Kúpili ste v roku 2022 nehnuteľnosť? Takéto máte povinnosti

Redakcia | rubrika: Článok | 9. 12. 2022
Priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2023 sa podáva správcovi dane do 31. januára 2023. Zdaňovacím obdobím pri dani z nehnuteľnosti je totiž kalendárny rok. V roku 2023 tak daňovníci zaplatia daň z nehnuteľnosti na rok 2023 priamo, nie spätne, ako napríklad pri dani z príjmov.
Kúpili ste v roku 2022 nehnuteľnosť? Takéto máte povinnosti

Zdroj: Shutterstock

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti (bytu, stavby či pozemku) upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Daň z nehnuteľnosti ako majetkovú daň priznáva daňovník podaním priznania k dani z nehnuteľnosti alebo čiastkového priznania k dani z nehnuteľnosti pri vzniku ďalšej daňovej povinnosti alebo čiastkového priznania na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti.

Daňovník prizná daň za rok 2023 na základe toho, či už v predchádzajúcich rokoch podal tlačivo priznania, respektíve čiastkového priznania dane. Druh priznania vyznačí daňovník písmenom „X“ na úvodnej strane tlačiva. Fyzické a právnické osoby podávajú priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rovnakom tlačive.

Typ tlačiva

Podávajú daňovníci, ktorí:

priznanie k dani z nehnuteľnosti

nepodali tlačivo priznania a v roku 2022 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor

sa v roku 2022 prvýkrát stali správcami nehnuteľnosti

sa v roku 2022 prvýkrát stali nájomcami nehnuteľnosti

sa v roku 2022 prvýkrát stali užívateľmi nehnuteľnosti

čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti

v predchádzajúcich rokoch podali priznanie k dani z nehnuteľnosti a v roku 2022 sa stali vlastníkmi, správcami, nájomcami alebo užívateľmi ďalšej nehnuteľnosti, prípadne došlo k zmenám v druhu, vo výmere pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru

čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti

ktorým k 31. 12. 2022 zanikla daňová povinnosť k nehnuteľnosti

Daňovník v tlačive vyplní údaje potrebné pre výpočet dane z nehnuteľnosti a doručí ho správcovi dane najneskôr k 31. 1. 2023. Tým je obec (mesto), na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. V priznaní k dani z nehnuteľnosti alebo čiastkovom priznaní k tejto dani je daňovník povinný uviesť všetky údaje priznania a svojím podpisom deklarovať správnosť a úplnosť vyplnených údajov. V prípade zaslania poštou rozhoduje dátum prevzatia zásielky na pošte. Za neskoré doručenie hrozí pokuta.

Za samotný výpočet zodpovedá správca dane. Vo všeobecne záväznom nariadení môže určiť sadzby dane, hodnotu pôdy, stanoviť príplatky za ďalšie podlažie stavby aj oslobodenia a zníženia od dane. Toto nariadenie schvaľujú mestá a obce s účinnosťou od 1. januára v príslušnom zdaňovacom období, pričom ho zverejňujú na svojom webe. Tam môžete nájsť aj vzor tlačiva na priznanie k dani.

Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej vyrubení (obvykle v máji). Ak daň presiahne 33 000 eur, daňovník sa môže rozhodnúť zaplatiť daň v dvoch rovnomerných splátkach. 

Dani podliehajú tieto nehnuteľnosti

Podľa paragrafov 4 až 18 zákona o miestnych daniach sú predmetom dane z nehnuteľností:

  • pozemky,
  • stavby,
  • byty a nebytové priestory v bytovom dome.

To, akým typom je vaša nehnuteľnosť, zistíte v katastri nehnuteľností.

Predmetom dane z pozemkov bude:

  • orná pôda, chmeľnice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty,
  • záhrady,
  • stavebné plochy a nádvoria, ostatné plochy,
  • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
  • stavebné pozemky.

