Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 28. 9. 2023
Jeden príspevok pri narodení dieťaťa vypláca štát, druhý je možné získať aj od samosprávy. Ktoré zo slovenských miest poskytujú finančnú výpomoc pri narodení potomka nad rámec príspevku od štátu? Kde sa dozviete, koľko môžete získať a aké podmienky treba splniť?
Príspevok pri narodení dieťaťa: kde si ho môžete navýšiť o ďalších 400 Eur?

Zdroj: Shutterstock

Príspevok od štátu vs. výpomoc od samosprávy: aké sú rozdiely? 

Príspevok pri narodení dieťaťa podľa zákona č. 383/2013 Z.z. je štátnou sociálnou dávkou, na ktorej poskytnutie máte právny nárok. Jeho vyplácanie zastrešuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a hradí sa v základnej výške:

1) 829,86 Eur, ak sa dieťa narodilo z 1. až 4. pôrodu,

2) 151,37 Eur, ak sa dieťa narodilo z 5. a ďalšieho pôrodu.

Pri viacerých súčasne narodených deťoch sa podľa zákonom stanovených pravidiel navyšuje. 

Okrem vyššie uvedeného príspevku však pri príležitosti narodenia dieťatka poskytuje nenárokovú peňažnú výpomoc aj pomerne veľa obcí a miest. Ak chcete zistiť, či tento príspevok vypláca aj vaša obec, môžete popátrať napríklad na jej webových stránkach, ktoré však niekedy neobsahujú aktuálne informácie. Niektoré samosprávy majú poskytovanie príspevku upravené všeobecne záväzným nariadením (VZN), ktoré sa povinne zverejňuje. Iné deklarujú podmienky jeho vyplácania vydaním zásad, ktoré môžu niesť napr. názov: „zásady poskytovania (jednorazového nenávratného ...) príspevku pri narodení dieťaťa.“ 

Informáciu, či sa príspevok hradí aj vo vašej obci, najspoľahlivejšie získate priamo na mestskom či obecnom úrade. Vzhľadom na to, že ide o nenárokové plnenie, môže sa stať, že obec síce upraví pravidlá jeho poskytnutia, ale v určitom období na jeho vyplatenie nemá v rozpočte dostatok prostriedkov. Niektoré samosprávy, ktoré finančnú výpomoc pri narodení dieťaťa nevyplácajú, sa snažia podporiť čerstvých rodičov aspoň formou tzv. uvítania detí do života. Na tomto podujatí možno často získať vecné dary či aspoň poukážky na nákup tovaru. 

Vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa samosprávy podmieňujú najmä trvalým pobytom dieťaťa a oprávneného žiadateľa (spravidla ide o matku, príp. v určitých prípadoch o otca či inú osobu) v obci; niekedy sa vyžaduje aj určitá dĺžka trvania pobytu pred narodením dieťaťa. 

Ktoré obce či mestá avizujú poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa? 

Nižšie prinášame prehľad aspoň niektorých zo slovenských miest, ktoré podľa nimi zverejnených informácií poskytujú príspevok pri narodení dieťaťa nad rámec dávky od úradu práce. 

Bratislava 

Staré mesto: mestská časť na svojom webe uvádza, že poskytuje nenárokový príspevok vo výške 100 Eur. Žiada sa oň najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa a najneskôr do dovŕšenia 1 roku veku dieťaťa. Výpomoc nebude poskytnutá, ak máte voči mestskej časti dlhy. 

Ružinov: s poskytovaním príspevku počíta VZN č. 32/2021; vypláca sa v súlade s uznesením zastupiteľstva o schválení rozpočtu pre príslušný rok. O príspevok treba požiadať na oddelení sociálnych služieb odboru sociálnych vecí miestneho úradu najneskôr do šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa. V roku 2022 sa podľa webových stránok mestskej časti vyplácala čiastka 110 Eur. 

Nové mesto: V zmysle zverejnených zásad možno o príspevok žiadať do 1 roku veku dieťaťa a podmienkou je trvalý pobyt v mestskej časti minimálne 1 rok pred narodením dieťaťa. Výpomoc sa poskytuje vo výške 100 Eur. 

Petržalka: Petržalka začala príspevok vo výške 100 EUR vyplácať od roku 2022. Možno ho uhradiť, ak má v mestskej časti trvalý pobyt dieťa a ak trvalý pobyt jeho matky v Petržalke trval ku dňu narodenia dieťaťa aspoň 3 mesiace. Žiadosť o príspevok treba podať na predpísanom tlačive najskôr po 28 dňoch od pôrodu a najneskôr do dovŕšenia 1 roku veku dieťaťa. Príspevok nebude poskytnutý, ak máte dlhy voči mestskej časti, príp. ak ich neplníte riadne a včas podľa dohodnutého splátkového kalendára. 

Karlova Ves: V Karlovej Vsi upravuje podmienky poskytnutia príspevku pri narodení dieťaťa VZN č. 3/2018, ktorým bolo čiastočne zmenené VZN č. 8/2015; otec alebo matka žiadajúci o príspevok musia mať v mestskej časti trvalý pobyt aspoň 1 rok pred narodením dieťaťa a o príspevok musia požiadať najneskôr do 6 mesiacov od jeho narodenia. Podľa zverejnených informácií by aktuálna výška výpomoci mala dosahovať 90 Eur. 

Rača: Poskytovanie príspevku upravuje VZN č. 9/2020 v znení VZN č. 6/2023; žiadať treba do 12 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa. Objem finančných prostriedkov na poskytnutie príspevku je schvaľovaný v rozpočte mestskej časti pre príslušný rozpočtový rok. 

