Dlh z pôžičky máte odrazu zaplatiť neznámej inkasnej firme: má na to právo?

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 14. 6. 2023
Prišiel vám list, že vašu pohľadávku voči banke či poskytovateľovi úveru máte zaplatiť úplne inej osobe? Za akých podmienok môžu veritelia postupovať pohľadávky? Čo nastane, pokiaľ tieto podmienky nie sú splnené? A môžete ešte plniť aj pôvodnému veriteľovi?
Dlh z pôžičky máte odrazu zaplatiť neznámej inkasnej firme: má na to právo?

Zdroj: Shutterstock

Zákaz postúpenia pohľadávky treba dohodnúť 

Bežného veriteľazákon ohľadom postúpenia jeho peňažnej pohľadávky na inú osobu významnejšie nelimituje. V drvivej väčšine prípadov mu môžete zabrániť len vtedy, ak si s veriteľom dojednáte jeho zákaz, a to ideálne v písomnej zmluve. 

Postúpením pohľadávka prechádza na nového veriteľa označovaného aj ako „postupník“. Tento ju získava aj s jej príslušenstvom (napr. s úrokmi) a všetkými právami s ňou spojenými. Informáciu o postúpení by ste mali bez zbytočného odkladu dostať ešte od pôvodného veriteľa. 

Dokiaľ vám postúpenie nie je oznámené alebo kým vám nový veriteľ (postupník) postúpenie nepreukáže (napr. predložením zmluvy o postúpení), zbavíte sa záväzku plnením pôvodnému veriteľovi. Inými slovami platí, že ak sa o postúpení dozviete od vášho pôvodného veriteľa, nemáte právo sa dožadovať aj jeho preukázania a musíte plniť postupníkovi. Dôkazy o postúpení môžete vyžadovať, len ak sa o ňom dozvedáte až od nového veriteľa. 

Postupovanie pohľadávok banky je upravené prísnejšie 

Ak chce bez predchádzajúcej osobitnej dohody pohľadávku voči svojmu klientovi postúpiť banka, musia byť splnené nasledujúce podmienky: 

1) banka musí najskôr klientovi doručiť písomnú výzvu k úhrade,
2) klient musí byť nepretržitedlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením aspoň časti svojho peňažného záväzku voči banke,
3) postúpenie nie je možné, ak klient ešte pred ním banke uhradil omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane príslušenstva; to neplatí, ak súčet všetkých omeškaní so splnením čo len časti toho istého peňažného záväzku voči banke presiahol jeden rok. 

Za uvedených okolností zákon banke dovoľuje postúpiť pohľadávku zodpovedajúcu uvedenému peňažnému záväzku písomnou zmluvou aj bez súhlasu klientaaj osobe, ktorá nie je bankou

V praxi sa pohľadávky postupujú na rôzne inkasné spoločnosti (označované tiež ako inkasné agentúry či firmy). Spravidla ide o niektorého z členov ASINS (Asociácie slovenských inkasných spoločností). Banka im pri postúpení odovzdá aj dokumentáciu týkajúcu sa záväzkového vzťahu, z ktorého vznikla postupovaná pohľadávka. 

Ak postúpenie pohľadávky bankou nespĺňa podmienky stanovené zákonom, považuje sa zmluva o postúpení za absolútne neplatný právny úkon (bližšie napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 1 Cdo 147/2017). To znamená, že nemôže zakladať nijaké právne účinky. Pokiaľ by osoba, ktorá mala nadobudnúť pohľadávku podľa absolútne neplatnej zmluvy o jej postúpení, túto už pod svojím menom voči vám súdne vymáhala, nebola by úspešná. Súdny spor by ste teda vyhrali a spoločnosť by vám musela hradiť aj súdne trovy, ktoré ste pri svojej obrane účelne vynaložili. 

Ešte prísnejšie požiadavky sú stanovené pre postupovanie pohľadávok zo spotrebiteľského úveru. Pokiaľ teda banka navyše postupuje pohľadávku z úveru poskytnutého osobe, ktorá nie je podnikateľom, musí okrem vyššie uvedených pravidiel dodržať aj nižšie uvedené podmienky chrániace spotrebiteľov.

Postupovanie pohľadávok zo spotrebiteľských úverov 

Pohľadávku vyplývajúcu zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere môže veriteľ postúpiť, ak:

  • 1) ide o postúpenie na osobu, ktorá je oprávnená ponúkať a poskytovať spotrebiteľské úvery na základe povolenia udeleného Národnou bankou Slovenska, a to bez obmedzenia rozsahu ich poskytovania, príp. na banku, zahraničnú banku či jej pobočku alebo o postúpenie na blízku osobuspotrebiteľa, a to na základe písomnej žiadosti spotrebiteľa (napr. preto, že blízka osoba namiesto vás fakticky vyplatí veriteľa a následne sa finančne vyrovnávate s ňou),
  • 2) sa postupuje pohľadávka po konečnom termíne splatnosti spotrebiteľského úveru alebo pohľadávka, ktorá sa stala splatnou pred termínom konečnej splatnosti spotrebiteľského úveru (k zosplatňovaniu pohľadávok zo spotrebiteľských úverov bližšie: Splácate dlh? Vďaka súdu ho veriteľ môže vymáhať dlhšie). 

