Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

Barbora Magočová | rubrika: Článok | 31. 5. 2023
S úhradou platieb do zdravotnej či Sociálnej poisťovne sa môže omeškať každý. S oneskoreným plnením odvodov sa však spájajú negatívne následky. Aké penále či úroky z omeškania môžu poisťovne požadovať? A kedy máte šancu na povolenie splátkového kalendára?
Pozor! Sociálna poisťovňa vás môže potrestať za tento bežný omyl

Zdroj: Shutterstock

Sociálna poisťovňa 

Penále 

Sociálna poisťovňa vám môže predpísať penále, ak:

- neodvediete poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac včas alebo

- ich neodvediete v plnej sume. 

Penále sa predpisuje vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, až do:

1) dňa, v ktorom bola pohľadávka uspokojená, a to:

- poukázaním dlžnej sumy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici,

- úhradou dlžnej sumy v hotovosti,

- zaplatením dlžnej sumy exekútorovi;

2) dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom:

- Sociálnej poisťovni zanikne vo vzťahu k pohľadávke postavenie veriteľa z dôvodu jej postúpenia,

- poisťovňa odpíše pohľadávku alebo jej neuhradenú časť zo zákonom stanovených dôvodov (napr. kvôli premlčaniu);

3) dňa, v ktorom začala vykonávať kontrolu

Penále nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za kontrolované obdobie. Poisťovňa ho nepredpíše ani vtedy, keď za kontrolované obdobie neprevýši 5 Eur alebo ak ide o nevymáhateľnú pohľadávku v nadväznosti na výsledky konaní podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Prebiehajúci „generálny pardon“ 

Pripomeňme, že v roku 2023 môžete využiť aj tzv. generálny pardon. Sociálna poisťovňa v rámci tejto akcie nepredpisuje alebo odpúšťa penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie pred  1. 7. 2022, splatné do 31. 1. 2023. Podmienkou získania tohto benefitu je zaplateniedlžného poistného a príspevkov za dané obdobie v plnom rozsahu najneskôr do 31. 8. 2023. Okrem toho Sociálna poisťovňa pre využitie generálneho pardonu vyžaduje aj doručenie chýbajúcich mesačných výkazov poistného za uvedené obdobie. 

Za účelom overenia splnenia podmienok generálneho pardonu poisťovňa na svojich webových stránkach sprístupnila aj:

vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného a

vyhľadávač informácie o dlhu za obdobie generálneho pardonu 2023.

Pre úspešné použitie vyhľadávačov treba mať k dispozícii variabilný symbol zamestnávateľa.

Povolenie splátok dlžných súm poistného 

Ak nedokáže dlhy na poistnom vyrovnať okamžite, môžete Sociálnu poisťovňu písomne požiadať o umožnenie splátok. Splátkový kalendár vám môže byť povolený, ak:

1) sa nachádzate v stave platobnej neschopnosti alebo existuje iný dôvod, pre ktorý by vám táto neschopnosť vznikla,
2) v čase rozhodovania o povolení splátok môžete riadne odvádzať poistné (ak ste jeho odvádzateľom),
3) existuje dôvodný predpoklad, že dlžné sumy poistného doplatíte v období nie dlhšom ako 24 mesiacov. 

V prípade, že vám Sociálna poisťovňa splátky povolí, uvedie v povolení aj zvýšenie dlžných súm o úrok vo výške trojnásobku ročnej základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky („ECB“) platnej ku dňu povolenia splátok. Ak trojnásobok základnej úrokovej sadzby ECB nedosiahne aspoň 10 %, použije sa ročná úroková sadzba 10 %. Za základnú úrokovú sadzbu ECB sa považuje sadzba pre hlavné refinančné operácie (zistíte ju napr. na webe Národnej banky Slovenska); od 10. 5. 2023 je jej výška 3,75 %; jej trojnásobok dosahuje 11,25 %. Na povolené sumy splátok sa nepoužijú pravidlá o predpísaní penále. 

Výhodu splátok strácate, ak:

- nedodržíte termíny splátok,

- nezaplatíte plnú výšku jednotlivej splátky,

- nesplníte odvodovú povinnosť. 

Zdravotné poisťovne 

Úrok z omeškania 

Zdravotná poisťovňa si voči vám môže uplatniť nárok na úrok z omeškania, ak ako platiteľ poistného neuhradíte riadne a včas:

1) preddavok na poistné alebo

2) nedoplatok. 

Nárok na úrok z omeškania sa uplatňuje výkazom nedoplatkov, v ktorom zdravotná poisťovňa špecifikuje aj dlžnú istinu. Úrok sa počíta sa z dlžnej sumy poistného a počtu dní omeškania a pre výpočet sa použije sadzba vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby ECB platnej v deň splatnosti preddavku na poistné.

Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby ECB nedosiahne 15 %, použije sa pri výpočte úroku z omeškania namiesto štvornásobku základnej úrokovej sadzby ECB ročná úroková sadzba 15 %. Aktuálne (od 10. 5. 2023) sa štvornásobok základnej úrokovej sadzby ECB rovná 15 %, platí teda sadzba 15 %

Dodajme, že okrem úroku z omeškania neplatením riskujete aj navýšenie dlhu o poplatok za vydanie výkazu nedoplatkov. Jeho výška však nesmie presiahnuť 10 Eur. Uvedené neplatí pre výkazy nedoplatkov z ročného zúčtovania poistného. 

Zníženie a odpustenie úrokov z omeškania 

Zdravotná poisťovňa môže znížiť či odpustiť len úroky z omeškania, ktoré vzniklo v dôsledku:

- zaplatenia preddavku na poistné do inej ako príslušnej zdravotnej poisťovne,

- platobnej neschopnosti,

- iných odôvodnených prípadov. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že rozhodnutie o znížení či odpustení úroku z omeškania je v zásade len na uvážení poisťovne. 

Povolenie splátok 

Povolenie splátok je podľa zákona možné vo vzťahu k dlžnému preddavku na poistné, nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a úroku z omeškania, pokiaľ vznikli z dôvodu vašej platobnej neschopnosti. Je však podmienené tým, že v čase jeho schvaľovania dokážete riadne platiť preddavky na poistné. 

Konkrétnejšie podmienky pre povolenie splátok si každá poisťovňa nastavuje sama. Zo zverejnených informácií vyplýva, že:

- v Dôvere je povolenie splátok podmienené zaplatením tzv. nultej splátky v sume 10 % z celkového dlhu, a to do 3 pracovných dní od podania žiadosti o splátkový kalendár;

- VŠZP vyžaduje, aby bola do 15 dní od podania žiadosti o splátky uhradená až čiastka vo výške 40 % z dlžného poistného, preddavkov na poistnom a nedoplatkov z ročného zúčtovania, ktoré sú po splatnosti ku dňu podania žiadosti o splátkový kalendár;

- Union ako jednu z podmienok povolenia splátok avizuje úhradu 20 % časti dlhu. 

Barbora Magočová

Autor článku Barbora Magočová

Barbora Magočová je právnička. Venuje sa najmä obchodnému a občianskemu právu a popri právnej praxi rozvíja aj publikačnú činnosť. Pre Peniaze.sk píše články týkajúce sa hlavne právnych aspektov podnikania a obchodných záväzkových... Ďalšie články autora.

Staňte sa investorom

Chcem vedieť viac

Investujte od 100 EUR s priemerným zhodnotením 12,5 % p.a. Investície sú zabezpečené nehnuteľným majetkom.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Životné poistenie v roku 2023: Výhody a nevýhody

27. 7. 2023 | Redakcia

Životné poistenie v roku 2023: Výhody a nevýhody

Boli časy, kedy ponuky na životné poistenie prichádzali zo všetkých strán. Tento produkt sa vám snažili predať banky, finanční agenti a možno aj vaši susedia, ktorí vás lákali na životné... celý článok

Sociálne poistenie sa mení: O koľko dostanú invalidi viac?

13. 7. 2023 | Daniel Výcha | 2 komentáre

Sociálne poistenie sa mení: O koľko dostanú invalidi viac?

Väčší počet ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok, nové diagnózy a ochorenia, ktoré určujú nárok na jeho poberanie, ako aj zvýšenie sumy samotného dôchodku – to sú dôsledky novely... celý článok

Najlepšie ponuky cestovného poistenia. Poznáme víťazov roka 2023

29. 6. 2023 | Redakcia

Najlepšie ponuky cestovného poistenia. Poznáme víťazov roka 2023

Pred letom sme na Finparáde aktualizovali rebríček cestovného poistenia. Najlepším poskytovateľom poistenia je Uniqa poisťovňa, druhé miesto zaujíma Allianz a tretie miesto patrí AXA-ASSISTANCE.... celý článok

Aké staré dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení možno ešte vymáhať?

28. 6. 2023 | Barbora Magočová

Aké staré dlhy na sociálnom a zdravotnom poistení možno ešte vymáhať?

Sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne môžu žiadať len úhradu pohľadávok, ktorých trvanie nepresiahlo určitú hranicu. Zákon ich obmedzuje nielen v možnosti staršie pohľadávky predpísať,... celý článok

Platí, že poistenie sa najviac oplatí poisťovni? Poradíme, aby sa oplatilo aj ľuďom

20. 6. 2023 | Jan Müller | 1 komentár

Platí, že poistenie sa najviac oplatí poisťovni? Poradíme, aby sa oplatilo aj ľuďom

Má zmysel poistiť sa? Ako kedy. Musíme si položiť otázku, či za to, čo dostávame, neplatíme zbytočne. Alebo zbytočne veľa. Alebo napríklad aj málo a tým pádom opäť zbytočne.