ich majiteľovi. Pri odbere akcií je kľúčový tzv. odberný pomer, tzn. koľko akcií za jeden dlhopis dostanete. Výmena nemusí byť s ohľadom na aktuálny kurz na burze atraktívna! Veľmi dôležité je pri odberných dlhopisov sledovať, kedy bude možnosť akcie odobrať. Pozor! Vyskytujú sa aj výmenné dlhopisy. Po výmene dlhopisov za akcie už ďalej úverový vzťah nepokračuje.  Majiteľ svoj dlhopis odovzdáva a zastávajú mu len akcie. Ceny odberných a výmenných dlhopisov sú užšie previazané s vývojom kurzu akcií, za ktoré sa dlhopis mení.

Dlhopisy v cudzej mene

Jedná sa o dlhopisy, ktoré nie sú vydávané v korunách, ale v zahraničnej mene. Majiteľ takýchto cenných papierov riskuje straty spôsobené znehodnotením zahraničnej meny voči slovenskej korune. Je rozdiel, či inkasujete za 1.000 USD 714 € (pri kurze 1 USD = 1,40 €) alebo  781,25 € (pri kurze 1 USD = 1,28 €). Kurzové riziko je len veľmi zložito kalkulovateľné. Kto investuje radšej s menšou mierou rizika, mal by sa vkladu svojich peňazí do cudzomenových dlhopisov radšej vyhnúť.

Junk - bondy

Junk - bondy sú cenné papiere vydávané podnikmi v ťaživej hospodárskej situácii, ktoré už nemajú veľkú nádej na vypožičanie prostriedkov od investorov ani od bánk prostredníctvom akcií nebo úveru. Do tejto skupiny dlhopisov radíme tiež tituly emitované štátmi so zlou bonitou (ratingom). Aby bol o junk - bondy záujem, láka emitent investorov vysokým zhodnotením, prípadne predajom dlhopisu za cenu hlboko pod nominálnou hodnotou (tzv. emisia "s disážiom").

Konzola

Jedná sa o večný dlhopis. Úroky z takéhoto cenného papieru sú vyplácané až do smrti majiteľa, v prípade prenositeľnosti na dediča aj dlhšie!

TOP stratégie pri obchode s dlhopismi

Reinvestičné stratégie

Majiteľ dlhopisu obdrží pravidelný úrok, ktorý môže znova vložiť (čiže reinvestovať) do výnosných aktív (termínované vklady, akcie, investičné fondy, kapitálové životné poistenie a pod.). Týmto procesom zvyšuje svoj výnos o úroky z úrokov. Taký výnos je vzhľadom k pohybom úrokových sadzieb a pohybu kurzov akcií veľmi zložité akokoľvek prognózovať.

Imunizačné stratégie

Táto stratégia spočíva vo vytvorení takého portfólia dlhopisov (aspoň dvoch), ktoré je nedotknuteľné (čiže imúnne) voči zmenám úrokových sadzieb na finančných trhoch. Imunizácia umožňuje dosiahnuť taký výnos, aký chceme dosiahnuť. Investované prostriedky môžete použiť na úhradu dopredu známych platieb. Princíp stratégie je založený na priemernej splatnosti dlhopisu (tzv. durácii). O najvhodnejšej realizácii stratégie je vhodné poradiť sa s odborníkmi z radov obchodníkmi s cennými papiermi, ktorí pre Vás prevedú výpočet optimálneho rozloženia Vami investovaných prostriedkov  medzi jednotlivé dlhopisy s rôznymi dobami splatnosti a duráciami.

Konzervatívna (dlhodobá) stratégia

Investora zaujíma v rámci tejto stratégie jednoznačne iba výnos z úroku a záväzok emitenta splatiť do dlhopisu vložený kapitál. Pohybu kurzov na burze neprikladá veľký význam a ani neočakáva, že by na výkyvoch cien mohol nejako zbohatnúť. Dlhodobý investor porovnáva riziko a výnos dlhopisu. Prednosť dáva spravidla štátnym a komunálnym dlhopisom, prípadne titulom známych, veľkých a ziskových firiem.

Riskantná (krátkodobá) stratégie

Investor v tomto prípade vyhľadáva na burzách také dlhopisy, ktoré sľubujú maximálny výnos. Neodradzuje ho skutočnosť, že také dlhopisy sú spojené s možným rizikom nesplatenia. Veľkú pozornosť prikladá tiež pohybom kurzov (hlavne tým smerom nahor). Akonáhle kurz dlhopisu vzrástol natoľko, že výnos vydá viac než len na úhradu poplatkov obchodníkom s cennými papiermi, rozhoduje sa krátkodobý investor predať svoje dlhopisy a nakúpiť iné s nízkymi (ku kúpe provokujúcimi) kurzy! Riskantná stratégia stojí nielen finančné prostriedky vzhľadom ku poplatkom, ale tiež veľa času na sledovanie vývoja na trhoch. Pre ich realizáciu je nutná aj veľká miera skúseností a znalostí.

Kde dlhopisy môžete kúpiť

V dobe emisie môžete dlhopisy  niekoľko dní nakúpiť prostredníctvom banky, ktorá emisiu sprostredkováva. Behom platnosti dlhopisu sa ponúka možnosť nakúpiť za aktuálny kurz na burze cenných papierov. Stačí zájsť do banky alebo poveriť obchodníka s cennými papiermi, ktorý pre Vás dlhopisy za províziu nakúpi a zaradí ich prípadne na Váš investorský (klientský) účet. Dlhopisy, ktoré nie sú obchodovateľné na burze, môžete zohnať najľahšie prostredníctvom banky. Najlepšie bude, pokiaľ si vyberiete banku, ktorá danú emisiu zastrešuje a sprostredkováva. 