Podunajské Biskupice: VZN č. 10/2019 umožňuje získanie príspevku v sume 100 Eur. Žiada sa najskôr po uplynutí 28 dní života dieťaťa a najneskôr do dovŕšenia 1 roku veku dieťaťa. Žiadateľ nesmie mať voči mestskej časti dlhy, resp. omeškané splátky podľa splátkového kalendára. 

Vrakuňa: Mestská časť avizuje poskytnutie príspevku, ktorého výšku pre príslušný rok určuje rozhodnutie starostu vydané v súlade so schváleným rozpočtom. Príspevok sa poskytuje v súvislosti s podaním žiadosti o slávnostný zápis dieťaťa do pamätnej knihy – uvítanie do života a treba ho prevziať najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného slávnostného aktu. 

Devínska Nová Ves: Podľa VZN č. 9/2019 poskytuje príspevok vo výške 70 Eur. Poskytnutie je možné po dovŕšení 3. mesiaca života dieťaťa do 2 rokov dieťaťa. 

Lamač: Avizuje poskytovanie príspevku v sume 50 Eur. Žiadosť by ste mali podať do 30 dní od narodenia dieťaťa; v odôvodnených prípadoch možno vyhovieť aj neskoršie podanej žiadosti. 

Devín: Podľa VZN č. 1/2021 poskytuje príspevok vo výške 100 Eur, žiadosť musí byť podaná do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa. 

Záhorská Bystrica: Podľa zásad poskytovania dávok sociálnej pomoci občanom mestskej časti platných od 1. 5. 2023 sa hradí príspevok 50 Eur; žiadosť treba podať do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa. Ak žiadateľ vopred neospravedlní svoju neúčasť na uvítaní novorodencov alebo si príspevok nevyzdvihne osobne do 3 mesiacov od konania uvítania, musí znášať následok v podobe straty príspevku. 

Vajnory: Podľa VZN č. 3/2022 sa poskytuje príspevok v sume 70 Eur. Žiadosť sa podáva najneskôr do 6 mesiacov veku dieťaťa a odovzdanie peňazí je spojené so slávnosťou „Uvítania detí do života a medzi obyvateľov mestskej časti“. Ak sa slávnosti nezúčastníte, musíte si príspevok prevziať do 2 mesiacov od doručenia výzvy na prevzatie, inak oň prichádzate. 

Iné slovenské mestá poskytujúce príspevok pri narodení dieťaťa: 

Nitra: Avizuje poskytovanie príspevku vo výške 85 Eur; dieťa sa musí dožiť viac ako 28 dní a do 12 mesiacov od narodenia dieťaťa treba udeliť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom poskytnutia príspevku. 

Humenné: Podľa informácií na webovej stránke mesto vypláca 100 Eur a odovzdanie príspevku je spojené s aktom uvítania detí (v priestoroch humenského zámku). 

Brezno: Dňa 6. 10. 2023 nadobúda účinnosť nové VZN č. 12/2023, podľa ktorého sa bude vyplácať až 400 Eur. Podmienkou je, aby trvalý pobyt oboch rodičov aj dieťaťa v Brezne trval aspoň 3 roky od jeho vyplatenia; inak treba  príspevok vrátiť v plnej výške. Žiadosť sa musí podať do 1 roku dieťaťa. 

Sereď: Podľa webových stránok mesta sa vypláca 200 Eur; podmienkou je napríklad trvalý pobyt aspoň jedného z rodičov v Seredi aspoň 1 rok pred narodením dieťaťa, v dobe narodenia musia mať trvalý pobyt v Seredi obaja rodičia. Dieťa sa musí dožiť aspoň 60 dní a o príspevok treba žiadať do 9 mesiacov od jeho narodenia.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+1
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

príspevok, štát, úrad práce

Toto ste už čítali?

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

22. 9. 2023 | Barbora Magočová

Náhradné výživné v roku 2023: 6 častých otázok a odpovedí

Ste samoživiteľom a druhý rodič vášho dieťaťa vám nič neprispieva? Čítajte, za akých podmienok je možné v roku 2023 získať náhradné výživné a v akej výške sa poskytuje. Prinášame tiež... celý článok

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

6. 9. 2023 | Barbora Magočová

Ako sa určuje poplatok za družinu a kedy možno žiadať o jeho zníženie?

Školský klub detí (ľudovo označovaný aj ako „družina“) navštevuje tesne po nástupe do školy väčšina žiakov. Zamestnaní rodičia vďaka nemu nemusia riešiť, kto sa o ich potomkov postará... celý článok

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

25. 5. 2023 | Barbora Magočová

Bezbariérové úpravy nehnuteľnosti: Ako získať príspevok v roku 2023?

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu či garáže môže osobám so zdravotnými problémami pomôcť k významnému skvalitneniu ich každodenného života. Nie je limitovaný len na odstránenie... celý článok

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

2. 3. 2023 | Daniel Výcha

Zvyšuje sa životné minimum: Koho sa to týka a na čo všetko bude mať vplyv?

16. 02. 2023 NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Jej hlavným cieľom je čo najefektívnejšie poskytnúť pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Súčasťou novely je aj zmena valorizačného... celý článok

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

8. 11. 2022 | Marek Mittaš

Od novembra platí nárok na otcovské: Kto má naň nárok a ako o dávku požiadať?

Medzi dávkami, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa, sa od 1. novembra 2022 objavilo otcovské. Cieľom tejto dávky je podporiť otcov v tom, aby mohli tráviť čas so svojím novonarodeným dieťaťom.... celý článok