Splácate dlh? Vďaka súdu ho veriteľ môže vymáhať dlhšie

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 17. 4. 2023
Vzali ste si úver alebo pôžičku a platíte ich formou splátok? V tom prípade by ste mali vedieť, že pre plnenie v splátkach platia osobitné pravidlá. Akému riziku sa vystavujete, ak sa čo i len o deň omeškáte s ich zaplatením? A čo všetko musí byť splnené, aby veriteľ mohol úspešne vymôcť celý zvyšok dlhu naraz?
Splácate dlh? Vďaka súdu ho veriteľ môže vymáhať dlhšie

Zdroj: Shutterstock

Meškáte so splátkou: kedy môže veriteľ zosplatniť zostatok dlhu? 

Ak sa s veriteľom dohodnete, že mu akýkoľvek peňažný dlh (nielen pôžičku či úver, ale tiež napr. kúpnu cenu za tovar) uhradíte formou splátok, musí tento rešpektovať ich plnenie v dojednaných termínoch. Dokiaľ jednotlivé splátky platíte v súlade s dojednaným splátkovým kalendárom, nemôže vás veriteľ úspešne žalovať o zostávajúcu dlžnú sumu. 

V prípade, že sa s ktoroukoľvek splátkou omeškáte, môže veriteľ žiadať zaplatenie celého zvyšného dlhu, pokiaľ sú splnené nasledujúce podmienky: 

1) Strata výhody splátok bola výslovne dohodnutá alebo stanovená rozhodnutím 

Prvým prípadom, v ktorom smie veriteľpre omeškanie s úhradou jednej splátky zosplatniť celú dlžnú čiastku, je vaša vzájomná dohoda na tomto postupe. Niektorý zo zmluvných dokumentov týkajúci sa splácanej pohľadávky (nielen samotná zmluva, ale aj všeobecné obchodné podmienky či dohoda o uznaní dlhu) by mal teda obsahovať dojednanie nasledujúceho alebo podobného znenia:

V prípade, že sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením ktorejkoľvek splátky dlhu alebo jej časti, má veriteľ právo žiadať o zaplatenie celej zostávajúcej pohľadávky.“ Ak tzv. strata výhody splátok dohodnutá nebola, môže si veriteľ na súde uplatňovať len právo na zaplatenie tých splátok, ktoré sa už stali zročnými a vy ste ich napriek tomu neuhradili. 

Ďalej prichádza do úvahy strata výhody splátok vtedy, keď vám súd (napr. s ohľadom na vašu nepriaznivú majetkovú situáciu) dovolí platiť peňažný záväzok postupne a z jeho rozhodnutia zároveň výslovne vyplýva, že omeškanie s plnením jednej dávky alebo splátky má za následok splatnosť celého plnenia. 

2) Veriteľ využil právo zosplatniť celý dlh ešte pred splatnosťou najbližšej splátky 

Ak chce veriteľ podľa dojednania o strate výhody splátok kvôli jednej dlžnej splátke urobiť zročným celý dlh, musí požiadať o jeho zaplatenie v plnej výške najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky. Pokiaľ to nestihne a vy ďalšiu splátku v poradí uhradíte riadne a včas, zostáva vám výhoda splátok zachovaná. Šancu na zosplatnenie celého zvyšku pohľadávky by mal veriteľ opäť až vtedy, ak by sa omeškanie opakovalo. 

V právnej praxi sa vyskytuje aj názor, že osobitná žiadosť veriteľa o zaplatenie zostávajúceho dlhu nie je potrebná, keď strany výslovne dojednajú, že splatnosť celého dlhu nastáva automaticky určitým okamihom v nadväznosti na omeškanie (napr. „celý zvyšok dlhu sa stane splatným 10. dňom trvania omeškania dlžníka so zaplatením ktorejkoľvek z dohodnutých splátok“). Názor sa opiera o rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 33 Odo 1630/2005

Spotrebitelia sú pred okamžitou splatnosťou osobitne chránení 

Na zosplatňovanie dlhov vyplývajúcich z tzv. spotrebiteľských zmlúv uzatvorených medzi dodávateľom (profesionálnym podnikateľom) a spotrebiteľom sa vzťahuje sprísnený právny režim. Jeho cieľom je zvýšená ochrana spotrebiteľa. 

Veriteľ smie urobiť zročným zvyšok dlhu voči spotrebiteľovi:

1) najskôr po uplynutí troch mesiacov od omeškania so zaplatením splátky a
2) len vtedy, ak súčasne spotrebiteľa v lehote nie kratšej ako 15 dníupozornil na uplatnenie práva na jeho zosplatnenie. 

Ako sa dlh premlčiava pri strate výhody splátok? 

Pri plnení v splátkach začne premlčanie plynúť pre každú z nich samostatne odo dňa ich splatnosti. Pokiaľ sa však pre nesplnenie niektorej z nich stane zročným celý dlh, plynie premlčacia doba odo dňa splatnosti nesplnenej splátky. Samotná premlčacia lehota bude plynúť 3 roky; ak by bol dlh po jeho vzniku písomne uznaný čo do dôvodu i do výšky, bude trvať 10 rokov. 