Výška dane (eur) = rozloha (m2) * hodnota pôdy (eur) * sadzba dane

Ak správca dane nestanoví inak, je ročná sadzba dane z pozemkov zákonom stanovená vo výške 0,25 %.

Predmetom dane zo stavieb bude:

Stavby s jedným alebo viacerými nadzemnými alebo podlažnými podlažiami spojenými so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Sú to napríklad garáže, priemyselné stavby, stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť, ale aj stavby na bývanie, na pôdohospodársku činnosť a ďalšie.

Výška dane (eur) = [sadzba dane (eur/m2) + (príplatok za podlažie (eur) * počet podlaží] * rozloha (m2)

Ak správca dane nestanoví inak, je ročná sadzba dane zo stavieb zákonom stanovená vo výške 0,033 eur za každý začatý m2 zastavanej plochy.

Predmetom dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome budú:

Byty alebo nebytové priestory v bytovom dome, za ktorý sa považuje budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má štyri byty a viac. Do podlahovej plochy bytu sa zarátava aj podlahová plocha pivnice, nie však lodžia, balkón a terasa. Okrem bytov a nebytových priestorov má bytový dom aj spoločné časti a zariadenia bytového domu, tie však nie sú predmetom dane.

Výška dane (eur) = rozloha (m2) * sadzba dane (eur/m2)

Ak správca dane nestanoví inak, je ročná sadzba dane zo stavieb zákonom stanovená vo výške 0,033 eur za každý začatý m2 zastavanej plochy.

Oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností

Paragraf 17 ods. 1 zákona o miestnych daniach stanovuje, ktoré pozemky, stavby, byty a nebytové priestory sú od dane oslobodené.

Paragraf 17 ods. 2 a 3 rovnakého zákona ďalej umožňujú, aby správca dane rozhodol vo svojom všeobecne záväznom nariadení o znížení dane alebo o oslobodení od dane z pozemkov, dane zo stavieb alebo od dane z bytov, ktoré spĺňajú stanovené podmienky.

Daňovník, ktorý spĺňa podmienky na oslobodenie alebo zníženie dane, si ho uplatní podaním priznania alebo čiastkového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu prvýkrát tento nárok vznikol.

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+11
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

14. 9. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré daňové dlhy možno ešte vymáhať?

Ozval sa vám správca dane a hrozí, že budete musieť vyrovnať podlžnosti, o ktorých ste ani nevedeli alebo ste na ne dávno zabudli? Ktoré staršie daňové povinnosti ešte musíte plniť?... celý článok

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

12. 9. 2023 | Daniel Výcha

Koľko ušetrí investor na daniach od 1. januára 2024?

Sporiace účty už dávno nie sú jedinou možnosťou, kam si môžete odkladať peniaze. Čoraz viac ľudí objavuje svet investovania, ktorý je dnes dostupnejší než kedykoľvek predtým. Keď si... celý článok

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

30. 8. 2023 | Marek Mittaš

Novela zákona o DPH: Čo by mala priniesť a kedy nadobudne platnosť?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH bude podliehať doplneniu a zmenám. Ministerstvo financií spustilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely tohto zákona. V článku nájdete niektoré... celý článok

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

15. 8. 2023 | Barbora Magočová

Daň za psa: Na čo si dať pozor a kedy je šanca získať oslobodenie?

S vlastníctvom psíka sa spájajú nemalé náklady. Okrem kŕmenia či povinných očkovaní treba myslieť aj na peňažné povinnosti voči obci. Aká je daň za psa v najväčších slovenských mestách?... celý článok

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

6. 7. 2023 | Daniel Výcha

Študentské brigády: Ako si ušetriť na odvodoch a daňach

Okrem zábavy a dovoleniek si mnohí študenti hľadajú aj produktívnejšie spôsoby, ako využiť letné prázdniny. Preto si hľadajú brigády, na ktoré počas školského roka nemajú čas. V tomto... celý článok