Uvedené pravidlá môžu byť za výnimočných okolností modifikované (napr. v súvislosti s riešením krízovej situácie na finančnom trhu či konkurzným konaním). 

Pôvodný veriteľ vás musí o postúpení pohľadávky vyplývajúcej zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere písomne informovať najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa postúpenia pohľadávky. Ak tak neurobí, považuje sa to za osobitne závažné porušenie jeho povinností podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. 

Od postúpenia treba odlišovať vymáhanie dlhu na základe zastúpenia 

Upozorniť treba aj na skutočnosť, že ak sa na vás v súvislosti s vymáhaním pohľadávky obráti iná osoba než veriteľ, nemusí ísť len o postupníka. Dlh môže vymáhať aj zástupca veriteľa, ktorému bola za týmto účelom len udelená plná moc či poverenie. Zastúpenie na základe splnomocnenia pritom zákon vyššie uvedenými pravidlami neobmedzuje; veriteľom totiž naďalej ostáva ten, komu ste sa na úhradu pohľadávky zaviazali pôvodne. 

Záverom dodajme, že vymáhanie dlhov profesionálnymi poskytovateľmi pôžičiek či nimi poverenými osobami nesmie presiahnuť určité hranice. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu v tomto segmente trhu upozorňuje, že o tzv. nekalú obchodnú praktiku môže ísť, ak:

- vymáhačské spoločnosti vytvárajú psychický nátlak spôsobujúci strach,

- zasielajú listy, ktoré navonok vyzerajú ako úradná či súdna zásielka (napriek tomu, že ide len o „obyčajnú“ výzvu na zaplatenie),

- v listoch sú klamlivým spôsobom používané formulácie ako „predvolanie“ či „príde k vám exekútor“, a to napriek tomu, že pohľadávka dosiaľ nebola priznaná právoplatným a vykonateľným súdnym rozhodnutím. 

Vymáhači dlhov zo spotrebiteľských zmlúv vás okrem toho nesmú osobne navštevovať vo vašej domácnosti či na pracovisku. Zákaz platí aj pre kontaktovanie počas sviatkov, dní pracovného pokoja či pracovných dní v čase po 18. hodine.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Najvýhodnejšie pôžičky podľa Peniaze.sk

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Úrok nie je všetko. Ako spoznať, ktorá pôžička je tá najvýhodnejšia?

4. 9. 2023 | Jan Müller

Úrok nie je všetko. Ako spoznať, ktorá pôžička je tá najvýhodnejšia?

Chcete si zobrať pôžičku? Dnes sa pozrieme na to, ako spoznať, za ktorú pôžičku zaplatíme viac a za ktorú menej. Nie všetko je totiž na prvý pohľad vždy jasné. Každá pôžička má síce... celý článok

Potrebujete peniaze? Poradíme vám, ako si čo najvýhodnejšie požičať

8. 8. 2023 | Jan Müller | 2 komentáre

Potrebujete peniaze? Poradíme vám, ako si čo najvýhodnejšie požičať

Potrebujete peniaze? Na trhu je hneď niekoľko možností, ktoré vám takúto možnosť priamo núkajú. Hypotéky, lízingy, spotrebné úvery, úvery účelové aj neúčelové... Požičať vám môže aj... celý článok

Máte exekúciu? Kedy môže exekútor navýšiť pohľadávku?

1. 8. 2023 | Barbora Magočová | 2 komentáre

Máte exekúciu? Kedy môže exekútor navýšiť pohľadávku?

Ak pohľadávku začne vymáhať exekútor, treba počítať s markantným nárastom dlžnej sumy. Trovy exekúcie nie sú zanedbateľnou čiastkou ani pre majetného dlžníka; dopredu by ich však mal... celý článok

Nikdy by ste neuhádli, aký typ pôžičky je najvýhodnejší!

11. 7. 2023 | Jan Müller

Nikdy by ste neuhádli, aký typ pôžičky je najvýhodnejší!

Existuje veľa druhov pôžičiek a každá z nich je vhodný na niečo iné. Dobrou či zlou voľbou môžete ušetriť alebo stratiť mnoho stoviek eur. A to už je hodnota, kvôli ktorej sa oplatí... celý článok

Hypotéka pre podnikateľov: Všetko, čo potrebujete vedieť

12. 6. 2023 | Daniel Výcha

Hypotéka pre podnikateľov: Všetko, čo potrebujete vedieť

Hypotéka pre podnikateľov na prvý pohľad môže vyzerať veľmi podobne ako hypotéka pre bežné fyzické osoby. Pravdou však je, že tento typ úveru má určité charakteristické znaky a špecifiká,... celý článok