Teoreticky sa pravidlá premlčania javia jednoduché. V praxi však zamiešali karty odlišné zásady zosplatňovania spotrebiteľských dlhov, ktoré spôsobili, že sa v posledných rokoch objavili (prinajmenšom) 2 rôzne právne názory na začiatok plynutia premlčacej doby práve vo vzťahu voči spotrebiteľom: 

1) prvá názorová línia prijala stanovisko, že aj v prípade zosplatneného spotrebiteľského dlhu sa začiatok premlčacej doby odvíja od zročnosti splátky, kvôli ktorej veriteľ uplatnil právo na úhradu celého zostatku dlhu (napr.rozhodnutie Krajského súdu v Trnave, sp.zn. 26CoCsp/7/2021),

2) druhá línia naopak prezentovala názor, že premlčanie začína plynúť až po troch mesiacoch od omeškania so zaplatením splátky, ktoré musia ubehnúť, aby veriteľ od spotrebiteľa mohol žiadať zaplatenie celého dlhu (napr.rozhodnutie Krajského súdu Košice, sp.zn. 11CoCsp/62/2020). 

Názorovú nezhodu ohľadom premlčania vyriešil Najvyšší súd 

Vzhľadom na vyššie uvedené rozdiely v judikatúre bolo len otázkou času, kedy sa k začiatku plynutia premlčacej doby nároku na úhradu zosplatneného dlhu zo spotrebiteľskej zmluvy vysloví aj Najvyšší súd SR. Tento koncom minulého roka zaujal stanovisko, ktoré je priaznivejšie pre veriteľov. 

Najvyšší súd SR vychádza z toho, že veriteľ môže pohľadávku na zaplatenie zostávajúcej časti dlhu zažalovať na súde až prvý deň, ktorý nasleduje po uplynutí trojmesačnej doby plynúcej od omeškania spotrebiteľa so splnením splátky, pre nesplnenie ktorej sa stáva zročným celý dlh. Z uvedeného dôvodu je logické, že až na tento deň možno naviazať začiatok premlčacej doby. 

V súlade s uvedeným teda podľa súdu platí, že:

1) premlčacia doba začne plynúť 1. deň nasledujúci po uplynutí troch mesiacov od omeškania so splnením splátky, pre nesplnenie ktorej sa stal splatným celý dlh, pokiaľ je súčasne splnené, že

2) v lehote uvedených troch mesiacov od omeškania zároveň uplynula tiež lehota 15 dní na upozornenie spotrebiteľa na zosplatnenie. 

Uvedený názor Najvyšší súd SR formuloval napr. v rozhodnutí vydanom pod sp.zn. 5Cdo/224/2021 a to zhodne s jeho rozhodnutiami vydanými podsp.zn. 4Cdo/132/2021 či sp.zn. 7Cdo/268/2020.

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+3
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ako ušetriť aj na povinných platbách. Získajte (zadarmo) ďalšie eurá do rodinného rozpočtu

3. 4. 2023 | Jan Müller

Ako ušetriť aj na povinných platbách. Získajte (zadarmo) ďalšie eurá do rodinného rozpočtu

Všetko zdražuje, príjmy nerastú tak rýchlo, ako výdavky. Doba nás preto núti šetriť. Lenže kde? Z niektorých výdavkov sa na prvý pohľad škrtať nedá. Sú povinné. Ukážeme si ale, že to... celý článok

Pokuty či digitalizácia záznamov. Čo prináša novela zákona o účtovníctve?

28. 12. 2021 | Redakcia

Pokuty či digitalizácia záznamov. Čo prináša novela zákona o účtovníctve?

Novela zákona o účtovníctve z novembra 2021 so sebou prináša digitalizáciu účtovníctva. S účinnosťou od 1. januára 2022 sa mení aj niekoľko ďalších oblastí, ktorých sa táto novela dotýka.... celý článok

Stres a nehody. Na čo si dať pozor, aby ste počas sviatkov nemuseli volať likvidátora?

24. 12. 2021 | Redakcia

Stres a nehody. Na čo si dať pozor, aby ste počas sviatkov nemuseli volať likvidátora?

Prípravu na tohtoročné Vianoce opäť poznačila koronakríza a hoci advent by mal byť časom spomalenia a rozjímania, v praxi to v týchto dňoch vyzerá inak – obavy o zdravie, v práci každoročný... celý článok

7 rád, ako finančne zvládnuť Vianoce a nezadĺžiť sa

20. 12. 2021 | Redakcia

7 rád, ako finančne zvládnuť Vianoce a nezadĺžiť sa

Väčšina rodín si chce dvakrát do roka – v lete počas dovolenky a na Vianoce – dopriať viac ako zvyčajne. To na Slovensku dlhodobo znamenalo, že časť ľudí bola ochotná zadlžovať sa kvôli... celý článok

Prečo je dôležité, aby mala firma zriadenú elektronickú schránku? (otázky a odpovede)

15. 12. 2021 | Redakcia

Prečo je dôležité, aby mala firma zriadenú elektronickú schránku? (otázky a odpovede)

V zmysle zákona o e-Governmente majú podnikatelia štátom zriadenú elektronickú schránku dostupnú na portáli www.slovensko.sk. Prečo je dôležité mať do nej prístup a čo hrozí, ak ju... celý článok