TOP doporučenie pre obchod s dlhopismi

Pred investíciou do dlhopisov nie len obsah samého dlhopisu, ale tiež prospekt emitenta. Tento dokument obsahuje dôležité informácie o dlhopise i o vydavateľovi (výška pôžičky, splatnosť dlhopisu, úrok, zaistenie, obdobie predaja dlhopisu).

Sledujte ďalej rating dlhopisov vydávaný špecializovanými spoločnosťami (napríklad Standard & Poor´s, Moody´s), ktoré hodnotia dlhopisy hlavne z hľadiska pravdepodobnosti včasných platieb úrokov, z hľadiska ochrany majiteľa dlhopisu v prípade bankrotu vydavateľa. Špecializované spoločnosti (ratingové agentúry) radia dlhopisy do rôznych kategórií. Kvalitné dlhopisy získavajú hodnotenie s troma  A (AAA). Dlhopisy s ratingom B sú riskantnejšou investíciou. Schopnosť splácania úrokov tu môže byť ohrozená. Písmeno C, resp. D označuje najnižšie  kategórie dlhopisov. U nich je možné oneskorenie v splácaní úrokov či samotnej nominálnej hodnoty.

Čím nižší rating dlhopis obdrží, tým vyšší by malo byť jeho zhodnotenie. Za vyššie riziko očakávajú investori vyšší výnos. Najlepší je rating štátnych dlhopisov, ktorý vždy prevýši hodnotenie cenných papierov vydávaných bankami či podnikmi. Na druhej strane sú naposledy menované dlhopisy lepšie úročené.

Pri a po investícii do dlhopisov zverte dlhopisy do úschovy a správy banke alebo obchodníkovi s cennými papiermi. Vyhnete sa tak sledovaniu termínov inkasa úrokov. Správca pripíše váš výnos na váš účet.

Dlhopisy v listinnej podobe uchovajte v poriadku. V prípade potrhaného, prederaveného či inak poškodeného dlhopisu, takisto v prípade jeho straty, nie je možné preplatiť nominálnu hodnotu (cenu) dlhopisu, akonáhle vyprší doba jeho platnosti. Majiteľ dlhopisu je nútený obrátiť sa na emitenta a požiadať o výmenu dlhopisu. O umorení poškodeného či strateného dlhopisu a o jeho výmene za nový výtlačok rozhoduje súd. Počítajte so súdnym poplatkom za celý proces v rádovo niekoľkých stoviek korún. Tiež za vydanie nového dlhopisu si môže emitent účtovať nejaký poplatok. Pre všetky prípady ešte jedna praktická rada: opíšte si ihneď po nákupe listinného dlhopisu jeho názov, identifikačné číslo (ISIN) a sériové číslo. Tieto údaje bude súd  pravdepodobne požadovať.

Čím kratšie sú intervaly medzi výplatou úrokov, tým skôr má majiteľ dlhopisu možnosť inkasované úroky reinvestovať (znovu niekam uložiť a nechať úročiť).

Investori, ktorí počítajú skôr so zvyšovaním úrokov, kupujú dlhopisy s krátkou dobou platnosti. Investori očakávajúci pokles úrokových sadzieb nakupujú dlhopisy s čo možno najdlhšou splatnosťou.

Ukončiť investíciu do dlhopisov môžete ukončiť výnimočne prostredníctvom banky, ľahšie na burze cenných papierov.

Výhody investora do dlhopisov (čiže majiteľa dlhopisu)

 • možnosť nákupu dlhopisu na burze alebo v bankách
 • stály prehľad o vývoji investícií (kurzové lístky burzy, internet, tlač)
 • nižšie výkyvy kurzu dlhopisov než pri akciách
 • ľahká prognóza výnosov v budúcnosti
 • pravidelný a istý výnos (hlavne pri štátnych a komunálnych dlhopisov)
 • vyšší výnos ako z termínovaných vkladov
 • možnosť predaja dlhopisov pred koncom splatnosti na burze
 • možnosť vziať si krátkodobý lombardný úver proti založeným dlhopisom (lombardným úverom môžete vyriešiť aktuálny problém nedostatku peňazí. Za dlhopisy dané do zálohy môžete od banky obdržať úver vo výške cca 60 - 90 % hodnoty založených dlhopisov. Pozor! Do zálohy sa dajú dať tiež akcie. Úver potom predstavuje zhruba 50 - 75 % aktuálnej hodnoty akcií na burze).

Nevýhody investora do dlhopisov

 • pre vysokú nominálnu hodnotu (100 000 Sk a viac) sú niekedy pre drobných investorov nedostupné
 • poplatky za nákup obligácie
 • malé obchody s dlhopismi na burze (predaj obligácie nie je taký ľahký)
 • pri dlhopisoch s fixným úrokom po celú dobu platnosti dlhopisu tratíte pri raste úrokových sadzieb
 • dlhodobé zhodnotenie dlhopisov je nižšie ako pri akciách
 • výnos (hlavne z pohybu kurzu dlhopisu) kníše v závislosti na úrokových sadzbách centrálnej banky
 • investícia iba do jediného dlhopisu môže skončiť veľkou stratou
 • riskantná investícia do podnikových obligácií
 • zdanenie úrokov
 • riziko zmeny menového kurzu pri investíciách do dlhopisov v cudzích menách

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky