Nekalé aktivity zamestnávateľa – môžete dostať odmenu za ich nahlásenie?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 22. 7. 2019
Nový zákon o whistleblowingu - aké konanie zamestnávateľa podľa neho môžete nahlásiť a prečo sa vám to môže vyplatiť? Dozviete sa v našom článku.
Nekalé aktivity zamestnávateľa – môžete dostať odmenu za ich nahlásenie?

Zdroj: Shutterstock

Aké aktivity zamestnávateľa môžete ohlásiť?

Od marca tohto roka platia nové pravidlá pre nahlasovanie kriminálnej či inej protispoločenskej činnosti zamestnávateľov. Ich podrobnú úpravu nájdete v zákone č. 54/2019 Z.z., médiá tento právny predpis označujú ako zákon o whistleblowingu. Toto označenie vychádza z anglického „to blow a whistle“ (doslova pískať na píšťalke).

Za whistle-blowera sa v slovenskom právnom prostredí pokladá zamestnanec, ktorý príslušným orgánom poskytne informáciu o nekalých aktivitách svojho zamestnávateľa. Zákon o whistleblowingu motivuje zamestnancov k oznamovaniu skutočností, ktoré súvisia s poškodzovaním majetkových záujmov štátu. Ochranu vám však poskytne aj v prípade nahlásenia inej protiprávnej činnosti vášho zamestnávateľa.

 

Zákon sa vzťahuje na oznamovanie informácií, ktoré vedú k odhaľovaniu:

 • spáchania trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
 • spáchania trestného činu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona,
 • spáchania trestných činov verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona,
 • spáchania trestných činov korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
 • spáchania trestného činu, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 3 roky (napr. trestného činu skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného či daňového podvodu),
 • spáchania správneho deliktu, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom (napr. delikty podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže),
 • spáchania správneho deliktu, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 EUR (napr. porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania).

Zákon garantuje ochranu aj vašim blízkym

Mnoho zamestnancov od nahlásenia protiprávneho konania zamestnávateľa odrádza hrozba možného postihu, ku ktorému sa môže zamestnávateľ uchýliť v snahe potrestať vynášanie informácií z pracoviska. Zákon o whistleblowingu tieto obavy rieši poskytnutím ochrany, o ktorú sa žiada spolu s podaním oznámenia o kriminálnej či inej protispoločenskej činnosti. V žiadosti musíte uviesť svoje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt, miesto výkonu vašej práce a označenie vášho zamestnávateľa.

Ak u vášho zamestnávateľa alebo u osoby závislej od vášho zamestnávateľa pracuje aj váš blízky, môžete v žiadosti uviesť aj jeho údaje a zabezpečiť ochranu aj pre neho. Ak bude vaše oznámenie o nekalej činnosti vášho zamestnávateľa vyhodnotené ako kvalifikované (t.j. podľa jeho obsahu sa bude dať usúdiť, že môže prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa), bude vám bezodkladne poskytnutá ochrana.

Táto spočíva v tom, že váš zamestnávateľ bude môcť urobiť jednostranné právne úkony či rozhodnutia týkajúce sa vášho pracovnoprávneho vzťahu len so súhlasom Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Súhlas úradu sa nebude vyžadovať len v prípade pracovnoprávnych úkonov, ktoré budú dôsledkom právnej skutočnosti nezávisiacej od posúdenia zamestnávateľa (napr. v prípade, ak by mal byť s vami okamžite skončený pracovný pomer pre vaše právoplatné odsúdenie pre úmyselný trestný čin).

Zákon motivuje oznamovateľov aj odmenami

V prípade, že príslušný orgán posúdi vaše oznámenie ohľadom protiprávnej činnosti zamestnávateľa ako kvalifikované, môžete zaň získať aj nezanedbateľnú odmenu. Odmena sa neposkytuje automaticky, treba o ňu požiadať Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Výška odmeny môže dosiahnuť až 50-násobok minimálnej mzdy, a to za predpokladu, že:

a) v trestnom konaní, ku ktorému došlo vďaka vášmu oznámeniu:

 • bola podaná obžaloba,
 • bol podaný návrh na schválenie dohody o uznaní viny a prijatí trestu,
 • bol schválený zmier a zastavené trestné stíhanie alebo
 • trestné stíhanie bolo podmienečne zastavené.

b) v správnom konaní nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o spáchaní správneho deliktu.

Uvedené spôsoby doriešenia trestného či správneho konania vám budú oznámené. Od doručenia oznámenia vám plynie šesťmesačná lehota, v ktorej možno podať žiadosť o poskytnutie odmeny. Na podanie žiadosti po uvedenej lehote sa zo zákona neprihliada. Pri rozhodovaní o konkrétnej výške odmeny bude zohľadnená miera vašich zásluh na objasnení protispoločenskej činnosti zamestnávateľa a zistení jej páchateľa.

Úrad ďalej vezme do úvahy váš prípadný ušlý zárobok a pokiaľ ho možno vyčísliť, tak aj rozsah majetku, ktorý bol v dôsledku vášho oznámenia uchránený alebo vrátený. O poskytnutí odmeny úrad rozhodne do 3 mesiacov od doručenia vašej žiadosti. Dodajme, že na poskytnutie odmeny nie je právny nárok – rozhodnutie o jej poskytnutí či neposkytnutí je teda na zvážení úradu a súdny prieskum tohto rozhodnutia je zo zákona vylúčený.

Anketa

V akom pracovnom pomere sa nachádzate?

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce