11 dávok a prilepšení, ktoré môžu využiť tehotné alebo matky v roku 2024

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 19. 1. 2024
Očakávate prírastok alebo už rodičom ste? Prinášame vám prehľad nárokov, ktoré máte v roku 2024. Dozviete sa tiež, na ktorom úrade alebo inštitúcii si treba príspevok, dávku či iný benefit vybaviť. Článok obsahuje aj tip, ktorý môže výrazne pomôcť osamelým mamičkám.
11 dávok a prilepšení, ktoré môžu využiť tehotné alebo matky v roku 2024

Zdroj: Shutterstock

Materské 

Materské je dávkou nemocenského poistenia, na ktorú máte ako matka nárok v súvislosti s tehotenstvom a starostlivosťou o bábätko, ak ste v posledných dvoch rokoch pred pôrodom boli nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do tohto obdobia sa od 1. 1. 2024 započítava tiež doba štúdia na strednej alebo na vysokej škole, ak sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zmysle § 10 zákona o sociálnom poistení. Do doby poistenia sa započítavajú všetky skončené a všetky trvajúce nemocenské poistenia. 

Nárok na materské vzniká od začiatku 6. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôrvšak od začiatku 8. týždňa pred uvedeným dňom; pokiaľ porodíte skôr, hradí sa materské odo dňa pôrodu. Nárok zaniká spravidla ukončením 34. týždňa od jeho vzniku. V predĺženom režime sa materské vypláca, ak:

1) ste porodili dvojičky alebo dokonca ešte viac detí naraz a zároveň sa aspoň o 2 z nich staráte – v tomto prípade nárok zaniká až uplynutím 43. týždňa od jeho vzniku,
2) ste osamelou matkou – k zániku nároku dochádza až uplynutím 37. týždňa od jeho vzniku. 

Materské sa poskytuje v režime za jednotlivé dni a vypláca sa v sume 75 % denného vymeriavacieho základu, ktorý sa odvíja od výšky príjmu poistenkyne (event. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu). Jeho vyplácanie zastrešuje Sociálna poisťovňa. Dodajme, že za určitých podmienok môže túto dávku využiť aj otec. 

Tehotenské 

Na tehotenské vám vzniká nárok, ak ste tehotná a v posledných dvoch rokoch pred začiatkom 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom ste boli nemocensky poistená najmenej 270 dní. 

Nárok vzniká od začiatku 27. týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekáromzaniká dňom skončenia tehotenstva. Podobne ako materské, aj tehotenské sa poskytuje v režime za dni a jeho výška je 15 % denného vymeriavacieho základu či pravdepodobného denného vymeriavacieho základu alebo úhrnu denných vymeriavacích základov (najmenej však 10 % denného vymeriavacieho základu určeného z 2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v roku, ktorý o 2 roky predchádza rok, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie tehotenského). Tehotenské poskytuje Sociálna poisťovňa

Tehotenské štipendium 

Tehotenské štipendium je dávka určená pre žiačky/študentky, ktoré:

1) sú plnoleté a tehotné,

2) majú trvalý pobyt v SR a

3) nemajú nárok na výplatu tehotenského zo systému sociálneho poistenia.

Status študentky má pre účely výplaty tehotenského štipendia aj žena, ktorej štúdium bolo prerušené z dôvodu tehotenstva. 

Štipendium sa priznáva v období od začiatku 27. týždňa pre očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom. Nárok na jeho úhradu zaniká:

- vznikom nároku na výplatu tehotenského,

- skončením tehotenstva,

- skončením štúdia na vysokej škole alebo dňom, v ktorom žena prestala byť žiačkou strednej školy,

V prípade žiačky strednej školy môže nárok zaniknúť aj jej podmienečným vylúčením. 

Výška štipendia je 200 Eur mesačne. Ak sa má štipendium vyplatiť študentke vysokej školy, rozhoduje o ňom rektor (prípadne dekan, ak to ustanoví štatút vysokej školy); v prípade žiačky strednej školy o ňom rozhoduje riaditeľ školy

Príspevok pri narodení dieťaťa (tzv. kočíkovné) 

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorázovou dávkou. Matka naň má nárok, ak má bydlisko a trvalý pobyt na území SR. Na jeho získanie sa vyžaduje uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dieťa (s detským lekárom); dôležitá je tiež účasť na pravidelných tehotenských prehliadkach u gynekológa. Nárok na príspevok nevznikne, ak ste po pôrode opustili nemocnicu spôsobom, ktorý je v rozpore s pravidlami pre prepustenie z ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Príspevok je jednorazový a jeho výška je:

1) 829,86 Eur pri dieťati narodenom z 1. až 4. pôrodu,

2) 151,37 Eur pri dieťati narodenom z 5. a ďalšieho pôrodu.

Pokiaľ sa súčasne narodí viacero detí, suma príspevku sa zároveň zvýši o 75,69 Eur na každé z nich. 

Príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny automaticky a za určitých okolností môže tento príspevok čerpať aj otec (napr. pri úmrtí matky alebo ak mu dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti). 

Jednorazový príspevok pri narodení od obce 

V mnohých slovenských obciach či mestách môžete získať pri príležitosti narodenia bábätka prilepšenie nad rámec príspevku pri narodení dieťaťa od úradu práce. Bližšie sme o nich písali v článku: Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur? 

Príspevok na viac súčasne narodených detí 

Príspevok na viac súčasne narodených detí sa hradí raz za rok za účelom pokrytia zvýšených výdavkov vznikajúcich v súvislosti so starostlivosťou o:

- súčasne narodené 3 alebo viac detí,

- v priebehu dvoch rokov opakovane narodené dve deti súčasne, alebo v priebehu dvoch rokov opakovane narodených viac detí súčasne. 

Príspevok možno získať od jedného roku veku detí. Platí sa raz ročne vo výške 110,36 Eur. Možno oň žiadať do doby, kedy najmenej 3 z detí sú vo veku najviac 15 rokov; u viactorčiat narodených v priebehu dvoch rokov opakovane sa sleduje veková hranica detí, ktoré sa narodili prvé v poradí. Aj o tento príspevok sa žiada na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a po splnení zákonných podmienok môže byť vyplatený aj otcovi. 

Rodičovský príspevok 

Rodičovský príspevok môžete žiadať, ak zabezpečujete riadnu starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do šiestich rokov veku, máte trvalý alebo prechodný pobyt v SR a nepoberáte materské. Vyplácanie rodičovského príspevku si môžete predĺžiť, ak vaše dieťa nebude prijaté do spádovej materskej školy (z kapacitných dôvodov); najdlhšie však do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť tzv. predprimárne vzdelávanie. 

Rodičovský príspevok sa hradí vo výške 345,20 Eur mesačne.  Ak vám pred jeho vznikom bolo vyplácané materské, platí sa v sume 473,30 Eur mesačne. Ak sa súčasne narodili 2 a viac detí, zvyšuje o 25 % na každé ďalšie súčasne narodené dieťa. Poskytuje ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a aj táto dávka môže byť vyplatená tiež otcovi. 

Príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke 

Príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke nie je dávka vyplácaná štátom ani samosprávou; matka má právo ho požadovať od otca dieťaťa, za ktorého nie je vydatá. Ak otec odmietne platiť, treba si nárok voči nemu uplatniť súdnou žalobou. 

 Otec musí matke najdlhšie po dobu dvoch rokov a najneskôr odo dňa pôrodu prispievať v primeranej výške na úhradu jej výživy a nad rámec uvedeného jej poskytnúť aj príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov od pôrodu.

Ešte v tehotenstve môžete žiadať, aby súd pravdepodobnému otcovi vopred uložil poskytnutie sumy potrebnej na zabezpečenie vašej výživy, príspevku na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a tiež sumu potrebné na zabezpečenie výživy vášho dieťaťa po dobu, v ktorej by vám patrila materská dovolenka. 

Príspevok na starostlivosť o dieťa 

O príspevok na starostlivosť o dieťa môžete požiadať, ak:

- máte trvalý alebo prechodný pobyt na území SR

- vykonávate zárobkovú činnosť alebo študujete dennou formou na strednej či vysokej škole,

- sa vášmu dieťaťu do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, poskytuje starostlivosť na území SR.

Ide teda o určitú alternatívu rodičovského príspevku, ktorú využijete, ak sa chcete venovať kariére. 

Príspevok sa vypláca za kalendárny mesiac a to v sume:

1) úhrady za starostlivosť o dieťa dohodnutej s poskytovateľom (jasľami), najviac však v sume 280 Eur,

2) úhrady za starostlivosť o dieťa dohodnutej s poskytovateľom tzv. služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine (viac sme o nich písali v článku: Nemáte škôlku alebo si chcete na materskej privyrobiť? Riešením sú detské skupiny), v tomto prípade však najviac v sume 160 Eur,

3) určených mesačných príspevkov za pobyt v materskej škole zriadenej samosprávou, najviac však 80 Eur,

4) 41,10 Eur, ak sa o dieťa popri zárobkovej činnosti staráte vy alebo sa oň stará iná osoba (napr. prarodič). 

Príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa 

Na prídavok máte nárok, ak sa staráte o nezaopatrené dieťa (môže ísť teda aj o vysokoškoláka – najdlhšie však do 25 rokov veku). Bežne sa vypláca 60 Eur mesačne; v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom dieťa prvýkrát nastúpilo do 1. ročníka základnej školy, sa platba automaticky jednorazovo navýši o 110 Eur (ako tzv. príspevok pre prvákov – spolu teda v októbri daného roka dostanete 170 Eur). 

Príplatok k prídavku sa vypláca, ak si nemôžete vy alebo iná osoba na dieťa uplatniť daňový bonus, a to vo výške 30 Eur mesačne. Prídavok a príplatok k prídavku môže poberať aj otec a ich vyplácanie patrí do pôsobnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 

Daňový bonus 

Daňový bonus nie je dávka ani príspevok; môžete si však vďaka nemu znížiť sumu, ktorú budete musieť odviesť z titulu plnenia povinností voči správcovi dane. Možno si ho uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré s vami žije v jednej domácnosti až do dovŕšenia jeho 25. roku za predpokladu, že sa toto sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. Uplatňuje si ho vždy len jeden z rodičov.

Jeho výška sa odvíja od veku dieťaťa a vášho príjmu; maximálny bonus v roku 2024 je 140 Eur mesačne (dieťa do 18 rokov) alebo 50 Eur mesačne (dieťa nad 18 rokov). Okrem toho záleží aj na počte vyživovaných detí – pri jednom dieťati môže dosiahnuť najviac 20 % čiastkového základu dane; s každým ďalším potomkom sa hranica zvyšuje o 7 % (tzn. pri počte šesť a viac detí je limit 55 % základu dane). Opäť ide o výhodu, ktorú si smie uplatniť tiež otec (ak si ju neuplatní matka).

Anketa

Čakáte v tomto roku prírastok?

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+4
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

16. 2. 2024 | Marek Mittaš

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

Začiatky podnikania sú spojené s viacerými poplatkami a ďalšími nákladmi, ktoré môžu komplikovať rozbeh nejedného nového podnikateľa. Dobrou správou však je, že štát poskytuje takzvaný... celý článok

Rodičovský príspevok v roku 2024: Kto ho získa a aký bude?

12. 1. 2024 | Daniel Výcha

Rodičovský príspevok v roku 2024: Kto ho získa a aký bude?

Rodičovský dôchodok bol jednou z najčastejšie diskutovaných tém posledných mesiacov minulého roka. Vláda ho najprv chcela zrušiť a neskôr urobiť v ňom veľké zmeny. Nakoniec sa však... celý článok

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

28. 9. 2023 | Barbora Magočová

Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

Jeden príspevok pri narodení dieťaťa vypláca štát, druhý je možné získať aj od samosprávy. Ktoré zo slovenských miest poskytujú finančnú výpomoc pri narodení potomka nad rámec príspevku... celý článok

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

22. 9. 2023 | Barbora Magočová

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

Ste samoživiteľom a druhý rodič vášho dieťaťa vám nič neprispieva? Čítajte, za akých podmienok je možné v roku 2023 získať náhradné výživné a v akej výške sa poskytuje. Prinášame tiež... celý článok

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

6. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

Školský klub detí (ľudovo označovaný aj ako „družina“) navštevuje tesne po nástupe do školy väčšina žiakov. Zamestnaní rodičia vďaka nemu nemusia riešiť, kto sa o ich potomkov postará... celý článok