7 zmien, ktoré ovplyvnia podnikateľov v roku 2018

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 15. 2. 2018
Aj rok 2018 prináša podnikateľom ďalšie nové povinnosti. Novoty sa týkajú nielen podnikania formou obchodnej spoločnosti, ale aj tzv. živnostníkov. Chcete byť v obraze? Prečítajte si článok.
7 zmien, ktoré ovplyvnia podnikateľov v roku 2018

Zdroj: Shutterstock

1. Dlžníkom Sociálnej poisťovne sa po novom účasť na s.r.o. komplikuje

Ak ste chceli v minulých rokoch založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, nesmeli ste mať daňové nedoplatky alebo nedoplatky na cle, ktoré v úhrne presahovali 170 EUR. Uvedená skutočnosť sa voči registrovému súdu preukazovala predložením súhlasu správcu dane so zápisom vašej osoby v obchodnom registri.

V roku 2018 sa podmienky menia. Súhlas správcu dane nebudete musieť predložiť vždy; doložíte ho len v prípade, že figurujete v zozname daňových dlžníkov. Pribudlo však nové obmedzenie – pokiaľ budete na zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, musí so zápisom vašej osoby ako spoločníka spoločnosti do obchodného registra súhlasiť aj ona. Súhlasy sa budú spravidla udeľovať len v situácii, keď je váš dlh už zaplatený, ale poisťovňa či správca dane vás ešte nestihli zo zoznamov vymazať.

Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť od 1. 9. 2018. Pri ich aplikácii však počítajte s určitým zmätkom. Zákon č. 530/2003 Z.z., o obchodnom registri, totiž v ustanovení § 7 ods. 3 písm. g) ukladá registrovým súdom preverovať predloženie súhlasu Sociálnej poisťovne už dnes.   

2. Podpisové vzory štatutárov treba pre obchodný register úradne osvedčiť

Od začiatku tohto roka treba k návrhom na zápis štatutárov do obchodného registra prikladať ich podpisové vzory, na ktorých už nestačí ich obyčajný podpis. Konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným musí teda vzor podpísať vlastnoručne v prítomnosti notára či ním povereného zamestnanca. Druhou možnosťou je nechať si overiť podpis na vzore na obecnom úrade. Rovnaká povinnosť platí napríklad aj v prípade, že sa do obchodného registra zapisuje prokurista.

3. Konajúci prostredníctvom tzv. bielych koní – rovnaká zodpovednosť ako štatutári

Prax spočívajúca v snahe vyhnúť sa zodpovednosti za niektoré druhy (prevažne nekalého) konania prostredníctvom obchodných spoločnosti od januára tohto roka končí. Zodpovednosť za konanie štatutára spoločnosti už nebude mať len osoba, ktorá je formálne zapísaná ako jej štatutárny orgán v obchodnom registri. Obchodný zákonník totiž zodpovednosť konštruuje aj u osoby, ktorá dáva nastrčenému bielemu koňovi pokyny a funkciu štatutárneho orgánu tým pádom fakticky vykonáva namiesto neho.

  • Všetky dokumenty na založenie s.r.o. si môžete stiahnúť TU

7 zmien pre podnikateľov v roku 2018

4. Lepšia právna ochrana obchodného tajomstva

Novelou Obchodného zákonníka účinnou od 1. 1. 2018 sa aj do slovenského právneho poriadku premietla príslušná úprava z Európskej smernice o ochrane tzv. nesprístupneného know-how a obchodných informácií. Novela presne vymedzuje, kto je majiteľom obchodného tajomstva a kto je jeho rušiteľom. Rozširuje sa nielen vymedzenie práv majiteľa obchodného tajomstva, ale aj rozsah konaní, ktoré budú považované za neoprávnený zásah do práv majiteľa tajomstva. Úprava sa snaží reagovať aj na skutočnosť, že podnikatelia sa v súčasnej dobe čoraz viac snažia obsadiť miesto na trhu vďaka najrôznejším inováciám. Lepšie chráni práva podnikateľov, ktorí prinášajú niečo nové, a viac postihuje tých, ktorí sa snažia neférovo profitovať na ich snahe.

5. Ak nemá končiaci štatutár nástupcu, musí podať návrh na zrušenie spoločnosti

V novom roku môžete za dianie v obchodnej spoločnosti čiastočne zodpovedať aj vtedy, keď prestanete byť jej štatutárnym orgánom. Ak ste vykonávali funkciu ako jediný štatutár, budete musieť kontrolovať, či vás spoločnosť včas nahradila niekým iným. Základná lehota na ustanovenie nového štatutára činí 3 mesiace. Pokiaľ táto lehota uplynie bez toho, aby sa v obchodnom registri objavilo meno nového štatutára, má spoločnosť ešte ďalších 60 dní na nápravu, ktorú môže zjednať napríklad aj z vášho podnetu. Ak aj táto lehota uplynie márne, musíte do 30 dní doručiť súdu návrh na zrušenie spoločnosti.

6. Väčšinoví spoločníci môžu zodpovedať za dlhy vlastnej spoločnosti

Za normálnych okolností spoločníka s.r.o. či akcionára a.s. nie je možné postihovať za dlhy samotnej spoločnosti. Spoločník v s.r.o. ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri – inými slovami platí, že v prípade splatenia celého vkladu a zápisu tejto skutočnosti do obchodného registra neručí za dlhy spoločnosti vôbec. Akcionár za záväzky spoločnosti neručí.

Uvedené však už po novom nebude platiť bez výnimky. Ak máte väčšinový podiel na hlasovacích právach (v našich končinách najmä z dôvodu väčšinového obchodného podielu v s.r.o.), nesiete voči veriteľom v prípade úpadku spoločnosti zvýšenú zodpovednosť. Veritelia si voči vám môžu uplatniť zodpovednosť za škodu spôsobenú úpadkom spoločnosti, ak ste svojím konaním k tomuto úpadku podstatne prispeli. Zodpovednosti sa môžete zbaviť. Musíte však preukázať, že ste postupovali informovane a v dobrej viere, že vaše konanie bolo v prospech spoločnosti.

7. Zmena lehôt plnenia povinností voči Sociálnej poisťovni

Ak v novom roku plánujete rozšíriť podnikanie aj o zamestnancov, dajte pozor na lehoty plnenia povinností voči Sociálnej poisťovni. Možno sa k vám dostalo, že zamestnávatelia majú na prihlásenie do registra zamestnávateľov v Sociálnej poisťovni lehotu 8 dní odo dňa, v ktorom začali zamestnávať aspoň 1 zamestnanca. Od 1. 1. 2018 však uvedené už neplatí – zamestnávateľ sa musí prihlásiť najneskôr v deň predchádzajúci dňu, v ktorom začal zamestnávať aspoň 1 zamestnanca.

Zdroj foto: shutterstock

 

Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Finance.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register